Списокъ окончившихъ курсъ въ Институтѣ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I за сто лѣтъ 1810—1910

Персональная история русскоязычного мира


Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Списокъ окончившихъ курсъ въ Институтѣ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I за сто лѣтъ 1810—1910

1811-1850 поручики 18 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 прапорщики 18 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1852-1864 18 52 53 54 55 56 57 58 59 19 60 61 62 63 64 1865-1890 18 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 1891-1910 91 92 93 94 95 96 97 98 99 19 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Алфавит

ПЕРІОДЪ I. 1811—1850.


По окончаніи курса наукъ, воспитанники Института удостаивались чина Прапорщика и, затѣмъ, лучшіе изъ нихъ, по окончаніи полнаго курса наукъ, поступали въ офицерскіе классы Института.

А. Списокъ лицъ окончившихъ полный курсъ наукъ и удостоенныхъ Институтомъ по экзамену производства въ чинъ ПОРУЧИКА.

Выпускъ 1813 года.


23 декабря.
1 Готманъ Андрей.
2 Пантелѣевъ Семенъ.
3 Рербергъ Федоръ.
4 Канобіо Францъ.

Выпускъ 1814 года.


20 августа.
1 Полѣновъ Андрей.
2 Севастьяновъ Яковъ.
3 Галяминъ Валеріанъ.
4 Рокасовскій Алексѣй.
5 Денисенковъ Михаилъ.
6 Гаюй Жюстъ.
7 Стахановъ Кириллъ.
8 Баронъ Розенкампфъ Карлъ.
9 Майфреди Іосифъ.
10 Богдановъ Николай.
11 Игнатьевъ Алексѣй.
12 Лавровъ Павелъ.
13 Адамъ Гаральдъ.
14 Зеге фонъ-Лауренбергъ Теодоръ.

Выпускъ 1815 года.


16 іюня.
1 Рокасовскій Платонъ.
2 Баронъ Мейендорфъ Александръ.
3 Детловъ Карлъ.
4 Гревенцъ Николай.
5 Экеспарре Александръ.
6 Баронъ Фитингофъ Карлъ.
7 Баронъ Гротусъ Эрнестъ.
8 Баронъ Унгернъ-Штернбергъ Георгъ.
9 Баронъ Розенъ Эдуардъ.
10 Беклешовъ Степанъ.
11 Гермесъ Николай.
12 Баронъ Фитингофъ Федоръ.

Выпускъ 1816 года.


25 мая.
1 Зассъ Веніаминъ.
2 Лебедевъ Василій.
3 Готмапъ Петръ.
4 Шарнгорстъ Юлій.
— 10 —

5 Кенигсфельсъ Эдуардъ
6 Грошопфъ Иванъ.
7 Будбергъ Андрей.
8 Боборыкинъ Дмитрій.
9 Шипиловъ Петръ.
10 Мусинъ-Пушкинъ Николай.
11 Львовъ Дмитрій.
12 Фуллонъ Александръ.
13 Языковъ Павелъ.
14 Абловъ Дмитрій.
15 Медвѣдевъ Александръ.
16 Фокъ Густавъ.
17 Кашперовъ Александръ.
18 Князь Прозоровскій Иванъ.

Выпускъ 1817 года.


8 мая.
1 Девяткинъ Александръ.
2 Морозовъ Григорій.
3 Боборыкинъ Александръ.
4 Рихтеръ Августъ.
5 Бугайскій Михаилъ.
6 Швейковскій Николай.
7 Поповъ Петръ.
8 Фантгофъ Яковъ.
9 Менше Александръ.
10 Будбергъ Александръ.
11 Львовъ Петръ.
12 Штральманъ Петръ.

Выпускъ 1818 года.


9 іюня.
1 Головинскій Андрей.
2 Фроловъ Петръ.
3 Львовъ Алексѣй.
4 Линденъ Андрей.
5 Шишовъ Матвѣй.
6 Гене Александръ.
7 Кейзеръ Карлъ.
8 Газенкампфъ Александръ.

Выпускъ 1819 года.


1 мая.
1 Трофимовичъ Василій.
2 Баронъ Унгнрнъ-Штернбергъ Эдуардъ.
3 Рейхель Казиміръ.
4 Баронъ Розенъ Николай.
5 Вишняковъ Андрей.
6 Графъ Ивеличъ Константинъ.
7 Литвиновскій Антонъ.
8 Львовъ Николай.
— 11 —

9 Денисовъ Всеволодъ.
10 Федоровъ Николай.
11 Анастасьевъ Константинъ.
12 Львовъ Владиміръ.
13 Фроловъ Корнилій.
14 Мусинъ-Пушкинъ Илларіонъ.
15 Вальяновъ Федоръ.
16 Швейковскій Владиміръ.

Выпускъ 1820 года.


28 мая.
1 Загоскинъ Николай.
2 Малама Степанъ.
3 Крафтъ Николай.
4 Мальте Александръ.
5 Боборыкинъ Евгеній.
6 Зуевъ Александръ.
7 Баронъ Врангель Карлъ.
8 Шенигъ Сергѣй.
9 Майковъ Петръ.
10 Загоскинъ Алексѣй.
11 Князь Голицынъ Алексѣй.
12 Пѣвцовъ Павелъ.
13 Фирксъ Егоръ. *

Выпускъ 1821 года.


19 сентября.
1 Волковъ Матвѣй.
2 Романовъ Александръ.
3 Улыбышевъ Владиміръ.
4 Розенкампфъ Адольфъ.
5 Семичевъ Семенъ.
6 Чедаевъ Александръ.
7 Менелассъ Александръ.
8 Четвериковъ Павелъ.
9 Рербергъ Егоръ.
10 Михайловъ Николай.
11 Лукинъ Михаилъ.
12 Елфимовъ Василій.
13 Генглезъ Александръ.
14 Графъ Игельштромъ Гаральдъ.
15 Артаповъ Александръ.

Выпускъ 1822 года.


29 октября.
1 Четвериковъ Василій.
2 Боборыкинъ Василій.
3 Колокольцовъ Владиміръ.
4 Боборыкинъ Алексѣй.
* По экзамену, со стороны.
— 12 —

5 Полонскій Александръ.
6 Боборыкинъ Григорій.
7 Норденштамъ Карлъ.
8 Васильевъ Николай.
9 Сталь де Гольстейнъ Ермолай.
10 Тюфяевъ Александръ.

Выпускъ 1823 года.


9 февраля.
Шуберскій Эрнестъ. *
15 іюня.
1 Менелассъ Василій.
2 Паризо Павелъ.
3 Голохвастовъ Павелъ.
4 Терменъ Францъ.
5 Пацевичъ Петръ.
6 Васильевъ Павелъ.
7 Вавиловъ Илья.

Выпускъ 1824 года.


10 іюля.
1 Стремоуховъ Владиміръ.
2 Прохницкій Андрей.
3 Посниковъ Сергѣй.
4 Стремоуховъ Дмитрій.
5 Аркудинскій Александръ.
6 Адамовъ Юрій.
7 Сентянинъ Михаилъ.

Выпускъ 1825 года.


14 іюля.
1 Мельниковъ Павелъ.
2 Адріановъ Александръ.
3 Добронравовъ Аркадій.
4 Сунцовъ Николай.
5 Бѣловодскій Константинъ.
6 Ляминъ Константинъ.
7 Жеребцовъ Николай.
8 Саханскій Алексѣй.
9 Славичъ Николай.
10 Андреевъ Семенъ.
11 Латраверстъ Яковъ.
12 Шильдкнехтъ Николай.
13 Михельсонъ Петръ.
14 Кашперовъ Василій.
15 Севрюгинъ Алексѣй.
* Докторъ философіи Геттингенскаго университета, держалъ экзаменъ прямо на инженеръ-поручика.
— 13 —

Выпускъ 1826 года.


6 іюня.
1 Боровскій Николай.
2 Друри Антонъ.
3 Осинскій Андрей.
4 Ширковъ Валеріанъ.
5 Адамовъ Степанъ.
6 Люценко Александръ.
7 Грауертъ Юлій.
8 Гораинъ Иванъ.
9 Полѣновъ Алексѣй.
10 Вольфъ Николай.
11 Егоровъ Евгеній.
12 Загоскинъ Ліодоръ.
13 Залѣсскій Иванъ.
14 Мясниковъ Константинъ.
15 Головня Петръ.

Выпускъ 1827 года.


1 іюля.
1 Борейша Антонъ.
2 Заводовскій Амвросій.
3 Каратѣевъ Владиміръ.
4 Дороговъ Федоръ.
5 Андріановъ Константинъ.
6 Шель Иванъ.
7 Мельниковъ Алексѣй.
8 Стирнваль Клаусъ-Альфредъ.
9 Виландъ Лаврентій.
10 Шипиловъ Николай.
11 Макаровъ Александръ.
12 Герасимовъ Степанъ.
13 Афанасьевъ Яковъ.
14 Шнакенбургъ Карлъ.
15 Ивановъ Николай.
16 Ободовскій Николай.
17 Ридигеръ Александръ.
18 Евреиновъ Михаилъ.
19 Селивановъ Дмитрій.
20 Фортини Людовикъ.
21 Танненбергъ Богданъ.

Выпускъ 1828 года.


4 июня.
1 Янушевскій Игнатій.
2 Клервиль Георгій.
3 Жилинскій Викентій.
4 Резимонъ Альфонсъ.
— 14 —

5 Бларамбергъ Иванъ.
6 Мацневъ Николай.
7 Платанъ Адольфъ.
8 Бильдерлингъ Александръ.
9 Богушевскій Алоизій.
10 Сунгуровъ Николай.
11 Бобршцевъ-Пушкинъ Сергѣй.
12 Бларамбергъ Владиміръ.
13 Вильде Дмитрій.
14 Никитинъ Дмитрій.
15 Гергардъ Людвигъ.
16 Васильевъ Николай.
17 Лешновскій Андрей.
18 Есауловъ Викторъ.
19 Запольскій Валеріанъ.
20 Зильманъ Рихардъ.
21 Мелентьевъ Николай.
22 Безакъ Михаилъ.
23 Фелькнеръ Андрей.
24 Пишке Христофоръ.
25 Мягковъ Петръ.
26 Аммосовъ Валеріанъ.

Выпускъ 1829 года.


2 іюля.
1 Верига Игнатій.
2 Раецкій Игнатій.
3 Заржецкій Іосифъ.
4 Ивашевскій Іосифъ.
5 Стремоуховъ Михаилъ.
6 Вырубовъ Петръ.
7 Гейдатель Владиславъ.
8 Стуартъ Александръ.
9 Сычевскій Валеріанъ.
10 Шишковъ Михаилъ.
11 Поршняковъ Михаилъ.
12 Трувеллеръ Рихардъ.
13 Волковъ Николай.
14 Черепановъ Иванъ.
15 Трувеллеръ Вильгельмъ.
16 Ошанинъ Степанъ.
17 Нордштейнъ Александръ.
18 Линдквистъ Александръ.
19 Ролледеръ Алексѣй.
20 Качаловъ Василій.
21 Никитинъ Николай.
22 Зубовъ Александръ.
23 Берловскій Карлъ.
24 Фроловъ Григорій.
25 Вигилянскій Павелъ.
26 Зубовъ Михаилъ.
27 Биркинъ Николай.
28 Сталь Александръ.
29 Шилле Францъ.
30 Соболевскій Иванъ. *
31 Гейдатель Иванъ. *
* Подпоручики строительнаго отряда.
— 15 —

Выпускъ 1830 года.


19 іюня.
1 Соболевскій Владиміръ
2 Риппасъ Александръ.
3 Горбуновъ Яковъ.
4 Гавриловъ Александръ.
5 Заводовскій Амвросій.
6 Венедиктовъ Василій.
7 Загорскій Константинъ.
8 Прескотъ Едгаръ.
9 Безпаловъ Николай.
10 Княжевичъ Александръ.
11 Редеръ Александръ.
12 Стуартъ Эдуартъ.
13 Нарбутъ Эдуартъ.
14 Орловскій Александръ.
15 Дмитріевъ Дмитрій.
16 Серебряковъ Апполонъ.
17 Алымовъ Павелъ.
18 Садовскій Иванъ.
19 Станевичъ Болеславъ.
20 Коллинсъ Фридрихъ.
21 Гринъ Григорій.
22 Ивановъ Василій.
23 Гассингъ Вильгельмъ.
24 Князь Волконскій Михаилъ.
25 Поднозовъ Александръ.
26 Коссиковскій Всеволодъ.
27 Хлѣбниковъ Василій.

Выпускъ 1831 года.


14 іюня.
1 Евреиновъ Вечеславъ.
2 Кербедзъ Станиславъ.
3 Таубе Фердинандъ.
4 Богаткевичъ Ксаверій.
5 Балашевъ Александръ.
6 Панчулидзевъ Иванъ.
7 Буттацъ Иванъ.
8 Князь Масальскій Федоръ.
9 Ефимовичъ Платонъ.
10 Беттихеръ Александръ.
11 Семичевъ Михаилъ.
12 Верховскій Иванъ.
13 Вассаль Евгеній.
14 Баландинъ Александръ.
15 Раденъ Германъ.
16 Лавровъ Нилъ.
17 Мрачковскій Карлъ.
18 Демидовъ Александръ.
19 Альбрандтъ Петръ.
20 Дитмаръ Юлій.
21 Калисскій Иванъ.
22 Кеберъ Вильгельмъ.
23 Галлеръ Эдуардъ.
24 Адеркасъ Викторъ.
25 Фрембтеръ Романъ.
26 Саполовичъ Иванъ.
27 Леонтовичъ Парменъ.
28 Семеновъ Петръ.
— 16 —

29 Львовъ Николай.
30 Зотовъ Яковъ.
31 Глинскій Сильванъ.
32 Танненбергъ Николай.
33 Гутенбергъ Василій.
34 Петровъ Петръ.
35 Черкезъ Егоръ.
36 Филатьевъ Александръ.
37 Никитинъ Дмитрій.
38 Варенцовъ Алексѣй.
39 Клеопинъ Дмитрій.
40 Олферьевъ Александръ.

Выпускъ 1832 года.


9 іюня.
1 Ястржебскій Николай.
2 Пассекъ Діомидъ.
3 Глуховъ Владиміръ.
4 Роппъ Леонъ.
5 Сивковъ Алексѣй.
6 Рейнвальдъ Карлъ.
7 Кирхнеръ Валеріанъ.
8 Роппъ Эдуардъ.
9 Пржибышевскій Людвигъ.
10 Медемъ Адальбертъ.
11 Баронъ Дельвигъ Андрей.
12 Кольманъ Карлъ.
13 Казариновъ Алексѣй.
14 Нитославскій Гейнрихъ.
15 Мейнгардтъ Павелъ.
16 Цырковъ Михаилъ.
17 Терне Иванъ.
18 Журавлевъ Иванъ.
19 Лавровъ Степанъ.
20 Фроловъ Ефимъ.
21 Гофмейстеръ Александръ.
22 Семеновъ Адріанъ.
23 Мольнеръ Павелъ.
24 Буткевичъ Лукіанъ.
25 Петровскій Дмитрій.

Выпускъ 1833 года.


25 іюня.
1 Липинъ Николай.
2 Черкаевъ Андрей.
3 Матвѣевъ Александръ.
4 Коковцевъ Николай.
5 Марченко Константинъ.
6 Гауштейнъ Генрихъ.
7 Янишъ Карлъ.
8 Графъ Кронгельмъ Карлъ.
9 Бергель Владиславъ.
10 Хонинъ Василій.
11 Глушковъ Василій.
12 Станицкій Евстафій.
13 Строковскій Егоръ.
14 Глинскій Александръ.
— 17 —

15 Барановъ Арсеній.
16 Собанѣевъ Павелъ.
17 Петерсенъ Максимъ.
18 Берхманъ Александръ.
19 Нолькенъ Василій.
20 Баумгартенъ Федоръ.
21 Бокардъ Августъ.
22 Саблуковъ Федоръ.
23 Никифораки Антонъ.
24 Гласко Игнатій.
25 Баронъ Фирксъ Федоръ.
26 Гречановскій Федоръ.
27 Князь Максутовъ Петръ.
Въ сотники войска Донскаго, хорунжій
28 Сѣдовъ Яковъ.

Выпускъ 1834 года.


16 мая.
1 Комаровъ Александръ.
2 Лебедевъ Николай.
3 Борисовъ Александръ.
4 Макшеевъ Александръ.
5 Данненштернъ Владиміръ.
6 Лебедевъ Николай.
7 Шульцъ Юлій.
8 Эмалиновичъ Константинъ.
9 Вихманъ Вильгельмъ-Юлій.
10 Вассаль Владиміръ.
11 Залѣсскій Іосифъ.
12 Перовскій Алексѣй.
13 Алексѣевскій Иванъ.
14 Окель Евгеній.
15 Литвиновъ Михаилъ.
16 Мигринъ Иванъ.
17 Лансере Людвигъ.
18 Малыгинъ Алексѣй.
19 Крайслеръ Александръ.
20 Самойловъ Вечеславъ.
21 Бартельсонъ Эрнестъ.
22 Страховъ Платонъ.
23 Псіолъ Константинъ.
24 Лосевъ Петръ.
25 Дитмаръ Александръ.
26 Крамеръ Константинъ.
27 Щербовъ Михаилъ.

Выпускъ 1835 года.


29 мая.
1 Ушаковъ Александръ.
2 Иваненко Андрей.
3 Польманъ Владиміръ.
4 Баррандъ Іосифъ.
— 18 —

5 Комаровъ Федоръ.
6 Глинскій Николай.
7 Кавелинъ Александръ.
8 Оболдуевъ Николай.
9 Конради Владиміръ.
10 Фриде Юлій.
11 Станкаръ Борисъ.
12 Хопинъ Александръ.
13 Сергѣевъ Петръ.
14 Шварцъ Николай.
15 Кагельманъ Петръ.
16 Моллеріусъ Петръ.
17 Лѣсниковъ Владиміръ.
18 Палибинъ Петръ.
19 Шторхъ Александръ.
20 Шнакенбургъ Христіанъ.
21 Ренненкампфъ Карлъ.
22 Коршуновъ Михаилъ.
23 Герольдъ Августъ.
24 д'Андре Викторъ.

Выпускъ 1836 года.


25 мая.
1 Крассовскій Апполинарій.
2 Клица Иванъ.
3 Быковъ Александръ.
4 Труновъ Александръ.
5 Штукенбергъ Антонъ.
6 фонъ деръ Паленъ Петръ.
7 Тимофѣевъ Викторъ.
8 Семичевъ Василій.
9 Гершау Петръ.
10 Черепановъ Федоръ.
11 Серебряковъ Александръ.
12 Свищовъ Лаврентій.
13 Строковскій Рафаилъ.
14 Лемтюжниковъ Николай.
15 Чмутовъ Алексѣй.
16 Румпель Феофилъ.
17 Таубе Юлій.
18 Дихтъ Вильгельмъ.
19 Лау Александръ.
20 Толстой Григорій.
21 Бржезинскій Вечеславъ.
22 Кроссъ Юлій.
23 Щербаковъ Георгій.
26 Русановъ Петръ.
27 Журавлевъ Семенъ.
28 Голубевъ Яковъ.

Выпускъ 1837 года.


13 мая.
1 Кербедзъ Ипполитъ.
2 Зуевъ Петръ.
3 Крутиковъ Сильвестръ.
4 Граве Владиміръ.
— 19 —

6 Смоликовскій Северинъ.
7 Доливо-Добровольскій Петръ.
14 Климовъ Всеволодъ.
16 Шиманскій Семенъ.
17 Марковъ Алексѣй.
18 Ержембскій Егоръ.
23 Шмидтъ Петръ.
24 Яневичъ-Яневскій Артамонъ.
25 Арнольдъ Густавъ.
26 Веревкинъ Николай.
27 Зброжекъ Григорій.
28 Беръ Алдуинъ.
29 Руанетъ Петръ.
30 Одинцовъ Сергѣй.
31 Іогель Ннколай.
32 Гернгроссъ Владиміръ.
33 Беттихеръ Іосифъ.
34 Каде Александръ.
35 Городецкій Николай.
36 Литвиновъ Дмитрій.
37 Саундерсъ Константинъ.
38 Денисовъ Андрей.
39 Богомолецъ Игнатій.
40 Лебедевъ Петръ.
41 Уреніусъ Николай.
42 Лазаревъ Степанъ.

Выпускъ 1838 года.


4 іюня.
1 Бѣляевъ Николай.
2 Людерсъ Карлъ.
3 Геттунгъ Федоръ.
4 Поссе Александръ.
5 Вернадскій Викторъ.
6 Дершау Николай.
7 Фоминъ Михаилъ.
8 Напьерскій Карлъ.
9 Іовецъ Петръ.
10 Ярмерштедтъ Иванъ.
11 Миквицъ Фердинандъ.
12 Козляниновъ Николай.
13 Фоминъ Николай.
14 Гриневичъ Давидъ.
15 Демидовъ Аркадій.
16 Дихтъ Александръ.
17 Дмитріевъ Михаилъ.
18 Богомолецъ Михаилъ.
19 Кригъ Августъ.
20 Саковскій Александръ.
21 Женетъ Михаилъ.
22 Суханинъ Георгій.
— 20 —

23 Гернгроссъ Андрей.
24 Суворовъ Василій.
25 Деграве Константинъ.
26 Джексонъ Михаилъ.
27 Дихтъ Карлъ.
28 Тушинскій Николай.
29 Трувеллеръ Робертъ.
30 Вертъ Робертъ.
31 Эльканъ Константинъ.
32 Ламановъ Михаилъ.
33 Глазенапъ Павелъ.

Выпускъ 1839 года.


21 мая.
1 Исаковъ Михаилъ.
2 Андреевъ Петръ.
3 Торопчаниновъ Антонъ.
4 Гозадиновъ Александръ.
5 Тергукасовъ Аршакъ.
6 Куртѣевъ Константинъ.
7 Катенинъ Николай.
8 Маслаковецъ Константинъ.
9 Граве Семенъ.
10 Маслаковецъ Петръ.
11 Воронецъ Витольдъ.
12 Беттихеръ Иванъ.
13 Бликса Егоръ.
14 Виноградовъ Викторъ.
15 Клоковъ Петръ.
16 Нелавицкій Карлъ.
17 Поповъ Михаилъ.
18 Булычевъ Иванъ.
19 Залѣсскій Августинъ.
20 Кипріановъ Валеріанъ.
21 Дестремъ Владиміръ.
22 Князь Багратіонъ-Мухранскій Вахтангъ.
23 Арендсъ Николай.
24 Серебряковъ Ипполитъ.
25 Плисовъ Александръ.
26 Павловъ Николай.
27 Слизенъ Брониславъ.
28 Трефуртъ Константинъ.
29 Руничь Александръ.
30 Денисовъ Александръ.
31 Лавреніусъ Михаилъ.
32 Давыдовъ Ростиславъ.
33 Матусевичъ Александръ.
34 Шильдеръ Александръ.
35 Соколовъ Викторъ.

Выпускъ 1840 года.


24 іюня.
1 Собко Петръ.
2 Миклуха Николай.
3 Графъ Платеръ Ѳадей.
4 Адамовичъ Николай.
5 фонъ Дортезенъ Оттомаръ.
6 Штрейбельтъ Юлій.
7 Кольманъ Алексѣй.
8 Довгялло Луціанъ.
— 21 —

9 Ліонъ Сергѣй.
10 Коробьинъ Павелъ.
11 Дестремъ Дмитрій.
12 Комаровскій Августъ.
13 Зиминъ Валеріанъ.
14 Модерахъ Николай.
15 Александровичъ Каэтанъ.
16 Агамоновъ Михаилъ.
17 Атрыганьевъ Михаилъ.
18 Савицкій Леонардъ.
19 Зенковичъ Толкачъ Гавріилъ.
20 Коллинсъ Давидъ.
21 Пачимади Михаилъ.
22 Соболевъ Александръ.
23 Черновъ Макарій.
24 Федоровъ Николай.
25 Жеденовъ Левъ.
26 Порозовъ Яковъ.
27 Анненковъ Семенъ.

Выпускъ 1841 года.


12 мая.
1 Сулима Федоръ.
2 Сальмановичъ Владиславъ.
3 Керсновскій Владиславъ.
4 Перротъ Гилларій.
5 Широбоковъ Сергѣй.
6 Тергукасовъ Арташесъ.
7 Висневскій Александръ.
8 Шернваль Канутъ.
9 Львовъ Яковъ.
10 Стабровскій Феликсъ.
11 Грачевъ Викторъ.
12 Кумеласъ Александръ.
13 Лампе Богданъ.
14 Косинскій Александръ.
15 Казнаковъ Василій.
16 Брандтъ Михаилъ.
17 Жилинскій Людвигъ.
18 Крикуновскій Григорій.
19 Бокшанскій Владиміръ.
20 Сальмановичъ Эдуардъ.
21 Руммель Владиславъ.
22 Лебедевъ Алексѣй.
23 Миквицъ Юлій.
24 Пестовъ Василій.
25 Орвидъ Иванъ.
26 Верига Адольфъ.
27 Морицъ Федоръ.
28 Лекторскій Александръ.
29 Вельцынъ Александръ.
30 Гиппенрейтеръ Федоръ.

Выпускъ 1842 года.


9 іюня.
1 Журавскій Дмитрій.
2 Шадевскій Александръ.
3 Павловскій Людвигъ.
4 Августиновичъ Викторъ.
— 22 —

5 Ковалевскій Александръ.
6 Графъ Платеръ-Зибергъ Станиславъ.
7 Палибинъ Николай.
8 Коковцевъ Константинъ.
9 Мовчановичъ Фролъ.
10 Гроффе Густавъ.
11 Цихоцкій Теофилъ.
12 Бульмерингъ Карлъ.
13 Бентковскій Карлъ.
14 Петровъ Илларіонъ.
15 Лампе Петръ.
16 Шалевичъ Рудольфъ.
17 Граве Апполонъ.
18 Грабчинскій Емиліанъ.
19 Краснопольскій Михаилъ.
20 Лясотовичъ Аркадій.
21 Своевъ Александръ.
22 Винбергъ Федоръ.
23 Парскій Дмитрій.
24 Меркушевъ Степанъ.
25 Толбузинъ Викторъ.
26 Пургольдтъ Михаилъ.
27 Еленевъ Николай.
28 Чевакинскій Александръ.
29 Авдѣевъ Михаилъ.
30 Котлубай Александръ.
31 Кулаковскій Николай.
32 Мореншильдъ Эдуардъ.
33 Виноградовъ Геннадій.
34 Берхманъ Егоръ.
35 Радецкій Владиміръ.
36 Эльманъ Петръ.
37 Родзевичъ Иванъ.
38 Дунинъ Игнатій.
39 Гейцигъ Иванъ.
40 Лукинъ Владиміръ.
41 Олехновичъ Ѳадей.
42 Сипайло Ѳадей.

Выпускъ 1843 года.


6 мая.
1 Корсаковъ Сергѣй.
2 Трубниковъ Арсеній.
3 Поземковскій Федоръ.
4 Леоновъ Василій.
5 Полежаевъ Александръ.
6 Бениславскій Михаилъ.
7 Шишковъ Андрей.
8 Гейнрихъ Іосифъ.
9 Баронъ Черкасовъ Иванъ.
10 Кенигъ Иванъ.
11 Мацневъ Василій.
12 Фалевичъ Александръ.
13 фонъ Шильдеръ Андрей.
14 Воробьевъ Егоръ.
15 Ангель Густавъ.
16 Руммель Юліанъ.
17 Клокоцкій Станиславъ.
18 Держанскій-Дегтеревъ Владиміръ.
19 Поплавскій Романъ.
20 Верховскій Петръ.
— 23 —

21 Довгирдъ Михаилъ.
22 Петровъ Рафаилъ.
23 Павша Николай.
24 Феттингъ Петръ.
25 Ветлицкій Павелъ.
26 Верига Зенонъ.
27 Граве Платонъ.
28 Поль Фортунатъ.
29 Керсновскій Антонъ.
30 Янковскій Павелъ.
31 Ляшкевичъ Иванъ.
32 Лобода Викторъ.
33 Кузеневъ Павелъ.
34 Головачевъ Александръ.
Корпуса инженеровъ военныхъ поселеній:
35 Дементьевъ Петръ.
Корпуса инженеровъ морской строительной части:
36 Домантовичъ Георгій.

Выпускъ 1844 года.


20 іюня.
1 Вержбовскій Степанъ.
2 Панаевъ Валеріанъ.
3 Панаевъ Ипполитъ.
4 Тесьминъ Андрей.
5 Лебедевъ Владиміръ.
6 Кусаковъ Григорій.
7 Хржановскій Ѳадей.
8 Рехневскій Карлъ.
9 Садовскій Тимофей.
10 Косманъ Владиславъ.
11 Феттингъ Александръ.
12 Новицкій Станиславъ.
13 Миримановъ Семенъ.
14 Меккъ Карлъ.
15 Казначеевъ Александръ.
16 Оттъ Владиміръ.
17 Кулаковскій Ромуальдъ.
18 фонъ Гебгардъ Александръ.
19 Вейтко Антонъ.
20 Мясоѣдовъ Николай.

Выпускъ 1845 года.


25 іюня.
1 Беттихеръ Филиппъ.
2 Цѣхолевскій Несторъ.
3 Зуевъ Дмитрій.
4 Коплевскій Андрей.
5 Газенвинкель Борисъ.
6 Маевскій Альфонсъ.
7 Василевскій Антоній.
8 Бедряга Алексѣй.
— 24 —

9 Собко Яковъ.
10 Баронъ Спенглеръ Эдуардъ.
11 Чумаковъ Николай.
12 Рейманъ Константинъ.
13 Яхимовскій Антонъ.
14 Лаппа Ипполитъ.
15 Балинскій Владиславъ.
16 Пацъ-Помарнацкій Брониславъ.
17 Стремоуховъ Алексѣй.
18 Рутковскій Казиміръ.
19 Богушевичъ Адамъ.
20 Лукьяновъ Петръ.
21 Поппе Александръ.
22 Бутлеръ Ѳадей.
23 Лущица Павелъ.

Выпускъ 1846 года.


1 іюля.
1 Павловскій Игнатій.
2 Лащъ Эдмундъ.
3 Шейманъ Карлъ.
4 Юндзиллъ Ѳадей.
6 Седѣльниковъ Михаилъ
7 Пухало-Лоренцевичъ Алексѣй.
8 Бауеръ Александръ.
9 Москвинъ Николай.
10 Есауловъ Николай.
11 Шишко Сигизмундъ.
12 Шмидтъ Вильгельмъ.
13 Буевичъ Павелъ.
14 Шпилевъ Александръ.
15 Лексъ Іосифъ.
16 Катарскій Семенъ.
17 Савицкій Николай.
18 Бутусовъ Тимофей.
19 Безпальчевъ Федоръ.
20 Кузьминскій Николай.

Выпускъ 1847 года.


7 августа.
1 Соколовъ Николай.
2 Жолобовъ Алексѣй.
3 Куницкій Константинъ.
4 Косцѣша-Статковскій Болеславъ.
5 Гарднеръ Михаилъ.
6 Звѣревъ Николай.
7 Романовъ Николай.
8 Хлѣбниковъ Василій.
9 Обромпальскій Эразмъ.
10 Будьзко Павелъ.
13 Ефимовичъ Сергѣй.
14 Стравинскій Адольфъ.
15 Чернявскій Григорій.
16 Васильевъ Александръ.
17 Фроловъ Николай.
18 Кислаковскій Викторъ.
— 25 —

19 Синицынъ Александръ.
20 Вычеховскій Антонъ.
21 Шалевичъ Титъ.
22 Красовскій Северинъ.
23 Кислаковскій Діодоръ.
24 Гермесъ Николай

Выпускъ 1848 года.


25 іюня.
1 Грекъ Петръ.
2 Ратьковъ-Рожновъ Модестъ.
3 Петерсъ Николай.
4 Князь Ходжаминасовъ Григорій.
5 Исполатовъ Николай.
6 Еремѣевъ Алексѣй.
7 Вельяминовъ-Зерновъ Михаилъ.
8 Буковскій Александръ.
9 Шумскій Викторъ.
Корпуса инженеровъ военныхъ поселеній.
10 Шимановскій Юліанъ.
Корпуса корабельныхъ инженеровъ.
12 Портновъ Викторъ.

Выпускъ 1849 года.


17 іюня.
1 Энрольдъ Федоръ.
2 фонъ Дыманъ Владиміръ.
3 Клевецкій Павелъ.
4 Толстой Алексѣй.
5 Хронщевскій Михаилъ.
6 Синицынъ Дмитрій.
7 Хоецкій Николай.
8 Измайловъ Михаилъ.
9 Трейтеръ Александръ.
10 Пѣшковъ Николай.
11 Цуриковъ Сергѣй.
12 Мясоѣдовъ Леонидъ.
13 Авринскій Александръ.
14 Гіацинтовъ Егоръ.
15 Киселевскій Николай.

Выпускъ 1850 года.


12 іюня.
1 Штомпфъ Антонъ.
2 Вокульскій Янъ.
3 Красовскій Каэтанъ.
4 Рыцкъ Урбанъ.
5 Егоровъ Николай.
6 Лейманъ Павелъ.
7 Вишневскій Гавріилъ.
8 Дружининъ Михаилъ,

Б. Списокъ лицъ, удостоенныхъ Институтомъ по экзамену производства въ чинъ ПРАПОРЩИКА.

Въ особыхъ графахъ указаны года, когда означенныя лица были произведены, по экзамену, въ чины подпоручика и поручика.

1811.


12 Іюня. Подпоручика. Поручика.
1 Готманъ Андрей 1812 1813
2 Пантелѣевъ Семенъ 1812 1813
3 Рербергъ Федоръ 1812 1813
4 Ламсдорфъ Александръ 1812*
5 Оттъ Федоръ 1812*
6 Канобіо Францъ 1812 1813
7 Варенцовъ Петръ 1812*
8 Баронъ Строгоновъ Сергій 1812*
9 Расторгуевъ Андрей
10 Цегель Александръ 1812*
11 Лихардовъ Сергій 1812*
12 Муравьевъ-Апостолъ Сергій 1812*
13 Гастфортъ Густавъ 1812*
14 Графъ Сиверсъ Фердинандъ 1812*
15 Шабельскій Иванъ 1812*
16 Баронъ Розенкампфъ Карлъ 1813 1814
17 Прудниковъ Александръ
18 Гонзаго Рено 1812*
19 Богдановъ Александръ 1812*
20 Вильгельмовъ Павелъ
*) Произведены въ поручики, въ томъ же году, за отличія, въ дѣйствующей арміи.
— 30 —

1812.


11 Іюня.
1 Полѣновъ Андрей 1813 1814
2 Лавровъ Павелъ 1813 1814
3 Гаюй Жюстъ 1813 1814
4 Рокасовскій Алексѣй 1813 1814
5 Майфреди Іосифъ 1813 1814
6 Богдановъ Николай 1813 1814
7 Адамъ Гаральдъ 1813 1814
8 Зеге фонъ Лауренбергъ Теодоръ 1813 1814
9 Севастьяновъ Яковъ 1813 1814
10 Баронъ Мейндорфъ Петръ
11 Галяминъ Валеріанъ 1813 1814
12 Баронъ Унгернъ-Штернбергъ Георгъ 1814 1815
13 Юдинъ Федоръ
14 Стахановъ Кириллъ 1813 1814
15 Игнатьевъ Алексѣй 1813 1814
16 Рокасовскій Платонъ 1814 1815
17 Денисенковъ Михаилъ 1813 1814
18 Баронъ Строгоновъ Николай
19 Гамалѣй Михаилъ
20 Полторацкій Александръ
21 Беклешовъ Степанъ 1814 1815
22 Смирновъ Александръ
23 Александровичъ Сергій
24 Баронъ Строгоновъ Александръ
25 Шишовъ Алексѣй
26 Кашперовъ Александръ 1814 1816
27 Богдановъ Иванъ
28 Лазаревъ Лазарь
29 Макаренко Евгеній
— 31 —

1813.


23 Декабря.
Старшинство съ 24 мая.
1 Баронъ Мейендорфъ Александръ 1814 1815
2 Веригинъ Апполонъ
3 Баронъ Фитингофъ Карлъ 1814 1815
4 Баронъ Розенъ Эдуардъ 1814 1815
5 Ивановъ Павелъ
6 Гермесъ Николай 1814 1815
7 Детловъ Карлъ 1814 1815
8 Князь Прозоровскій Иванъ 1814 1815
9 Экеспарре Александръ 1814 1815
10 Фокъ Густавъ 1814 1815
11 Гревенцъ Николай 1814 1815
12 Потемкинъ Александръ 1815
13 Фитинговъ Федоръ 1814 1815
14 Абловъ Дмитрій 1815 1816
15 Языковъ Василій
16 Кузьминъ Федоръ
17 Баронъ Гротусъ Эрнестъ 1814 1815
18 Званцовъ Сергѣй
19 Фуллонъ Александръ 1815 1816

1814.


20 августа.
1 Готманъ Петръ 1815 1816
2 Зассъ Веніаминъ 1815 1816
3 Мусинъ-Пушкинъ Николай 1815 1816
4 Грошопфъ Иванъ 1815 1816
— 32 —

5 Шарнгорстъ Юлій 1815 1816
6 Языковъ Павелъ 1815 1816
7 Боборыкинъ Дмитрій 1815 1816
8 Фантгофъ Яковъ 1816 1817
9 Хвориновъ Геннадій
10 Газенкампфъ Александръ 1816 1818
11 Шипиловъ Петръ 1815 1816
12 Менше Александръ 1816 1817
13 Медвѣдевъ Александръ 1815 1816
14 Будбергъ Андрей 1815 1816
15 Будбергъ Александръ 1816 1817
16 Шипиловъ Константинъ
17 Львовъ Дмитрій 1815 1816
18 Кенигсфельсъ Эдуардъ 1815 1816
19 Боборыкинъ Александръ 1816 1817
20 Лебедевъ Василій 1815 1816

1815.


4 Марта 1816.
1 Морозовъ Григорій . 1816 1817
2 Фроловъ Петръ 1818 1819
3 Швейковскій Владиміръ 1818 1819
4 Рихтеръ Августъ 1816 1817
5 Бугайскій Михаилъ 1816 1817
6 Вальяновъ Федоръ 1818 1819
7 Острогорскій Петръ
8 Шишовъ Матвѣй 1816 1818
9 Линденъ Андрей 1816 1818
10 Фроловъ Корнелій 1816 1818
11 Львовъ Алексѣй 1816 1818
12 Головинскій Андрей 1816 1818
13 Добринскій Александръ 1816
— 33 —

14 Швейковскій Николай 1816 1817
15 Львовъ Петръ 1816 1817
16 Штральманъ Петръ 1816 1817
17 Гене Александръ 1816 1818
18 Мусинъ-Пушкинъ Илларіонъ 1818 1819
19 Богдановъ Арсеній
20 Драшковскій Василій
21 Гурьевъ Владиміръ
22 Мейеръ Александръ
23 Кейзеръ Карлъ 1816 1818
24 Денисовъ Всеволодъ 1818 1819
25 Девятнинъ Александръ 1816 1817
26 Поповъ Петръ 1816 1817

1816.


26 Октября.
1 Анастасьевъ Константинъ 1818 1819
2 Рейхель Казимиръ 1818 1819
3 Петровъ Василій 1818
4 Кисловъ Василій 1818
5 Львовъ Владиміръ 1818 1819
6 Риссау Александръ
7 Баронъ Розенъ Николай 1818 1819
8 Львовъ Николай 1818 1819
9 Вешняковъ Андрей 1818 1819
10 Трофимовичъ Василій 1818 1819
11 Ладыженскій Павелъ
12 Балкъ Михаилъ
13 Соболевъ Иванъ
14 Федоровъ Николай 1818 1819
15 Литвиновскій Антонъ 1818 1819
16 Фуссъ Александръ
— 34 —

17 Чижовъ Авениръ
18 Зайцевъ Иванъ

1817.


Изъ портупей-прапорщиковъ Института производства не было.
8 Мая.
Произведены со стороны:
1 Графъ Ивеличъ Константинъ 1818 1819
2 Баронъ Унгернъ-Штернбергъ Эдуардъ 1818 1819

1818.


9 Іюня.
1 Баронъ Корфъ Николай 1819
2 Зуевъ Александръ 1819 1820
3 Свиньинъ Петръ 1819
4 Пѣвцовъ Павелъ 1819 1820
5 Крафтъ Николай 1819 1820
6 Мальте Александръ 1819 1820
7 Сутговъ Александръ
8 Лачиновъ Николай
9 Языковъ Петръ 1819 1820
10 Загоскинъ Николай 1819 1820
11 Шенигъ Сергѣй 1819 1820
12 Языковъ Владиміръ 1820
13 Шкларевичъ Иванъ
14 Баронъ Врангель Карлъ 1819 1820
15 Загоскинъ Алексѣй 1819 1820
— 35 —

16 Князь Голицынъ Алексѣй 1819 1820
17 Батюшковъ Николай
18 Прунгъ Павелъ
19 Шиповъ Константинъ
20 Боборыкинъ Евгеній 1819 1820
21 Малама Стефанъ 1819 1820

1819.


1 Мая.
1 Леонтьевъ Александръ 1820
2 Четвериковъ Александръ
3 Михаиловъ Николай 1820 1821
4 Волковъ Матвѣй 1820 1821
5 Четвериковъ Павелъ 1820 1821
6 Романовъ Александръ 1820 1821
7 Рербергъ Егоръ 1820 1821
8 Улыбышевъ Владиміръ 1820 1821
9 Елфимовъ Василій 1820 1821
10 Менеласъ Александръ 1820 1821
11 Хординъ Николай
12 Голохвастовъ Петръ 1820 1823
13 Розенкампфъ Адольфъ 1820 1821
14 Тюфяевъ Павелъ 1820
15 Лукинъ Михаилъ 1820 1821
16 Гинглезъ Александръ 1820 1821
17 Артаповъ Александръ 1820 1821
18 Львовъ Николай
19 Семичевъ Семенъ 1820 1821
30 Графъ Игельшромъ Гаральдъ 1820 1821
21 Чедаевъ Александръ 1820 1821
22 Липгардтъ Романъ
23 Львовъ Василій
— 36 —

1820.


24 Мая.
1 Князь Хованскій Василій
2 Менеласъ Василій 1821 1823
3 Васильевъ Павелъ 1821 1823
4 Четвериковъ Василій 1821 1822
5 Походяшинъ Григорій 1821
6 Норденштамъ Карлъ 1821 1822
7 Лукьяновичъ Александръ 1821
8 Васильевъ Николай 1821 1822
9 Рахмановъ Михаилъ
10 Колокольцовъ Владиміръ 1821 1822
11 Боборыкинъ Василій 1821 1822
12 Вавиловъ Илья 1821 1823
13 Паризо Павелъ 1821 1823
14 Тюфяевъ Александръ 1821 1822
15 Качановскій Іоакимъ
16 Боборыкинъ Алексѣй 1821 1822
17 Боборыкинъ Григорій 1821 1822
18 Терменъ Францъ 1821 1823
19 Сталь де-Гольстейнъ Ермолай 1821 1822
20 Полонской Александръ 1821 1822
21 Калержи Эммануилъ
22 Пацевичъ Петръ 1821 1823
23 Крузенштернъ Яковъ

1821.


Окончившіе курсъ наукъ портупей-прапорщики были переведены въ офицерскій классъ, но безъ производства въ офицерскій чинъ и удостоены чина
— 37 —

прапорщика, только при переходѣ въ старшій офицерскій классъ.
1 Скальскій Константинъ 1823*
2 Христіановичъ Василій 1823*
3 Богдановичъ Николай 1823*
4 Брюнъ де Сентъ-Ипполитъ Георгій 1823*
5 Энгельгардтъ Александръ 1823*
6 Адамовъ Юрій 1823 1824
7 Левенгагенъ Борисъ 1823*
8 Друри Ѳома 1823*
9 Тимоѳѣевъ Александръ 1823*
10 Ферріери Александръ 1823*

1822.


28 Октября.
1 Доманіевскій Иванъ
2 Немировичъ-Данченко Михаилъ
3 Сентянинъ Михаилъ 1823 1824
4 Стремоуховъ Владиміръ 1823 1824
5 Друри Антонъ 1825 1826
6 Стремоуховъ Дмитрій 1823 1824
7 Шильдкнехтъ Николай 1824** 1825
8 Михельсонъ Петръ 1824 1825
9 Севрюгинъ Алексѣй 1824 1825
10 Аркудинскій Александръ 1824** 1824
11 Посниковъ Сергѣй 1824** 1824
12 Капгеръ Адольфъ 1824**
*) Окончили полный курсъ наукъ.
**) Произведены въ подпоручики 21 Января 1824 года.
— 38 —

13 Декъ Константинъ 1826 1827
14 Прохницкій Александръ 1823 1824
Переведены изъ Военно-строительнаго училища прапорщики строительнаго отряда.
1 Мельниковъ Павелъ 1824 1825
2 Ляминъ Константинъ 1824 1825
3 Саханскій Алексѣй 1824 1825
4 Адріановъ Александръ 1824 1825
5 Андреевъ Семенъ 1824 1825

1823.


15 Іюня.
1 Гразовичъ Левъ
2 Бѣловодскій Константинъ 1824 1825
3 Славичъ Николай 1824 1825
4 Кашперовъ Василій 1824 1825
5 Латраверсъ Яковъ 1824 1825
6 Жеребцовъ Николай 1824 1825
7 Добронравовъ Аркадій 1824 1825
Переведены изъ Военно-строительнаго училища прапорщики строительнаго отряда.
1 Люценко Александръ 1825 1826
2 Лешновскій Андрей 1826 1828

1824.


21 Января.
По экзамену со стороны:
Сумцовъ Николай 1824 1825
— 39 —

16 Іюля.
1 Ширковъ Валеріанъ 1825 1826
2 Егоровъ Евгеній 1825 1826
3 Осинскій Андрей 1825 1826
4 Рельи Александръ
5 Боровскій Николай 1825 1826
6 Загоскинъ Иліодоръ 1825 1826
7 Гораинъ Иванъ 1825 1826
8 Залѣсскій Иванъ 1825 1826
9 Вольфъ Николай 1825 1826
10 Полѣновъ Алексѣй 1825 1826
11 Поршняковъ Михаилъ 1827 1829
12 Лукинъ Николай
13 Грауертъ Юлій 1825 1826
14 Адамовъ Степанъ 1825 1826
15 Головня Петръ 1825 1826
16 Ридигеръ Александръ 1826 1827
17 Свѣнтицкій Николай
18 Мясниковъ Константинъ 1825 1826
19 Евреиновъ Михаилъ 1826 1827

1825.


14 Іюля.
1 Заводовскій Іосифъ 1826 1827
2 Шель Иванъ 1826 1827
3 Каратѣевъ Владиміръ 1826 1827
4 Мельниковъ Алексѣй 1826 1827
5 Танненбергъ Богданъ 1826 1827
6 Шнакенбургъ Карлъ 1826 1827
7 Герасимовъ Степанъ 1826 1827
8 Шитиловъ Николай 1826 1827
9 Селивановъ Дмитрій 1826 1827
10 Черниковъ Александръ 1826
— 40 —

11 Мягковъ Петръ 1826 1828
12 Пашковскій Францъ 1826
13 Коновкинъ Дмитрій 1826
14 Ободовскій Николай 1826 1827
15 Мягковъ Николай 1826
16 Стирнваль Клаусъ-Альфредъ 1826 1827
17 Фелькнеръ Андрей 1826 1828
Переведены изъ Военно-строительнаго училища, прапорщики строительнаго отряда.
1 Дороговъ Федоръ 1826 1827
2 Борейша Антонъ 1826 1827
3 Виландъ Лаврентій 1826 1827
4 Макаровъ Александръ 1826 1827
5 Андріановъ Константинъ 1826 1827
6 Фортини Людовикъ 1826 1827
7 Афанасьевъ Яковъ 1826 1827
8 Ивановъ Николай 1826 1827
9 Аммосовъ Валеріанъ 1826 1828
10 Зубовъ Михаилъ 1827 1829

1826.


6 Іюня.
1 Бларамбергъ Иванъ 1827 1828
2 Жилинскій Викентій 1827 1828
3 Клервиль Егоръ 1827 1828
4 Янушевскій Игнатій 1827 1828
5 Резимонъ Альфонсъ 1827 1828
6 Запольскій Валеріанъ 1827 1828
7 Палибинъ Павелъ
8 Ролледеръ Алексѣй 1827 1829
9 Поздѣевъ Владиміръ 1828
10 Бильдерлингъ Александръ 1827 1828
— 41 —

11 Горбуновъ Яковъ 1828 1830
12 Никитинъ Дмитрій 1827- 1828
13 Бларамбергъ Владиміръ 1827 1828
14 Томилинъ Григорій 1828
15 Васильевъ Николай 1827 1828
16 Платанъ Адольфъ 1827 1828
17 Есауловъ Викторъ 1827 1828
18 Никитинъ Николай 1828 1829
19 Степановскій Андрей 1828
20 Рѣдькинъ Петръ
21 Линдквистъ Александръ 1828 1829
22 Бобрищевъ-Пушкинъ Сергѣй 1827 1828
23 Зильманъ Рихардъ 1827 1828
24 Берловскій Карлъ 1827 1829
25 Пишке Христофоръ 1827 1828
26 Коновкинъ Федоръ
27 Качаловъ Василій 1828 1829
28 Поднозовъ Александръ 1828 1830
29 Зиновьевъ Николай
30 Гнѣдичъ Иванъ
Строительнаго отряда прапорщики переведены въ корпусъ инженеровъ, для продолженія курса наукъ въ Институтѣ:
1 Вильде Дмитрій 1827 1828
2 Фроловъ Григорій 1828 1829
3 Гергардъ Лудвигъ 1827 1828
4 Мацневъ Николай 1827 1828
5 Зубовъ Александръ 1828 1829
6 Сунгуровъ Николай 1827 1828
7 Богушевскій Алоизій 1827 1828
7 Безакъ Михаилъ 1827 1828
9 Мелентьевъ Николай 1827 1828
— 42 —

1827.


1 Іюня
1 Ребровскій Дмитрій 1828
2 Трувеллеръ Вильгельмъ 1828 1829
3 Коллинсъ Фридрихъ 1829 1830
4 Тиденъ Карлъ
5 Ивашевскій Іосифъ 1828 1829
6 Садовскій Иванъ 1828 1830
7 Стуартъ Александръ 1826 1829
8 Трувеллеръ Рихардъ 1828 1829
9 Лосевъ Егоръ 1826
10 Запольскій Платонъ
11 Грушецкій Евгеній
12 Палибинъ Петръ
13 Шишковъ Михаилъ 1828 1829
14 Зотовъ Яковъ 1829 1831
15 Ошанинъ Степанъ 1828 1829
16 Гринъ Григорій 1828 1830
17 Нордштейнъ Александръ 1828 1829
18 Косиковскій Всеволодъ 1829 1830
19 Сычевскій Валеріанъ 1828 1829
20 Черепановъ Иванъ 1828 1829
21 Ивановъ Петръ
22 Биркинъ Николай 1828 1829
23 Хлѣбниковъ Василій 1829 1830
24 Цуриковъ Александръ 1828
25 Шилле Францъ 1828 1829
26 Ошанинъ Федоръ
27 Домонъ Александръ
28 Шороховъ Павелъ
29 Гассингъ Вильгельмъ 1828 830
30 Казариновъ Алексѣй 829 1832
— 43 —

31 Варенцовъ Алексѣй 1829 1831
32 Сталь Александръ 1828 1829
33 Полковъ Николай 1828 1829
34 Вырубовъ Петръ 1828 1829
35 Мореншильдъ Фердинандъ 1*2*
36 Стремоуховъ Михаилъ 1828 1829
37 Петровъ Петръ 1829 1831
38 Констанъ Любимъ 1828
39 Лешновскій Антонъ
40 Туловскій Клементій 1829
41 Никитинъ Дмитрій 1830 1831
42 Балле Александръ
43 Ликсъ Николай
44 Вигилянскій Павелъ 1828 1829
45 Кохановскій Карлъ
Изъ кондукторовъ военно-рабочей бригады:
46 Верига Игнатій 1828 1829
47 Гейдателъ Владиславъ 1828 1829
47 Раецкій Адольфъ 1828 1829
49 Заржецкій Іосифъ 1828 1829

1828.


4 Іюля.
1 Венедиктовъ Василій 1829 1830
2 Риппасъ Александръ 1829 1830
3 Орловскій Александръ 1829 1830
4 Завадовскій Амвросій 1829 1830
5 Станевичъ Болеславъ 1829 1830
6 Стуартъ Эдуардъ 1829 1830
7 Прескотъ Эдгаръ 1829 1830
— 44 —

7 Альбрандтъ Петръ 1829 1831
9 Княжевичъ Александръ 1829 1830
10 Серебряковъ Апполонъ 1829 1830
11 Нарбутъ Эдуардъ 1829 1830
12 Фитингофъ Егоръ
13 Дмитріевъ Дмитрій 1829 1830
14 Черкезъ Егоръ 1829 1831
15 Пржибышевскій Людвигъ 1830 1832
16 Филатьевъ Александръ 1829 1831
17 Бениславскій Камиллъ
18 Риддеръ Егоръ 1829
19 Цырковъ Михаилъ 1831 1832
20 Фрембтеръ Романъ 1830 1831
21 Медвѣдевъ Алексѣй
22 Князь Волконскій Михаилъ 1829 1830
23 Ивановъ Василій 1829 1830
24 Танненбергъ Николай 1830 1831
25 Рутенбергъ Василій 1830 1831
26 Журавлевъ Иванъ 1830 1831
27 Олферьевъ Александръ 1830 1831
28 Клеопинъ Дмитрій 1829 1831
29 Загорскій Константинъ 1829 1830
30 Иноевскій Илья 1829
31 Голынскій Дмитрій
32 Семеновъ Петръ 1830 1831
33 Слизенъ Люціанъ 1830
34 Миславскій Павелъ
35 Голынскій Иванъ
36 Дезбутъ Константинъ
37 Будкевичъ Лукьянъ 1831 1832
38 Корфъ Эрастъ
По экзамену со стороны:
39 Калисскій Иванъ 1830 1831
— 45 —

Переведены изъ Военно-строительнаго училища прапорщики строительнаго отряда.
1 Соболевскій Владиміръ 1829 1830
2 Безпаловъ Николай 1829 1830
3 Алымовъ Павелъ 1829 1830
4 Редеръ Александръ 1829 1830
5 Гавриловъ Александръ 1829 1830

1829.


2 Іюля.
1 Евреиновъ Вечеславъ 1830 1831
2 Буттацъ Иванъ 1830 1831
3 Князь Масальскій Федоръ 1830 1831
4 Балашевъ Александръ 1830 1831
5 Беттихеръ Александръ 1830 1831
6 Яфимовичъ Платонъ 1830 1831
7 Львовъ Николай 1830 1831
8 Рейнвальдъ Карлъ 1830 1832
9 Семичевъ Михаилъ 1830 1831
10 Галлеръ Эдуардъ 1830 1831
11 Лукинъ Никаноръ 1831
12 Мейнгардтъ Павелъ 1831 1832
13 Лавровъ Нилъ 1830 1831
14 Адеркасъ Викторъ 1830 1831
15 Кербедзъ Станиславъ 1830 1831
16 Сапаловичъ Иванъ 1830 1831
17 Кеберъ Вильгельмъ 1830 1831
18 Саблуковъ Федоръ 1831 1833
19 Вельсовскій Николай
20 Раденъ Германъ 1830 1831
21 Краснопѣвковъ Леонидъ
— 46 —

22 Глинскій Сильванъ 1830 1831
23 Май Богданъ
24 Панчулидзевъ Иванъ 1830 1831
25 Леонтовичъ Парменъ 1830 1831
26 Мрачковскій Карлъ 1830 1831
27 Демидовъ Александръ 1830 1831
28 Нитославскій Генрихъ 1831 1832
29 Дронинъ Иванъ 1830
30 Карассъ Іосифъ
31 Вассалъ Евгеній 1830 1831
32 Нитославскій Александръ
33 Лавровъ Степанъ 1831 1832
34 Нитославскій Михаилъ
35 Быковъ Михаилъ
36 Ширинъ Александръ
37 Семеновъ Адріанъ 1831 1832
38 Мольнеръ Павелъ 1831 1832
Военно-рабочей бригады кондукторы:
39 Верховскій Иванъ 1830 1831
40 Богаткевичъ Ксаверій 1830 1831
Переведены изъ Военно-строительнаго училища, прапорщики строительнаго отряда:
1 Таубе Фердинандъ 1830 1831
2 Дитмаръ Юлій 1830 1831
3 Баландинъ Александръ 1830 1831

1830.


31 Января.
Въ строительный отрядъ, изъ кадетъ Института. (Воспитанники упраздненнаго Военно-строительнаго училища).
1 Глушковъ Василій 1832 1833
— 47 —

2 Рейнгардъ Александръ
3 Карлсонъ Карлъ
4 Цирхольдтъ Александръ
5 Гладышевъ Василій
6 Делинъ Иванъ
7 Ивановъ Николай
8 Ловчиковъ Григорій
9 Петровскій Дмитрій 1831 1832
Изъ портупей-прапорщиковъ Института:
19 Іюня.
1 Сивковъ Алексѣй 1831 1832
2 Ястржембскій Николай 1831 1832
3 Пассекъ Діомидъ 1831 1832
4 Медемъ Адальбертъ 1831 1832
5 Роопъ Леонъ 1831 1832
6 Глуховъ Владиміръ 1831 1832
7 Строковскій Егоръ 1831 1833
8 Баронъ Дельвигъ Андрей 1831 1832
9 Нолькенъ Василій 1831 1833
10 Гофмейстеръ Александръ 1831 1832
11 Князь Максутовъ Петръ 1832 1833
12 Петерсенъ Максимъ 1832 1833
13 Никифораки Антонъ 1832 1833
14 Фроловъ Ефимъ 1831 1832
15 Быковъ Александръ * 1836
16 Терне Иванъ 1831 1832
17 Баронъ Фирксъ Федоръ 1832 1833
18 Баумгартенъ Федоръ 1832 1833
19 Ланнъ Фридрихъ 1832
20 Роппъ Эдуардъ 1831 1832
21 Делобель Станиславъ
* Чинъ подпоручика получилъ на действительной службѣ.
— 48 —

22 Залускій Левъ 1835
23 Крамеръ Константинъ 1832 1834
24 Буттацъ Алексѣй
25 Пеццони Аннибалъ
26 Шубертъ Илларіонъ 1832
27 Барановъ Арсеній 1831
28 Караевъ Петръ 1832
29 Бокардъ Августъ 1832 1833
30 Собанѣевъ Иванъ
31 Хилевскій Веспасіанъ
32 Клушинъ Павелъ
33 Собанѣевъ Павелъ 1832 1833
34 Пятовъ Яковъ
35 Князь Максутовъ Андрей
Изъ Военно-рабочей бригады:
36 Вильсонъ Яковъ
37 Залѣсскій Іосифъ 1831 1834
37 Баронъ Виттенгеймъ Федоръ
Переведены изъ Военно-строительнаго училища, прапорщики строительнаго отряда:
1 Кирхнеръ Валеріанъ 1831 1832
2 Кольманъ Карлъ 1831 1832

1831.


12 Іюня.
1 Марченко Константинъ 1832 1833
2 Липинъ Николай 1832 1833
3 Черкаевъ Андрей 1832 1833
4 Никитинъ Александръ
— 49 —

5 Янишъ Карлъ 1832 1 833
6 Матвѣевъ Александръ 1832 1 833
7 Станицкій Евстафій 1832 I 833
8 Коковцевъ Николай 1832 1 1833
9 Графъ Кронгельмъ Карлъ 1832 : 1833
10 Хонинъ Василій 1832 1833
11 Страховъ Платонъ 1833 1834
12 Самойловъ Вечеславъ 1833 1834
13 Гауштейнъ Генрихъ 1832 1833
14 Лосевъ Петръ 1832 1834
15 Гречановскій Захаръ 1832 1833
16 Щербовъ Михаилъ 1832 1834
17 Глинка Левъ
18 Фонъ-Барановъ Георгій 1833
19 Пантелѣевъ Алексѣй
20 Виттъ Александръ
21 Малыгинъ Алексѣй 1832 1833
22 Керстингъ Егоръ 1833
23 Перовскій Алексѣй 1833 1834
24 Перовскій Левъ 1834
25 Людевигъ Константинъ
26 Воробьевъ Семенъ
27 Гласко Игнатій 1832 1833
28 Глинскій Александръ 1832 1833
29 Лепехинъ Иванъ
30 Рокштулъ Леонъ
Въ строительный отрядъ, на дѣйствительную службу.
31 Соломка Эрастъ
32 Москаленко Ефимъ
33 Глинка Иванъ
34 Вильсонъ Егоръ
35 Малама Дмитрій
— 50 —

для продолженія курса наукъ съ Институтѣ:
36 Берхманъ Александръ 1832 1833
Изъ военно-рабочаго баталіона кондукторъ:
37 Бергель Владиславъ 1832 1833
Въ хорунжіе войска Донскаго
38 Сѣдовъ Яковъ 1833*

1832.


9 Іюня.
1 Лебедевъ Николай 1833 1834
2 Лебедевъ Николай 1833 1834
3 Шульцъ Юлій 1833 1834
4 Виноградовъ Викторъ ** 1839
5 Макшеевъ Александръ 1833 1834
6 Каде Александръ 1836 1837
7 Вихманъ Вильгельмъ-Юлій 1833 1834
8 Данненштернъ Владиміръ 1833 1834
9 Станкаръ Борисъ 1834 1835
10 Волкъ Николай
11 Борисовъ Александръ 1833 1833
12 Мигринъ Иванъ 1833 1834
13 Крейслеръ Александръ 1833 1834
14 Комаровъ Александръ 1833 1834
15 Саундерсъ Константинъ 1834 1837
16 Емалиновичъ Константинъ 1833 1834
17 Вассаль Владиміръ 1833 1834
* Въ сотники войска Донскаго.
** Чинъ подпоручика получилъ на действительной службѣ.
— 51 —

18 Фитингофъ Александръ
19 Моллеріусъ Петръ 1834 1835
20 Богомолецъ Венедиктъ
21 Бартельсенъ Эрнестъ 1833 1834
22 Окель Евгеній 1833 1834
23 Лемтюжниковъ Николай 1834 1836
24 Денисовъ Андрей 1834 1837
25 Антоновъ Николай
26 Криштафовичъ Егоръ
27 Жуковскій Егоръ
28 Шнакенбургъ Христіанъ 1834 1835
29 Лансере Людвигъ 1833 1834
30 Голубевъ Яковъ 1834 1836
31 Дитмаръ Александръ 1833 1834
32 Давыдовъ Александръ
33 Барановъ Алексѣй
34 Алексѣевъ Евгеній
35 Валентиновичъ Константинъ
36 Хлопонинъ Семенъ
37 д'Андре Викторъ 1834 1835
38 Хлѣбниковъ Павелъ
39 Вагнеръ Юлій 1836
40 Глинскій Николай 1833 1835
41 Литвиновъ Михаилъ 1833 1834
42 Ренненкампфъ Карлъ 1833 1835
43 Комаровъ Владиміръ
44 Барановъ Александръ
45 Журавлевъ Семенъ 1833 1836
46 Озерскій Борисъ
47 Алексѣевскій Иванъ 1833 1834
48 Князь Шаховской Владиміръ
49 Коршуновъ Михаилъ 1834 1835
50 Пановъ Петръ 1833
51 Русановъ Петръ 1834 1836
— 52 —

Въ строительный отрядъ на дѣйствительную службу.
52 Фонъ-Гейкингъ Карлъ
53 Хлопонинъ Илья
54 Русановъ Михаилъ
Переведены для продолженія курса наукъ въ Институтъ:
прапорщикъ строительнаго отряда.
1 Псіолъ Андрей 1833 1834
принятый изъ французской службы, прапорщикомъ Бѣлевскаго пѣхотнаго полка.
2 Баррандъ Іосифъ 1834 1835

1833.


25 Іюня.
1 Ушаковъ Александръ 1834 1835
2 Иваненко Андрей 1834 1835
3 Комаровъ Федоръ 1834 1835
4 Кагальманъ Петръ 1834 1835
5 Оболдуевъ Николай 1834 1835
6 Польманъ Петръ 1834 1835
7 Хонинъ Александръ 1824 1835
8 Кнутовъ Алексѣй 1834 1836
9 Герольдъ Августъ 1834 1835
10 Кавелинъ Александръ 1834 1835
11 Конради Владиміръ 1834 1835
12 Лѣсниковъ Владиміръ 1834 1835
13 Палибинъ Петръ 1834 1835
14 Шварцъ Николай 1834 1835
— 53 —

15 Богомолецъ Игнатій 1834 1837
16 Строковскій Рафаилъ 1835 1836
17 Михайловъ Николай
18 Нечаевъ Василій
19 Великородовъ Викторъ
20 Линниковъ Александръ 1835
21 Шимановскій Ромуальдъ
22 Шторхъ Александръ 1834 1835
23 Ледантю Евгеній
23 Руничъ Александръ 1838 1839
25 Сергѣевъ Петръ 1834 1835
26 Ханыковъ Дмитрій 1834
27 Лозовицкій Александръ
28 Зандеръ Григорій
29 Грязновъ Федоръ
30 Лелонгъ Александръ
31 Звѣгинцевъ Николай 1834 1836
32 Беттихеръ Оскаръ 1835 1837
33 Энгельгардтъ Александръ
34 Городецкій Николай 1836 1837
З5 Коралловъ Валеріанъ
36 Фриде Юлій 1834 1835
Въ строительный отрядъ, на дѣйствительную службу.
37 Дураковскій Николай
38 Исленьевъ Леонидъ
39 Гедеоновъ Александръ
40 Мунро Даніилъ
41 Паувъ Реніеръ
42 Эсаковъ Алексѣй
Въ военно-рабочую бригаду.
43 Форкампфъ Эдуардъ
— 54 —

1834.


16 Мая.
1 Клица Иванъ 1835 1836
2 Красовскій Апполинарій 1835 1836
3 фонъ-Гагемейстеръ Карлъ 1835 1836
4 Штукенбергъ Антонъ 1835 1836
5 Труновъ Александръ 1835 1836
6 Бржезинскій Вечеславъ 1835 1836
7 фонъ-деръ-Паленъ Петръ 1835 1836
8 Новокщеновъ Александръ 1835 1836
9 Гершау Петръ 1835 1836
10 Франценъ Александръ 1836
11 Дихтъ Вильгельмъ 1835 1836
12 Семичевъ Василій 1835 1836
13 фонъ-Шиллингъ Вильгельмъ 1835
14 Шефлеръ Карлъ 1836
15 Тимофѣевъ Викторъ 1835 1836
16 Лазаревъ Степанъ 1836 1837
17 Свищовъ Лаврентій 1835 1836
18 Толстой Григорій 1835 1836
19 Абихтъ Густавъ 1835
20 Уреніусъ Николай 1836 1837
21 Серебряковъ Александръ 1835 1836
22 Соколовъ Викторъ 1838 1839
23 Давыдовъ Владиміръ
24 Губертъ Эдуардъ 1836
25 Воропай Александръ
26 Щербаковъ Георгій 1835 1836
27 Кроссъ Юлій 1835 1836
28 Черепановъ Федоръ 1835 1836
29 Руанетъ Петръ 1836 1837
30 Руммель Феофилъ 1835 1836
— 55 —

31 Степановскій Александръ
32 Пусловскій Вандалинъ 1835
33 Бахметьевъ Алексѣй
34 Таубе Юлій 1835 1836
35 Литвиновъ Дмитрій 1836 1837
36 Плисовъ Александръ 1836 1839
37 Лау Александръ 1835 1836
38 Шмидтъ Петръ 1836 1837
39 Пауль Августъ 1836
40 Варенцовъ Павелъ
41 Ранцевичъ Александръ
Военно-рабочаго баталіона кондукторъ
42 Ларченко Петръ

1835.


29 Мая.
1 Зуевъ Петръ 1836 1837
2 Суходольскій Алексѣй 1836 1837
3 Атрыганьевъ Петръ 1836 1837
4 Граве Владиміръ 1836 1837
5 Ушаковъ Владиміръ 1836 1837
6 Крутиковъ Сильвестръ 1836 1837
7 Доливо-Добровольскій Петръ 1836 1837
8 Перротъ Августъ 1836 1837
9 Ферсманъ Федоръ 1836 1837
10 Кербедзъ Ипполитъ 1836 1837
11 Козляниновъ Николай 1837 1838
12 Трувеллеръ Робертъ 1837 1838
13 Гриневичъ Давидъ 1836 1838
14 Чмутовъ Александръ 1836 1837
15 Ераковъ Александръ 1836 1837
— 56 —

16 Шландеръ Александръ 1836 1837
17 Чистовъ Матвѣй
18 Кокумъ Александръ 1836 1837
19 Арнольдъ Густавъ 1836 1837
29 Шильдеръ Александръ 1836 1839
21 Яневичъ-Яновскій Артамонъ 1836 1837
22 Шиманскій Семенъ 1836 1837
23 Одинцовъ Сергѣй 1836 1837
21 Гернгросъ Андрей 1837 1838
25 Женетъ Михаилъ 1837 1838
26 Ержембскій Егоръ 1836 1837
27 Ламановъ Михаилъ 1837 1838
28 Гернгросъ Владиміръ 1836 1837
29 Черепахинъ Александръ 1836 1837
30 Дитловъ Николай
31 Іогель Николай 1836 1837
32 Беръ Алдуинъ 1836 1837
33 Вертъ Робертъ 1837 1838
34 Дихтъ Александръ 1836 1838
35 Климовъ Всеволодъ 1836 1837
36 Саковскій Александръ 1836 1838
37 Эльканъ Константинъ 1837 1838
38 Кригъ Августъ 1837 1838
39 Кохановъ Василій 1836 1838
40 Джаксонъ Михаилъ 1837 1838
41 Сущевскій Іосифъ
42 Филоферро Михаилъ 1836 1837
43 Котельниковъ Николай
44 Зольбригъ Эмилій 1838
45 Беттихеръ Иванъ 1837 1839
46 Осиповъ Эсперъ
47 Ламановъ Петръ
48 Глазенапъ Павелъ 1837 1838
49 Семененко-Крамаревскій Петръ 1836
— 57 —

50 Зброжекъ Григорій 1836 1837
51 Шацъ Иванъ 1836
52 Осиповъ Алексѣй
53 Марковъ Алексѣй 1836 1837
54 Іовецъ Петръ 1833 1838
55 Бороздинъ Матвѣй
56 Беръ Рихардъ
57 Бартеневъ Алексѣй
58 Чупятовъ Иванъ
59 Суворовъ Василій 1837 1838
60 Вельцынъ Александръ * 1841
61 Давыдовъ Ростиславъ 1838 1839
62 Поповъ Михаилъ 1838 1839
63 Шабишевъ Николай
64 Щукинъ Петръ
65 Сергѣевъ Левъ
Въ строительный отрядъ, на дѣйствительную службу.
66 Бялотскій Фердинандъ
67 фонъ-Медемъ Иванъ
68 Вилль Александръ
69 Таунли Карлъ
70 Энгельгардтъ Владиміръ
71 Рейнгардтъ Гавріилъ
Для слушанія курса наукъ въ Институтѣ:
Военно-рабочаго баталіона унтеръ-офицеръ
72 Веревкинъ Николай 1836 1837
* Чинъ подпоручика получилъ на действительной службѣ.
— 58-66 (сканы отсутствуют) —

— 67 —

17 Корницкій Александръ
18 Броневичъ Николай 1842
19 Верховскій Петръ 1841 1843
20 Оттъ Федоръ 1842
21 Бобылевъ Александръ
22 Павловскій Людвигъ 1841 1842
23 Некрасовъ Илья 1841
24 Котлубай Александръ 1841 1842
25 Беттихеръ Густавъ
26 Воробьевъ Егоръ 1841 1843
27 Кулаковскій Николай 1841 1842
28 Лампе Петръ 1841 1842
29 Поливановъ Николай 1842
30 Устиновъ Павелъ
31 фонъ-Гебгардтъ Александръ 1842 1844
32 Домантовичъ Георгій 1842 1843
33 Радецкій Владиміръ 1841 1842
34 Цихоцкій Теофиль 1841 1842
35 Головачевъ Александръ 1842 1843
36 Свержевскій Венцеславъ 1841
37 Баронъ Спенглеръ Эдуардъ 1842 1845
38 Микульскій Адольфъ 1842
39 Жуковскій Эдуардъ
40 Каргопольцевъ Николай
41 фонъ-деръ Вейде Михаилъ
42 фонъ Миллеръ Оттонъ 1842*
43 Мацневъ Василій 1841 1843
44 Жуковскій Александръ 1842
45 Есауловъ Николай ** 1846
46 Тарасовъ Алексѣй
47 Бруннеръ Николай 1842
*) Окончилъ полный курсъ наукъ.
**) Чинъ подпоручика получили на действительной службѣ.
— 68 —

48 Любарскій Андрей
49 Чевакинскій Александръ 1841 1842
50 Мессингъ Александръ
51 Бурнашевъ Николай
52 Ромейковъ Иванъ 1841
53 Графъ Платеръ-Зибергъ Станиславъ 1841 1842
54 Тихоцкій Василій 1842
55 Смагинъ Иванъ
56 Грузевичь-Нечай Григорій
57 Цитреусъ Василій
58 Кузьминскій Николай ** 1846
59 Зацвилиховскій Ромуальдъ 1842
60 Магазинеръ Маркъ
61 Водовъ Николай
62 Добровольскій Николай
63 Гернгросъ Александръ
64 Рейнгардтъ Матвѣй
65 Казначеевъ Александръ 1842 1844
Въ строительный отрядъ, на дѣйствительную службу:
66 Богдановъ Александръ
67 Баронъ Кампенгаузенъ Максимиліанъ
68 Каншинъ Андрей
69 Жилинскій Антонъ
70 Хомутининъ Петръ
71 Маринъ Петръ
72 Полетика Николай
73 Лалошъ Илья
74 Карповичъ Карлъ
75 Кокушкинъ Александръ
76 Черкаевъ Иванъ
*) Чинъ подпоручика получили на действительной службѣ.
— 69 —

77 Воробьевъ Александръ
78 Казариновъ Иванъ
79 Порозовъ Александръ
80 Никулинъ Петръ
81 Тарасовъ Петръ
82 Немира Адольфъ
83 Шипиловъ Григорій
Въ военно-рабочую бригаду.
84 Сентъ Иллеръ Георгій
Въ гардкоутный экипажъ.
85 Патрикѣевъ Иванъ
86 Григоровичъ Николай
87 Астафьевъ Дмитрій
88 Астафьевъ Владиміръ

1841.


12 Мая.
1 Корсаковъ Сергѣй 1842 1843
2 Зуевъ Дмитрій 1842 1845
3 Оттъ Владиміръ 1842 1844
4 Поземковскій Федоръ 1842 1843
5 Кенигъ Иванъ 1842 1843
6 Довгирдъ Михаилъ 1842 1843
7 Гейнрихъ Іосифъ 1842 1843
8 Леоновъ Василій 1842 1843
9 Ангель Густавъ 1842 1843
10 Бениславскій Михаилъ 1842 1843
11 фонъ Шильдеръ Андрей 1842 1843
12 Полежаевъ Александръ 1842 1843
13 Феттингъ Петръ 1842 1843
— 70 —

14 Баронъ Черкасовъ Иванъ 1842 1843
15 Поплавскій Романъ 1842 1843
16 Трубниковъ Арсеній 1842 1843
17 Шварцъ Петръ 1843
18 Вейтко Антонъ 1842 1844
19 Петровъ Рафаилъ 1842 1843
20 Садовскій Тимофей 1842 1844
21 Павша Николай 1812 1843
22 Шишковъ Андрей 1842 1843
23 Руммель Юліанъ 1842 1843
24 Кукевичъ Ѳадей
25 Граве Платонъ 1842 1843
26 Лѣнивцевъ Николай 1842
27 Меккъ Карлъ 1842 1844
28 Керсновскій Антоній 1842 1843
29 Чумаковъ Николай 1842 1845
30 Газенвинкель Борисъ 1842 1845
31 Фалевичъ Александръ 1842 1843
32 Новицкій Гилларій 1842 1844
33 Кузеневъ Павелъ 1842 1843
34 Шевалье де-ла-Серре Иванъ 1842
35 Держанскій-Дегтеревъ Владиміръ 1842 1843
36 Поплавскій Владиславъ 1842
37 Ляшкевичъ Иванъ 1842 1843
38 Губинъ Аркадій 1842
39 Лобода Викторъ 1842 1843
40 Клокоцкій Станиславъ 1842 1843
41 Руанетъ Алексѣй
42 Гарткевичъ Александръ 1842
43 Верига Зенонъ 1842 1843
44 Вениславскій Антонъ 1842
45 Янковскій Павелъ 1842 1843
46 Воронецъ Илья
47 Поповъ Михаилъ
— 71 —

48 Ветлицкій Павелъ 1842 1843
49 Мясоѣдовъ Николай 1842 1844
50 Кузеневъ Василій 1842
51 Шипиловъ Дмитрій 1843
52 Чернорутскій Петръ
53 Всеволожскій Владиміръ
54 Байковъ Константинъ
55 Семичевъ Алексѣй
56 Винбергъ Карлъ
57 Вольтатисъ Юрій 1843
58 Левицкій Станиславъ
Въ строительный отрядъ, на дѣйствительную службу:
59 Фадеевъ Владиславъ
60 Ястребцовъ Николай
61 Рехневскій Карлъ 1843
62 Липинъ Александръ
63 Александровичъ Іеронимъ
64 Мицкевичъ Александръ
65 Мицкевичъ Александръ
66 Князь Друцкой-Соколинскій Николай
67 Немира Казимиръ
68 Піотровскій Левъ
69 Мошковъ Михаилъ
70 Корибутъ-Дашкевичъ Викторъ 1843
71 Струмилла Мечиславъ
72 Шагубатовъ Николай
73 Колюбакинъ Александръ
74 Уреніусъ Петръ
Въ военно-рабочую бригаду.
75 Дружина Николай
76 Пилянкевичъ Николай
77 Ступишинъ Михаилъ
— 72 —

1842.


9 Іюня.
1 Панаевъ Ипполитъ 1843
2 Панаевъ Валеріанъ 1843 1844
3 Лебедевъ Владиміръ 1843 1844
4 Кусаковъ Григорій 1843 1844
5 Собко Яковъ 1843 1845
6 Тесьминъ Андрей 1843 1844
7 Косманъ Владиславъ 1843 1844
8 Феттингъ Александръ 1843 1844
9 Миримановъ Семенъ 1843 1844
10 Рангъ Михаилъ
11 Вержбовскій Степанъ 1843 1844
12 Шпилевскій Иванъ 1845
13 Беттихеръ Филиппъ 1843 1845
14 Высекерскій Владиславъ
15 Баронъ фонъ Ганъ Алексѣй 1845
16 Суходольскій Константинъ
17 Василевскій Антоній 1843 1845
18 Лукьяновичъ Петръ 1844 1845
19 Лаппа Ипполитъ 1844 1845
20 Хржановскій Ѳадей 1843 1844
21 Печковскій Константинъ
22 Кулаковскій Ромуальдъ 1843 1844
23 Маевскій Альфонсъ 1843 1845
24 Свяцкій Доминикъ
25 Раутенбергъ Александръ 1843
26 Цѣхолевскій Несторъ 1843 1845
27 Лексъ Осипъ 1845 1846
28 Бутлеръ Ѳадей 1844 1845
29 Мего Антонъ
30 Валь Эдуардъ
31 Стремоуховъ Алексѣй 1844 1845
— 73 —

32 Валицкій Александръ 1843
33 Вредтъ Никодимъ
34 Сицилинскій Николай
35 Василевскій Домацій
36 Шишко Сигизмундъ 1845 1846
37 Ковальскій Владиславъ
38 Романовъ Николай 1845 1847
39 Яковицкій Ахиллесъ
40 Поппе Александръ 1844 1845
41 Лущица Павелъ 1844 1845
42 Безпальчевъ Федоръ 1845 1846
43 фонъ Эмме Карлъ
44 Томашинскій Северинъ 1845
45 Колковскій Николай
46 Коплевскій Андрей 1843 1845
47 Мельниковъ Иванъ
48 Аммосовъ Николай
49 Рудомазинъ Петръ 1843
50 Куравицкій Ксаверій
51 Князь Друцкой-Соколинскій Иванъ
52 Мясковскій Мечеславъ
53 Рутковскій Казиміръ 1844 1845
54 Бутусовъ Тимофѣй 1845 1846
55 Цѣшковскій Александръ
Въ строительный отрядъ, на дѣйствительную службу:
56 Глинскій Михаилъ
57 Барановъ Николай
58 Соболевъ Василій
59 Ходоровичъ Валеріанъ
60 Шиманъ Викторъ
61 Либрехтъ Иванъ
62 Пущинъ Іосифъ
— 74 —

63 Щуруповъ Константинъ
64 Соколовъ Андрей
65 Есиповъ Андрей
66 Катарскій Семенъ
67 Лаунертъ Иванъ
68 Севастьяновъ Василій
69 Манухинъ Николай
70 Кувичинскій Иннокентій
71 Инглези Николай
72 Розовъ Михаилъ
73 Кондрацкій Альбинъ
74 Карикъ Алексѣй
75 Меллеръ Михаилъ
76 Волковичъ Николай
77 Фриде Евгеній
78 Вороновъ Андрей
79 Вранкенъ Андрей
80 Гавриленко-Нащинскій Владиміръ
81 Максимовъ Никаноръ
82 Макаровъ Андрей
Въ военно-рабочую бригаду:
83 Силинъ Михаилъ
84 Игнатьевъ Алексѣй
Прикомандированъ, для слушанія курса наукъ, корпуса инженеровъ морской строительной части прапорщикъ
1 Чистяковъ Степанъ 1843

1843.


6 Мая.
1 Гейманъ Константинъ 1844 1845
2 Шпилевъ Александръ 1845 1846
3 Геттунгъ Яковъ 1846
— 75 —

4 Москвинъ Николай 1845 1846
5 Буевичъ Павелъ 1845 1846
6 Винча Флоріанъ
7 Богушевичъ Адамъ 1844 1845
8 Скороходскій Иванъ 1845
9 Шмидтъ Вильгельмъ 1845 1846
10 Соловьевъ Сергѣй 1844
11 Яхимовскій Антонъ 1844 1845
12 Бржостовскій Венцеславъ 1844
13 Умановъ Николай 1845
14 Васильевъ Александръ 1840 1847
15 Пацъ-Помарнацкій Брониславъ 1844 1845
16 Баронъ Розенъ Александръ
17 Липинскій Дмитрій
18 Чернявскій Григорій 1845 1847
19 Тидебель Максимъ
20 Адамини Антонъ
21 Балинскій Владиславъ 1844 1845
22 Адамовъ Иванъ
23 Стржалковскій Петръ
24 Волошинскій Осипъ
25 Августиновичъ Александръ
Въ корпусъ инженеровъ военныхъ поселеній:
26 Тумковскій Иванъ
27 Шимановскій Иванъ
Въ корпусъ инженеровъ морской строительной части:
28 Чуйкевичъ Иванъ
Войска-Донского въ хорунжіе, на дѣйствительную службу.
29 Леоновъ Левъ
30 Леоновъ Василій
31 Посновъ Андрей
— 76 —

1844.


20 Іюня.
1 Бауеръ Александръ 1845 1846
2 Шейманъ Карлъ 1845 1846
3 Нелавицкій Генрихъ 1846
4 Ладыженскій Владиміръ 1845 1846
5 Лащъ Эдмундъ 1845 1846
6 Кислаковскій Викторъ 1846 1847
7 Шуберскій Иванъ
8 Павловскій Иванъ 1845 1846
9 Савицкій Николай 1845 1846
10 Звѣревъ Николай 1846 1847
11 Стравинскій Адольфъ 1846 1847
12 Юндзилъ Ѳадей 1845 1846
13 Седѣльниковъ Михаилъ 1845 1846
14 Шалевичъ Титъ 1846 1847
15 Болотовъ Александръ
16 Свиридовъ Николай
17 Синицынъ Александръ 1846 1847
18 Винча Владиславъ
19 Арсеньевъ Алексѣй
20 Пухало-Лоренцевичъ Алексѣй 1846 1847
21 Исполатовъ Николай 1846 1848
22 Шумскій Викторъ 1846 1848
23 Касперовичъ Генрихъ
24 Касперовичъ Викторъ
25 Хлѣбниковъ Василій 1846 1847
26 Адамини Августинъ
27 Лимоновскій Владиміръ
28 Спасскій Платонъ
29 Косцѣша-Статковскій Бернардъ-Болеславъ 1846 1847
30 Пенинскій Владиміръ
— 77 —

31 Ефимовъ Петръ
32 Крживецъ Іосифъ 1845
33 Янкевичъ Юлій
34 Теренецкій-Климовичъ Маркъ
35 Вычеховскій Антонъ 1846
36 Томковидъ Федоръ
Въ корпусъ инженеровъ морской строительной части:
37 Козловскій Александръ

1845.


25 Іюня.
1 Соколовъ Николай 1846 ■ 1847
2 Андреевъ Александръ 1847
3 Лопатинъ Александръ 1846 1847
4 Ефимовичъ Сергѣй 1846 1847
5 Куницкій Константинъ 1846 1847
6 Будьзко Павелъ 1846 1847
7 Мустафѣевъ Петръ
8 Кирилинъ Николай
9 Графъ Татищевъ Паладій
10 Жолобовъ Алексѣй 1846 1847
11 Грекъ Іосифъ
12 Таушевъ Степанъ
13 Буковскій Александръ 1847 1848
14 Киселевскій Николай 1847 1849
15 Обромпальскій Эразмъ 1846 1847
16 Турчевичъ Модестъ 1847
17 Александровъ Александръ 1847
18 Янковскій Владиславъ 1846
19 Баронъ Кампенгаузенъ Максимиліанъ
— 78 —

20 Буславскій Иванъ
21 Кулаковъ Иванъ 1847
22 Уфнярскій Генрихъ
23 Кислаковскій Діодоръ 1846 1847
24 Левковецъ Николай 1847
25 Гермесъ Николай 1846 1847
26 Цуриковъ Сергѣй 1847 1849
27 Фроловъ Николай 1846 1847
28 Потѣхинъ Александръ
29 Крассовскій Северинъ 1846 1847
30 Вержбовскій Степанъ
31 Дубенскій Сергѣй
32 Гарднеръ Михаилъ 1846 1847

1846.


1 Іюля.
1 Слободзинскій Николай 1847
2 Ратьковъ-Рожновъ Модестъ 1847 1848
3 Грекъ Петръ 1847 1848
4 Краузъ Николай 1847
5 Петерсъ Николай 1847 1848
6 Сеславинъ Константинъ 1848
7 фонъ Цурмиленъ Фридрихъ
8 Пѣшковъ Николай 1848 1849
9 Вертъ Николай
10 Энрольдъ Федоръ 1847 1849
11 Курженецкій Густавъ
12 Карповичъ Алексѣй
13 Толстой Алексѣй 1848 1849
14 Греббе Карлъ
15 Пржисецкій Игнатій
16 Якубовскій Владиславъ
— 79 —

17 Авринскій Александръ 1848 1849
18 Шауманъ Адольфъ 1848
19 Глѣбовъ Дмитрій 1847
20 Тишинъ Гавріилъ
21 Свіонтецкій Сильверій
22 Почепцовъ Сергѣй
23 Верещенскій Казиміръ
24 фонъ Дыманъ Владиміръ 1848 1849
25 Вельяминовъ-Зерновъ Михаилъ 1847 1848
26 Синицынъ Дмитрій 1848 1849
27 Милашевичъ Николай 1848
28 Прокофьевъ Николай 1848
29 Князь Ходжаминасовъ Григорій 1847 1848
30 Гіацинтовъ Егоръ 1848 1849
31 Мего Августъ
32 Еремѣевъ Алексѣй 1847 1848
33 Клевецкій Павелъ 1848 1849
34 Рущицъ Эммануилъ
35 Степановъ Иванъ
36 Винтеръ Карлъ
Въ корпусъ инженеровъ военныхъ поселеній:
37 Шимановскій Юліанъ 1847 1848
38 Яблонскій Евгеній 1847
39 Есауловъ Михаилъ
Въ корпусъ корабельныхъ инженеровъ.
40 Портновъ Викторъ 1847 1848

1847.


7 Августа.
1 Хоецкій Николай 1848 1849
2 Реинъ Эмилій
— 80 —

3 Погосскій Людвигъ
4 Измайловъ Михаилъ 1848 1849
5 Трейтеръ Александръ 1848 1849
6 Хронщевскій Михаилъ 1848 1849
7 Лакощенковъ Ѳеодосій
8 Адамсъ Алексѣй
9 Дружининъ Михаилъ 1849 1850
10 Казаковъ Александръ
11 Зыбинъ Михаилъ
12 Степановъ Порфирій
13 Беттихеръ Михаилъ
14 Суражевскій Владиміръ
15 Сутугинъ Петръ
16 Головачевъ Егоръ
17 Главацкій Бальтазаръ
18 Мясоѣдовъ Леонидъ 1848 1849
19 фонъ Блюменъ Вильгельмъ
20 Лейманъ Павелъ 1849 1850
21 Бѣлинскій Оттонъ

1848.


25 Іюня.
1 Егоровъ Николай 1849 1850
2 Виліамсъ Карлъ
3 Рицкъ Урбанъ 1849 1850
4 Шландеръ Адольфъ
5 фонъ Блюменъ Эдуардъ
6 Вышенскій Николай
7 Бакуринскій Кириллъ
8 Авенаріусъ Константинъ
9 Озеровъ Николай
10 Адамовичъ Константинъ
— 81 —

11 Зальцманъ Александръ
12 Іевлевъ Павелъ
13 Яневичъ-Яневскій Яковъ
14 Крассовскій Каэтанъ 1849 1850
15 Чижевскій Карлъ
16 Глазыринъ Андрей
17 Бологовской Федоръ
18 Бошнякъ Александръ
19 Вишневскій Гавріилъ 1849 1850
20 Толстой Леонидъ
21 Саханскій Николай
Въ корпусъ инженеровъ военныхъ поселеній:
22 Налетовъ Леонидъ
23 Дараганъ Яковъ
24 Наумовъ Павелъ
Въ корпусъ инженеровъ путей сообщенія, ученики 1-го архитекторскаго класса Института:
25 Вокульскій Янъ 1849 1850
26 Штомпфъ Антонъ 1849 1850
28 Мошковъ Григорій
— 82, 83, 84 —

ПЕРІОДЪ II. 1852-1864.


По окончаніи полнаго курса наукъ, лица удовлетворительно выдержавшіе экзаменъ, соотвѣтственно оказаннымъ успѣхамъ, удостоивались чина: инженеръ-поручика, инженеръ-подпоручика или инженеръ-прапорщика.
— 85 —

Выпускъ 1852 года.


15 іюня.
Уостоены чина поручика:
1 Голубевъ Александръ.
2 Стебницкій Іеронимъ.
3 Даниловъ Михаилъ.
4 Костенецкій Яковъ.
5 Рербергъ Иванъ.
6 Толмачевъ Евграфъ.
7 Нитославскій Викторъ.
8 Фламанъ Константинъ.
9 Базилевскій Викторъ.
10 Цераловъ Василій.
Подпоручика:
11 Война Василій.
Прапорщика:
12 Князь Тарханъ Мауравовъ Николай.

Выпускъ 1853 года.


11 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Усовъ Петръ.
2 фонъ Дезенъ Робертъ.
3 Духовской Евгеній.
4 Погосскій Николай.
5 Петровскій Михаилъ.
6 Станевичъ Сигизмундъ.
7 Бенземанъ Михаилъ.
8 Литвиновскій Александръ.
9 Борейша Петръ.
10 Гольмстремъ Константинъ.
11 Дудинъ Николай.
12 Савицкій Петръ.
13 Вальбергъ Николай.
14 Барминскій Александръ.

Выпускъ 1854 года.


5 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Глушинскій Іосифъ.
2 Красовскій Александръ.
3 Жилинскій Іосифъ.
4 Таргонскій Карлъ.
5 Вергопуло Иванъ.
6 Рейнъ Христіанъ.
7 Князь Девлеткильдѣевъ Владиміръ.
8 Есауловъ Николай.
9 Вишневскій Станиславъ.
10 Петровъ Евгеній.
11 Лутохинъ Николай.
12 Дуровъ Николай.
— 86 —

13 Быковъ Викторъ.
14 Мицкевичъ Апполонъ.
15 Чернявскій Николай.
16 Гавриленко Михаилъ.

Выпускъ 1855 года.


1 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Шуберскій Карлъ.
2 Рехневскій Александръ.
3 Трунинъ Павелъ.
4 Михальцевъ Петръ.
5 Рейнботъ Викторъ.
6 Заика Ефимъ.
7 Баронъ фонъ Ганъ Оскаръ.
8 Красовскій Іосифъ.
9 Коковцевъ Георгій.
10 Загю Михаилъ.
11 Нитославскій Витольдъ.
12 Захаровъ Михаилъ.
13 Шталь Александръ.
14 Янковскій Михаилъ.
15 Дебиль Николай.
16 Гольмштремъ Александръ.
17 Савицкій Александръ.
18 Саблинъ Петръ.

Выпускъ 1856 года.


7 июля.
Удостоены чина поручика:
1 Потемкинъ Владиміръ.
2 Ададуровъ Николай.
3 Сентянинъ Николай.
4 Шульцъ Альбертъ.
5 Андреевъ Михаилъ.
6 Лисовскій Константинъ.
7 Леонъ Федоръ.
8 Друри Иванъ.
9 Регульскій Генрихъ.
10 Эйдригевичъ Титъ.
11 Кологривовъ Иванъ.
12 Елаго-Цеханъ Николай.
13 Литвиновскій Евграфъ.
14 Селивановъ Михаилъ.
15 Ключаревъ Павелъ.
16 Грошопфъ Михаилъ.
17 Захваевъ Александръ.
18 Постельниковъ Николай.
19 Ляминъ Александръ.
20 Самусъ Сергѣй.
21 Александровичъ Антонъ.
22 Селивановъ Алексѣй.
— 87 —

Подпоручика:
23 Зубовъ Николай.
24 Добронравовъ Аркадій.
25 Князь Ухтомскій Фотій.

Выпускъ 1857 года.


6 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Фриде Александръ.
2 Гассовскій Александръ.
3 Корвинъ-Круковскій Василій.
4 Повалишинъ Алексѣй.
5 Бернацкій Михаилъ.
6 Князь Тенишевъ Владиміръ.
7 Бетулинскій Андрей.
8 Петерсъ Александръ.
9 Алехинъ Николай.
10 Баронъ фонъ Таубе Карлъ.
11 Фадѣевъ Петръ.
12 Михайловъ Владиміръ.
13 Бабиковъ Александръ.
14 Воль-Просперъ Виліамъ.
15 Свѣшниковъ Павелъ.
16 Лишинъ Андрей.
17 Быковъ Валеріанъ.
18 Воскобойниковъ Николай.
19 Бетулинскій Петръ.
20 Фуфаевскій Михаилъ.
21 Пашкевичъ Антонъ.
22 Янчевскій Людвигъ.
Высочайшимъ приказомъ отданнымъ дня іюня 28 / іюля 10 дня 1857 года
въ Киссингенѣ производятся:
По корпусу Инженеровъ Путей Сообщенія института корпуса инженеровъ Путей Сообщенія воспитанники: Дитмаръ и Васильевъ,— оба въ Военные Инженеръ-Подпоручики, со старшинствомъ съ 6-го сего іюня.
Подпоручика:
23 Чайковскій Илья.
24 Сеславинъ Нилъ.
25 Стемпинскій Андрей.
26 Фуфаевскій Николай.
27 Глущановскій Николай.
28 Регульскій Артуръ.
29 Миницкій Родіонъ.
30 Фадѣевъ Викторъ.
32 Витмейеръ Николай.
33 Панаевъ Павелъ.
34 Андреевъ Михаилъ.
Прапорщика:
35 Главацкій Михаилъ.
— 88 —

Выпускъ 1858 года.


25 іюня.
Удостоены чина поручика.
1 Саловъ Василій.
2 Милевскій Іосифъ.
3 Апохаловъ Павелъ.
4 Паскинъ Алексѣй.
5 Шульцъ Антонъ.
6 Шуберскій Федоръ.
7 Штромбергъ Брониславъ.
8 Вяземскій Орестъ.
9 Ланской Сосипатръ.
10 Бутковъ Яковъ.
11 Фишеръ Константинъ.
12 Титовъ Валеріанъ.
13 Бурляй Дмитрій.
14 Герцогъ Константинъ.
15 Викентьевъ Павелъ.
16 Круковскій Василій.
17 Замятинъ Константинъ.
Подпоручика:
18 Ляпуновъ Николай.
19 Шишковъ Арсеній.
20 Ивановскій Александръ.
21 Бернацкій Александръ Гейнрихъ.
22 Баронъ Унгернъ-Штернбергъ Владиміръ.
23 Маковецкій Михаилъ.
24 Баронъ фонъ Таубе Александръ.
25 Солнцевъ Петръ.

Выпускъ 1859 года.


4 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Ясюковичъ Михаилъ.
2 Войцеховскій Станиславъ.
3 Малаховскій Владиміръ.
4 Романовскій Густавъ.
5 Хлуденевъ Николай.
6 Гетте Петръ.
7 Петлинъ Алексѣй.
8 Уразовъ Игнатій.
9 Юрьевичъ Владиміръ.
10 Сумцовъ Александръ.
11 Поплавскій Иванъ.
12 Войцеховскій Иванъ.
13 Черниховскій Петръ.
14 Венгржиновичъ Ѳаддей.
15 Ястребцовъ Василій.
Подпоручика:
16 Мицевичъ Леонардъ.
17 Смоленскій Игнатій.
18 Новаковскій Иванъ.
— 89 —

Прапорщика:
19 Нандельштедтъ Готлибъ.

Выпускъ 1860 года.


2 Іюня
Удостоены чина поручика:
1 Зубовъ Эрастъ.
2 Ераковъ Левъ.
3 Семичевъ Владиміръ.
4 Сумцовъ Федоръ.
5 Ивановъ Викторъ.
6 Горбуновъ Яковъ.
7 Князевъ Евгеній.
8 Кетрицъ Валеріанъ.
9 Гангардтъ Иванъ.
10 Соболевскій Владиміръ.
11 Усовъ Василій.
12 Верховцевъ Александръ.
13 Измайловъ Александръ.
14 Бредовъ Владиміръ.
15 Велигоновъ Николай.
16 Коптевскій Левъ.
17 Витовскій Константинъ.
18 Парротъ Морицъ.
19 Верховскій Владиміръ.
Подпоручика:
20 Душакевичъ Ѳаддей.
21 Нефедьевъ Аркадій.
22 Добронравовъ Валеріанъ.
23 Червяковскій Людвигъ-Іосифъ.

Выпускъ 1861 года.


15 іюня.
Уостоены чина поручика:
1 Баронъ Штейнгель Рудольфъ.
2 Алехинъ Александръ.
3 Григоровскій Михаилъ.
4 Авдуловъ Владиміръ.
5 Мальмъ Николай.
6 Бернацкій Николай.
7 Ястржембскій Владиславъ.
8 Еленковскій Иванъ.
9 Лахтинъ Владиміръ.
10 Прѣсняковъ Евгеній.
11 Мицкевичъ Василій.
12 Лестушевскій Владиміръ.
13 Ковальскій Юліанъ.
14 Горчаковъ Андрей.
15 Михайловскій Константинъ.
— 90 —

Выпускъ 1862 года.


7 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Голубевъ Викторъ.
2 Пупаревъ Николай.
3 Василевскій Павелъ.
4 Ломоносовъ Александръ.
5 Величко Иванъ.
6 Менцовъ Евгеній.
7 Лишинъ Михаилъ.
8 Князь Бебутовъ Абессаломъ.
9 Таунли Петръ.
10 Билинскій Брониславъ.
11 Астаповъ Константинъ.
12 Бернардъ Владиміръ.
13 Соколовскій Эдуардъ.
14 Мордухай-Болтовской Дмитрій.
15 Борейша Викторъ.
16 Стояновъ Евгеній.
17 Миновскій Юлій-Валеріанъ.
18 Докушевскій Константинъ.
19 Кульжинскій Николай.
20 Прелинъ Алексѣй.
21 Прохоровъ Николай.
22 Зальманъ Викторъ.
Званія инженера, состоявшіе на дѣйствительной службѣ по министерству государственныхъ имуществъ:
23 Вояковскій Цезарь.
24 Выбрановскій Титъ.
25 Докукинъ Александръ.
26 Цвирко Феликсъ.

Выпускъ 1863 года.


20 июня.
Удостоены чина поручика:
1 Кислянскій Владиславъ.
2 Велиховъ Александръ.
3 Борисовъ Максимиліанъ.
4 Вильбрехтъ Николай.
5 Олендзскій Ѳаддей.
6 Каміонко Антонъ.
7 Бунге Гейнрихъ.
8 Ладанъ Владиміръ.
9 Нероновъ Дмитрій.
10 Янушевскій Станиславъ.
11 Бухгольцъ Александръ.
12 Балкашинъ Иванъ.
13 Михайловъ Павелъ.
14 Загоскинъ Сергѣй.
15 Цейзихъ Владиміръ.
16 Гольмстремъ Владиміръ.
17 Семенчиновъ Иванъ.
18 Ярошъ Николай.
19 Зиминъ Николай.
20 Жуковъ Владимиръ.
— 91 —

21 Рыльскій Пржемыславъ.
22 Гноинскій Левъ.
23 Сомовъ Иванъ.
24 Соболевскій Александръ.
25 Палашковскій Сергѣй.
26 Мейнгардтъ Николай.
27 Жирардье Рафаилъ.
28 Межениновъ Николай.
29 Марковъ Николай.
30 Сипайло Казиміръ.
31 Гибшманъ Александръ.
32 Серебряковъ Анатолій.
33 Сипайло Карлъ.
34 Федоровъ Иванъ.
35 Соколовскій Ричардъ.
36 Пановъ Василій.
37 Бровцынъ Григорій.
38 Августовскій Иванъ.
Подпоручика:
39 Потемкинъ Константинъ.
40 Вальцъ Карлъ.

Выпускъ 1864 года.


Киссингенъ 7/16 іюня.
Удостоены чина поручика:
1 Рютневъ Петръ.
2 Линда Валентинъ.
3 Астафьевъ Иванъ.
4 Бернацкій Николай.
5 Филиповскій Петръ.
6 Мицкевичъ Константинъ.
7 Габданкъ-Коржибскій Владиславъ.
8 Стойковъ Михаилъ.
9 Риппасъ Борисъ.
10 Новомейскій Северинъ.
11 Верженскій Альфонсъ.
12 Щепетовъ Николай.
13 Кулаковскій Іосифъ.
14 Бочковскій Владиміръ.
15 Иноземцевъ Иванъ.
16 Бѣлоусовичъ Ипполитъ.
17 Менцовъ Алексѣй.
18 Серебряковъ Николай.
19 Андріевскій Дмитрій.
20 Залѣсскій Константинъ.
21 Студзинскій Владиміръ.
22 Смѣловскій Алексѣй.
23 Сумцовъ Федоръ.
24 Сагаревъ Владиміръ.
25 Іолшинъ Александръ.
26 Ѳеодосьевъ Михаилъ.
Подпоручика:
27 Домбровскій Михаилъ.
28 Туловскій Николай.
29 Дурново Александръ.
30 Мандражи Владиміръ.
— 92, 93, 94 —

ПЕРІОДЪ III. 1865-1890.


По окончаніи полнаго курса наукъ, слушатели удостоиваются Институтомъ званія гражданскаго инженера, съ правомъ на чинъ: коллежскаго или губернскаго секретаря.
— 95 —

Выпускъ 1865 года.


5 іЮНЯ.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Кербедзъ Станиславъ.
2 Верховскій Михаилъ.
3 Спасовскій Витольдъ.
4 Лескевичъ Іосифъ.
5 Богдановичъ Іосифъ.
6 Дебольскій Сергѣй.
7 Мокошинскій Степанъ.
8 Маковкинъ Александръ.
9 Песанка Левъ.
10 Соболевскій Константинъ.
11 Сувчинскій Петръ.
12 Доксъ Федоръ.
13 Лешернъ фонъ Герцфельдъ Александръ.
14 Лишинъ Николай.
15 Глазеръ Андрей.
16 Гербаневскій Михаилъ.
17 Хрипковъ Павелъ.
18 Соболевскій Людвигъ.
19 Нотгафтъ Иванъ.
20 Усовъ Павелъ.
21 Мицкевичъ Александръ.
22 Толпыго Иванъ.
Губернскаго секретаря.
23 Виноградовъ Александръ.
24 Камбіаджіо Евгеній.
25 Воско Петръ.
26 Коршъ Петръ.

Выпускъ 1866 года.


23 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Воробьевъ Александръ.
2 Федоровъ Александръ.
2 Павловскій Владиславъ.
4 Доброхотовъ Николай.
12 Шипулинскій Илья.
13 Силичъ Валеріанъ.
14 Любавскій Викторъ.
15 Журданъ Павелъ.
— 96 —

5 Стремоуховъ Николай.
6 Карышевъ Иванъ.
7 Плеве Александръ.
8 Краузе Артуръ.
9 Сальковъ Владиміръ.
10 Чернявскій Александръ.
11 Базикъ Николай.
16 Анцыферовъ Николай.
17 Іорданъ Николай.
18 Болтовской Сергѣй.
19 Зибертъ Иванъ.
20 Серебренитскій Ефремъ.
21 Зобнинскій Павелъ.
Губернскаго секретаря.
22 Гомолицкій Іосифъ.
23 Азанчевскій Викторъ.
24 Цитовичъ Владиміръ.

Выпускъ 1867 года.


27 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Бѣлелюбскій Николай.
2 Семиколѣновъ Гавріилъ.
3 Шестаковъ Константинъ.
4 Ласкинъ Павелъ.
5 Клоссовскій Людоміръ.
6 Пупаревъ Михаилъ.
7 Ходоровскій Иванъ.
8 Бергбомъ Эрикъ-Оссіанъ.
9 Бурназовъ Александръ.
10 Бакиновскій Павелъ.
11 Суховецкій Брониславъ.
12 Грачевъ Владиміръ.
13 Печковскій Владиміръ.
14 Ламанскій Николай.
15 Ромбергъ Александръ.
16 Михальцевъ Владиміръ.
17 Сахновскій Александръ.
18 Бондаревъ Василій.
19 Трусевичъ Иванъ.
20 Сытенко Иванъ.
21 Кноррингъ Александръ.
22 Ребиндеръ Александръ.
23 Фроловскій Петръ.
24 Кетрицъ Константинъ.
Губернскаго секретаря.
25 Князь Кугушевъ Иванъ.
— 97 —

Выпускъ 1868 года.


17 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Бѣлинскій Алипій.
2 Мухлинскій Станиславъ.
3 Митрофановъ Александръ.
4 Завадскій Генрихъ.
5 Дембицкій Владиміръ.
6 Заворовъ Аркадій.
7 Нюбергъ Альфредъ.
8 Мышенковъ Сергѣй.
9 Суховецкій Мечиславъ.
10 Азанчевскій Леонидъ.
11 Кербедзъ Михаилъ.
12 Соловьевъ Александръ.
13 Раевскій Федоръ.
14 Зибертъ Сергѣй.
15 Леонтовичъ Андрей.
16 Старицкій Константинъ.
17 Серебренниковъ Николай.
18 Каянусъ Августъ.
Губернскаго секретаря.
19 Тверитиновъ Алексѣй.

Выпускъ 1869 года.


24 мая.
Съ правомъ на чинъ.
Коллежскаго секретаря.
1 Рубанъ Василій.
2 Климчицкій Александръ.
3 Скальскій Иванъ.
4 Саковичъ Иванъ.
7 Ляминъ Сергѣй.
8 Бернацкій Николай.
9 Кронебергъ Николай.
10 Прушинскій Фелиціанъ.
11 Зиловъ Николай.
12 Агаповъ Германъ.
13 Залускій Станиславъ.
14 Лебединскій Александръ.
15 Домогацкій Николай.
16 Кноррингъ Евгеній.
17 Софронѣевъ Семенъ.
18 Шнакенбургъ Робертъ.
— 98 —

19 Политковскій Василій.
20 Андреевскій Николай.
21 фонъ Дегнеръ Гоноратъ.
22 Шмелевъ Федоръ.
23 Жирардье Юлій.
24 Докушевскій Владиміръ.
25 Бартеневъ Иванъ.
26 Григорьевъ Иванъ.
27 Силичъ Иванъ.
28 Добржіяловскій Антонъ.
29 Карновичъ Гавріилъ.
30 Сагаревъ Александръ.
31 Гивартовскій Робертъ.
32 Захаровъ Владиміръ.
33 Іолшинъ Петръ.
34 Окуличъ Игнатій.
35 Блавдзѣвичъ Луціанъ.
36 Есьмановичъ Николай.
37 Руденко Степанъ.
Губернскаго секретаря.
38 Черницкій Николай.

Выпускъ 1870 года.


28 мая.
Коллежскаго секретаря.
1 Гроховскій Брониславъ.
2 Марскій Игнатій.
3 Сушинскій Балтазаръ.
4 Гонигъ Карлъ.
3 Домбровскій Александръ.
6 Гильшеръ Николай.
7 Саламбековъ Николай.
8 Султановъ Фетъ-Али.
9 Черновъ Алексѣй.
10 Гиршингъ Эдуардъ.
11 Де-Ливронъ Эдуардъ.
12 Малявка Эдмундъ.
13 Бучацкій Лонгинъ.
15 Безкровный Сергѣй.
16 Лукомскій Людвигъ.
17 Соколовъ Помпей.
18 Флоринъ Николай.
Губернскаго секретаря.
19 Вендзягольскій Апполинарій.
20 Карповичъ Павелъ.
— 99 —

Выпускъ 1871 года.


31 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Немѣшаевъ Клавдій.
2 Лебедевъ Федоръ.
3 Шуруповъ Алексѣй
4 Пашковскій Адольфъ.
5 Дараганъ Іосифъ.
6 Островскій Николай.
7 Вознесенскій Андрей.
9 Рудницкій Викторъ.
10 Максимовичъ Сергѣй.
11 Князь Бебутовъ Михаилъ.
12 Захаровскій Сергѣй.
13 Кованько Владиміръ.
14 Касьльовъ Альфредъ.
15 Сиверть Владиславъ.
16 Паналимановъ Евгеній.
17 Бемъ Адольфъ.
18 Лагоріо Александръ.
19 Казаковъ Николай.
20 Горскій Михаилъ.
21 Назаровъ Василій.
22 Антоновичъ Александръ.
23 Воробьевъ Вячеславъ.
24 Анохинъ Викторъ.
25 Леманъ Эдуардъ.
26 Вербицкій Ѳедоръ.
27 Князь Енгалычевъ Александръ.
28 Яшановъ Николай,
Губернскаго секретаря.
29 Банковскій Николай.
30 Деминъ Иванъ.
31 Альберти Оттонъ.

Выпускъ 1872 года.


24 мая.
Съ правомъ на чинъ.
Коллежскаго секретаря.
1 Климчицкій Иванъ.
2 Лисовскій Михаилъ.
3 Коковцевъ Василій.
4 Котляревскій Павелъ.
5 Травинъ Василій.
6 Гонигъ Фердинандъ.
— 100 —

7 Щукинъ Михаилъ.
8 Зброжекъ Ѳедоръ.
9 Бородинъ Александръ.
10 Леоновъ Павелъ.
11 Падалко Иларіонъ.
12 Якубенко Алексѣй.
13 Якубовскій Константинъ.
14 Керсновскій Александръ.
15 Керсновскій Владиславъ.
16 Каменовскій Іосифъ.
17 Сендзиковскій Ромуальдъ.
18 Никифоровъ Василій.
19 Савельевъ Рафаилъ.
20 Пашкевичъ Александръ.
21 Земцовъ Иванъ.
22 Погребинскій Маркъ.
23 Купчинскій Николай.
24 Бѣлелюбскій Михаилъ.
26 Сумароковъ Василій.
30 Лей Владиміръ.
31 Лапчинскій Николай.
32 Лаврентьевъ Михаилъ.
33 Лаврикъ Александръ.
34 Петрашень Василій.
35 Ивановскій Николай.
36 Бушмакинъ Іосифъ.
Губернскаго секретаря.
37 Кобранъ Владиміръ.

Выпускъ 1873 года.


7 іюня.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Глазенапъ Алексѣй.
2 Груннеръ Николай.
3 Эйсымонтъ Антонъ.
4 Жирухинъ Иванъ.
5 Свентицкій Александръ.
6 Георгіевскій Иванъ.
7 Мошковъ Николай.
8 Ѳедоровскій Леонидъ.
9 Замятинъ Павелъ.
10 Филатовъ Михаилъ.
11 Баталинъ Федоръ.
12 Звягинцевъ Аркадій.
13 Урсати Александръ.
14 Савримовичъ Болеславъ.
15 Комарницкій Карлъ.
16 Протопоповъ Александръ.
18 Лозинскій Евгеній.
— 101 —

19 Пузына Ѳаддей.
20 Поповъ Александръ.
21 Стеллецкій Иванъ.
22 Кандауровъ Дмитрій.
23 Гендель Владиславъ.
24 Окуличъ Даніилъ.
25 Саломе Робертъ.
26 Миловидовъ Николай.
27 Фульда Августъ.
28 Коссецкій Феликсъ.
29 Фальковскій Викентій.
30 Жуковскій Францъ.
31 Лосскій Апполонъ.
32 Уманскій Сергѣй.
33 Бенардъ Николай.
34 Веригинъ Алексѣй.
35 Ренквистъ Робертъ.
36 Генкель Александръ.
37 Окуловъ Николай.
38 Лессаръ Павелъ.
39 Ивановъ Александръ.
40 Котковскій Маркелъ.
41 Розенбергъ Владиміръ.
42 Жуковскій Евгеній.
43 Петровъ Ермогенъ.
44 Трубниковъ Александръ.
45 Гуттъ Сергѣй.
46 Соболевскій Владиславъ.
47 Тессманъ Карлъ.
48 Меріакри Василій.
49 Михайловъ Апполонъ.
53 Ставровскій Максимиліанъ.
54 Баронъ Аминовъ Біернъ.
55 Сусановъ Николай.
56 Ширяевъ Михаилъ.
57 Шипиловъ Николай.

Выпускъ 1874 года.


29 мая.
Коллежскаго секретаря.
1 Антоновичъ Борисъ.
2 Рутковскій Мечиславъ.
3 Гордѣенко Яковъ.
4 Максименко Филиппъ.
5 Саковичъ Александръ.
6 Хижняковъ Иванъ.
7 Саблинъ Ростиславъ.
8 Мейнгардъ Альфредъ.
9 Тонконогъ Иванъ.
10 Крыловъ Михаилъ.
11 Брежинскій Николай.
12 Соловьевъ Петръ.
— 102 —

13 Павловскій Юліанъ.
14 Рехневскій Вацлавъ.
15 Вейсблатъ Станиславъ.
16 Карташевъ Василій.
17 Шмаковъ Владиміръ.
18 фонъ Ренкуль Николай.
19 Бандровскій Эдмундъ.
20 Петровскій Сергѣй.
21 Стычинскій Левъ.
22 Свентицкій Аркадій.
23 Виноградовъ Максимиліанъ.
24 Оглоблинъ Василій.
25 Горскій Антонъ.
26 Вурцель Ловъ.
28 Ганеманъ Яковъ-Карлъ.
29 Рего Юлій.
30 Добрынинъ Николай.
31 Лукинъ Александръ.
32 Машурко Василій.
33 Мошковъ Сергѣй.
34 Редеръ Леопардъ.
35 Штейнгардъ Петръ.
36 Житницкій Иванъ.
37 Баронъ Спенглеръ Николай.
38 Страшкевичъ Михаилъ.
39 Зелинскій Стефанъ.
40 Диль Эдмундъ.
41 Снегиревъ Анатолій.
42 Брадке Вечеславъ.
43 Ваніорскій Константинъ.
44 Кузнецовъ Василій.
45 Шимкевичъ Францъ.
46 Конради Ѳедоръ.
47 Мартыновъ Викторъ.
48 Ржепецкій Иванъ.
49 Урлашевъ Ѳедоръ.
50 Пель Николай.
51 Штаудынгеръ Исидоръ.
52 Коржевскій Іосифъ.
53 Дестюдъ де Блане Іосифъ.
54 Стржелецкій Эдуардъ.
55 Шульгинъ Петръ.
56 Великановъ Андрей.
57 Рашевскій Петръ.
58 Мазингъ Рихардъ.
59 Зиновьевъ Александръ.
60 Татариновъ Василій.
61 Ивановъ Александръ.
62 Клейнбортъ Левъ.
63 Туровичъ Людвигъ.
64 Дмитріевъ Николай.
65 Демчинскій Николай.
66 Житковъ Сергѣй.
67 Пославскій Иванъ.
68 Будаговъ Григорій.
69 Мегвиновъ Александръ.
Губернскаго секретаря.
70 Алхазовъ Петръ.
71 Костомаровъ Владиміръ.
72 Бастамовъ Тадеосъ.
— 103 —

Выпускъ 1875 года.


1 Евреиновъ Николай.
2 Околовъ Флоріанъ.
3 фонъ Струве Оттонъ.
4 Щенсновичъ Александръ.
5 Лохтинъ Владиміръ.
8 Гушковскій Мечиславъ.
10 Рутковскій Болеславъ.
11 Афросимовъ Павелъ.
13 Андреевъ Веніаминъ.
14 Нахтманъ Иванъ.
19 Дятковъ Дмитрій.
20 Микульскій Левъ.
21 Гавинскій Ромуальдъ.
22 Сенявинъ Владиміръ.
23 Веретенниковъ Дмитрій.
24 Дзержановскій Станиславъ.
25 Мацѣевскій Войцехъ.
26 Строковскій Александръ.
27 Мазуровскій Павелъ.
28 Рудневъ Александръ.
29 Холшевниковъ Василій.
30 Пашковичъ Адамъ.
31 Реевскій Романъ.
32 Левчугъ Николай.
33 Плескачевскій Вячеславъ.
34 Хитровъ Иванъ.
35 Вилькенъ Эмилій.
36 Денисовъ Александръ.
37 Кузнецовъ Гавріилъ.
38 Протопоповъ Владиміръ.
39 Ржевускій Казиміръ.
40 Горецкій Іосифъ-Феликсъ.
41 Казарѣзовъ Павелъ.
42 Поляковъ Лазарь.
43 Янушковскій Николай.
44 Глезеръ Эдуардъ.
45 Гуневичъ Владиміръ.
46 Житковъ Николай.
47 Лупаковъ Сергѣй.
48 Смирновъ Сергѣй.
49 Керсновскій Людвигъ.
50 Юркевичъ Вячеславъ.
51 Дитятинъ Николай.
52 Гамовъ Павелъ.
53 Маевскій Романъ.
55 Парфеновъ Сергѣй.
56 Липинъ Александръ.
— 104 —

57 Рудаковъ Евгеній.
58 фонъ Шубертъ Бенардъ.
59 Альбрехтъ Эммануилъ.
60 Плескачевскій Александръ.
61 Шмидтъ Ѳедоръ.
62 Соболевскій Николай.
63 Коломейцевъ Георгій.
64 Пикторовъ Евгеній.
65 Бабкинъ Сергѣй.
66 Умы-Руко-Запольскій Антонъ.
67 Стояновъ Евгеній.
68 Польковскій Игнатій.
69 Бродскій Александръ.
70 Генкель Арнольдъ.
71 Марковъ Дмитрій.
72 Янковскій Иванъ.
73 Терлецкій Павелъ.
74 Глазенапъ Владиміръ.
75 Чаплыгинъ Владиміръ.
76 Алымовъ Андрей.
77 Уткинъ Андрей.
78 Симоновъ Яковъ.
79 Тихменевъ Григорій.
80 Ракинтъ Евгеній.
81 Сундерландъ Максимиліанъ.
82 Симбергъ Карлъ.
83 Полякъ Абрамъ.
84 Винарскій Генрихъ.
85 Гвоздевъ Алексѣй.
86 Мержеевскій Антонъ,
87 Оловенниковъ Андрей.
88 Хелминскій Людвигъ.
89 Быстржинскій Мечиславъ.
90 Пневскій Степанъ.
91 Смирновъ Николай.
92 Корчаковскій Іосифъ.
93 Шельтингъ Романъ.
94 Ланевскій Петръ.
95 Руммель Владиславъ.
96 Юргенсонъ Александръ.
97 Яковлевъ Константинъ.
98 Есаевъ Александръ.
99 Ботвино Иванъ.
100 Шольце Фридрихъ.
101 Гринбергъ Филиппъ.
102 Придоновъ Григорій.
103 Бѣлый Кондратъ.
104 Вурцель Евгеній.
105 Лосевъ Сергѣй.
Губернскаго секретаря.
106 Андреевъ Евгеній.
107 Ле-Дантю Евгеній.
108 Чеколовъ Семенъ.
109 Замятинъ Николай.

Выпускъ 1876 года.


20 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Гнусинъ Дмитрій.
2 Нольтейнъ Егоръ.
— 105 —

3 Конопчинскій Александръ.
4 Янковскій Янушъ.
5 Лазаревъ-Станищевъ Константинъ.
6 Онуфровичъ Павелъ.
7 Копыткинъ Николай.
8 Арцишъ Владиславъ.
9 Пульяновскій Ѳаддей.
10 Лукашевичъ Сильвіушъ.
11 Ляхницкій Михаилъ.
12 Сикорскій Іосифъ.
13 Байдакъ Николай.
14 Шульгинъ Яковъ.
15 Соханскій Валеріанъ.
16 Безпаловъ Константинъ.
17 Гржещинскій Антонъ.
18 Гельманъ Христофоръ.
19 Ададуровъ Евграфъ.
20 Рудаковъ Василій.
21 Константиновъ Петръ.
22 Штида Евгеній.
23 Вейсе Отто.
24 Макаревичъ Станиславъ.
25 Мсциховскій Казиміръ.
26 Свенцицкій Генрихъ.
27 Руссіянъ Марцелинъ.
28 Ясевичъ Антонъ.
29 Хайновскій Михаилъ.
30 Погорѣлко Николай.
31 фонъ Эссенъ Магнусъ.
32 Машевскій Михаилъ.
33 Андреевъ Михаилъ.
34 Бутескуль Иванъ.
З5 Боровскій Люціанъ.
36 Даль Андрей.
37 Добровольскій Владиміръ.
38 Мельниковъ Павелъ.
39 Янушевскій Викентій.
40 Андреевъ Юрій.
41 Бржоско Сигизмундъ.
42 Гантоверъ Леопольдъ.
43 Боссе Евгеній.
44 Клодницкій Казиміръ.
45 Павловъ Василій.
46 Якубовскій Александръ.
47 Пѣховскій Іосифъ.
48 Поляковъ Иванъ.
49 Цивинскій Іеронимъ.
50 Трусовъ Сергѣй.
51 Кноррингъ Владиміръ.
52 Лукинъ Андрей.
53 Кербедзъ Михаилъ.
54 Слюжинскій Пванъ.
55 Полянскій Александръ.
56 Цехъ Карлъ.
57 Алексѣевъ Яковъ.
58 Мясоѣдовъ Петръ.
59 Кампини Николай.
60 Сатунинъ Владиміръ.
61 Стульгинскій Владиславъ.
62 Багровъ Соломонъ.
63 Кузменко Василій.
64 Петрококино Спиридовъ.
65 Халецкій Владиміръ.
66 Каминскій Владиміръ.
67 Жеденовъ Николай.
68 Комодзинскій Константинъ.
— 106 —

69 Енакіевъ Ѳедоръ.
70 Нахтманъ Дмитрій.
71 Павловъ Павелъ.
72 Дацковъ Евгеній.
73 Беднарскій Максимиліанъ.
74 Боркъ Игнатій.
75 Валуевъ Павелъ.
76 Пушешниковъ Александръ.
77 Сулковскій Андрей.
78 Новиковъ Ѳедоръ.
79 Бызовъ Владиміръ.
80 Дьяконовъ Иванъ.
81 Сыробоярскій Михаилъ.
82 Яковлевъ Николай.
83 Волковъ Дмитрій.
84 Высоцкій Михаилъ.
85 Багинскій Иванъ.
86 Шелюга Николай.
87 Экаревъ Алексѣй.
88 Пшенецкій Василій.
89 Таушевъ Николай.
90 Бруннеръ Николай.
91 Голобородько Савелій.
92 Завадскій Казимиръ.
93 Константиновъ Александръ.
94 Радциборъ Эдуардъ.
95 Подгурскій Станиславъ.
96 Дыдымовъ Георгій.
97 Коссовскій Казимиръ.
98 Бѣловъ Георгій.
99 Козловскій Петръ.
100 Монвижъ-Монтвидъ Августъ.
101 Троицкій Викторъ.
102 Фортунатовъ Иванъ.
103 Чечетъ Рафаилъ.
104 Дубровинъ Евгеній.
105 Варавва Филагрій.
106 Галчинскій Владиміръ.
107 Еремѣевъ Александръ.
108 Адо Василій.
109 Радкевичъ Мартинъ.
110 Флоринъ Евгеній.
111 Корженевскій Людгардъ.
112 Лихопой-Башевскій Семенъ.
113 Холодковскій Андрей.
114 Крыловъ Николай.
115 Кожанчиковъ Владиміръ.
116 Тарасов Николай.
117 Романовскій Сергѣй.
118 Доманевскій Иванъ.
119 Гордонъ Абель.
120 Звѣревъ Николай.
121 Полунинъ Павелъ.
Губернскаго секретаря.
122 Алешинскій Михаилъ.
123 Князь Лобановъ-Ростовскій Александръ.
— 107 —

Выпускъ 1877 года.


20 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Жуковскій Станиславъ.
2 Рейнахъ Владиміръ.
3 Майеръ Павелъ.
4 Гершельманъ Эмилій.
5 Нагродскій Адольфъ.
6 Ясинскій Феликсъ.
7 Балинскій Казиміръ.
8 Рахманинъ Николай.
9 Штейнеръ Вацлавъ.
10 Тоссовскій Флоріанъ.
11 Свинцовъ Анатолій.
12 Маркаровъ Иванъ.
13 Бартошекъ Станиславъ.
14 Корейша Сергѣй.
15 Розановъ Викторъ.
16 Романовъ Александръ.
17 Мавринъ Николай.
18 Ассафрей Артуръ.
19 Шульманъ Густавъ.
20 Федковичъ Богданъ.
21 Вейсблатъ Адольфъ.
22 Толмачевъ Сергѣй.
23 Голяницкій Алексѣй.
24 Мишке Густавъ.
25 Десятовъ Алексѣй.
26 Здзярскій Антонъ.
27 Бернгардъ Антонъ.
28 Гордѣенко Михаилъ.
29 Свентицкій Сергѣй.
30 Ленчевскій Андрей.
31 Псаревъ Матвѣй.
32 Ковалевъ Александръ.
33 Дымша Евгеній.
34 Нефедьевъ Владиміръ.
35 Бресляуеръ Михаилъ.
36 Холодецкій Антонъ.
37 Вальтеръ Александръ.
38 Нагель Александръ.
39 Микулинскій Константинъ.
40 Круликевичъ Эваристъ.
41 Разумихинъ Иванъ.
42 Шиллеръ Станиславъ.
43 Галицинскій Ѳедоръ.
44 Токаревъ Алексѣй.
45 Зенгиреевъ Сергѣй.
46 Макаровъ Александръ.
47 Пилипенко Василій.
48 Гиршманъ Готлибъ.
49 Серединскій Григорій.
50 Родцевичъ Антонъ.
51 Графъ Дубенскій Аданъ.
52 Рыльскій Болеславъ.
53 Рудницкій Юліанъ.
54 Валявскій Станиславъ.
55 Астафьевъ Александръ.
56 Вѣнскій Александръ.
— 108 —

57 Боле Густавъ.
58 Заливацкій Николай.
59 Бергеманъ Давидъ.
62 Станиславскій Василій.
63 Миллеръ Павелъ.
64 Прейсъ Эрнестъ.
65 Мошинскій Иванъ.
66 Толвинскій Николай.
67 Кузнецовъ Николай.
68 Кондратовичъ Владиславъ.
69 Редель Владиславъ.
70 Соловейчикъ Борисъ.
71 Пезаровіусъ Петръ.
72 Булгаковъ Викторъ.
73 Орловскій Станиславъ.
74 Моздзинскій Антонъ.
75 Маевскій Константинъ.
76 Янышевъ Леонидъ.
77 Рудницкій Богданъ.
78 Ивановъ Павелъ.
79 Леви Людвигъ.
80 Андріанскій Болеславъ.
81 Орловскій Михаилъ.
82 Слоновскій Сергѣй.
83 Кокошъ Петръ.
84 Орловскій Николай.
85 Штольцманъ Степанъ.
86 Подрѣзанъ Владиміръ.
87 Костецкій Іосифъ.
88 Ижицкій-Германъ Мечиславъ.
89 Протасьевъ Владиміръ.
91 Базуновъ Модестъ.
92 Чернай Александръ.
Губернскаго секретаря.
93 Кротовскій Адольфъ.
94 Моргулисъ Игнатій.
95 Кузьминъ-Короваевъ Дмитрій.

Выпускъ 1878 года.


24 мая.
Сх правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Лопушинскій Вацлавъ.
2 Слободзинскій Николай.
3 Брандтъ Александръ.
4 Венцель Александръ.
5 Харитоновичъ Илья.
6 Липинъ Владиміръ.
7 Квицинскій Лукьянъ.
8 Лазаревъ-Станищевъ Владиміръ.
— 109 —

9 Конопчинскій Игнатій.
10 Поповъ Викторъ.
11 Курдюмовъ Валеріанъ.
13 Остроменцкій Казиміръ.
14 Корнбутъ-Дашкевичъ Александръ.
15 Лебединскій Николай.
16 Курціушъ Людовикъ.
17 Богуславскій Николай.
18 Мосцицкій Кастанъ.
19 Лесинскій Генрихъ.
20 Рытель Мечиславъ.
21 Бѣлобородовъ Владиміръ.
22 Островскій Станиславъ.
23 Корчинскій Люціанъ.
24 Бухгольцъ Густавъ.
25 Правосудовичъ Михаилъ.
26 Павловичъ Петръ.
27 Янишевскій Ѳедоръ.
28 Скупѣвскій Казиміръ.
29 Рейхманъ Сигизмундъ.
30 Загорскій Витольдъ.
31 Вайхтъ Чеславъ.
32 Эрлихъ Юлій.
33 Дерюгинъ Николай.
34 Ленскій Владиміръ.
35 Шайкевичъ Яковъ.
36 Гурчинъ Онуфрій.
37 Лесневскій Станиславъ.
38 Шведе Иванъ.
39 Юшковъ Иванъ.
40 Соколовскій Іосифъ.
41 Іосса Григорій.
42 Хозацкій Исаакъ.
43 Меліоранскій Михаилъ.
44 Штенге Сергѣй.
45 Ковзанъ Иванъ.
46 Подобѣдъ Артемій.
47 Доманскій Игнатій.
48 Ромашевъ Василій.
49 Ковальскій Діонисій.
50 Радзѣіовскій Христофоръ.
51 Павша Василій.
52 Максимовичъ Николай.
53 Павловъ Сергѣй.
54 Гущинъ Михаилъ.
55 Петровскій Николай.
56 Жванъ Станиславъ.
57 Королевъ Николай.
58 Кноррингъ Ѳедоръ.
59 Сѣриковъ Александръ.
60 Куровскій Вацлавъ.
61 Менчковскій Альфонсъ.
62 Ивановъ Дмитрій.
63 Амбражевичъ Михаилъ.
64 Михайловскій Николай.
65 Фейдеръ Игнатій.
66 Штемлеръ Александръ.
67 Завадскій Николай.
68 Зоннъ Владиміръ.
69 Беккеръ Карлъ.
70 Эрдели Викторъ.
71 Пассекъ Николай.
72 Коганъ Сигизмундъ.
73 Симановичъ Павелъ.
74 Дараганъ Ѳедоръ.
— 110 —

75 Ордынскій Владиміръ.
76 Циммерманъ Михаилъ.
77 Каменскій Василій.
78 Князь Мещерскій Дмитрій.
79 Аничковъ Михаилъ.
80 Брунъ Владиміръ.
81 Прянишниковъ Алексѣй.
82 Соколовскій Феликсъ.
83 Поплавскій Францъ.
84 Баклановъ Борисъ.
85 Димичъ Георгій.
86 Эпштейнъ Симонъ.
87 Симонъ Константинъ.
88 Юнгферъ Алексѣй.
Губернскаго секретаря.
89 Зеляхъ Наумъ.
90 Похлебинъ Александръ.

Выпускъ 1879 года.


25 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Громовъ Федоръ.
2 Думитрашко Петръ.
3 Лейхтенштейнъ Евгеній.
4 Скупѣвскій Брониславъ.
5 Вѣтринскій Александръ.
6 Сушинскій Константинъ.
7 Стецевичъ Іосифъ.
8 Ліонъ Іосифъ.
9 Васильевъ Евгеній.
10 Дурасовъ Владиміръ.
11 Силіандеръ Андріанъ.
12 Соколовъ Владиміръ.
13 Пфифферъ Іосифъ.
14 Абрагамсонъ Артуръ.
15 Закржевскій Владиславъ.
16 Беберъ Ипполитъ.
17 Ральцевичъ Станиславъ.
18 Надпорожскій Владиміръ.
19 Лопатинъ Николай.
20 Мурзо Адольфъ.
21 Здзярскій Казиміръ.
22 Перфильевъ Николай.
23 Буцевичъ Александръ.
24 Шимановскій Иванъ.
25 Максимовичъ Николай.
26 Савицкій Василій.
27 Флоринскій Николай.
28 Собанскій Стефанъ.
29 Зигфридъ Эрнестъ.
30 Дворжинскій Викентій.
31 Грасманъ Оскаръ.
32 Родзевичъ Болеславъ.
33 Зембинскій Адамъ.
34 Штукенбергъ Леопольдъ.
35 Навроцкій Митрофанъ.
36 Поліектовъ Михаилъ.
37 Зурабовъ Николай.
38 Князь Мещерскій Алексѣй.
39 Ушаковъ Дмитрій.
40 Керсновскій Антонъ.
— 111 —

41 Синицынъ Георгій.
42 Асотскій Владиміръ.
43 Серебряковъ Евгеній.
44 Коковцовъ Константинъ.
45 Мурзо Феликсъ.
46 Александровъ Петръ.
47 Жуковскій Ольгердъ.
48 Терентьевъ Иванъ.
49 Налепинскій Александръ.
50 Шистовскій Мечиславъ.
51 Ярмоловичъ Людовикъ.
52 Калинскій Станиславъ.
53 Гольденвейзеръ Владиміръ.
54 Старженецкій-Лаппо Георгій.
55 Поповъ Иванъ.
56 Дѣдуловъ Александръ.
57 Аркушевскій Станиславъ.
58 Вейсблатъ Александръ.
59 Преображенскій Дмитрій.
60 Изнаръ Николай.
61 Акимовъ Иванъ.
62 Маляревскій Петръ.
63 Ленцъ Павелъ.
64 Абельманъ Самуилъ.
65 Габерфельдъ Александръ.
66 Князь Аргутинскій-Долгоруковъ Константинъ.
67 Миневскій Станиславъ.
68 Ивановъ Викторъ.
69 Баронъ Врангель Фридрихъ.
70 Зимнинскій Владиміръ.
71 Капустинъ Петръ.
72 Шацкій Эдуардъ.
73 Пузына Ксаверій.
74 Краковскій Сильвестръ.
75 Пузына Станиславъ.
76 Семеновъ Константинъ.
77 Словиковскій Иванъ.
78 Яраловъ Григорій.
79 Пеньковскій Францъ.
80 Штюрмеръ Артуръ.
81 Погоскій Иванъ.
82 Ягубовъ Каспаръ.
83 Сендакъ Веніаминъ.
84 Бѣлявинъ Леонидъ.
Губернскаго секретаря.
85 Дроздовъ Александръ.
86 Хржонщевскій Михаилъ.

Выпускъ 1880 года.


20 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Вознесенскій Николай.
2 Савицкій Казиміръ.
3 Кліоновскій Ипполитъ.
4 Ленкевичъ Александръ.
— 112 —

5 Зандбергъ Григорій.
6 Щепанскій Александръ.
8 Гречь Алексѣй.
9 Чернявскій Иванъ.
10 Бялобржескій Эдуардъ.
11 Чернышевъ Митрофанъ.
12 Дрей Аркадій.
13 Самознаевъ Владиміръ.
16 Графъ ф. Путкамеръ Лаврентій.
17 Кондуховъ Магометъ.
18 Рациборскій Адамъ.
19 Езерскій Іосифъ.
20 Августиновичъ Петръ.
21 Невинскій Валеріанъ.
22 Рудзинскій Иванъ.
23 Жандръ Владиміръ.
24 Перцовъ Петръ.
25 Балицкій Ѳадей.
26 Марскій Антонъ.
27 Перцовъ Николай.
28 Чеховичъ Владиміръ.
29 Дмитріевъ Петръ.
30 Рупневскій Болеславъ.
31 Беэръ Сергѣй.
32 Девицъ Иванъ.
33 Бошнякъ Леонидъ.
34 Аничковъ Николай.
35 Урусовъ Петръ.
36 Петровъ Илья.
37 Платоновъ Михаилъ.
38 Флоринъ Анатолій.
39 Кацъ Григорій.
40 Аристовъ Павелъ.
41 Левицкій Валерій.
42 Якшичъ Стефанъ.
43 Введенскій Василій.
44 Полозовскій Эдуардъ.
45 Рава Иванъ.
46 Алякринскій Михаилъ.
47 Позинъ Зискинъ.
48 Шадурскій Модестъ.
49 Генишъ Стефанъ.
50 Буковецкій Эдмундъ.
51 Бобіенскій Эрнестъ.
52 Биркинъ Григорій.
53 Гравировъ Валентинъ.
54 Клейненбергъ Владиміръ.
55 Краевскій Генрихъ.
56 Тваровскій Александръ.
57 Левандовскій Францъ.
58 Замотовъ Николай.
59 Петровъ Евгеній.
60 Готхейнеръ Морицъ.
61 Чарнота-Боярскій Романъ.
62 Полетаевъ Евгеній.
63 Наумовъ Василій.
64 Баженовъ Сергѣй.
65 Богуславскій Ниссонъ.
66 Галиновскій Константинъ.
67 Болгарскій Владиміръ.
68 Савельевъ Николай.
69 Агунаковъ Иванъ.
70 Бонди Артуръ.
71 Соболевскій Ипполитъ.
72 Воеводскій Константинъ.
— 113 —

73 Заштовтъ Сигизмундъ.
74 Литвиновъ Сергѣй.
75 Трухановъ Владиміръ.
76 Артемовъ Иванъ.
77 Блажевичъ Станиславъ.
78 Змачинскій Болеславъ.
79 Гартвигъ Федоръ.
80 Розенбаумъ Абрамъ.
81 Вилейшисъ Петръ.
82 Порцель Николай.
83 Поповъ Иванъ.
83 Кандорскій Николай.
85 Повстанскій Владиславъ.
86 Сухановъ Николай.
87 Лалаянцъ Николай.
Губернскаго секретаря.
88 Сущинскій Николай.
89 Шавловскій Адамъ.
90 Шульцъ Евгеній.
91 Флоренскій Александръ.
92 Бетгилель Самуилъ.
93 Іорданскій Егоръ.

Выпускъ 1881 года.


19 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Куницкій Станиславъ.
2 Рейслеръ Владиміръ.
3 Лоскевичъ Станиславъ.
4 Баньковскій Юліанъ.
5 Бѣлковскій Юліанъ.
6 Страковскій Людовикъ.
7 Машинъ Николай.
8 Доброумовъ Николай.
9 Дементьевъ Петръ.
10 Пивковскій Ѳома.
11 Лесневскій Исидоръ.
12 Каспржицкій Петръ.
13 Шаталовъ Дмитрій.
14 Романовъ Григорій.
15 Пещуровъ Алексѣй.
16 Морозовъ Николай.
17 Крушколъ Іосифъ.
18 Бржостовскій Павелъ.
19 Злясновскій Карлъ.
20 Влезковъ Александръ.
21 Валуевъ Александръ.
22 Майлертъ Генрихъ.
23 Чернцовъ Михаилъ.
23 Кусовъ Казбекъ.
25 Малинскій Сигизмундъ.
26 Чеховичъ Павелъ.
27 Палей Сергѣй.
28 Кадіевъ Магометъ.
— 114 —

29 Тышка Чеславъ.
30 Макаровъ Василій.
31 Нейманъ Станиславъ,
32 Селумовъ Иванъ.
33 Шухтанъ Леонидъ.
34 Штибель Іосифъ.
35 Андросовъ Константинъ.
36 Гродзинскій Густавъ.
37 Валуевъ Федоръ.
38 Швейцеръ Иванъ.
39 Никитинъ Анатолій.
40 Гамбурцевъ Александръ.
41 Збышевскій Казиміръ.
42 Карпинскій Николай.
43 Князь Андрониковъ Іосифъ.
44 Жабко-Потоповичъ Антонъ.
45 Мазаракій Александръ.
46 Датіевъ Бейбулатъ.
47 Бурминъ Михаилъ.
48 Рунге Адольфъ.
49 Надеждинъ Василій.
50 Якубовскій Владиславъ.
51 Дудовъ Исламъ.
52 Лата Василій.
53 Самойловъ Соломонъ.
54 Крушколъ Соломонъ.
55 Ивановъ Андрей.
56 Терентьевъ Вильгельмъ.
57 Кипарисовъ Александръ.
58 Тарновскій Ксенофонтъ.
59 Казаковъ Дмитрій.
60 Машинъ Венедиктъ.
61 Фармаковскій Павелъ.
62 Воиновъ Николай.
63 Ушинскій Константинъ.
64 Крыловъ Николай.
65 Томашевичъ Викентій.
66 Смирновъ Алексѣй.
67 Лопатто Ромуальдъ.
68 Третьяковъ Михаилъ.
69 Борзовъ Иванъ.
70 Залѣскій Игнатій-Александръ.
71 Шереметевскій Сергѣй.
72 Боряевъ Николай.
73 Шубинскій Сергѣй.
74 Баталинъ Александръ.
75 Новицкій Дмитрій.
76 Гаевскій Викторъ.
77 Писаревъ Петръ.
78 Анцына Іосифъ.
79 Кудзиновичъ Казимірь.
80 Трактатовъ Дмитрій.
81 Мичуринъ Геннадій.
82 Хвастовскій Герасимъ.
83 Эпельбаумъ Хаимъ-беръ.
84 Стрижевъ Константинъ.
85 Орловъ Михаилъ.
86 Ляпуновъ Николай.
87 Исадскій Алексѣй.
88 Шиленковъ Николой.
89 Гіоевъ Іосифъ.
90 Сафоновъ Евгеній.
Губернскаго секретаря.
91 Исаевъ Николай.
92 Шоттъ Левъ.
— 115 —

93 Рациборскій Петръ.
94 Миргородскій Леонидъ.
95 Рогалевичъ Генрихъ.

Выпускъ 1882 года.


28 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Салинъ Николай.
2 Кернъ Иванъ.
3 Штукенбергъ Владиміръ.
4 Мазаракій Евгеній.
5 Бернатовичъ Иванъ.
6 Манасеинъ Петръ.
7 Радомыскій Флоріанъ.
8 Циглеръ Эмилій.
9 Ландцертъ Левъ.
10 Роткевичъ Казиміръ.
11 Блавдзевичъ Иванъ.
12 Курдюмовъ Дмитрій.
13 Хмѣлевскій Николай.
14 Плясовъ Николай.
15 Козыревъ Дмитрій.
16 Комбіаджіо Александръ.
17 Прохаско Людвигъ.
18 Кирпичниковъ Сергѣй.
19 Мишинъ Сергѣй.
20 Долоцкій Василій.
21 Левченко Всеволодъ.
22 Василевскій Ѳеофилъ.
23 Лянде Михаилъ.
24 Чернолиховъ Василій.
25 Колмогоровъ Александръ.
26 Лукашевичъ Левъ.
27 Масловскій Алексѣй.
28 Свіягинъ Николай.
29 Тесьминъ Петръ.
30 Вишняковъ Валеріанъ.
31 Гринцевичъ Людвигъ.
33 Бачмановъ Сергѣй.
34 Брафманъ Петръ.
35 Олендскій Владиміръ.
36 Вишневскій Антонъ.
37 Каменскій Владиміръ.
38 Потемкинъ Петръ.
39 Глѣбовъ-Сорокоумовъ Андрей.
40 Балинскій Владиславъ.
41 Рубановскій Іосифъ.
42 Скасырскій Иванъ.
43 Ковалевскій Василій.
44 Могучій Александръ.
45 Никитинъ Леонидъ.
47 Кѣвнарскій Іосифъ.
48 Толпыго Николай.
49 Мокрицкій Александръ.
50 Баронъ фонъ Таубе Михаилъ.
— 116 —

51 Якубовъ Алексѣй.
52 Нарбутъ Маріанъ.
53 Сергѣевъ Сергѣй.
54 Гибнеръ Евгеній.
55 Минаевъ Вадимъ.
56 Хоминскій Сигизмундъ.
57 Антоновъ Василій.
58 Страшинскій Станиславъ.
59 Баронъ фонъ Беръ Владиміръ.
60 Бѣльскій Иванъ.
61 Рудовскій Юліанъ.
62 Генишъ Александръ.
63 Герценштейнъ Владиміръ.
64 Верховскій Александръ.
65 Ганкевичъ Василій.
66 Ржевускій Иванъ.
67 Ивановскій Ипполитъ.
68 Кнапскій Владиславъ.
69 Лукасевичъ Іосифъ.
70 Малешевскій Адамъ.
71 Руинъ Константинъ.
72 Скрыльниковъ Петръ.
73 Вицъ-Римеръ Карлъ.
74 Маршевскій Мечиславъ.
75 Голевъ Василій.
76 Араратянцъ Седракъ.
77 Селецкій Николай.
78 Костерскій Сигизмундъ,
79 Лембергъ Самуилъ.
80 Насиловъ Василій.
81 Перфильевъ Александръ.
82 Делекторскій Владиміръ.
83 Рутскій Леонардъ.
84 Сербиновичъ Александръ.
85 Чекмаревъ Петръ.
86 Калинскій Владиславъ.
87 Страковскій Егоръ.
88 Успенскій Дмитрій.
89 Сосонко Иванъ.
90 Чистяковъ Максимиліанъ.
91 Ижицкій-Германъ Иванъ.
92 Кованько Николай.
93 Крамфусъ Яковъ.
94 Ревкевичъ Александръ.
95 Юзепчукъ Василій.
96 Голембіовскій Александръ.
97 Ильинъ Александръ.
98 Петровъ Рафаилъ.
99 Гофманъ Василій.
100 Томашевъ Николай.
101 Черномскій Вацлавъ.
102 Малевскій Брониславъ.
Губернскаго секретаря.
103 Придоновъ Михаилъ.
104 Гегужинскій Иванъ.
105 Байковъ Александръ.
106 Ваньковичъ Іохимъ.
107 Булевскій Флоріанъ.
108 Жилинскій Викентій.
109 Шефтель Яковъ.
110 Бушманъ Анастасій-Александръ.
111 Куроѣдовъ Александръ.
— 117 —

Выпускъ 1883 года.


28 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Графъ фонъ-Путкамеръ Ипполитъ.
2 Ломейеръ Людвигъ.
3 Матревинскій Дмитрій.
4 Игпаціусъ Сергѣй.
5 Плакида Александръ.
6 Понсетъ-де-Сандонъ Витольдъ.
7 Подруцкій Евгеній.
8 Смирновъ Сергѣй.
9 Малиновскій Игнатій.
10 Олышевъ Сергѣй.
11 Коротковъ Виссаріонъ.
12 Сумароковъ Дмитрій.
13 Улинскій Станиславъ.
14 Тихоміровъ Александръ.
15 Яблонскій Адамъ.
16 Бабицкій Евгеній.
17 Болеста Осипъ.
18 Тимофѣевъ Владиміръ.
19 Альфонскій Николай.
20 Гопфенблюмъ Хаимъ-Гершонъ.
21 Жолкевичъ Алексѣй.
22 Середонинъ Николай.
23 Михайловъ Николай.
24 Козыревъ Иванъ.
25 Кругликовъ Николай.
26 Адріановъ Григорій.
27 Ланге Альфонсъ.
28 Лихачевъ Иванъ.
29 Самовичъ Александръ.
30 Муяки Константинъ.
31 Колпицынъ Леонидъ.
32 Лазаревъ-Станищевъ Сергѣй.
33 Лихонинъ Александръ.
34 Клоссовскій Стефанъ.
35 Владычанскій Николай.
36 Барщевскій Іосифъ.
37 Гетье Павелъ.
38 Дормидонтовъ Николай.
39 Харитоновъ Иванъ.
40 Твардовскій Петръ.
41 Сушкевичъ Казиміръ.
42 Пиларъ Іосифъ.
43 Фонъ-Раабенъ Эдуардъ.
44 Шидловскій Ѳедоръ.
45 Любимовъ Левъ.
46 Сержпутовскій Иванъ.
47 Рыжовъ Александръ.
48 Перминовъ Василій.
49 Чаплинъ Константинъ.
50 Маляревскій Александръ.
51 Симоновъ Анатолій.
52 Штукенбергъ Павелъ.
53 Савинъ Павелъ.
54 Залкиндъ Самуилъ.
— 118 —

55 Филипповъ Иванъ.
56 Бялый Осипъ.
57 Голицынскій Николай.
58 Сагатовскій Бенингъ-Феликсъ.
59 Томашевскій Константинъ.
60 Имшеникъ-Кондратовичъ Адамъ.
61 Зборовскій Іосифъ.
62 Лѣсниковъ Теодоръ.
63 Добровольскій Анатолій.
64 Вислоцкій Викторъ.
65 Койранскій Лейзеръ.
66 Бернштейнъ Ицка.
67 Нерода Иванъ.
68 Шидловскій Александръ.
69 Рейхманъ Изидоръ.
70 Важеевскій Викторъ.
71 Жуковъ Александръ.
72 Держанскій-Дехтеревъ Николай.
73 Кнушевицкій Александръ.
74 Крыжановскій Ипполитъ.
75 Бертенсонъ Рудольфъ.
76 Іогихесъ Викторъ.
77 Оржеховскій Іосифъ.
Губернскаго секретаря.
78 Чекаловъ Валентинъ.
79 Іовецъ Иванъ.
80 фонъ-Дезенъ Алексѣй.
81 Голынскій Валеріанъ.
82 Манучаровъ Василій.
83 Эйдригевичъ Станиславъ.
84 Чмутовъ Степанъ.
85 Маркусъ Шай.
86 Рабиновичъ Хаимъ.
87 Андросовъ Василій.

Выпускъ 1884 года.


21 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Филоненко Максимиліанъ.
2 Каннегисеръ Іоакимъ.
3 Розенгартъ Леонъ.
4 Миллеръ Людвигъ.
5 Енткѣвичъ Ѳаддей.
6 Проскуряковъ Лавръ.
7 Майковскій Станиславъ.
8 Мочульскій Матвѣй.
9 Фраловскій Александръ.
10 Гилевичъ Александръ.
11 Цвикель Іосифъ.
12 Отто Константинъ.
13 Дьяковскій Дмитрій.
14 Сангурскій Владиміръ.
15 Юргенсонъ Робертъ.
16 Плевинскій Романъ.
— 119 —

17 Витте Николай.
18 Борисовъ Иванъ.
19 Дейчманъ Сигизмундъ.
20 Карповичъ Михаилъ.
21 Ястребовъ Михаилъ.
22 Васютинскій Александръ.
23 Заборскій Осипъ.
24 Невядомскій Романъ.
25 Бергомаско Анатолій.
26 Фесенковъ Николай.
27 Пентковскій Казиміръ.
28 Поморцевъ Алексѣй.
29 Рыбалкинъ Иванъ.
30 Бернштейнъ Григорій.
31 Буличъ Евгеній.
32 Дементьевъ Викторъ.
33 Зенькевичъ Евфимій.
34 Кавецкій Сигизмундъ.
35 Бобинскій Михаилъ.
36 Самгинъ Николай.
37 Гордзялковскій Витольдъ.
38 Кавецкій Станиславъ.
39 Храповицкій Борисъ.
40 Щепотьевъ Сергѣй.
41 Чаплинъ Петръ.
42 Шевель Адамъ.
43 Винницкій Исидоръ.
44 Эдельбергъ Иванъ.
45 Яворовскій Владиміръ.
46 Нѣмчиновъ Владиміръ.
47 Калининъ Сергѣй.
48 Овчинниковъ Михаилъ.
49 Стримовичъ Іосифъ.
50 Бочаровъ Николай.
51 Вислоцкій Станиславъ.
52 Іордановъ Петръ.
53 Белзецкій Станиславъ.
54 Орловскій Владиміръ.
55 Слендзинскій Станиславъ.
56 Соколовъ Дмитрій.
57 Кѣрша Алоизій.
58 Галензовскій Северинъ.
59 Гординскій Александръ.
60 Липкинъ Андрей.
61 Таненбаумъ Абрамъ.
62 Розенталь Августъ.
63 Шимановскій Антонъ.
64 Чеботаревъ Николай.
65 Шессоль Яковъ.
66 Ватинъ Ѳедоръ.
67 Жеховскій Павелъ.
68 Мелентьевъ Александръ.
69 Киракосовъ Григорій.
70 Спиро Антовъ.
71 Вендровскій Владиславъ.
72 Парскій Василій.
73 Крадиновъ Петръ.
74 Тиль Ѳедоръ.
Губернскаго секретаря.
75 Войтинскій Шевель.
76 Касперовичъ Ѳеликсъ.
77 Мееровичъ Іосифъ.
78 Графъ Освальдъ.
79 Фельдштейнъ Мееръ.
80 Гомбергъ Борухъ.
— 120 —

Выпускъ 1885 года.


24 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Травчетовъ Сергѣй.
2 Энманъ Георгій.
3 Боффемель Альфонсъ.
4 Власьевскій Сергѣй.
5 Меликъ-Атамовъ Карлъ.
6 Мерчингъ Генрихъ.
7 Александровичъ Казиміръ.
8 Митрашевскій Стефанъ.
9 Іокишъ Константинъ.
10 Берсъ Вячеславъ.
11 Борткевичъ Казиміръ.
12 Вейдлихъ Титъ.
13 Винницкій Леонардъ.
14 Дикманъ Лаврентій.
15 Заранекъ Анатолій.
16 Лебедевъ Николай.
17 Малишевскій Михаилъ.
18 Карнѣевъ Александръ.
19 Боруцкій Францъ.
20 Алибековъ Михаилъ.
21 Войде Александръ.
22 Топчіевъ Александръ.
23 Селицкій Ѳаддей.
24 Некрасовъ Алексѣй.
25 Буковецкій Степанъ.
26 Матусевичъ Антоній.
27 Святицкій Владиміръ.
28 Мазинъ Василій.
29 Бруевичъ Владиміръ.
30 Федоровичъ Іосифъ.
31 Князь Енгалычевъ Николай.
32 Мехмандаровъ Исаакъ-Бекъ.
33 Моисеевъ Сергѣй.
34 Држевецкій Іосифъ.
35 Яромишевъ Хочатуръ.
36 Струмилло Казиміръ.
37 Пуцята Матвѣй-Казиміръ.
38 Петроконскій Александръ.
39 Придоновъ Михаилъ.
40 Литвинскій Антонъ.
41 Левитскій Михаилъ.
42 Тихоміровъ Николай.
43 Григорьевъ Иванъ.
44 Дараганъ Александръ.
45 Пестовъ Владиміръ.
46 Григорьевъ Сергѣй.
47 Юргевичъ Леонидъ.
48 Сумовскій Іоакимъ.
49 Лундышевъ Александръ.
50 Вентцель Александръ.
51 Эдельманъ-Левинъ Михаилъ.
52 Суходольскій Вячеславъ.
53 Арцышъ Станиславъ.
54 Узембло Юлій.
55 Хонскій Адріанъ.
56 Волосатовъ Георгій.
— 121 —

57 Поливановъ Владиміръ.
58 Бачижмальскій Станиславъ.
59 Егоровъ Александръ.
60 Пузыревскій Несторъ.
61 Матусовъ Хаимъ (Ефимъ).
62 Сергіевскій Василій.
63 Александровъ Александръ.
64 Князь Андрониковъ Георгій.
65 Клейнъ Соломонъ.
Губернскаго секретаря.
66 Абрамъ Янкель.
67 Параскивогло Николай.
68 Лурье Мордухъ.
69 Каминскій Иванъ.
70 Ковалевскій Николай.
71 Графъ Красицкій Витольдъ.
72 Лурье Залманъ.

Выпускъ 1886 года.


24 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Тимоновъ Всеволодъ.
2 Ольшевскій Станиславъ.
3 Янковскій Платонъ.
4 Голиневичъ Николай.
5 Ярковскій Антонъ.
6 Цвѣтковъ Петръ.
7 Величкинъ Александръ.
8 Виллеръ Николай.
9 Колосовъ Николай.
10 Халютинъ Петръ.
11 Вейссенгоффъ Иванъ.
12 Куксинъ Николай.
13 Сусаревъ Сергѣй.
14 Длугошъ Станиславъ.
15 Щербаковъ Леонидъ.
16 Коргуевъ Викторъ.
17 Казинъ Борисъ.
18 Розенвертъ Левъ.
19 Петровъ Алексѣй.
20 Абаковскій Иванъ.
21 Мѣшковъ Александръ.
22 Ржепецкій Маврикій.
23 Вагнеръ Петръ.
21 Томашевскій Станиславъ.
25 Кетатъ Густавъ.
26 Бунякинъ Александръ.
27 Шмакфефферъ Стефанъ.
28 Фрейшистъ Авраамъ.
29 Терещенко Ксенофонтъ.
30 Пузановъ Павелъ.
31 Мильковскій Болеславъ.
32 Боронихинъ Александръ.
— 122 —

33 Энфіаджіанцъ Тигранъ.
34 Потресовъ Александръ.
35 Ивановъ Николай.
36 Майданскій Іона.
37 Поповъ Сергѣй.
38 Михайловскій Эдуардъ.
39 Сакеръ Соломонъ.
40 Друри Николай.
41 Сухоржевскій Іосифъ.
42 Ватинъ Александръ.
43 Казанфаровъ Гасанъ.
44 Теръ-Арутиновъ Аршакъ.
45 Рѣзниковъ Монсей.
46 Никитскій Сергѣй.
47 Левенстамъ Германъ.
48 Сафроновъ Николай.
49 Куперманъ Лейба.
50 Шилейко Александръ.
51 Лохвицкій Захарій.
52 Познякъ Константинъ.
53 Княгининъ Константинъ.
Губернскаго секретаря.
54 Клопотовъ Григорій.
55 Египтіосъ Петръ.
56 Слуцкій Маркусъ.
57 Бакъ Юдель-Лейба.
58 Ижицкій-Германъ Владиславъ.
59 Гинцбургъ Исаакъ-Беръ.

Выпускъ 1887 года.


23 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Чижовъ Ефимъ.
2 Виноградовъ Владиміръ.
3 Хороманскій Евстафій.
4 Проскуряковъ Александръ.
5 Поплавскій Варѳоломей.
6 Сѣмашко Іосифъ.
7 Роецкій Викентій.
8 Князь Друцкой-Соколинскій Николай.
9 Кистеръ Андрей.
10 Баронъ Тизенгаузенъ Евгеній.
11 Ефимовичъ Николай.
12 Нѣмцовъ Устинъ.
13 Яковлевъ Петръ.
14 Кейзеръ Ѳедоръ.
15 Сигристъ Евгеній.
16 Колычевъ Иванъ.
17 Бликсъ Александръ.
18 Павликовскій Владиславъ.
19 Дроздовъ Филаретъ.
20 Кислицынъ Николай.
— 123 —

21 Габерфельдъ Авраамъ.
22 Любенецкій Адамъ.
23 Дункеръ Константинъ.
24 Карчевскій Иванъ.
25 Шуриновъ Александръ.
26 Соболевъ Василій.
27 Бржоска Александръ.
28 Шереметинскій Сергѣй.
29 Тихоміровъ Александръ.
30 Ждановичъ Петръ.
31 Стржалко Алоизій.
32 Склевицкій Семенъ.
33 Глѣбовъ Николай.
34 Левецкій Александръ.
35 Сопоцько Эрикъ-Семенъ.
36 Четыркинъ Яковъ.
39 Коняхинъ Андрей.
40 Скверчинскій Феликсъ.
41 Арцыбышевъ Николай.
42 Козловскій Евгеній.
43 Бурковскій Анатолій.
44 Дружининъ Дмитрій.
46 Адамскій Казиміръ.
47 Колышко Антоній.
48 Забѣло Александръ.
Губернскаго секретаря.
49 Клейберъ Вильгельмъ.
50 Гросманъ Ааронъ.
51 Фидлеръ Николай.
52 Колосовъ Александръ.
53 Степановъ Алексѣй.

Выпускъ 1888 года.


25 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Сахаровъ Вячеславъ.
2 Мрозовскій Іосифъ.
3 Эйхенвальдъ Александръ.
4 Врублевскій Гилярій-Станиславъ.
5 Свентоховскій Адамъ.
6 Фроловъ Александръ.
7 Бржозовскій Викторъ.
8 Лахтинъ Николай.
9 Никольскій Александръ.
10 Бялыницкій-Бируля Александръ.
11 Миллеръ Александръ.
12 Ададуровъ Евграфъ.
— 124 —

13 Печковскій Степанъ.
14 Халитовъ Ибрагимъ.
15 Богословскій Алексѣй.
16 Романченко Сергѣй.
17 Бахметевъ Іулій.
18 Гинальскій Владиславъ.
19 Толвинскій Константинъ.
20 Куровскій Осипъ.
21 Войновичъ Драго.
22 Крынскій Степанъ.
23 Гусевъ Иванъ.
24 Щуцкій Владиміръ.
25 Стольниковъ Иванъ.
26 Языковъ Борисъ.
27 Звѣржанскій Леопольдъ.
28 Трушковскій Владиславъ.
29 Садниковъ Александръ.
30 Салтыковъ Карабетъ.
31 Шилло Владиміръ.
32 Хезтуплишвили Платонъ.
33 Шольцъ Германъ.
34 Дзевонскій Игнатій.
35 Жбиковскій Станиславъ.
36 Штрандманъ Ѳедоръ.
Губернскаго секретаря.
37 Машекъ Людвигъ.
38 Ваніорскій Станиславъ.
39 Шердановъ Батырбекъ.

Выпускъ 1889 года.


Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Войновскій-Кригеръ Эдуардъ.
2 Соколовъ Алексѣй.
3 Авринскій Николай.
4 Якобсонъ Ѳаддей.
5 Окербломъ Эдуардъ.
6 Городецкій Сергѣй.
7 Милѣевъ Александръ.
8 Лавровъ Константинъ.
9 Виллеръ Иванъ.
10 Хвасцинскій Эдмундъ.
11 Королевъ Викторъ.
12 Карякинъ Владиміръ.
13 Кржечковскій Иванъ.
14 Масловъ Аркадій.
15 Грудинскій Василій.
16 Ватагинъ Василій.
17 Чечотъ Станиславъ.
18 Князь Массальскій Витольдъ.
19 Богоявленскій Николай.
20 Бобылевъ Сергѣй.
— 125 —

21 Даневскій Ромуальдъ.
22 Туляковъ Северинъ.
23 Щербина Михаилъ.
24 Петропавловскій Василій.
25 Просинскій Игнатій.
26 Гассовскій Николай.
27 Петровъ Алексѣй.
28 Перетцъ Иванъ.
29 Жуковскій Шмойла.
30 Давидовъ Николай.
31 Келеръ Гейнрихъ.
32 Петрини Викторъ.
33 Гатцукъ Дмитрій.
34 Имшенецкій Владиміръ.
Губернскаго секретаря.
35 Чернявскій Сергѣй.
36 Штромбергъ Теобальдъ.
37 Олехновичъ Валеріанъ.

Выпускъ 1890 года.


23 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Сумароковъ Александръ.
2 Сиротинъ Дмитрій.
3 Валькевичъ Леопольдъ.
4 Франкъ Адамъ.
5 Осиповъ Николай.
6 Половцовъ Ростиславъ.
7 Бобровъ Александръ.
8 Ридель Августъ.
9 Эбергардтъ Юліанъ.
10 Вендъ Тадеушъ.
11 Марковъ Мелетій.
12 Тихоміровъ Тихонъ.
13 Князь Хилковъ Степанъ.
14 Рабекъ Феликсъ.
15 Касаткинъ Инокентій.
16 Бирюковъ Дмитрій.
17 Баклановскій Николай.
18 Лукъянскій Михаилъ.
19 Вишницкій Рихардъ.
20 Балинскій Станиславъ.
21 Лакерда Сергѣй.
22 Павловъ Викторъ.
23 Азаровъ-Храповъ Сергѣй.
24 Ежовъ Николай.
25 Левитскій Николай.
26 Пацевичъ Людвигъ.
27 Цеглинскій Каапміръ.
28 Шидловскій Адамъ.
29 Коротковъ Никандръ.
30 Карачевскій-Волкъ Александръ.
— 126 —

31 Лангада Леонидъ.
32 Олешкевичъ Станиславъ.
33 Хржонстовскій Вацлавъ.
34 Легунъ Антонъ.
35 Морозовъ Михаилъ.
36 Янушевскій Владиміръ.
37 Ціонглинскій Мечиславъ.
38 Островскій Иванъ.
39 Сокальскій Григорій.
40 Зелинскій Иванъ.
41 Чаевъ Сергѣй.
42 Рымша Эдуардъ.
43 Шуриновъ Сергѣй.
44 Вонгль-Свидерскій Иванъ.
45 Добровольскій Иванъ.
46 Щуцкій Иванъ.
47 Миллеръ Михаилъ.
48 Клеръ Бруно.
49 Касимовскій Александръ.
50 Барабашевъ Георгій.
51 Бѣлозеровъ Николай.
52 Вакре Эмилій.
Губернскаго секретаря.
53 Сардаровъ Александръ.
54 Маляновичъ Робертъ.
55 Шумейко Степанъ.
56 Банниковъ Яковъ.
— 127, 128 —

ПЕРІОДЪ IV. 1891-1910.


По окончаніи полнаго курса наукъ, удостоиваются Институтомъ званія инженера путей сообщенія, съ правомъ на чинъ: коллежскаго или губернскаго секретаря.
— 129 —

Выпускъ 1891 года.


22 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Кожевниковъ Валентинъ
2 Кандиба Борисъ.
3 Садовскій Артуръ-Флоріанъ.
4 Семковъ-Совойскій Митрофанъ.
5 Цорнъ Андрей.
6 Вилкутайтисъ Антонъ.
7 Черкасъ Мечиславъ-Павелъ.
8 Верховскій Андрей.
9 Мрочковскій Карлъ-Леонъ.
10 Соловьевъ Григорій.
11 Вознесенскій Петръ.
12 Баронъ Таубе Сергѣй.
13 Щука Константинъ-Викентій.
14 Тихоміровъ Константинъ.
15 Бекъ-Ахундовъ Рахимъ.
16 Кашкинъ Константинъ.
18 Кобылинъ Николай.
19 Истоминъ Георгій.
20 Шмитъ Вадимъ.
21 Бусловичъ Іосифъ.
22 Карась Клементій.
23 Андроновъ Иванъ.
24 Оганезовъ Михаилъ.
25 Васенко Богданъ.
26 Рахманиновъ Петръ.
27 Масловъ Александръ.
28 Ончуковъ Алексѣй.
29 Андожскій Дмитрій.
30 Графъ О’Руркъ Эварестъ.
31 Дмитріевъ Николай.
32 Жиберъ Александръ-Евгеній.
34 Фонъ-Зеля Романъ.
35 Цвѣтковъ Петръ.
36 Мальцевъ Эрастъ.
37 Урбанскій Иванъ.
38 Пожидаевъ Александръ.
42 Халютинъ Сергѣй.
43 Кетлеръ Эдуардъ.
44 Каттерфельдъ Генрихъ.
45 Манцевичъ Венцеславъ-Антоній.
46 Телѣгинъ Николай.
47 Калина Платонъ.
48 Кикодзе Григорій.
49 Фонъ-Оффенбергъ Стефанъ-Августинъ.
50 Сардаровъ Михаилъ.
— 130 —

Губернскаго секретаря.
51 Бонковскій Ѳедоръ.
52 Запольскій-Довнаръ Павелъ-Маркъ.
53 Тихфинскій Николай.
54 Аммосовъ Михаилъ.
55 Коноваловъ Николай.
56 Куницкій Казиміръ-Іосафатъ.

Выпускъ 1892 года.


24 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Книпперъ Константинъ.
2 Головнинъ Давидъ.
3 Арцишъ Викентій.
4 Сальмановичъ Августинъ-Иванъ.
5 Хрущовъ Михаилъ.
6 Викторовъ Георгій.
7 Бутаковъ Борисъ.
8 Грыжевскій Янъ-Лукашъ-Винцентъ.
9 Никитинъ Иванъ.
10 Ливенцовъ Антонъ.
11 Шверцель Анатолій.
12 Фонъ-Клевезаль Эрнестъ-Эмилій-Панкратій.
13 Вентцель Вольдемаръ-Іоаннъ-Адамъ.
14 Николаевъ Николай.
15 Рыжовъ Владиміръ.
16 Сыхинъ Нилъ.
17 Щербаковъ Иванъ.
18 Сковзгирдъ Владиславъ-Юзефъ.
19 Авдуловъ Павелъ.
20 Черкасовъ Николай.
21 Пузановъ Сергѣй.
22 Александровичъ Казиміръ.
23 Гласковъ Константинъ.
24 Іорданъ Константинъ.
25 Студницкій-Гизбертъ Александръ-Чеславъ.
26 Гершгеймеръ Ѳедоръ-Леонидъ.
27 Ледеръ Александръ.
28 Бубновъ Алексѣй.
29 Цвылевъ Михаилъ.
30 Левандовскій Константинъ.
31 Маевскій Маріанъ.
32 Ферликовскій Викторъ.
33 Лѣнивцевъ Павелъ.
34 Новгородцевъ Сергѣй.
35 Шмурло Владиміръ.
— 131 —

Губернскаго секретаря.
36 Павловъ Павелъ.
37 Ѳедоровъ Николай.
38 Ягодинъ Владиміръ.
39 Моржовъ Александръ.
40 Котляревскій Андрей.

Выпускъ 1893 года.


24 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Березинъ Петръ.
2 Линкъ Владиміръ.
3 Гедике Владиміръ.
4 Зубовъ Иванъ.
5 Кенге Вильгельмъ-Викторъ.
6 Ремезовъ Василій.
7 Чарковскій Антонъ-Вацлавъ-Іосифъ.
6 Баронъ Таубе Владиміръ.
9 Авринскій Викторъ.
10 Кузнецовъ Сергѣй.
11 Кихъ Александръ-Адольфъ.
12 Милковскій Карлъ Виталисъ.
13 Рыдзевскій Эрнестъ-Карлъ-Донатъ.
14 Когновицкій Іосифъ.
15 Подаревъ Василій.
16 Лашкаревъ Александръ.
17 Красовскій Василій.
18 Нырковъ Николай.
19 Дружининъ Борисъ.
20 Долматовъ Николай.
21 Крутиковъ Александръ.
22 Вознесенскій Петръ.
23 Владовскій Евгеній.
24 Плонскій Оттонъ-Іосифъ.
25 Снарскій Болеславъ-Аполлинарій.
26 Элькенъ Левъ.
27 Крутицкій Николай.
28 Теръ-Овакимовъ Александръ.
29 Сатинъ Михаилъ.
30 Неклюдовъ Василій.
31 Юзбашевъ Карапетъ.
32 Генрихсенъ Алексѣй.
33 Каркашвили Григорій.
34 Шеренчишъ Евгеній.
З5 Овенъ Александръ.
36 Юкинъ Александръ.
37 Касперовичъ Вячеславъ.
39 Пугачевъ Сергѣй.
41 Гонести Ипполитъ-Александръ.
Губернскаго секретаря.
42 Островскій Мечиславъ-Геркулянъ.
— 132 —

Выпускъ 1894 года.


25 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Калининъ Иванъ.
2 Правосудовичъ Михаилъ.
3 Ливеровскій Александръ.
4 Тяпкинъ Николай.
5 Бондаревъ Семенъ.
6 Дружининъ Сергѣй.
7 Потримайло Георгій.
8 Лыкошинъ Дмитрій.
9 Сахаровъ Александръ.
10 Фроловъ Александръ.
11 Константиновъ Василій.
12 Трубецкой Сергѣй.
13 Уколовъ Владиміръ.
14 Ярковскій Казиміръ-Леонардъ.
15 Дурново Дмитрій.
16 Извѣковъ Алексѣй.
17 Навроцкій Михаилъ.
18 Никольскій Александръ.
19 Цвѣтковъ Алексѣй.
21 Голиневичъ Михаилъ.
23 Беккеръ Борисъ.
24 Фонъ-Гельфрейхъ Георгій.
25 Персіановъ Василій.
26 Сафоновъ Андрей.
27 Бачмановъ Владиміръ.
28 Фонъ-Бокъ Александръ-Георгъ.
29 Казаковъ Николай.
30 Кургановичъ Иванъ.
31 Мирошниковъ Иванъ.
32 Водопьяновъ Леонидъ.
33 Вуичъ Георгій.
34 Зайковскій Карлъ.
35 Казакевичъ Дмитрій.
36 Беркевичъ Иванъ-Альфонсъ.
37 Фонъ-Витте Сергѣй-Константинъ.
38 Ежовъ Михаилъ.
39 Поповъ Владиміръ.
40 Цитовичъ Михаилъ.
41 Даниловъ Александръ.
42 Ступаловъ Александръ.
43 Троцкій-Сенютовичъ Сергѣй.
44 Фонъ-Бооль Борисъ.
45 Касперовичъ Матвѣй.
46 Котельниковъ Георгій.
47 Михайловскій Михаилъ.
48 Блюмъ Митрофанъ.
49 Вишняковъ Григорій.
50 Кузанянцъ Михаилъ.
51 Циглеръ-Фонъ-Шафгаузенъ Максимиліанъ-Джонъ-Карлъ.
52 Архіепископовъ Нерсесъ.
— 133 —

53 Беневоленскій Александръ.
54 Борисевичъ Михаилъ.
65 Давиденко Викторъ.
56 Гельмбольдтъ Леонидъ.
51 Шенфельдъ Модестъ.
58 Гильоме Юлій.
59 Постниковъ Василій.
60 Чернявскій Всеволодъ.
61 Шварцъ Михаилъ-Корнелій.
62 Трубинъ Кронидъ.
63 Иловайскій Владиміръ.
64 Букъ Николай-Фридрихъ.
65 Вишневскій Юліанъ.
66 Фонъ-Ремеръ Вячеславъ.
Губернскаго секретаря.
67 Кенигъ Евгеній.

Выпускъ 1895 года.


26 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Фонъ Пистолькорсъ Евгеній-Аполлонъ.
2 Эмеръ Адольфъ-Густавъ.
3 Аллендорфъ Александръ.
4 Городскій Александръ.
5 Фонъ-Вейсъ Ѳедоръ-Генрихъ.
6 Лемоніусъ Павелъ-Іоаннъ.
7 Теръ-Микаэльянцъ Леонъ.
8 Фонъ-Гибшманъ Евгеній-Эдуардъ.
9 Князь Кудашевъ Александръ.
10 Пятницкій Николай.
11 Радченко Павелъ.
12 Свирѣлинъ Михаилъ.
13 Тюнтинъ Алексавдръ.
14 Николаи Ѳедоръ-Карлъ.
15 Орловъ Михаилъ.
16 Вѣрженскій Владиславъ-Петръ.
17 Аммосовъ Николай.
18 Болотовъ Николай.
19 Верещинскій Антонъ-Казиміръ.
20 Виноградовъ Михаилъ.
21 Гарбузовъ Александръ.
22 Крицкій Николай.
23 Шварцъ Альфредъ-Генрихъ.
24 Фанагорскій Петръ.
25 Сысовъ Сергѣй.
26 Щуровъ Петръ.
27 Бѣлелюбскій Владиміръ.
28 Кузнецовъ Петръ.
29 Бариновъ Александръ.
30 Варгасовъ Николай.
— 134 —

31 Веберъ Викторъ.
32 Любицкій Алексѣй.
33 Мамедъ-Бековъ Мирза-Юсифъ-Ханъ.
34 Нечай Афанасій.
35 Оппенгеймъ Константинъ-Александръ.
36 Митрофановъ Николай.
37 Тихѣевъ Денисъ.
38 Фишеръ Борисъ.
39 Павловскій Левъ.
40 Лазаревъ Георгій (Кеворкъ).
41 Александровичъ Антонъ.
42 Камнено-Варваци Николай.
43 Зѣнецъ Дмитрій.
44 Вахромовъ Иванъ.
45 Сборщиковъ Павелъ.
46 Старицкій Алексѣй.
Губернскаго секретаря.
47 Сергѣевъ Ѳедоръ.
48 Львовъ Петръ.
49 Бурмистровъ Павелъ.

Выпускъ 1896 года.


29 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Максимовъ Сергѣй.
2 Графтіо Генрихъ.
3 Харламовъ Николай.
4 Машмееръ Петръ.
5 Михайловъ Павелъ.
6 Плющъ Ефремъ.
7 Лихачевъ Сергѣй.
8 Рудницкій Николай.
9 Шахбудаговъ Григорій.
10 Юферовъ Борисъ.
11 Андріановъ Александръ.
12 Лентовскій Александръ.
13 Семейкинъ Николай.
14 Колобовъ Николай.
15 Павловскій Ипполитъ.
16 Червонюкъ Николай.
17 Чернай Александръ.
18 Ѳоминъ Николай.
19 Фонъ-Бенико Георгій-Карлъ.
20 Кардашовъ Павелъ.
21 Охотинъ Ѳедоръ.
22 Смирновъ Андріанъ.
23 Собоцинскій Антонъ.
24 Злобинъ Василій.
— 135 —

25 Фесенковъ Владиміръ.
26 Завадскій Станиславъ.
27 Качуринъ Валеріанъ.
28 Осташевъ Помпей.
29 Поляковъ Георгій.
30 Кухарукъ (онъ же Мовчанъ) Яковъ.
31 Гейхманъ Фридрихъ-Эмиль-Давидъ.
32 Бенцелевичъ Николай.
33 Ериховичъ Валентинъ.
34 Паттонъ Евгеній.
35 Поппе Владиміръ-Николай.
36 Успенскій Николай.
37 Лопухинъ Сергѣй.
38 Нелиповичъ Евгеній.
39 Гарфъ Николай-Августъ.
40 Ивановъ Иванъ.
41 Нюбергъ Дмитрій.
42 Рекашевъ Ѳедоръ.
43 Сеньковскій Михаилъ.
44 Маносъ Иванъ.
45 Бухманъ Михаилъ.
46 Фонъ-Генрици Евгеній-Александръ-Вольдемаръ.
47 Гладковъ Владиміръ.
48 Короленко Григорій.
49 Шилкинъ Сергѣй.
50 Викманъ Александръ-Николай-Фридрихъ.
51 Водарскій Евгеній.
52 Прокофьевъ Павелъ.
53 Скугаревскій Иванъ.
54 Кленовъ Дмитрій.
55 Гельферъ Альфредъ-Іоганнесъ-Августъ.
56 Дунинъ-Слѣпецъ Антонъ-Игнатій.
57 Нагродскій Владиміръ.
58 Софроновъ Александръ.
59 Тиммъ Владиміръ-Карлъ-Августъ.
60 Тренюхинъ Владиміръ.
61 Князь Тумановъ Георгій.
62 Снитко Сергій.
63 Кригеръ Фридрихъ-Даніилъ.
64 Волошинъ Григорій.
66 Косѣвичъ Вацлавъ-Константинъ.
69 Левицкій Иванъ.
70 Ясевичъ Федоръ-Карлъ.
71 Булацель Александръ.
73 Криволуцкій Сергѣй.
75 Кудреватовъ Петръ.
76 Емельяновъ Николай.
77 Бобровскій Николай.
— 136 —

78 Ковалевскій Александръ.
79 Широковъ Павелъ.
80 Абрагамсонъ Яковъ-Адольфъ.
81 Проскуряковъ Веніаминъ.

Выпускъ 1897 года.


31 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Брайкевичъ Михаилъ.
2 Митинскій Николай.
3 Шелиговскій Александръ-Маріанъ.
4 Бѣляевъ Владиміръ.
5 Ермаковъ Василій.
6 Пастенаци Юлій-Людовикъ-Феликсъ.
7 Карапетовъ Владиміръ.
8 Лебедевъ Юрій.
9 Северинъ Константинъ.
10 Колодызенскій Григорій.
11 Толмачевъ Ѳедоръ.
12 Трескинскій Анатолій.
13 Кульжинскій Сергѣй.
14 Волковъ Владиміръ.
15 Семковскій Викторъ.
16 Воскресенскій Борисъ.
17 Грейцъ Александръ.
18 Толстопятовъ Владиміръ.
19 Николинъ Яковъ.
20 Поддубный Николай.
21 Чечоттъ Альбертъ-Альфредъ.
22 Дитрихъ Константинъ.
23 Пастаковъ Вартанъ.
24 Смитъ Іосифъ-Альбертъ.
25 Бундель Андрей.
26 Кобылкинъ Василій.
27 Пановъ Гавріилъ.
28 Фесенковъ Михаилъ.
29 Боровикъ Антонъ.
30 Протопоповъ Александръ.
31 Новкунскій Іосифъ-Тимофѣй.
32 Алексѣевъ Николай.
33 Влезковъ Сергѣй.
34 Кириловичъ Георгій.
35 Никифоровъ Василій.
36 Паукеръ Германъ.
37 Горячковскій Владиміръ.
38 Соколовъ Николай.
39 Ходоровскій Казиміръ-Лаврентій.
40 Юреневъ Петръ.
41 Верховскій Борисъ.
42 Глушковъ Николай.
43 Емельяновъ Сергѣй.
44 Ждановъ Александръ.
— 137 —

45 Склобовскій Павелъ.
46 Силичъ Александръ.
47 Жолнеркевичъ Петръ.
48 Бентковскій Робертъ-Юлій-Дарій.
49 Бурцевъ Владиміръ.
50 Герценвицъ Дмитрій.
51 Зотовъ Владиміръ.
52 Марковъ Григорій.
53 Пановъ Василій.
54 Салтановъ Павелъ.
55 Шталь Борисъ.
56 Герценвицъ Михаилъ.
57 Карауловъ Николай.
58 Можейко Іосифъ.
59 Рудзіевскій Александръ.
60 Зворыкинъ Михаилъ.
61 Осмоловскій Михаилъ.
62 Рохмановъ Михаилъ.
63 Рѣзцовъ Дмитрій.
64 Краснопольскій Эдуардъ-Карлъ.
65 Пановъ Максимъ.
66 Пороховщиковъ Сергѣй.
67 Мищенко Константинъ.
68 Передерій Григорій.
69 Образцовъ Владиміръ.
70 Кенель Сергѣй.
71 Томашевскій Анатолій
72 Никифоровъ Павелъ.
73 Бржескій Владиміръ.
74 Марковъ Михаилъ.
75 Бѣликовъ Ѳедоръ.
76 Голубевъ Александръ.
77 Соларевъ Александръ.
78 Бондаренко Павелъ.
79 Корбутъ Романъ-Павелъ.
80 Варичевъ Андрей.
81 Курочкинъ Анатолій.
82 Милицеръ Казиміръ-Карлъ.
83 Введенскій Павелъ.
84 Войцеховскій Янъ-Юзефъ.
85 Савкевичъ Вячеславъ.
86 Васильевъ Николай.
87 Перхуровъ Владиміръ.
88 Поповъ Николай.
89 Марковскій Алексѣй.

Выпускъ 1898 года.


31 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Моргунъ Владиміръ.
2 Смирновъ Александръ.
3 Демченко Всеволодъ.
4 Филоновъ Александръ.
— 138 —

5 Каттерфельдъ Николай-Манфродъ.
6 Рышковъ Павелъ.
7 Карповъ Александръ.
8 Пшеницкій Андрей.
9 Барышниковъ Александръ.
10 Бѣлаго Дмитрій.
11 Бѣлопольскій Александръ.
12 Либинъ Іосифъ.
13 Лихачевъ Алексѣй.
14 Акимовъ Александръ.
15 Эндиміоновъ Александръ.
16 Хржонстовскій Эдуардъ-Иванъ.
17 Дроздовскій Николай.
18 Срединскій Павелъ.
19 Касиновъ Николай.
20 Медвѣдевъ Николай.
21 Чирковъ Владиміръ.
22 Столпянскій Всеволодъ.
23 Анохинъ Евсигней.
24 Ларинъ Николай.
25 Рокотовъ Николай.
26 Успенскій Георгій.
27 Бараненковъ Сергѣй.
28 Глецъ Ѳаддей-Титъ.
29 Дубелиръ Григорій.
30 Лопушинскій Станиславъ.
31 Глазыринъ Владиміръ.
32 Сербскій Александръ.
33 Баронъ Фелейзенъ Сергѣй.
34 Графъ Шуленбургъ Сергѣй.
35 Эндиміоновъ Ѳедоръ.
36 Поповъ Иванъ.
37 Селезневъ Николай.
38 Вышегородцевъ Сергѣй.
39 Антоновъ Николай.
40 Ивановскій Александръ.
41 Ломоносовъ Георгій.
42 Павловскій Вячеславъ.
43 Смирновъ Сергѣй.
44 Романовскій Сергѣй.
45 Фрезе Петръ.
46 Мартиновскій Михаилъ.
47 Пашкевичъ Лукіанъ-Николай.
48 Рекашевъ Евсигней.
49 Зубаревъ Алексѣй.
50 Усовъ Николай.
51 Рыхальскій Поликарпъ.
52 Сахаръ Михаилъ.
53 Воиновъ Николай.
54 Бернацкій Левъ.
55 Соболевскій Валеріанъ-Викторъ.
56 Тагѣевъ Викторъ.
57 Овсянниковъ Степанъ.
58 Карповъ Алексѣй.
59 Щегловитовъ Веніаминъ.
60 Панфиловъ Василій.
61 Шмидтъ Владиміръ.
62 Скворцовъ Павелъ.
63 Соколовскій Сергѣй.
64 Блахніо Онуфрій.
65 Кашкинъ Дмитрій.
66 Жолковскій Платонъ.
— 139 —

67 Драчъ Флегонтъ.
68 Кашинцевъ Владиміръ.
69 Богуславскій Павелъ.
70 Бурхановскій Николай.
71 Лоренцъ Рудольфъ-Карлъ-Людвигъ.
72 Денисовъ Николай.
73 Стефанкевичъ Павелъ.
74 Юрченко Всеволодъ.
75 Багдасарянцъ Николай.
76 Чеботаревъ Василій.
77 Велевейскій Павелъ-Янъ-Непомуценъ.
78 Шульте Бенно-Августъ.
79 Ягнъ Александръ-Петръ.
80 Матусевичъ Владиміръ.
81 Лавровъ Владиміръ.
82 Александровъ Владиміръ.
83 Казинъ Николай.
84 Брюлловъ Вадимъ.
85 Ринекъ Борисъ-Эдуардъ.
86 Машкинъ Владиміръ.
87 Прангъ Сергѣй.
88 Чалѣевъ Дмитрій.
89 Грубе Эдуардъ-Карлъ.
90 Слободчиковъ Борисъ.
91 Николаевичъ Серафимъ.
92 Кучкинъ Александръ.
93 Бухтѣевъ Андрей.
94 Цишевскій Игнатій-Станиславъ.
95 Маковскій Петръ.
96 Макаровъ Валеріанъ.
97 Чубинскій Павелъ.
98 Волковъ Петръ.
99 Розинъ Михаилъ.
100 Горецкій Евгеній.
101 Мартиросянцъ Григорій.
102 Ставровскій Владиміръ.
103 Кулаковъ Александръ.
104 Гиммельфарбъ Василій.
105 Шишовъ Дмитрій.
106 Вакре Людвигъ-Тадеушъ.
107 Захаровъ Евгеній.
108 Куликовскій Иванъ-Петръ.
109 Палицынъ Евгеній.
110 Носовъ Леонидъ.
111 Ельфимовъ Григорій.
112 Герингеръ Ѳедоръ.
113 Дитерихсъ Михаилъ.
114 Лигенаевичъ Владиміръ.
115 Бредовъ Александръ-Эмиль-Георгъ.
116 Собѣщанскій Игнатій-Святославъ.
117 Микулинъ Петръ.
118 Савельевъ Александръ.
119 Дукельскій Александръ.
120 Цандеръ Александръ.
121 Пермикинъ Георгій.
Губернскаго секретаря.
122 Сазоновъ Василій.
123 Красновъ Иванъ.
— 140 —

124 Якобсонъ Карлъ-Эмилій.
125 Баронъ Мейендорфъ Василій.
126 Подорога Меѳодій.
127 Яновъ Алексѣй.
128 Лишернъ-фонъ-Герцфельдъ Павелъ.

Выпускъ 1899 года.


Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
3 февраля.
Мангуби Моисей.
22 іюня.
1 Свенторжецкій Викторъ.
2 Каншинъ Анатолій.
3 Главацкій Александръ.
4 Рогинскій Владиміръ.
5 Лонфельдъ Яковъ.
6 Долговъ Николай.
7 Парландъ Освальдъ-Фансъ.
8 Кетрицъ Владиміръ.
9 Рожанскій Борисъ.
10 Леоновъ Павелъ.
11 Шовгеновъ Иванъ.
12 Алексинъ Николай.
13 Адольфъ Артуръ-Михаилъ.
14 Велиховъ Павелъ.
15 Перренъ-Синельниковъ Александръ.
16 Гомелли Николай.
17 Прокофьевъ Сергѣй.
18 Кржижановскій Адамъ-Валерій.
19 Лавровъ Алексѣй.
20 Кандауровъ Петръ.
21 Смугге Владиміръ.
22 Тарасовъ Василій.
23 Романовскій Константинъ.
24 Дмитренко Петръ.
25 Клаусъ Карлъ.
26 Давыдовъ Алексѣй.
27 Котляровъ Яковъ.
28 Кучевскій Александръ.
29 Рудницкій Георгій.
30 Тагѣевъ Георгій.
31 Эверлингъ Павелъ.
32 Нагаткинъ Павелъ.
33 Юргенсонъ Вильгельмъ-Магнусъ.
34 Копыловъ Александръ.
35 Максимовъ Антонъ.
36 Князь Массальскій Петръ.
37 Рожковъ Михаилъ.
38 Альбрехтъ Павелъ.
39 Ивановъ Николай.
40 Шустовъ Михаилъ.
— 141 —

41 Херувимовъ Вадимъ.
42 Старженецкій-Лаппа Александръ.
43 Чапскій Витольдъ.
44 Владыкинъ Константинъ.
45 Подольскій Иванъ.
46 Тухолка Владиміръ.
47 Тимченко Валерій.
48 Газе Адольфъ-Константинъ-Анатолій.
49 Котельниковъ Василій.
50 Леви Анатолій.
51 Улановъ Михаилъ.
52 Эрдели Евгеній.
53 Половцовъ Анатолій.
54 Босяцкій Богуславъ.
55 Семихатовъ Анатолій.
56 Масловъ Николай.
57 Махоткинъ Анатолій.
58 Аладжаловъ Сергѣй.
59 Петерсонъ Карлъ-Викторъ.
60 Штюрцъ Францъ.
61 Колесниковъ Сергѣй.
62 Домбровскій Ромуальдъ-Никодимъ.
63 Фесенковъ Алексѣй.
64 Минхеймеръ Ричардъ.
65 Тренинъ Владиміръ.
66 Винокуровъ Николай.
67 Гонигъ Георгій.
68 Петковъ Вербанъ.
69 Попель Вечеславъ.
70 Савинъ Сергѣй.
71 Бенардъ Владиміръ-Иванъ-Юліанъ.
72 Бѣлоцерковецъ Борисъ.
73 Юскевичъ Дмитрій.
74 Тренинъ Александръ.
75 Верховцовъ Георгій.
76 Бѣлявскій Василій.
77 Ничипуренко Николай.
78 Васильевъ Михаилъ.
79 Остроумовъ Борисъ.
80 Бѣлявскій Петръ.
81 Башинскій Викторъ.
82 Бубликовъ Александръ.
83 Дютель Алексѣй.
84 Добровольскій Владиміръ.
85 Михайловскій Константинъ.
86 Ивановъ Вячеславъ.
87 Марковъ Александръ.
88 Авиловъ Борисъ.
89 Микини Петръ-Леопольдъ.
90 Юргенсъ Николай-Альфредъ-Михаилъ.
91 Ивашкевичъ Іосифъ.
92 Кисель Павелъ.
93 Мертваго Борисъ.
94 Шабановъ Николай.
95 Герценштейнъ Евгеній.
96 Шабулинъ Александръ.
97 Кобылинъ Евгеній.
98 Поповъ Веніаминъ.
— 142 —

99 Нѣмцевъ Аполлонъ.
100 Хомайко Прокопій.
101 Безобразовъ Сергѣй.
102 ВекИловъ Самедъ-Ага.
103 Князь Ливенъ Павелъ-Іоганъ.
104 Вернеръ Владиміръ.
105 Мурзаевъ Сергѣй.
106 Карповичъ Іоахимъ-Францъ.
107 Коммисаровъ Иванъ.
108 Лунинъ Михаилъ.
109 Эльжановскій Казиміръ-Эмиль-Петръ.
110 Бартмеръ Эдуардъ-Петръ-Іоганъ.
111 Иловайскій Александръ.
112 Болдыревъ Михаилъ.
113 Дондо Альбертъ-Константинъ-Александръ.
114 Рехенбархъ Казиміръ-Маріанъ.
115 Лоссовскій Евгеній-Эразмъ.
116 Новоселовъ Дмитрій.
117 Петровъ Михаилъ.
118 Ковальскій Василій.
119 Вильчевскій Габриель-Эдвардъ-Еугеніушъ.
120 Лавровъ Евгеній.
121 Макаревичъ Семенъ.
122 Мордухай-Болтовскій Петръ.
123 Сидоренко Григорій.
124 Маркосьянцъ Соломонъ.
125 Жерве Борисъ.
126 Савельевъ Леонидъ.
127 Амировъ Кеворкъ.
128 Рожанскій Маріанъ-Янъ-Казиміръ.
129 Суховъ Діомидъ.
130 Перловъ Борисъ.
131 Сарандинаки Михаилъ.
132 Ульяновъ Павелъ.
133 Григорьевъ Дмитрій.
134 Гюнтеръ Сергѣй.
135 Кругликовъ Николай.
136 Великохатько Александръ.
137 Вельцъ Иванъ.
138 Акуловъ Константинъ А.
140 Барановъ Борисъ.
141 Контовтъ Иванъ-Діозней.
142 Остроумовъ Георгій.
143 Акуловъ Константинъ М.
144 Ходоровскій Сергѣй.
145 Волобуевъ Степанъ.
Губернскаго секретаря.
146 Братцевъ Сергѣй.
147 Тильтинъ Анатолій.
148 Блюменфельдъ Владиміръ.
149 Кондратьевъ Борисъ.
— 143 —

150 Соколовъ Николай.
151 Архангельскій Алексѣй.
152 Медади Гаджи-Гасанъ-Оглы (онъ же Видади Эмировъ).
153 Жданъ-Пушкинъ Сергѣй.
154 Окербломъ Георгій
155 Коносевичъ Феликсъ.
156 Новопашенный Павелъ.
157 Кулаковъ Александръ.

Выпускъ 1900 года.


31 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Точисскій Вацлавъ-Феликсъ.
2 Ларіоновъ Алексѣй.
5 Кутейниковъ Евгеній.
9 Каминскій Ворпсъ
10 Спальвингъ Гори-Антонъ-Яковъ.
11 Ефремовъ Алексѣй.
12 Сахулинъ Дмитрій.
13 Безмѣновъ Евгеній.
14 Ланко Сергѣй.
15 Сафоновъ Владиміръ.
16 Ольгинъ Павелъ.
17 Базаревскій Игнатій.
18 Рейнбергъ Лео-Вильгельманъ-Карлъ.
19 Тицъ Дмитрій.
20 Розенталь Вальтеръ.
21 Борисякъ Александръ.
22 Хлѣбниковъ Борисъ.
23 Смирновъ Сергѣй.
24 Поморцевъ Владиміръ.
25 Подобѣдовъ Николай.
26 Арронетъ Вальтеръ-Филиппъ.
27 Денисовъ Дмитрій.
28 Гуммель Богумилъ-Гипполитъ.
29 Лавровъ Владиміръ.
30 Снарскій Николай.
31 Лебедевъ Александръ.
32 Фроловъ Алексѣй.
33 Майеръ Григорій.
34 Акимовъ Борисъ.
35 Сарафовъ Петко.
36 Ковалевскій Константинъ.
37 Розенталь Валентинъ.
— 144 —

39 Касиновъ Федоръ.
40 Петровскій Константинъ.
41 Хижняковъ Александръ.
42 Ефремовъ Александръ.
43 Дмитріевъ Владиміръ.
44 Герке Альфредъ-Антонъ-Юлій-Августъ.
45 Шумиловъ Александръ.
46 Каниговскій Александръ.
47 Шанько Борисъ.
48 Бркзинскій Германъ-Оскаръ-Карлъ.
49 Лупицкій Михаилъ.
50 Мелентьевъ Владиміръ.
51 Кудреватовъ Сергѣй.
52 Полозовъ Александръ.
53 Нефедовъ Иванъ.
54 Брадке Николай.
55 Тереховъ-Багрѣевъ Сергѣй.
56 Кюнеръ Карлъ-Августъ.
57 Голубинцевъ Николай.
59 Чаманскій Витольдъ.
60 Пацъ-Помарнацкій Витольдъ-Іосифъ-Петръ.
66 Федорюкъ Анатолій.
67 Карнишинъ Михаилъ.
68 Мандельбаумъ Иванъ.
69 Геркенъ Казиміръ-Петръ.
70 Сафоновъ Иванъ.
71 Зеленскій Вадимъ.
72 Зегржда Алексѣй.
73 Вейсъ Альфонъ-Іоанъ.
74 Зостъ Евгеній.
75 Крутиковъ Борисъ.
76 Сахаровъ Владиміръ.
77 Россель Виліянъ-Алексѣй.
78 Кюнцель Эрнестъ-Ѳедоръ.
79 Денисовъ Алексѣй.
80 Павловичъ Владиславъ-Александръ.
81 Верховскій Петръ.
82 Пашкевичъ Эдвардъ-Вацлавъ.
83 Мышенковъ Константинъ.
84 Ерофѣевъ Николай.
85 Шакъ Иванъ.
86 Космодемьянскій Александръ.
87 Журавлевъ Владиміръ.
88 Архангельскій Иванъ.
89 Рябковъ Михаилъ.
90 Зиловъ Георгій.
91 Прокоповичъ Георгій.
92 Недзельскій Владиміръ.
93 Гавриловъ Николай.
94 Кульчинскій Георгій.
95 Голополосовъ Александръ.
96 Акатьевъ Александръ.
97 Якубовскій Клавдій.
98 Каламкаровъ Николай.
— 145 —

99 Исаевъ Василій.
100 Кузьминъ Сергѣй.
101 Блюмбергъ Александръ.
102 Кривоносовъ Александръ.
103 Рахлинъ Александръ.
104 Жадановъ Михаилъ.
105 Фатѣевъ Георгій.
106 Альбрехтъ Викторъ.
107 Деревенсковъ Владиміръ.
108 Олевскій Станиславъ-Селиверстъ.
109 Дорофѣевъ Василій.
110 Зеестъ Борисъ.
111 Чарнецкій Стефанъ.
112 Колтанъ Иванъ.
113 Моздорфъ Брониславъ-Францъ.
114 Куницкій Анатолій.
115 Карповъ Константинъ.
116 Колодяжный Георгій.
117 Русановъ Борисъ.
118 Панченко Стефанъ.
119 Клара Альфредъ-Карлъ.
120 Львовъ Николай.
121 Полякъ Лазарь.
122 Минкевичъ Петръ.
123 Туровичъ Стефанъ-Іноцентій.
124 Трушковскій Антонъ.
125 Деменковъ Василій.
126 Князь Дадіани Иванъ.
127 Баккала Илья.
Губернскаго секретаря.
128 Шмулевичъ Петръ.
129 Шморъ Викторъ-Георгій-Джонъ-Андрей.
130 Домбровскій Александръ.
131 Фонъ Адлербергъ Пауль-Эдуардъ.
132 Третьяковъ Александръ.
133 Гоняевъ Алексѣй.
134 Романовъ Александръ.
135 Петровъ Евгеній.
136 Юцевичъ Іосифъ-Корнелій.
137 Жолковскій Константинъ.
138 Гольмдорфъ Ѳедоръ.
139 Козловскій Ростиславъ.
140 Захваевъ Николай.
141 Преженцевъ Алексѣй.
142 Чернышевъ Александръ.
143 Комаровскій Николай.
144 Габшевичъ Стефанъ.
145 Перуновъ Василій.

Выпускъ 1901 года.


1 Николаи Викторъ.
2 Рождественскій Александръ.
— 146 —

3 Рынинъ Николай.
4 Гликманъ Максимиліанъ.
5 Тимошенко Степанъ.
6 Родевичъ Всеволодъ.
7 Бехтеревъ Николай.
8 Антоконенко Иванъ.
9 Шуберскій Владиміръ.
10 Орловъ Александръ.
11 Богдановъ Александръ.
12 Николаевъ Михаилъ.
13 Поздюнинъ Владиміръ.
14 Ясенскій Владиславъ.
15 Рудницкій Павелъ.
16 Суходольскій Иванъ.
17 Самсоновъ Иванъ.
18 Арнольдъ Владиміръ.
19 Шульгинъ Иванъ.
20 Шефферъ Николай.
21 Колюбакинъ Владиміръ.
22 Оппманъ Феликсъ-Максимиліанъ.
24 Скабалановичъ Борисъ.
25 Сахаровъ Алексѣй.
27 Беднарскій Эдуардъ-Іосифъ.
30 Герсевановъ Николай.
31 Дубровскій Михаилъ.
32 Ляндсбергъ Чеславъ-Александръ-Томашъ.
33 Фалѣевъ Петръ.
34 Гаваловъ Валентинъ.
35 Ушаковъ Владиміръ.
36 Гласковъ Павелъ.
37 Клемешевъ Иванъ.
38 Заусцинскій Евгеній.
39 Яковлевъ Владиміръ.
40 Кирилловъ Михаилъ.
41 Проскуряковъ Дмитрій.
42 Хачатрянцъ Татевосъ.
43 Розановъ Семенъ.
44 Македонскій-Каменщиковъ Наркисъ.
45 Пономаревъ Михаилъ.
46 Савримовичъ Вольдемаръ-Августъ.
47 Рербергъ Дмитрій.
48 Фельдманъ Петръ.
49 Минкельдей Александръ.
50 Соколовскій Валеріанъ.
51 Куриленокъ Михаилъ.
52 Лапкинъ Георгій.
53 Верховскій Сергѣй.
54 Гонигъ Владиміръ.
55 Глыбовскій Николай.
56 Крынинъ Дмитрій.
57 Прилежаевъ Александръ.
58 Скрябинъ Иванъ.
59 Петровъ Иванъ.
60 Насбергъ Сергѣй.
61 Платовъ Николай.
62 Цшохеръ Вольдемаръ-Эмиль.
— 147 —

63 Кахановъ Георгій.
64 Зарва Александръ.
65 Климовъ Григорій.
67 Рундо Альфредъ.
68 Калугинъ Дмитрій.
69 Становой Александръ.
70 Любезновъ Николай.
71 Пригоровскій Андрей.
72 Стульгинскій Владиміръ-Фердинандъ.
73 Богдановъ Иванъ.
74 Макшеевъ Ѳедоръ.
75 Бѣлявскій Сергѣй.
76 Пушторскій Павелъ.
78 Богуславскій Александръ.
81 Карамышевъ Дмитрій.
82 Мыльниковъ Александръ.
83 Пономаревъ Георгій.
84 Башкинъ Юрій.
85 Дѣевъ Петръ.
86 Архангельскій Михаилъ.
87 Домогацкій Сергѣй.
88 Емельяновъ Александръ.
90 Назимовъ Николай.
91 Ивашовъ Василій.
92 Знамеровскій Сергѣй.
93 Клеменцъ Левъ-Оскаръ.
94 Глазенапъ Георгій.
95 Брюль Сергѣй.
96 Серафимовичъ Владиміръ.
97 Паруновъ Николай.
98 Чайковскій Михаилъ.
99 Голиневичъ Іустинъ.
100 Курепинъ Михаилъ.
101 Потоцкій Павелъ.
102 Сабельниковъ Косьма.
103 Нефедьевъ Александръ.
104 Нѣжинцовъ Ардаліонъ.
105 Беггровъ Вольдемаръ-Алексѣй.
106 Пилсудскій Станиславъ.
107 Чибисовъ Вячеславъ.
108 Коссановскій Владиміръ.
109 Старицкій Александръ.
110 Миндюкъ Ѳома.
111 Серебренитскій Борисъ.
112 Гельвингъ Владиміръ.
113 Давидовъ Николай.
114 Грузинцевъ Леонидъ.
115 Лысакъ Михаилъ.
116 Ковалевскій Василій.
117 Пирбудаговъ Константинъ.
118 Милославскій Евгеній.
119 Насбергъ Маркъ.
120 Баранецкій Ипполитъ.
121 фонъ-Шмидтъ Михаилъ.
122 Голостѣновъ Владиміръ.
123 Фонъ Вильдеманъ-Клопманъ Удо-Викторъ-Вильгельмъ.
— 148 —

124 Данилевскій Алексѣй.
125 Булашевичъ Борисъ.
126 Кузьминъ Дмитрій.
127 Звѣржанскій Михаилъ.
128 Глушковъ Григорій.
129 Бѣлой Антонъ.
130 Клишевичъ Генрихъ-Іосифъ.
131 Семеновъ Константинъ.
132 Котельниковъ Тихонъ.
133 Кулланда Романъ.
134 Пекарскій Владиміръ.
135 Краузе Оскаръ-Николай.
136 Атанасіу Николай.
137 Агѣевъ Арсеній.
138 Гонзаль Павелъ.
139 Марковъ Николай.
140 Некрасовъ Константинъ.
141 Дороговъ Владиміръ.
142 Левинъ Александръ.
143 Слободскій Родіонъ.
144 Лукинъ Владиміръ.
145 Куликовскій Александръ.
146 Кованько Сергѣй.
147 Лесневскій Константинъ.
148 Невѣжинъ Гавріилъ.
149 Кузьминъ Константинъ.
150 Соколовъ Сергѣй.
151 Боровко Викторъ.
152 Толстой Михаилъ.
153 Сатинъ Никита.
154 Баронъ-фонъ Мандель Германъ.
155 Фрейбургъ Евгеній-Густавъ-Адольфъ.
156 Сафарянцъ Левонъ.
157 Морошкинъ Сергѣй.
158 Рыхальскій Георгій.
159 Беккеръ Николай.
160 Грабовый Василій.
161 Ячевскій Іоаннъ-Владиміръ.
162 Будкевичъ Владиміръ.
163 Корниловичъ Анатолій.
164 Смирновъ Леонидъ.
165 Лукьянскій Ипполитъ.
166 Канделаки Самсонъ.
167 Романовскій Викторъ.
168 Подусковъ Николай.
169 Стрецкій Владиміръ.
170 Плебинскій Брониславъ.
171 Горемыкинъ Всеволодъ.
Губернскаго секретаря.
172 Орловскій Константинъ.
173 Блокъ Евгеній-Отто.
174 Григорьевъ Владиміръ.
175 Войцеховичъ Михаилъ.
176 Токаржевскій Генрихъ.
177 Герцогъ Александръ.
22 декабря.
Коллежскаго секретаря.
1 Быковскій Іосифъ.
2 Меднисъ Эрастъ.
— 149 —

3 Никольскій Константинъ.
4 Тахтамышевъ Георгій.
5 Шишкинъ Захарій.
6 Пановъ Алексѣй.
Губернскаго секретаря.
7 Рѣщиковъ Апполонъ.

Выпускъ 1902 года.


28 іюля.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Ефимовъ Владиміръ.
2 Ярошъ Николай.
3 Вольскій-Остророгъ Антонъ-Владиславъ-Игнатій.
4 Крюковъ Андрей.
5 Алексѣевъ Борисъ.
6 Даниденковъ Николай.
8 Шульженко Михаилъ.
9 Кельтсеръ Карлъ-Эдуардъ.
10 Остаповъ Сергѣй.
11 Некрасовъ Николай.
12 Манекке Викторъ.
13 Мирковичъ Александръ.
14 Добровольскій Александръ.
15 Трилинскій Владиславъ.
16 Ротвандъ Андрей-Леонъ.
17 Пештичъ Леонидъ.
18 Мельманъ Евгеній-Бернхардъ.
19 Таллако Павелъ.
20 Альбрехтъ Андрей.
21 Казакинъ Александръ.
22 Дубяга Константинъ.
23 Мамонтовъ Ѳеодоръ.
24 Тихоцкій Вячеславъ.
25 Шефферъ Александръ.
26 Захаровъ Александръ.
27 Ивановъ Владиміръ.
28 Рудбахъ Вильгельмъ-Оскаръ.
29 Трипольскій Иванъ.
30 Алексѣевъ Дмитрій.
31 Лерхъ Владиміръ.
32 Славковичъ Андрей.
33 Ровняковъ Аркадій.
34 Митюшинъ Николай.
35 Шверцель Аполлинарій.
36 Савковъ Николай.
37 Скляровъ Александръ.
38 Эрдманъ Антонъ-Эдмундъ.
39 Іорданскій Евгеній.
40 Дойниковъ Сергѣй.
41 Пріоровъ Михаилъ.
42 Самсель Викарій.
— 150 —

43 Барри Владиміръ.
44 Дмоховскій Владиславъ.
45 Дворниченко Василій.
46 Штанге Дмитрій.
47 Соколовъ Александръ.
48 Фремке Вольдемаръ-Артуръ.
49 Остроумовъ Борисъ.
50 Будзишевскій Александръ-Ксаверій.
51 Яцына Вячеславъ.
52 Радловъ Вольдемаръ-Эрнестъ-Эдмундъ.
53 Гоффъ Генрихъ-Артюръ.
54 Когновицкій Едвардъ.
55 Брянскій Константинъ.
56 Левенъ Викторъ-Александръ.
57 Колосовъ Сергѣй.
58 Холшевниковъ Михаилъ.
59 Рыхальскій Василій.
60 Гончаровъ Филиппъ.
61 Минцловъ Сергѣй.
62 Гольстъ Константинъ.
63 Максимовъ Василій.
64 Соковичъ Владиміръ.
65 Эйхлеръ Робертъ-Титъ-Александръ.
66 Маштаковъ Павелъ.
67 Шадзевичъ Іосифъ.
68 Киселевъ Александръ.
69 Бирюковъ Александръ.
70 Гринчукъ-Лукашевичъ Люціанъ.
71 Красновъ Леонидъ.
72 Айвазовъ Викторъ.
73 Палицынъ Ѳеодоръ.
75 Славинскій Северинъ-Теофилъ.
76 Харченко Александръ.
78 Шевелевъ Владиміръ.
79 Старшинскій Николай.
80 Кириченко Николай.
81 Уструговъ Леонидъ.
82 Лешъ Гербертъ-Рудольфъ.
83 Марковъ Борисъ.
84 Минорскій Алексѣй.
85 Соколиковъ Леонидъ.
86 Укельскій Владиславъ-Эразмъ.
87 Жарардье Рафаилъ.
88 Ѳедоровъ Викторъ.
89 Стефаницъ Михаилъ.
90 Апаринъ Александръ.
91 Егоровъ Иванъ.
92 Левшинъ Алексѣй.
93 Рихтеръ Стефанъ.
94 Зилитъ Куно-Хейнрихъ-Эрихъ.
95 Кожевниковъ Николай.
96 Заорскій Андрей.
— 151 —

97 Улькъ Янъ.
98 Курнатовскій Александръ-Граціанъ.
99 Русановъ Алексѣй.
100 Заславскій Григорій.
101 Хоцевичъ Викторъ.
102 Моисеенко Алексѣй.
103 Петрашень Иванъ.
104 Желѣзняковъ Александръ.
105 Дембовскій Викторъ-Протъ.
106 Влодекъ Казимиръ.
107 Шрейберъ Владимиръ.
108 Прокофьевъ Петръ.
109 Гвоздевъ Ѳеодоръ.
110 Ксенофонтовъ Арсеній.
111 Мясоѣдовъ Александръ,
112 Исаевъ Владиміръ.
113 Винекке Августъ Вольдемаръ.
114 Пель Вольдемаръ.
115 Алексѣевъ Владиміръ.
116 Бухгеймъ Эдуардъ-Юлій.
117 Семеновъ Вадимъ.
118 Диковъ Алексѣй.
119 Морскій Антонъ.
120 Быстржинскій Брунонъ-Антонъ.
121 Журавлевъ Викторъ.
122 Румянцевъ Евгеній.
123 Карлсонъ Артуръ-Вильгельмъ.
Губернскаго секретаря.
124 Иноземцевъ Смарагдъ.
125 Бучацкій Владиміръ.
126 Велиховъ Борисъ.
127 Денисовъ Николай.
128 Кузнецовъ Михаилъ.
129 Пятышевъ Валентинъ.
130 Георгіевскій Исидоръ.
131 Кольцовъ Николай.
132 Петровъ Михаилъ.
133 Госбергъ Александръ.
134 Орловъ Владиміръ.
135 Чернявскій Александръ.
136 Соколовъ Леонидъ.

Выпускъ 1903 года.


19 іюня.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Скавинскій Станиславъ-Брониславъ.
2 Кирпичниковъ Александръ.
3 Ѳаворскій Алексѣй.
4 Чистяковъ Иванъ.
— 152 —

5 Шлегель Ленъ.
9 Заусцинскій Михаилъ.
10 Ивановъ Николай.
11 Баронъ Унгернъ-Штернбергъ Рольфъ-Клеменсъ-Эдуардъ.
12 Гегидзе Александръ.
13 Бахметевъ Борисъ.
14 Сеенъ Артуръ-Альбертъ.
15 Шаффгаузенъ-Шенбергъ-Экъ-Шауфусъ Константинъ.
16 Бартошевичъ Мечиславъ-Зигмундъ.
17 Прокофьевъ Георгій.
18 Рахмановъ Петръ.
20 Шестаковъ Иванъ.
21 Чижевскій Вячеславъ.
22 Радовичъ Эмануилъ.
23 Генке Иванъ.
24 Малининъ Михаилъ.
25 Кублицкій-Піоттухъ Евгеній.
26 Перекрестовъ Петръ.
27 Копышкинъ Василій.
28 Хитрово Сергѣй.
29 Бенецкій Витольдъ-Янъ.
30 Барановскій Иванъ.
31 Будасси Александръ.
32 Коцелло Карлъ-Петръ-Игнатій.
33 Хмѣлевскій Александръ.
34 Медеръ Евгеній.
З5 Прилежаевъ Николай.
36 Скрябинъ Владиміръ.
37 Ивановъ Евгеній.
38 Джемсъ Леви-Евгеній.
39 Булгаковъ Николай.
40 Гречаниновъ Владиміръ.
41 Рощинъ Александръ.
42 Сидоровъ Александръ.
43 Мрозовскій Игнатій-Теодоръ.
44 Гезехусъ Евгеній.
45 Буренковъ Яковъ.
46 Лаврентьевъ Аркадій.
47 Важеевскій Владиміръ.
48 Введенскій Сергѣй.
49 Мартыновъ Сергѣй.
50 Голубевъ Викторъ.
51 Клочковскій Евгеній-Францишкъ.
52 Лазаревскій Александръ.
53 Анфиловъ Аркадій.
54 Языковъ Владиміръ.
55 Кашневъ Борисъ.
56 фонъ-Фохтъ Александръ-Алоизій.
57 Никлевичъ Тадеушъ-Александръ-Ремигіушъ.
58 де-Гаазъ Георгій.
59 Шуберскій Ерастъ.
60 Полевицкій Александръ.
— 153 —

61 Блюмбергъ Вольдемаръ.
62 Кологривовъ Борисъ.
63 Крыжановскій Несторъ.
64 Сабанинъ Борисъ.
65 Гирсъ Александръ.
66 фонъ-Гибшманъ Георгій-Іоаннъ-Михаилъ.
67 Глушковъ Евгеній.
68 Гогель Феодоръ.
69 Бондаренко Александръ.
70 Льотичъ Свѣтозаръ.
71 Петропавловскій Сергѣй.
72 Гостинопольскій Андрей.
73 Немыцкій Николай.
74 Вейнбергъ Викторъ.
75 Дюрковичъ Александръ.
76 Тиллингеръ Ѳаддѣй-Якентій.
77 Соколовъ Владиміръ.
78 Николаевъ Всеволодъ.
79 Павловъ Иванъ.
80 Дубровинъ Александръ.
81 Горскій Сергій.
82 Орѣшковъ Борисъ.
83 Лидовъ Алексѣй.
84 Пини Александръ.
85 Собко Николай.
86 Дрогановъ Петръ.
87 Годыцкій Цвирко-Мечиславъ-Юзефъ.
88 Ивановскій Валеріянъ-Іосифъ.
89 Вишняковскій Адольфъ-Юліусъ-Іосифъ.
90 Марсовъ-Тишевскій Пантелеймонъ.
91 Вальбергъ Сергѣй.
92 Неждановъ Михаилъ.
93 Несуловскій Стефанъ-Григорій.
94 Алексѣевъ Николай.
95 Ярошевичъ Александръ.
96 Вишневскій Северинъ.
97 Савельевъ Евгеній.
98 Шубертъ Дмитрій.
99 Новиковъ Василій.
100 Лишевъ Сергѣй.
101 Максимадми Яковъ.
102 Бѣляевъ Константинъ.
103 Великановъ Михаилъ.
104 Безродный Александръ.
Губернскаго секретаря.
105 Армфельдъ Борисъ.
106 Поповъ Иванъ.
107 Изыльметьевъ Ѳеодоръ.
108 Тушинскій Сергій.
109 Козыревъ Николай.
110 фонъ-деръ-Фляасъ Борисъ-Алексѣй-Рафаель.
111 Ѳеодоровъ Сергѣй.
112 Злотковскій Владиславъ.
— 154 —

113 Шахъ-Азизовъ-Камсараканъ Іоакимъ.
114 Теръ-Минасовъ (онъ же Теръ-Минасьянцъ) Степанъ.
115 Драгомировъ Андрей.
116 Кректышевъ Борисъ.
117 Долининъ Николай.
118 Жердевъ Василій.
119 Рихтеръ Викторъ.
120 Грудинкинъ Петръ.

Выпускъ 1904 года.


11 іюня.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Фрейбергъ Вольдемаръ-Николай-Іоаннъ.
2 Пржецлавскій Леонидъ.
3 Фидманъ Александръ.
4 Бѣлугинъ Василій.
5 Чикмаревъ Павелъ.
6 Струве Отто-Карлъ-Вильгельмъ.
7 Кургановичъ Александръ.
8 Соколовскій Владиміръ.
9 Лебедевъ Андрей.
10 Близнякъ Евгеній.
11 Широковъ Владиміръ.
12 Повалишинъ Владиміръ.
13 Львовъ Леонидъ.
14 Поморцевъ Петръ.
15 Лепешинскій Василій.
16 Савицкій Станиславъ-Александръ.
17 Кургановичъ Алексѣй.
18 Иванина Алексѣй.
19 Поливановъ Михаилъ.
20 Мордвиновъ Сергѣй.
21 Ячевскій Александръ.
22 Бобинъ Николай.
23 Рѣдько Александръ.
24 Реентовичъ Валеріанъ.
25 Мельниковъ Борисъ.
26 Кротковъ Леонидъ.
27 Гроновскій Мечиславъ.
28 Жеховскій Василій.
29 Новицкій Сергѣй.
30 Новицкій Александръ.
31 Лагздинь Отто.
32 Кнопфъ Владиміръ.
33 Грушко Владиміръ.
34 Ермаковъ Павелъ.
35 Лихонинъ Иванъ.
36 Елькинъ Леонидъ.
— 155 —

37 Окуличъ Сергѣй.
38 Оболонскій Владиміръ.
39 Зенкевичъ Эдуардъ.
40 Цыгульскій Василій.
41 Новгородскій Димитрій.
42 Андржеевскій Северинъ.
43 Богоявленскій Константинъ.
44 Гофманъ Георгій-Фридрихъ-Іоаннъ.
45 Суздальцевъ Николай.
46 Небесовъ Николай.
47 Тейхманъ Оскаръ-Александръ.
48 Голубовъ Владиміръ.
49 Шперлингъ Сергѣй.
50 Дементьевъ Александръ.
51 Кеппенъ Михаилъ.
52 Пешель Юліусъ-Эммануилъ.
53 Венедиктовъ Николай.
54 Нахтманъ Николай.
55 Скварченко Александръ.
56 Островскій Станиславъ.
57 Родзишевскій Леонидъ.
58 Мришукъ Николай.
59 Зызыкинъ Иванъ.
60 Гриневичъ Константинъ.
61 Окерманъ Альфредъ-Вольдемаръ-Берндтъ.
62 Бобриковъ Валеріанъ.
63 Каргинъ Дмитрій.
64 Брафманъ Евгеній.
65 Милишниковъ Николай.
66 Пини Алексѣй.
67 Афонинъ (онъ же Ахонинъ) Иванъ.
68 Прейсъ Константинъ Георгій (Егоръ) Людвигъ-Пій.
69 Черновъ Димитрій.
70 Стрѣловъ Иванъ.
71 Третьяковъ Евгеній.
72 Меликъ-Аслановъ Худададъ-бекъ.
73 Антушевскій Леонъ-Константинъ.
74 Протичъ Владиміръ.
75 Прудниковъ Борисъ.
76 Егоровъ Александръ.
77 Кудрявцевъ Василій.
79 Костецкій Владиславъ-Іосифъ.
80 Голубевъ Борисъ.
81 Ипогорскій-Ленкевичъ Леонардъ-Юстинъ.
82 Михайловъ Владиміръ.
83 Дараганъ Іосифъ.
84 Черновъ Николай.
85 Поляковъ Владиміръ.
86 Утгофъ Романъ.
88 Тулодзецкій Стефанъ-Генрихъ.
— 156 —

89 Кулаковъ Василій.
90 Станевичъ Георгій-Марьянъ-Иванъ.
91 Ходоровскій Константинъ.
92 Принцъ Хосро-Мирза.
93 Кулаковъ Михаилъ.
94 Саханскій Алексѣй.
95 Казицынъ Владиміръ.
96 Трепетцовъ Василій.
97 Леоновъ Георгій.
98 Платоновъ Ѳеодоръ.
99 Козѣрскій Станиславъ-Феликсъ.
100 Гржегоржевскій Борисъ.
101 Цвѣтковскій Константинъ.
102 Зенкевичъ Антоній.
103 Алексѣевъ Александръ.
104 Петровъ Николай.
105 Якимовъ Алексѣй.
106 Юнгеръ Максъ-Фридрихъ.
107 Ходоровскій Владимиръ.
108 Одынецъ Романъ-Ѳаддей.
109 Константиновъ Александръ.
110 Пригоровскій Владиміръ.
111 Рудницкій Александръ.
112 Харинъ Николай.
113 Козеко Николай.
114 Яковлевъ Аркадій.
115 Персидокъ Станиславъ-Сикстусъ.
116 Лѣщина-Мартыненко Николай.
117 Муратовъ Павелъ.
118 Лукьянчиковъ Сергѣй.
119 Оттокаръ Иванъ.
120 Лесневскій Александръ.
Губернскаго секретаря.
121 Нертовскій Алексѣй.
122 Львовъ Георгій.
123 Смирновъ Владиміръ.
124 Грековъ Николай.
125 Костылевъ Борись.
126 Мейнгардъ Константинъ.
Коллежскаго секретаря.
14 декабря.
127 Какубава Ражденъ.

Выпускъ 1906 года.


Съ правомъ на чинъ.
Коллежскаго секретаря.
16 февраля.
30 марта.
3-20 мая.
2 іюня.
23 декабря.
1 Маддиссонъ Оттомаръ-Юліусъ-Мартинъ.
2 Евреиновъ Владимиръ
3 Сохачевскій Борисъ.
4 Стакле Петръ-Фридрихъ-Лаонгардъ.
— 157 —

5 Поповскій Ипполитъ.
6 Мостовой Дмитрій.
7 Ивановъ Александръ.
8 Левахинъ Георгій.
9 Живиловъ Иванъ.
10 Левыкинъ Михаилъ.
11 Вержбицкій Ѳеодоръ.
12 Эйсымонтъ Антонъ-Алоа.
13 Елисѣевъ Владимиръ.
14 Кокушинъ Владимиръ.
15 Новаръ Николай.
16 Новоторцевъ Алексѣй.
17 Исаевъ Борисъ.
18 Курсимъ Антонъ.
19 Трахтенбергъ Анатолій.
20 Миржвинскій Зенонъ.
21 Поваляевъ Димитрій.
22 Новиковъ Владимиръ
23 Броденъ Фридрихъ-Людвигъ.
24 Зайковъ Сергѣй.
25 Лѣсковецъ Василій.
26 Кларе Іоганнесъ-Романъ-Адольфъ.
27 Финисовъ Петръ.
28 Рябоконь Владимиръ.
29 Поповъ Павелъ.
30 Васильевъ Евгеній.
31 Брейтфусъ Людвигъ-Фридрихъ-Вольдемаръ.
32 Грековъ Петръ.
33 Пэчъ Густавъ.
34 Комарницкій Богданъ-Александръ.
35 Сермягинъ Владимиръ.
36 Малькевичъ Флоръ.
37 Соловьевъ Петръ.
38 Сморчевскій Іосифъ-Антоній.
40 Поповъ Владимиръ.
43 Тынышпаевъ Мухамеджанъ.
44 Глушковъ Михаилъ.
45 Цисвицкій Левъ.
46 Лисенко Леонидъ.
47 Кицинскій Антонъ.
48 Громовъ Николай.
49 Савиничъ Михаилъ.
50 Яблочковъ Платонъ.
51 Барановскій Петръ-Лювигъ.
52 Красновъ Евгеній.
53 Лепешинскій Сергѣй.
54 Миловидовъ Петръ.
55 Іогансонъ Евгеній.
56 Щусевъ Павелъ.
57 Фонъ Гузенъ Вальтеръ-Винцентъ.
58 Миллеръ Станиславъ-Квиринъ.
59 Саранчовъ Викторъ.
60 Байдакъ Сергѣй.
61 Латышкевичъ Казимиръ-Мартинъ.
62 Пель Николай.
63 Толубѣевъ Александръ.
64 Прейсъ Евгеній.
— 158 —

65 Рѣшеткинъ Михаилъ.
66 Пергаментъ Августъ.
67 Герцвихъ Карлъ-Александръ.
68 Штремеръ Эрнестъ-Адольфъ.
69 Гейнеманъ Левъ-Велеріанъ.
70 Немиловъ Николай.
71 Блохинъ Василій.
72 Забѣльскій Станиславъ-Брониславъ.
73 Янушковскій Ольгердъ-Владиславъ-Болеславъ.
74 Блюдухо Григорій.
75 Венедиктовъ Николай.
76 Измайловъ Валентинъ.
77 Комаровъ Сергѣй.
78 Моргуненковъ Федоръ.
79 Штольцманъ Генрихъ.
80 Котилко Аркадій.
81 Бентковскій Іосифъ.
82 Пановъ Василій.
83 Веприцкій Михаилъ.
84 Политковскій Всеволодъ.
85 Циклинскій Сергѣй.
86 Крендовскій Петръ.
87 Витолъ Карлъ-Альфредъ-Амандусъ.
88 Мынзовъ Миланъ.
89 Житковъ Сергѣй.
90 Егоровъ Владимиръ.
91 Лосевъ Иванъ.
92 Яковлевъ Александръ.
93 Брунъ Стефанъ-Генрихъ.
94 Овчинниковъ Николай.
95 Померанцевъ Владимиръ.
96 Протасьевъ Александръ.
97 Трифоновъ Иванъ.
98 Фонъ Бовэ Іоаннъ-Генрихъ-Яковъ.
99 Васильевъ Владимиръ.
100 Фонъ Веймарнъ Петръ.
101 Котикъ Константинъ.
102 Мочульскій Михаилъ.
103 Забѣлинъ Михаилъ.
104 Туровичъ Юрій-Губертъ.
105 Цыгановъ Клавдій.
106 Гайдукъ Василій.
107 Бачинскій Александръ.
108 Князьковъ Дмитрій.
109 Величко Александръ.
110 Георгіевъ Асѣнь.
111 Даценко Левъ.
112 Носовичъ Ѳеодосій.
113 Владиславскій-Падалка Василій.
114 Липскій Владимиръ.
115 Казаковъ Владимиръ.
116 Кушелевъ Владимиръ.
117 Нищенковъ Леонидъ.
118 Засѣдателевъ Сергѣй.
119 Ульяновъ Евгеній.
120 Фаворскій Владимиръ.
121 Флеровъ Леонидъ.
122 Шульцъ Брониславъ.
— 159 —

123 Виттъ Сергѣй.
124 Лобановъ Сергѣй.
125 Карышевъ Всеволодъ.
126 Богдановичъ Константинъ.
127 Рыбинъ Николай.
128 Друри Иванъ.
129 Тавлиновъ Константинъ.
130 Гивартовскій Робертъ-Адольфъ Карлъ.
131 Езучевскій Владимиръ.
Губернскаго секретаря.
132 Блавдзевичъ Владиславъ.
133 Сушинскій Владиславъ-Михаилъ.

Выпускъ 1907 года.


19 іюня.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Суринъ Александръ.
2 Измайловскій Александръ.
3 Сыромятниковъ Сергѣй.
4 Крыловъ Александръ.
5 Глушковъ Викторъ.
7 Сысоевъ Борисъ.
8 Ѳедоровъ Аркадій.
9 Терлецкій Павелъ.
10 Парфеновъ Михаилъ.
11 Янчевскій Александръ.
16 Блюдухо Стефанъ.
17 Томашевскій Павелъ.
18 Ишхановъ Гавріилъ.
19 Моисеевъ Иванъ.
20 Васильевъ Иванъ.
21 Шечковъ Владимиръ.
22 Петренко Александръ.
23 Никитинъ Борисъ.
24 Верховскій Павелъ.
25 Самойловъ Александръ.
26 Добровольскій Петръ.
27 Сусловъ Александръ.
28 Щукинъ Михаилъ.
29 Логвиновичъ Иванъ.
30 Новиковъ Александръ.
31 Лявданскій Иванъ-Антонъ-Феликсъ.
32 Цѣхановецкій Алексѣй.
33 Поповъ Валентинъ.
34 Безруковъ Леонидъ.
35 Павловъ Николай.
36 Саломе Робертъ.
37 Холмогоровъ Николай.
38 Ковшовъ Евгеній.
— 160 —

39 Штаммъ Евгеній.
40 Крюгеръ Робертъ-Эдуардъ.
41 Верховскій Николай.
42 Графъ О’Руркъ Александръ.
43 Бялогродецкій Александръ.
44 Смирновъ Николай.
45 Зброскій Ѳаддей.
46 Клягинъ Алексѣй.
47 Самойловъ Леонидъ.
48 Осиповъ Александръ.
49 Лавровъ Владимиръ.
Губернскаго секретаря.
50 Гайдаровъ Ибрагимъ-Бекъ.
51 Башлачевъ Александръ.

Выпускъ 1908 года.


20 іюня.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Мишке Александръ-Иванъ Г уставъ.
2 Блумбергъ Борисъ.
3 Мастицкій Николай.
4 Верцеліусъ Михаилъ.
5 Кахцазовъ Андрей.
6 Невскій Александръ.
7 Райхъ Владимиръ.
8 Филипповъ Николай.
9 Ещенко Вадимъ.
10 Владимирскій Вячеславъ.
11 Сержинскій (онъ-же Сержинекъ) Иванъ.
12 Петрококино Евстратій.
13 Рощенскій Николай.
14 Тузъ Адамъ.
15 Савкинъ Иванъ.
16 Соколовъ Николай.
17 Вилижанинъ Александръ.
18 Тимофѣевъ Борисъ.
19 Унковскій Ѳеодоръ.
20 Чаплыгинъ Александръ.
21 Епанчинъ Николай
22 Марковъ Сергѣй.
23 Брандеръ Янъ-Фридрихъ.
24 Виноградовъ Михаилъ.
25 Аничковъ Николай.
26 Ефремовъ Филиппъ.
27 Кашкаровъ Николай.
28 Филинъ Павелъ.
29 Циммерманъ Петръ.
30 Богородицкій Александръ.
31 Бердо Мирославъ Карлъ.
32 Бекетовъ Владимиръ.
— 161 —

33 Щукинъ Константинъ.
34 Николаевъ Василій.
35 Берсеневъ Николай.
36 Тарашкевичъ Антонъ.
37 Либинъ Сергѣй.
38 Пименовъ Василій.
39 Холодовскій Борисъ.
40 Верховцовъ Всеволодъ.
41 Гейбовичъ Болеславъ-Зенонъ.
42 Макашовъ Иванъ.
43 Бутаревичъ Леонъ.
44 Лёвенихъ Георгій Евгеній Робертъ.
45 Маймулинъ Иванъ.
46 Серебряковъ Борисъ.
47 Зозулинъ Василій.
48 Бѣлокуровъ Ѳеодоръ.
49 Степановъ Владимиръ.
50 Малышевъ Михаилъ.
51 Іорсъ Николай.
52 Поповъ Петръ.
53 Филатовъ Николай.
54 Фонъ Бодунгенъ Алексѣй.
55 Кранцъ Евгеній.
56 Пашковъ Александръ.
57 Тиховскій Димитрій.
58 Веселовскій Леонидъ.
59 Ефимовичъ Григорій.
60 Мамацевъ Іосифъ.
61 Клеменчичъ Викторъ.
62 Хальфинъ Викторъ.
63 Волостныхъ Владимиръ.
64 Вруцевичъ Сергѣй.
65 Чернявскій Георгій.
66 Казначеевъ Владимиръ.
67 Поповъ Викторъ.
68 Мухинъ Владимиръ.
69 Волковъ Михаилъ.
70 Николаевъ Дмитрій.
71 Бутовъ Владимиръ.
72 Погожевъ Левъ.
73 Тихомировъ Иванъ.
74 Лысогорскій Николай.
75 Вовкушевскій Иванъ.
76 Орелъ Димитрій.
77 Толстовъ Василій.
78 Князь Джорджадзе Александръ.
79 Куликовъ Борисъ.
80 Степановъ Димитрій.
81 Мирзаевъ (онъ-же Мирза-Лятифъ) Георгій.
82 Долгановъ Александръ.
83 Кучевскій Захарій.
84 Пушечниковъ Павелъ.
85 Андросовъ Константинъ.
86 Овчаренко Василій.
87 Некрасовъ Ѳеодоръ.
88 Шпергазе Вольдемаръ-Эмиль.
89 Теръ-Степановъ Оганесъ (Иванъ).
Губернскаго секретаря.
90 Эйгель Евгеній.
91 Карейша Сергѣй.
— 162 —
-

Выпускъ 1909 года.


29 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Шафаловичъ Александръ.
2 Поповъ Иванъ.
3 Титовъ Феодоръ.
4 Садковскій Витольдъ.
5 Гольцманъ Юрій.
6 Зарембо-Владычанскій Николай
7 Розингъ Николай.
8 Дегтеревъ Николай.
9 Сарафовъ Николай.
10 Фаерманъ Георгій.
11 Веденѣевъ Борисъ.
12 де-Бертольди Георгій Александръ.
13 Крживецъ Владиміръ.
14 Вержбицкій Константинъ.
15 Дросіо Адамъ.
16 Ѳоминъ Ефимъ.
17 Ливенъ Вольдемаръ Іоганнъ Юліусъ.
18 Архангельскій Иларій.
19 Ольшанскій Владиміръ.
20 Шиманскій Ѳеодоръ.
21 Ивановъ Василій.
22 Калабановскій Владиміръ.
23 Валентини Артуръ Петръ Филиппъ.
24 Кравцовъ Аркадій.
25 Воскресенскій Василій.
26 Черниловъ Георгій.
27 Чернышевъ Павелъ.
28 Мордухай-Болтовской Владиміръ.
29 Зарубинъ Сергѣй.
30 Каразинъ Борисъ.
31 Ризенкампфъ Георгій.
32 Рутманъ Робертъ.
33 Вистгофъ Викторъ.
34 Шиперко Станиславъ.
35 Тархановъ Викторъ.
36 Будринъ Андрей.
37 Нейманъ Михаилъ.
38 Квятковскій Александръ.
39 Вальтцъ Владиміръ.
40 Лишкинъ Сергѣй.
41 Талашевъ Вячеславъ.
42 Симоновъ Анатолій.
43 Рыдзевскій Павелъ Николай Фердинандъ.
44 Чиковъ Валентинъ.
45 Козубовскій Игнатій.
46 Васильевъ Козьма.
— 163 —

47 Пигулевскій Димитрій.
48 Васильевъ Сергѣй.
49 Дашкевичъ Николай.
50 фонъ Эссенъ Александръ Магнусъ.
51 Дахадаевъ Махачъ.
52 Штегманъ Меѳодій.
53 Вадковскій Петръ.
54 Миржвинскій Гвидонъ.
55 Зирингъ Александръ.
56 Шпарбергъ Михаилъ.
57 Ферингеръ Павелъ.
58 фонъ Фриде Викторъ Германъ.
59 Бари Эдуардъ.
60 Ястребовъ Борисъ.
61 Зупа-Жуваль Казимиръ Викторъ.
62 Хердаль Георгій.
63 Мелеховъ Константинъ.
64 Махинъ Николай.
65 Шванкъ Максимиліанъ Оттокаръ Куртъ.
66 Бушманъ Николай Фернандо Александръ.
67 Жуковъ Сергѣй.
68 Козловскій Евгеній.
69 Чиквандзе Михаилъ.
70 Савицкій Ромуальдъ Владиславъ.
71 Лебедевъ Сергѣй.
72 Чень-Ханъ.
73 Широковъ Борисъ.
74 Фанъ-Ци-Гуанъ.
75 Строевъ Николай.
76 Невмержицкій Казимиръ.
Губернскаго секретаря.
77 Джелаловъ Степанъ.
78 Богатыревъ Андрей.
79 Сперанскій Александръ.
80 Дашкевичъ Вячеславъ.

Выпускъ 1910 года.


15 января.
29 мая.
Съ правомъ на чинъ:
Коллежскаго секретаря.
1 Гордѣенко Петръ.
2 Ляхницкій Валеріанъ.
3 Моргулисъ Рафаилъ.
4 Графъ Тадеушъ Антонъ.
5 Высоцкій Константинъ.
6 Залога Леонидъ.
7 Гришпанъ Михаилъ.
8 Струве Георгій Альфредъ.
— 164 —

9 Середа Анатолій.
10 Калиновичъ Борисъ.
11 Богдановъ Николай.
12 Кургановичъ Евгеній.
13 Рихтеръ Александръ.
14 Карповъ Вальтеръ-Генрихъ Юстусъ-Валентинъ.
15 Бушковъ Владиміръ.
16 Эркъ Николай.
17 Левитскій Николай.
18 Малѣевъ Николай.
19 Ширяевъ Вячеславъ.
20 Островскій Викторъ.
21 Барановскій Владиміръ.
22 Гамалѣй Владиміръ.
23 Караводинъ Владиміръ.
24 Юргенсонъ Леонгардъ-Михаилъ.
25 Яринъ Вячеславъ.
26 Лебедевъ Александръ Ивановичъ.
27 Гомратъ-Курекъ Михаилъ.
28 Молотковъ Алексѣй.
29 Макаровъ Дмитрій.
30 Синеоковъ Иванъ.
31 Пузына Станиславъ.
32 Лопушинскій Мечиславъ Ѳаддей.
33 Закржевскій Станиславъ Іосифъ.
34 Пѣшковъ Кириллъ.
35 Мартыновъ Петръ.
36 Бѣляевскій Владиміръ.
37 Черневскій Николай.
38 Булгаковъ Александръ.
39 Ѳедоровъ Александръ.
40 Щуцкій Валеріанъ.
41 Базилевичъ Леонидъ.
42 Залускій Эдуардъ.
43 Кишкинъ Иванъ.
44 Лежнинъ Анатолій.
45 Коноваловъ Михаилъ.
46 Куликовъ Александръ.
47 Парфіановичъ Николай.
48 Морозовъ Петръ.
49 Тыдельскій Ѳаддей Генрихъ.
50 Ленци Алексѣй.
51 Робовскій Владиславъ.
52 Китнеръ Іеронимъ Юлій.
53 Сыромятниковъ Иванъ.
54 Кржижановскій Адамъ Касперъ-Рохъ.
55 Крокосъ Владиміръ.
56 Хрулевъ Георгій.
57 Рогалевичъ Петръ.
58 Афанасьевъ Александръ.
59 Пастуховъ Николай.
60 Жуковъ Константинъ.
61 Ландсбергъ Сергѣй.
62 Махно Михаилъ.
63 Залеманъ Вильгельмъ Эмиль Шарль.
64 Лебедевъ Александръ Сергѣевичъ.
65 Блумбергъ Евгеній Николай.
66 Арондаръ Николай.
— 165 —

67 Соколовскій Василій.
68 Скомпскій Францъ-Салезій-Карлъ.
69 Гейбовичъ Габріель Гауденты.
70 Горайскій Константинъ Іосифъ.
71 Лозовецкій Степанъ.
72 Пурышевъ Михаилъ.
73 Заорскій Юрій (Георгій).
74 Кохъ Николай.
75 Марцелли Михаилъ.
76 Сѣмашко Павелъ-Витольдъ.
77 Кованько Димитрій.
78 Цейдлеръ Петръ.
79 Сендакъ Александръ.
80 Воеводскій Теодоръ-Юлій.
81 Мокрицкій Александръ.
82 Руновъ Алексѣй.
83 Штукенбергъ Василій.
84 Полницкій Константинъ.
85 Геннигесъ Іоаннъ-Германъ Николай.
86 Крюковъ Петръ.
87 Дроздовичъ Августинъ.
88 Ганкевичъ Владиміръ.
89 Баронъ Гревеницъ Ѳеодоръ.
90 Рахинскій Владиміръ.
91 Грибановъ Николай.
92 Нахтманнъ Леонидъ.
93 Шурубовъ Николай.
94 Голяницкій Всеволодъ.
95 Сарафовъ Тома.
96 Альбертъ Бруно-Эбергардъ.
97 Мочульскій Францискъ.
98 Бѣлозеровъ Нилъ.
99 Силевичъ Николай.
100 Поретъ Рихардъ.
101 Богословскій Сергѣй.
102 Жуковскій Владиславъ.
103 Гардести Робертъ-Луи-Юлій.
Губернскаго секретаря.
104 Козловскій Станиславъ Леонъ.

Алфавитъ


Въ АЛФАВИТѢ цифра противъ каждой фамиліи означаетъ годъ выпуска. Года помѣченные * (звѣздочкой) показываютъ время производства въ чинъ прапорщика или подпоручика тѣхъ лицъ состоявшихъ въ Институтѣ до 1850 года, которыя не включены въ выпуски.

А.


Абаковскій Иванъ 1886
Абельманъ Самуилъ 1879
Абихтъ Густавъ *1834
Абловъ Дмитрій.........1816
Абрагамсонъ Артуръ 1879
Абрагамсонъ Яковъ-Адольфъ 1896
Абрамовъ Николай 1882
Абрамовъ Николай 1900
Абрамъ Янкель..........1885
Августиновичъ Александръ 1843
Августиновичъ Викторъ 1842
Августиновичъ Петръ 1880
Августовскій Иванъ 1863
Авдуловъ Владиміръ 1861
Авдуловъ Павелъ 1892
Авдѣевъ Михаилъ 1842
Авенаріусъ Константинъ *1848
Авиловъ Борисъ.........1899
Авринскій Александръ 1849
Авринскій Николай 1889
Авринскій Викторъ 1893
Агамоновъ Михаилъ 1840
Агаповъ Германъ 1869
Агунаковъ Иванъ 1880
Агѣевъ Арсеній.........1901
Ададуровъ Евграфъ 1876
Ададуровъ Евграфъ 1888
Ададуровъ Николай 1856
Адамини Августинъ *1844
Адамини Антонъ *1843
Адамовичъ Константинъ *1848
Адамовичъ Николай 1840
Адамовъ Иванъ *1848
Адамовъ Степанъ 1826
Адамовъ Юрій...........1824
Адамскій Казиміръ 1887
Адамсъ Алексѣй *1847
Адамъ Гаральдъ.........1814
Адеркасъ Викторъ 1831
Адлербергъ ф. Пауль-Эдуардъ 1900
Адо Василій............1876
Адольфъ Артуръ-Михаилъ 1899
Адріановъ Александръ 1825
Адріановъ Григорій 1883
Азанчевскій Викторъ 1866
Азанчевскій Леонидъ 1868
Азаровъ-Храповъ Сергѣй 1890
Айвазовъ Викторъ 1902
Акатьевъ Александръ 1900
Акимовъ Александръ 1898
Акимовъ Борисъ 1900
Акимовъ Иванъ 1879
Акопянцъ Михаилъ 1901
Акоренко Титъ..............1880
Акуловъ Константинъ А......1899
Акуловъ Константинъ М......1899
Аладжаловъ Сергѣй..........1899
Александровичъ Антонъ......1895
Александровичъ Антонъ......1856
Александровичъ Валентинъ.......................1887
Александровичъ Іеронимъ 1841
Александровичъ Казиміръ 1885
Александровичъ Казиміръ 1892
Александровичъ Каэтанъ 1940
Александровичъ Сергій *1812
Александровъ Александръ *1845
Александровъ Александръ 1885
Александровъ Владиміръ 1898
Александровъ Петръ 1879
Алексичъ Николай 1899
Алексѣевскій Иванъ 1834
Алексѣевъ Александръ 1904
Алексѣевъ Борисъ 1902
Алексѣевъ Владиміръ 1902
Алексѣевъ Дмитрій 1902
Алексѣевъ Евгеній *1832
Алексѣевъ Николай 1897
Алексѣевъ Николай 1903
Алексѣевъ Павелъ 1891
Алексѣевъ Яковъ 1876
Алехинъ Александръ 1861
Алехинъ Николай 1857
Алешинскій Михаилъ 1876
Аллендорфъ Александръ 1895
Алибековъ Михаилъ 1885
— 170 —

Алхазовъ Петръ...........................1874
Алимовъ Андрей 1875
Алымовъ Павелъ...........................1830
Альберти Оттонъ..........................1871
Альбертъ Бруно-Эбергардъ 1910
Альбрандтъ Петръ 1831
Альбрехтъ Андрей 1902
Альбрехтъ Викторъ 1900
Альбрехтъ Михаилъ 1908
Альбрехтъ Павелъ 1899
Альбрехта Эммануилъ 1875
Альфонскій Николай 1883
Алякринскій Михаилъ 1880
Амбражевичъ Михаилъ 1878
Аминовъ баронъ Біернъ 1873
Амировъ Кеворкъ 1899
Аммосовъ Михаилъ 1891
Аммосовъ Николай *1842
Аммосовъ Николай 1895
Анастасьевъ Константинъ 1819
Ангель Густавъ........................1843
Андожскій Дмитрій 1891
д’Андре Викторъ.......................1835
Андреевъ Александръ *1845
Андреевъ Веніаминъ 1875
Андреевъ Евгеній 1875
Андреевъ Михаилъ 1856
Андреевъ Михаилъ 1857
Андреевъ Михаилъ 1876
Андреевъ Петръ...........................1839
Андреевъ Семенъ..........................1825
Андреевъ Юрій............................1876
Андржеевскій Северинъ....................1904
Андріановъ Александръ 1896
Андріанскій Болеславъ 1877
Андріевскій Дмитрій 1864
Андріевскій Николай 1869
Андріяновъ Константинъ 1827
Андрониковъ кн. Григорій 1885
Андрониковъ кн. Іосифъ 1881
Андроновъ Иванъ 1891
Андросовъ Василій 1883
Андросовъ Константинъ 1881
Андросовъ Константинъ 1908
Аничковъ Михаилъ 1878
Аничковъ Николай 1880
Аничковъ Николай 1908
Анненковъ Семенъ 1840
Анохинъ Викторъ 1871
Анохинъ Евсигней 1898
Антоконенко Александръ 1900
Антоконенко Иванъ 1901
Антоновичъ Александръ 1871
Антоновичъ Борисъ 1874
Антоновъ Василій 1882
Антоновъ Николай *1832
Антоновъ Николай 1898
Антушепскій Леонъ-Константинъ 1904
Анфиловъ Аркадій 1903
Анцыпа Іосифъ............1881
Анциферовъ Николай 1866
Апаринъ Александръ 1902
Апохаловъ Павелъ 1858
Апраксинъ гр. Николай *1836
Араратянцъ Седракъ 1882
Аргутинскій-Долгоруковъ кн. Константинъ 1879
Арендсъ Николай 1839
Аристовъ Павелъ 1893
Аркудинскій Александръ 1824
Аркушевскій Станиславъ 1879
Армфельдъ Борисъ 1903
Арнольдъ Владиміръ 1901
Арнольдъ Густавъ.........1837
Арондаръ Николай 1910
Арронетъ Вальтеръ-Филиппъ 1900
Арсеньевъ Алексѣй *1844
Артаповъ Александръ 1821
Артемовъ Иванъ...........1880
Архангельскій Алексѣй 1899
Архангельскій Иванъ 1900
Архангельскій Иларій 1909
Архангельскій Михаилъ 1901
Архіепископовъ Нерсесъ 1894
Арцишъ Викентій 1892
Арцишъ Владиславъ 1870
Арцишъ Станиславъ 1885
Арцыбашевъ Александръ *1837
Асотскій Владиміръ 1879
Ассафрей Артуръ 1877
Астаповъ Константинъ 1862
Астафьевъ Александръ 1877
Астафьевъ Владиміръ *1840
Астафьевъ Дмитрій *1840
Атанасіу Николай 1901
Атрыганьевъ Александръ *1836
— 171 —

Атрыганьевъ Михаилъ.1840
Атрыганьевъ Петръ...1837
Афанасьевъ Яковъ....1827
Афонинъ (онъ же Ахонинъ) Иванъ 1904
Афросимовъ Павелъ 1876
Ахтъ ф. Дмитрій..........1900
Ахундовъ-Бекъ Рахимъ 1891
Афанасьевъ Александръ 1910
Аѳанасьевъ Ростиславъ 1903

Б.


Бабиковъ Александръ 1857
Бабицкій Евгеній 1883
Багдасарянцъ Николай 1898
Багинскій Иванъ 1876
Багратіонъ-Мухранскій кн. Вахтангъ 1839
Багровъ Соломонъ 1876
Баженовъ Сергѣй 1880
Базаревскій Игнатій 1900
Базикъ Николай.................1866
Базилевичъ Леонидъ 1910
Базилевскій Викторъ 1852
Базуновъ Модестъ 1877
Байдакъ Николай 1876
Байдакъ Сергѣй 1906
Байкинъ Сергѣй.................1875
Байковъ Александръ 1882
Байковъ Константинъ *1841
Бакиновскій Павелъ 1867
Баккала Илья...................1900
Баклановскій Николай 1890
Баклановъ Борисъ...............1878
Бакуринскій Кириллъ *1848
Бакъ Юдель-Лейба 1886
Баландинъ Александръ 1831
Балашевъ Александръ 1831
Бакинскій Владиславъ 1845
Балинскій Владиславъ 1882
Балянскій Казиміръ 1877
Балинскій Станиславъ 1890
Балицкій Ѳадей...............1880
Балкашинъ Иванъ 1863
Балкъ Михаилъ * 1816
Бандровскій Эдмундъ 1874
Банковскій Николай 1871
Банниковъ Яковъ 1890
Баньковскій Юліанъ 1881
Барабашевъ Георгій 1890
Бараненковъ Сергѣй 1898
Баранецкій Ипполитъ 1901
Барановскій Владиміръ 1910
Барановскій Иванъ 1903
Барановскій Петръ-Людвигъ 1906
Барановъ Александръ *1832
Барановъ Алексѣй *1832
Барановъ Арсеній 1833
Барановъ Борисъ 1899
Барановъ ф. Георгій *1831
Барановъ ф. Григорій *1839
Барановъ Николай 1842
Бари Эдуардъ...................1909
Бариновъ Александръ 1895
Барминскій Александръ 1853
Баррандъ Іосифъ................1835
Барри Владиміръ 1902
Бартельсенъ Эрнестъ 1834
Бартеневъ Алексѣй *1835
Бартеневъ Иванъ............1869
Бартмеръ Эдуардъ-Петръ.....1899
Бартошевичъ Мечиславъ-Зигмундъ 1903
Барщевскій Іосифъ 1883
Барышниковъ Александръ 1898
Бастамовъ Тадеосъ 1874
Баталовъ Александръ 1881
Баталовъ Федоръ 1873
Батюшковъ Николай *1818
Бауеръ Александръ 1846
Баумгартенъ Федоръ 1833
Бахметевъ Борисъ 1903
Бахметевъ Іулій 1888
Бахметевъ Алексѣй *1834
Бахъ Ѳеодоръ 1902
Бачижмальскій Станиславъ 1885
Бачинскій Александръ 1906
Бачмановъ Владиміръ 1894
Бачмановъ Сергѣй 1882
Башинскій Викторъ 1899
Беберъ Ипполитъ 1879
Бебутовъ кн. Абессаломъ 1862
Бебутовъ кн. Михаилъ 1871
— 172 —

Беггровъ Вольдемаръ-Алексѣй 1901
Бегетевъ Александръ *1836
Беднарскій Максимиліанъ 1876
Беднарскій Эдуардъ-Іосифъ 1901
Бедряга Алексѣй 1845
Бедряга Михаилъ *1838
Безакъ Михаилъ 1828
Безкровный Сергѣй 1870
Безобразовъ Сергѣй 1899
Безпаловъ Константинъ 1876
Безпаловъ Николай 1830
Безпальчевъ Федоръ 1846
Безродный Александръ 1903
Безруковъ Леонидъ 1907
Бекетовъ Владиміръ 1908
Беккеръ Борисъ 1894
Беккеръ Карлъ........................1878
Беккеръ Николай 1901
Беклешовъ Степанъ 1815
Белзецкій Станиславъ 1884
Бемъ Адольфъ.........................1871
Бенардъ Владиміръ-Иванъ 1899
Бенардъ Николай 1873
Бенземанъ Михаилъ....................1853
Бензонъ-Бухвальдъ Фридрихъ................................*1838
Беневоленскій Александръ 1894
Бенецкій Витольдъ-Янъ 1903
Бенико ф. Георгій-Карлъ 1896
Бениславскій ошибочно
Бениславскій Антонъ *1841
Бениславскій Камиллъ *1828
Бениславскій Михаилъ 1843
Бентковскій Іосифъ 1906
Бентковскій Карлъ 1842
Бентковскій Робертъ-Юлій 1897
Бенцелевичъ Николай 1896
Бергбомъ Эрихъ-Оссіанъ 1867
Бердо Мирославъ-Карлъ 1908
Бергель Владиславъ 1833
Бергеманъ Давидъ 1877
Бергомаско Анатолій 1884
Березинъ Петръ 1893
Беркевичъ Иванъ-Альфонсъ 1894
Берловскій Карлъ 1829
Бернадскій Викторъ 1838
Бернардъ Владиміръ 1862
Бернатовичъ Иванъ..........1882
Бернацкій Александръ-Генрихъ 1858
Бернацкій Левъ....................1898
Бернацкій Михаилъ 1857
Бернацкій Николай 1861
Бернацкій Николай 1864
Бернацкій Николай 1869
Бернгардъ Антонъ 1877
Бернштейнъ Григорій 1884
Бернштейнъ Ицка 1883
Берсеневъ Николай 1908
Берсъ Вячеславъ 1885
Бертенсонъ Рудольфъ 1883
де-Бертольди Георгій 1909
Берхманъ Александръ 1833
Берхманъ Егоръ....................1842
Берхманъ Павелъ *1839
Беръ Алдуинъ 1837
Беръ ф. баронъ Владиміръ 1882
Беръ Рихардъ......................*1835
Бетгилель Самуилъ.................1880
Беттихеръ Александръ..............1831
Беттихеръ Иванъ...................1839
Беттихеръ Михаилъ.................*1847
Беттихеръ Оскаръ ошибочно Іосифъ........................1837
Беттихеръ Филиппъ....................1845
Бетулинскій Андрей 1857
Бетулинскій Петръ 1857
Бехтеревъ Николай 1901
Беэръ Сергѣй 1880
Билинскій Брониславъ 1862
Бильдерлингъ Александръ 1828
Бирилевъ Андрей 1875
Биркинъ Григорій 1880
Биркинъ Николай 1829
Бирюковъ Александръ 1902
Бирюковъ Дмитрій 1890
Блавдзевичъ Владиславъ 1906
Блавдзевичъ Иванъ 1882
Блавзевичъ Луціанъ 1869
Блажевичъ Станиславъ 1880
Бларамбергъ Владиміръ 1828
Бларамбергъ Иванъ 1828
Блахніо Онуфрій 1898
Близнякъ Евгеній 1904
Бликса Егоръ 1839
Бликсъ Александръ 1887
Блокъ Евгеній-Отто 1901
Блохинъ Василій 1906
— 173 —

Блумбергъ Борисъ 1908
Блумбергъ Евгеній-Николай 1910
Блюдухо Григорій 1906
Блюдухо Стефанъ 1907
Блюмбергъ Александръ 1900
Блюмбергъ Вольдемаръ 1903
Блюменфельдъ Владиміръ 1899
Блюменъ ф. Вильгельмъ 1847
Блюменъ ф. Эдуардъ 1848
Блюмъ Митрофанъ 1894
Боане Карлъ............*1836
Бобинскій Михаилъ 1884
Бобіенскій Эрнестъ 1880
Бобинъ Николай.........1904
Боборыкинъ Александръ..1817
Боборыкинъ Алексѣй.....1822
Боборыкинъ Василій.....1822
Боборыкинъ Григорій....1822
Боборыкинъ Дмитрій.....1816
Боборыкинъ Евгеній.....1820
Бобриковъ Валеріанъ....1904
Бобрищевъ-Пушкинъ Сергѣй....................1828
Бобровскій Николай 1896
Бобровъ Александръ 1890
Бобылевъ Александръ *1840
Бобыловъ Сергѣй........1889
Бовэ ф. Іоаннъ-Генрихъ 1906
Богаткевичъ Ксаверій 1831
Богатыревъ Андрей 1909
Богдановичъ Іосифъ 1865
Богдановичъ Іосифъ 1893
Богдановичъ Константинъ 1906
Богдановичъ Николай (см. стр. 37) 1823
Богдановъ Александръ *1811
Богдановъ Александръ *1840
Богдановъ Александръ 1901
Богдановъ Арсеній *1815
Богдановъ Иванъ *1812
Богдановъ Николай 1814
Богомолецъ Венедиктъ *1832
Богомолецъ Игнатій 1837
Богомолецъ Михаилъ 1838
Богомолецъ Ромуальдъ *1837
Богородицкій Александръ 1908
Богословскій Алексѣй 1888
Богословскій Сергѣй 1910
Богоявленскій Констант. 1904
Богоявленскій Николай 1889
Богуславскій Александръ 1901
Богуславскій Николай 1878
Богуславскій Ниссонъ 1880
Богуславскій Павелъ 1898
Богушевичъ Адамъ 1845
Богушевскій Алоизій 1828
Бодунгенъ ф. Алексѣй 1908
Боернеръ Игнатій 1873
Бокардъ Августъ..............1833
Бокшанскій Владиміръ 1841
Бокъ ф. Александръ Георгъ 1894
Болгарскій Владиміръ 1880
Болдыревъ Михаилъ 1899
Боле Густавъ 1877
Болеста Осипъ.................1883
Бологовской Федоръ *1848
Болотовъ Александръ *1844
Болотовъ Николай 1895
Болотовъ Павелъ *1836
Болтовской Сергѣй 1866
Бондаревъ Василій 1867
Бондаревъ Семенъ..............1894
Бондаренко Александръ 1903
Бондаренко Павелъ 1897
Бонди Артуръ..................1880
Бонковскій Ѳедоръ............1891
Бооль ф. Борисъ..............1894
Борейша Антонъ...............1827
Борейша Викторъ..............1862
Борейша Петръ................1853
Борзовъ Иванъ................1881
Борисевичъ Михаилъ 1894
Борисовъ Александръ 1834
Борисовъ Иванъ...............1884
Борисовъ Максимиліанъ 1863
Борисякъ Александръ 1900
Борковскій Иванъ.............1902
Боркъ Игнатій 1876
Боровикъ Антонъ 1897
Боровко Викторъ 1901
Боровскій Люціанъ 1876
Боровскій Николай.............1826
Бородинъ Александръ 1872
Бородинъ Николай *1839
Бороздинъ Матвѣй *1835
Боронихинъ Александръ 1886
Борткевичъ Казиміръ 1885
Боруцкій Францъ 1885
— 174 —

Борлевъ Николай.......................................1881
Боссе Евгеній.........................................1876
Босяцкій Богуславъ 1899
Ботвино Иванъ 1875
Боффемель Альфонсъ 1885
Бочаровъ Николай 1884
Бочковскій Владиміръ..................................1864
Бошнякъ Александръ...................................*1848
Бошнякъ Леонидъ.......................................1880
Брадке Вячеславъ......................................1874
Брадке Николай........................................1900
Брайкевичъ Михаилъ 1897
Брандеръ Янъ-Фридрихъ 1908
Брандтъ Александръ 1878
Брандтъ Михаилъ 1841
Братцевъ Сергѣй.......................................1899
Брафманъ Евгеній 1904
Брафманъ Петръ........................................1882
Бредовъ Александръ-Емиль..............................1898
Бредовъ Владиміръ.....................................1860
Брезинскій Германъ-Оскаръ..................................................1900
Брейтфусъ Людвигъ-Фридрихъ 1906
Бресляуеръ Михаилъ 1877
Бржезинскій Вячеславъ 1836
Брежинскій Николай 1874
Бржезинскій Эдуардъ *1836
Бржескій Владиміръ 1897
Бржозовскій Викторъ 1888
Бржоска Александръ 1887
Бржоско Сигизмундъ 1876
Бржостовскій Венцеславъ *1843
Бржостовскій Павелъ 1881
Бровцынъ Григорій 1863
Броденъ Фридрихъ-Людвигъ 1906
Бродскій Александръ 1875
Броневичъ Николай *1840
Бруевичъ Владиміръ 1885
Бруннеръ Николай *1840
Бруннеръ Николай 1876
Брунъ Владиміръ 1878
Брунъ Стефанъ-Генрихъ 1906
Брюловъ Вадимъ 1898
Брюль Сергѣй 1901
Брюнъ (де. Ст. Ипполитъ) Георгій (см. стр. 37) 1823
Бубликовъ Александръ 1899
Бубновъ Алексѣй 1892
Бугайскій Михаилъ 1817
Будаговъ Григорій 1874
Будасси Александръ 1903
Будбергъ Александръ 1817
Будбергъ Андрей 1816
Будзишевскій Александръ-Ксаверій 1902
Будкевичъ Владиміръ 1901
Будринъ Андрей............1909
Будьзко Павелъ............1847
Буевичъ Павелъ............1846
Буковецкій Степанъ 1885
Буковецкій Эдмундъ 1880
Буковскій Александръ 1848
Букъ Николай-Фридрихъ 1894
Буланкинъ Яковъ 1875
Булацель Александръ 1896
Булашевичъ Борисъ 1901
Булгаковъ Александръ 1910
Булгаковъ Викторъ 1877
Булгаковъ Николай.........1903
Булевскій Флоріанъ........1882
Буличъ Евгеній............1884
Булычевъ Иванъ 1839
Бульмерингъ Карлъ 1842
Бунге Генрихъ 1863
Бундель Андрей............1897
Бунякинъ Александръ 1886
Буренковъ Яковъ 1903
Бурковскій Анатолій 1887
Бурляй Дмитрій............1858
Бурмистровъ Павелъ 1895
Бурназовъ Александръ 1867
Бурнашевъ Николай *1840
Бурхановскій Николай 1898
Бурцевъ Владиміръ 1897
Буславскій Иванъ *1845
Бусловичъ Іосифъ..........1891
Бутаковъ Борисъ...........1892
Бутаревичъ Леонъ 1908
Бутенко Борисъ............1896
Бутескулъ Иванъ 1876
Буткевичъ Лукіанъ 1832
Бутковъ Яковъ.............1858
Бутлеръ Фадей.............1845
Бутовъ Владиміръ 1908
Буттацъ Алексѣй *1830
Буттацъ Иванъ 1831
Бутусовъ Тимофей 1846
Бухгеймъ Эдуардъ-Юлій 1902
Бухгольцъ Александръ 1863
Бухгольцъ Густавъ 1878
— 175 —

Бухманъ Михаилъ 1896
Бухтѣевъ Андрей 1898
Буцевичъ Александръ 1879
Бучацкій Владиміръ 1902
Бучацкій Лонгинъ 1870
Бушковъ Владиміръ 1910
Бушмакинъ Іосифъ 1872
Бушманъ Анастасій-Александръ 1882
Бушманъ Николай-Фернандо 1909
Бызовъ Владиміръ 1876
Быковскій Іосифъ 1901
Быковъ Александръ 1836
Быковъ Валеріанъ 1857
Быковъ Викторъ 1854
Быковъ Михаилъ *1829
Быстржинскій Брунонъ-Антонъ 1902
Быстржинскій Мечиславъ 1875
Бѣлаго Дмитрій........................1898
Бѣлелюбскій Александръ ошибочно Михаилъ 1872
Бѣлелюбскій Владиміръ 1895
Бѣлелюбскій Николай 1867
Бѣлинскій Алипій 1868
Бѣлинскій Оттонъ *1847
Бѣлковскій Юліанъ 1881
Бѣлобородовъ Владиміръ 1878
Бѣловодскій Константинъ 1825
Бѣловъ Георгій 1876
Бѣлозеровъ Владиміръ *1836
Бѣлозеровъ Николай 1890
Бѣлозеровъ Нилъ.....................1911
Бѣлой Антонъ........................1908
Бѣлокуровъ Ѳеодоръ 1908
Бѣлоусовичъ Ипполитъ 1864
Бѣлоцерковецъ Анатолій 1904
Бѣлоцерковецъ Борисъ 1899
Бѣлугинъ Василій 1904
Бѣлый Кондратъ......................1875
Бѣльскій Иванъ......................1882
Бѣлявинъ Леонидъ 1879
Бѣлявскій Василій 1899
Бѣлявскій Петръ.....................1899
Бѣлявскій Сергѣй 1901
Бѣляевскій Владиміръ 1910
Бѣляевъ Владиміръ 1897
Бѣляевъ Константинъ 1903
Бѣляевъ Николай 1838
Бѣляковъ Ѳедоръ 1897
Бялогродецкій Александръ 1907
Бялотскій Фердинандъ *1835
Бялый Осипъ 1883
Бялыницкій-Бируля Александръ 1888

В.


Вавиловъ Илья.............................1823
Вагнеръ Петръ.............................1886
Вагнеръ Юлій.............................*1832
Вадковскій Петръ 1909
Важеевскій Викторъ 1883
Важеевскій Владиміръ 1903
Вайхтъ Чеславъ............................1878
Вакре Людвигъ-Тадеушъ.....................1898
Вакре Эмилій..............................1890
Валентини Артуръ-Петръ....................1909
Валентиновичъ Константинъ *1832
Валиковъ Петръ............................1907
Валицкій Александръ 1842
Валуевъ Александръ 1881
Валуевъ Павелъ 1876
Валуевъ Федоръ 1881
Валь Эдуардъ *1842
Вальбергъ Николай 1853
Вальбергъ Сергѣй 1903
Валькевичъ Леопольдъ 1890
Вальтеръ Александръ 1877
Вальтцъ Владиміръ 1909
Вальцъ Карлъ 1863
Вальяновъ Федоръ 1819
Валявскій Станиславъ 1877
Ваніорскій Константинъ 1874
Ваніорскій Станиславъ 1888
Ваньковичъ Іохимъ 1882
Варавва Филагрій 1876
Варгасовъ Николай 1895
Варенцовъ Алексѣй 1831
Варенцовъ Павелъ 1834
Варенцовъ Петръ *1811
Варичевъ Андрей 1897
Васенко Богданъ 1891
— 176 —

Василевскій Антоній 1845
Василевскій Дамацій *1842
Василевскій Павелъ 1862
Василевскій Ѳеофилъ 1882
Васильевъ Александръ 1847
Васильевъ Василій *1836
Васильевъ Владиміръ 1906
Васильевъ Евгеній 1879
Васильевъ Евгеній 1906
Васильевъ Иванъ 1907
Васильевъ Козьма 1909
Васильевъ Михаилъ 1899
Васильевъ Николай 1828
Васильевъ Николай 1857
Васильевъ Николай 1897
Васильевъ Павелъ 1823
Васильевъ Сергѣй 1909
Васютынскій Александръ 1884
Вассаль Александръ *1839
Вассаль Владиміръ 1834
Вассаль Евгеній.........1831
Ватагинъ Василій 1889
Ватинъ Александръ 1886
Ватинъ Ѳедоръ...........1884
Вахромовъ Иванъ 1895
Введенскій Василій 1880
Введенскій Павелъ 1897
Введенскій Сергѣй 1903
Веберъ Викторъ..........1895
Веденѣевъ Борисъ 1909
Веденѣевъ Евгеній 1875
фонъ-деръ Вейде Михаилъ *1840
Вейдлихъ Титъ...........1885
Веймарнъ ф. Петръ 1906
Вейнбергъ Викторъ 1903
Вейсблатъ Адольфъ 1877
Вейсблатъ Александръ 1879
Вейсблатъ Станиславъ 1874
Вейссе Отто.............1876
Вейссенгоффъ Иванъ......1886
Вейсъ Альфонсъ-Іоаннъ...1900
Вейсъ ф. Ѳедоръ-Генрихъ.1885
Вейтко Антонъ...........1844
Велевейскій Павелъ-Янъ 1898
Велигоновъ Николай 1860
Великановъ Андрей 1874
Великановъ Михаилъ 1903
Великородовъ Викторъ *1833
Великохатько Александръ 1899
Велиховъ Александръ 1863
Велиховъ Борисъ 1902
Велиховъ Павелъ 1899
Величкинъ Александръ 1886
Величко Александръ 1906
Величко Иванъ 1862
Вельсовскій Николай *1829
Вельцынъ Александръ 1841
Вельцъ Иванъ.................1899
Вельяминовъ-Зерновъ Михаилъ........................1848
Венгржиновичъ Ѳаддей 1859
Вендзягольскій Аппол. 1870
Вендровскій Владиславъ 1884
Вендъ Тадеушъ................1890
Венедиктовъ Василій 1830
Венедиктовъ Николай 1904
Венедиктовъ Николай 1906
Вентцель Александръ 1885
Вентцель Вольдемаръ-Адамъ 1892
Венцель Александръ 1878
Веприцкій Михаилъ 1906
Вербицкій Федоръ 1871
Верблюнеръ Александръ-Яковъ 1896
Вергопуло Иванъ 1854
Веревкинъ Николай 1837
Веретенниковъ Дмитрій 1875
Верещенскій Казиміръ *1846
Верещенскій Антонъ-Казиміръ 1895
Вержбицкій Болеславъ *1839
Вержбицкій Константинъ 1909
Вержбицкій Ѳеодоръ 1906
Вержбовскій Степанъ..........*1845
Верженскій Альфонсъ..........1864
Верига Адольфъ...............1841
Верига Зенонъ................1843
Верига Игнатій...............1829
Веригинъ Алексѣй.............1873
Веригинъ Апполонъ............*1813
Вернеръ Владиміръ 1899
Вертъ Робертъ................1838
Верховскій Александръ 1882
Верховскій Андрей 1891
Верховскій Борисъ 1897
— 177 —

Верховскій Владиміръ 1860
Верховскій Иванъ 1831
Верховскій Михаилъ 1865
Верховскій Николай 1907
Верховскій Павелъ 1907
Верховскій Петръ 1843
Верховскій Петръ 1900
Верховскій Сергѣй 1901
Верховцевъ Александръ 1860
Верховцовъ Георгій 1899
Верховцовъ Всеволодъ 1908
Верцеліусъ Михаилъ 1908
Веселовскій Леонидъ 1908
Ветлицкій Павелъ 1813
Вешняковъ (ошибочно Вишняковъ) Андрей 1819
Викентьевъ Павелъ 1858
Викманъ Александръ-Николай 1896
Викторовъ Георгій 1892
Виландъ Лаврентій 1827
Вилейшисъ Петръ 1880
Вилижанинъ Александръ 1908
Виллеръ Иванъ..............1889
Виллеръ Николай 1886
Вилль Александръ *1835
Вильбрехтъ Николай 1863
Вильгельмовъ Павелъ *1811
Вильде Дмитрій.............1828
Вильдеманъ-Клопманъ ф. Удо-Викторъ 1901
Вилькенъ Эмилій............1875
Вилкутайтисъ Антонъ 1899
Вильсонъ Егоръ *1831
Вильсонъ Яковъ *1830
Вильчевскій Габріэль-Эдвардъ 1899
Винарскій Генрихъ 1875
Винбергъ Карлъ............*1841
Винбергъ Федоръ............1842
Винекке Августъ-Вольдемаръ 1902
Винницкій Исидоръ 1902
Винницкій Леонардъ 1885
Виноградовъ Александръ 1865
Виноградовъ Викторъ 1839
Виноградовъ Владиміръ 1887
Виноградовъ Геннадій 1842
Виноградовъ Максимиліанъ 1874
Виноградовъ Михаилъ 1895
Виноградовъ Михаилъ 1908
Винокуровъ Николай 1899
Винтеръ Карлъ *1846
Винча Владиславъ *1844
Винча Флоріанъ *1843
Вислоцкій Викторъ 1883
Вислоцкій Станиславъ 1884
Висневскій Александръ 1841
Вистгофъ Викторъ 1909
Витмейеръ Николай 1857
Витовскій Константинъ 1860
Витолъ Карлъ-Альфредъ 1906
Витте Николай.................1884
Витте ф. Сергѣй-Константинъ..........................1894
Виттенгеймъ баронъ Федоръ.........................*1830
Виттъ Александръ *1831
Виттъ Сергѣй..................1906
Вихманъ Вильгельмъ-Юлій 1834
Вицъ-Римеръ Карлъ 1882
Вишневскій Антонъ 1882
Вишневскій Гавріилъ 1850
Вишневскій Северинъ 1903
Вишневскій Станиславъ 1854
Вишневскій Юліанъ 1894
Вишницкій Рихардъ 1890
Вишниковскій Адольфъ-Юліусъ 1903
Вишняковъ Валеріанъ 1882
Вишняковъ Григорій 1894
Владимірскій Вячеславъ 1908
Владиславскій-Падалка Василій.1906
Владовскій Евгеній 1893
Владыкинъ Константинъ 1899
Владычанскій Николай 1883
Власьевскій Сергѣй 1885
Влезковъ Александръ 1881
Влезковъ Сергѣй...............1897
Влодекъ Казиміръ 1902
Вовкушевскій Иванъ 1908
Водарскій Евгеній 1896
Водовъ Николай *1840
Водопьяновъ Леонидъ 1894
Воеводскій Константинъ 1880
Воеводскій Теодоръ-Юлій 1910
Вознесенскій Андрей 1871
Вознесенскій Николай 1880
Вознесенскій Петръ 1891
— 178 —

Вознесенскій Петръ 1893
Война Василій 1852
Воиновъ Николай 1881
Воиновъ Николай 1898
Войде Александръ 1885
Войновскій-Кригеръ Эдуардъ 1889
Войновичъ Драго 1883
Войтинскій Шевель 1884
Войцеховичъ Михаилъ 1901
Войцеховскій Иванъ 1859
Войцеховскій Станиславъ 1859
Войцеховскій Янъ-Юзефъ 1897
Вокульскій Янъ..............1850
Волковичъ Николай *1842
Волковъ Владиміръ 1897
Волковъ Дмитрій 1876
Волковъ Матвѣй..............1821
Волковъ Михаилъ.............1908
Волковъ Петръ...............1898
Волконскій кн. Михаилъ 1830
Волкъ Николай *1832
Волобуевъ Степанъ 1899
Волосатовъ Георгій 1885
Волостныхъ Владиміръ 1908
Волошинскій Осипъ *1843
Волошинъ Григорій 1896
Воль Просперъ-Вилліамъ 1857
Вольскій-Остророгъ Антонъ 1902
Вольтаписъ Юрій 1841
Вольфъ Николай..............1826
Вонгель-Свидерскій Иванъ 1890
Воробьевъ Александръ *1840
Воробьевъ Александръ 1866
Воробьевъ Вячеславъ 1871
Воробьевъ Егоръ 1843
Воробьевъ Семенъ *1831
Воронецъ Витольдъ 1839
Воронецъ Илья *1841
Вороновъ Андрей *1842
Воропай Александръ *1834
Воско Петръ 1865
Воскобойниковъ Николай 1857
Воскресенскій Борисъ 1897
Воскресенскій Василій 1909
Вояковскій Цезарь 1862
Врангель бар. Карлъ 1820
Врангель бар. Фридрихъ 1879
Вранкенъ Альфредъ *1838
Вранкенъ Андрей *1842
Вредтъ Никодимъ *1842
Врублевскій-Гилярій Станиславъ..................1888
Вруцевичъ Сергѣй 1908
Всеволожскій Владиміръ *1841
Всеволожскій Всеволодъ *1839
Вуичъ Георгій.............1894
Вурцель Евгеній...........1875
Вурцель Левъ..............1874
Выбрановскій Титъ........1862
Вырубовъ Петръ...........1829
Высекерскій Владиславъ..*1842
Высоцкій Константинъ 1910
Высоцкій Михаилъ 1876
Вычеховскій Антонъ 1847
Вышегородцевъ Сергѣй 1898
Вышенскій Николай *1848
Вѣнскій Александръ 1877
Вѣржинскій Владиславъ-Петръ 1895
Вѣтринскій Александръ 1879
Вѣтровъ Алексѣй 1872
Вяземскій Валеріанъ 1894
Вяземскій Орестъ 1858

Г.


де-Гаазъ Георгій 1903
Габданкъ-коржибскій Владиславъ 1864
Габерфельдъ Авраамъ.............1887
Габерфельдъ Александръ..........1879
Габшевичъ Стефанъ...............1900
Гаваловъ Валентинъ..............1901
Гавинскій Ромуальдъ.............1875
Гавриленко Михаилъ..............1854
Гавриленко-Нащинскій Владиміръ..........................*1842
Гавриловъ Александръ 1830
Гавриловъ Николай 1900
Гагемейстеръ ф. Карлъ пропущенъ въ выпускѣ 1836
Гагенъ Юлій *1836
Гаевскій Викторъ 1881
Газе Адольфъ-Константинъ 1899
Газенвинкель Борисъ 1845
Газенкампфъ Александръ 1818
Гайдаровъ Ибрагимъ-Бекъ 1907
— 179 —

Гайдукъ Василій...............1906
Галензовскій Северинъ 1884
Галинковскій Константинъ 1880
Галлеръ Эдуардъ...............1831
Галицинскій Ѳедоръ 1877
Галчинскій Владиміръ 1876
Галяминъ Валеріанъ 1814
Гамалѣй Михаилъ *1812
Гамалѣй Владиміръ 1910
Гамбурцевъ Александръ 1881
Гамовъ Павелъ...............1875
Гангардтъ Иванъ 1860
Ганеманъ Яковъ-Карлъ 1874
Ганкевичъ Василій 1882
Ганкевичъ Владиміръ 1910
Гантоверъ Леопольдъ 1876
Ганъ бар. ф. Алексѣй *1842
Ганъ бар. ф. Оскаръ 1855
Ганъ бар. ф. Юлій *1836
Гарбузовъ Александръ 1895
Гардести Робертъ-Луи 1910
Гарднеръ Михаилъ 1847
Гартвигъ Федоръ 1880
Гарткевичъ Александръ *1841
Гарфъ Николай-Августъ 1896
Гассингъ Вильгельмъ 1830
Гассовскій Александръ 1857
Гассовскій Николай 1899
Гастфортъ Густавъ *1811
Гатцукъ Дмитрій 1889
Гауштейнъ Гейнрихъ 1833
Гаюй Жюстъ....................1814
Гвоздевъ Алексѣй 1875
Гвоздевъ Ѳедоръ 1902
Гебгардтъ ф. Александръ 1844
Гегидзе Александръ 1903
Гегужинскій Иванъ 1882
Геденіусъ Петръ *1837
Гедеоновъ Александръ *1833
Гедике Владиміръ 1893
Гезехусъ Евгеній 1903
Гейбовичъ Болеславъ-Зенонъ 1908
Гейбовичъ Габріель-Гауденты 1910
Гейдатель Владиславъ..........1829
Гейдатель Иванъ...............1829
Гейкингъ ф. Карлъ............*1832
Гейманъ Константинъ...........1845
Гейнеманъ Левъ-Валеріанъ 1906
Гейнрихъ Іосифъ.......................................................1843
Гейцигъ Иванъ.........................................................1842
Гельвингъ Владиміръ 1901
Гельманъ Христофоръ 1876
Гельмбольдтъ Леонидъ 1894
Гельферъ Альфредъ-Іоганнесъ 1896
Гельфрейхъ ф. Георгій 1894
Гендель Владиславъ 1873
Гендель Станиславъ 1873
Гене Александръ 1818
Геннигесъ Іоаннъ-Германъ 1910
Генишъ Александръ 1882
Генишъ Стефанъ 1880
Генке Иванъ...................................................1903
Генкель Александръ 1873
Генкель Арнольдъ..............................................1875
Генрихсенъ Алексѣй 1893
Генрици ф. Евгеній-Александръ 1896
Георгіевскій Иванъ....................................................1873
Георгіевскій Исидоръ..................................................1902
Георгіевъ Асѣнь.......................................................1906
Герасимовъ Степанъ....................................................1827
Гербаневскій Михаилъ..................................................1865
Гергардтъ Лудвигъ 1828
Герингеръ Ѳедоръ 1898
Герке Альфредъ-Антонъ 1900
Геркенъ Казиміръ-Петръ 1900
Германъ Сергѣй........................................................1901
Гермесъ Николай 1815
Гернгросъ Александръ *1840
Гернгросъ Андрей 1838
Гернгросъ Владиміръ 1837
Герольдъ Августъ......................................................1835
Герцвихъ Карлъ-Александръ.............................................1906
Герценвицъ Дмитрій 1897
Герцевицъ Михаилъ 1897
Герценштейнъ Владиміръ 1882
Герценштейнъ Евгеній 1899
Герцогъ Александръ 1901
Герцогъ Константинъ 1858
Гершау Петръ 1836
Гершгеймеръ Ѳедоръ-Леонидъ 1892
Гершельманъ Эмилій 1877
Гетте Петръ 1859
Геттунгъ Федоръ 1838
— 180 —

Гетье Павелъ 1883
Гибнеръ Евгеній 1882
Гибшманъ Александръ 1863
Гибшманъ ф. Георгій-Іоаннъ 1903
Гибшманъ ф. Евгеній-Эдуардъ 1895
Гивартовскій Робертъ 1869
Гивартовскій Робертъ-Адольфъ 1906
Гилевичъ Александръ 1884
Гильоме Юлій.................1894
Гильшеръ Николай 1870
Гиммельфарбъ Василій 1908
Гинальскій Владиславъ 1888
Гинглезъ (ошибочно Генглезъ) Александръ 1821
Гинцбургъ Исаакъ-Беръ 1886
Гинце Александръ 1880
Гиппенрейтеръ Федоръ 1841
Гирсъ Александръ 1903
Гиршингъ Эдуардъ 1870
Гиршингъ Францискъ 1906
Гиршманъ Готлибъ 1877
Гіацинтовъ Егоръ 1849
Гіоевъ Іосифъ................1881
Главацкіи Александръ 1899
Главацкій Бальтазаръ *1847
Главацкій Михаилъ 1857
Гладковъ Владиміръ 1896
Гладышевъ Василій *1830
Глазенапъ Алексѣй............1873
Глазенапъ Владиміръ 1875
Глазенапъ Георгій 1901
Глазенапъ Павелъ 1838
Глазеръ Андрей...............1865
Глазыринъ Андрей *1848
Глазыринъ Владиміръ 1898
Гласко Александръ *1836
Гласко Антонъ................1840
Гласко Игнатій...............1833
Гласковъ Константинъ 1892
Гласковъ Павелъ 1901
Глезеръ Эдуардъ..........1875
Глецъ Ѳаддей-Титъ 1898
Гликманъ Максимиліанъ 1901
Глинка Иванъ *1831
Глинка Левъ.............*1831
Глинскій Александръ......1833
Глинскій Михаилъ *1842
Глинскій Николай 1835
Глинскій Сильванъ 1831
Глуховъ Владиміръ 1832
Глушановскій Николай 1857
Глушинскій Іосифъ............1854
Глушковъ Василій 1833
Глушковъ Викторъ 1907
Глушковъ Григорій 1901
Глушковъ Евгеній 1903
Глушковъ Михаилъ 1906
Глыбовскій Николай...........1901
Глѣбовъ Дмитрій..............*1846
Глѣбовъ Николай..............1887
Глѣбовъ-Сорокоумовъ Андрей.........................1882
Гноинскій Левъ...............1863
Гнусинъ Дмитрій..............1876
Гнѣдичъ Иванъ *1826
Гнѣдичъ Петръ *1836
Гогель Феодоръ...............1903
Годыцкій-Цвирко Мечиславъ 1903
Гозадиновъ Александръ........1839
Голембіовскій Александръ.....1882
Голевъ Василій...............1882
Голиковъ Степанъ............*1836
Голиневичъ Іустинъ 1901
Голиневичъ Михаилъ 1894
Голиневичъ Николай 1886
Голицынскій Николай 1883
Голицынъ кн. Алексѣй 1820
Голобородько Савелій 1876
Головачевъ Александръ 1843
Головачевъ Егоръ *1847
Головинскій Андрей 1818
Головнинъ Давидъ 1892
Головня Петръ 1826
Голополосовъ Александръ 1900
Голостѣновъ Владиміръ 1901
Голохвастовъ Петръ (ошибочно Павелъ) 1823
Голубевъ Александръ 1852
Голубевъ Александръ 1897
Голубевъ Борисъ 1904
Голубевъ Викторъ.............1862
Голубевъ Викторъ 1903
Голубевъ Яковъ 1836
Голубинцевъ Николай 1900
Голубовъ Владиміръ 1904
Голынскій Валеріанъ 1883
Голынскій Дмитрій *1828
Голынскій Иванъ *1828
— 181 —

Гольденвейзеръ Владиміръ 1879
Гольмдорфъ Ѳедоръ 1900
Гольмштремъ Александръ 1855
Гольмстремъ Владиміръ 1863
Гольмстремъ Константинъ 1902
Гольстъ Константинъ 1902
Гольцманъ Юрій 1909
Голяницкій Алексѣй 1877
Голяницкій Всеволодъ 1910
Гомбергъ Борухъ 1884
Гомелли Николай 1899
Гомолицкій Іосифъ 1866
Гомратъ-Курекъ Михаилъ 1910
Гонести Ипполитъ-Александръ 1903
Гонзаго Рено.................*1811
Гонзаль Павелъ................1901
Гонигъ Владиміръ 1901
Гонигъ Георгій................1899
Гонигъ Карлъ..................1870
Гонигъ Фердинандъ 1872
Гончаровъ Филиппъ 1902
Гоняевъ Алексѣй...............1900
Гопфенблюмъ Хаимъ-Гершонъ 1883
Гораинъ Иванъ.................1826
Горайскій Константинъ-Іосифъ 1910
Горбуновъ Яковъ 1830
Горбуновъ Яковъ 1860
Гордзялковскій Витольдъ 1884
Гординскій Александръ 1884
Гордонъ Абель 1876
Гордѣенко Михаилъ 1877
Гордѣенко Петръ...............1910
Гордѣенко Яковъ...............1874
Горемыкинъ Всеволодъ 1901
Горецкій Евгеній 1898
Горецкій Іосифъ-Феликсъ 1875
Городецкій Николай 1837
Городоцкій Сергѣй 1889
Городскій Александръ 1895
Горскій Антонъ................1874
Горскій Игнатій..............*1838
Горскій Михаилъ 1871
Горскій Сергѣй 1903
Горчаковъ Андрей 1861
Горячковскій Владиміръ........1897
Госбергъ Александръ...........1902
Гостинопольскій Андрей........1903
Готманъ Андрей................1813
Готманъ Петръ........................................1816
Готхейнеръ Морицъ....................................1880
Гофманъ Василій......................................1882
Гофманъ Георгій-Фридрихъ 1904
Гофмейстеръ Александръ 1832
Гоффъ Генрихъ-Артюръ 1902
Грабовскій Василій 1901
Грабчинскій Емиліанъ 1842
Граве Апполонъ.......................................1842
Граве Владиміръ......................................1837
Граве Платонъ........................................1843
Гравировъ Валентинъ 1880
Гразовичъ Левъ *1823
Граматинъ Николай *1839
Грасманъ Оскаръ...................................1879
Грауертъ Юлій.....................................1826
Графтіо Генрихъ......................................1896
Графъ Генрихъ........................................1902
Графъ Освальдъ.......................................1884
Графъ Тадеушъ-Антонъ.................................1910
Грачевъ Викторъ......................................1841
Грачевъ Владиміръ 1867
Греббе Карлъ *1846
Гревеницъ Николай 1815
Гревеницъ бар. Ѳеодоръ 1910
Грейцъ Александръ 1897
Грековъ Николай 1904
Грековъ Петръ....................................................................................1906
Грекъ Іосифъ........................................*1845
Грекъ Петръ..........................................1848
Гречаниновъ Александръ *1838
Гречаниновъ Владиміръ 1903
Гречановскій Захаръ (ошибочно Федоръ) 1833
Гречь Алексѣй 1880
Гржегоржевскій Борисъ 1904
Гржещинскій Антонъ 1876
Грибановъ Николай 1910
Григоровичъ Николай *1840
Григоровскій Михаилъ 1861
Григорьевъ Владиміръ 1901
Григорьевъ Дмитрій 1899
Григорьевъ Иванъ 1869
Григорьевъ Иванъ 1885
Григорьевъ Сергѣй 1885
Гринбергъ Филиппъ 1875
Гриневичъ Давидъ 1838
Гриневичъ Константинъ 1904
Гринцевичъ Людвигъ 1882
— 182 —

Гринчукъ-Лукашевичъ Люціанъ 1902
Гринъ Григорій...............1830
Гришпанъ Михаилъ 1910
Гродзинскій Густавъ 1881
Громовъ Николай 1906
Громовъ Федоръ...............1879
Гроновскій Мечиславъ 1901
Гросманъ Ааронъ 1887
Гротусъ бар. Эрнестъ 1815
Гроффе Густавъ 1842
Гроховскій Брониславъ 1870
Грошопфъ Иванъ 1816
Грошопфъ Михаилъ 1856
Грубе Эдуардъ-Карлъ 1898
Грудинскій Василій 1889
Грудинкинъ Петръ 1903
Грузевичъ-Нечай Григорій *1840
Грузевичъ-Нечай Николай *1838
Грузинцевъ Леонидъ 1901
Груннеръ Николай........1873
Грушецкій Евгеній *1827
Грушко Владиміръ 1904
Грыжевскій Янъ-Лукашъ 1892
Грязновъ Ѳедоръ *1833
Губертъ Эдуардъ *1834
Губинъ Аркадій *1841
Гузенъ ф. Вальтеръ-Винцентъ 1906
Гуммель Богумилъ-Гипполитъ 1900
Гуневичъ Владиміръ 1875
Гургинъ Онуфрій 1878
Гурьевъ Владиміръ *1815
Гусевъ Иванъ............1888
Гушковскій Мечиславъ 1875
Гущинъ Михаилъ..........1878
Гюнтеръ Сергѣй..........1899

Д.


Давиденко Викторъ 1894
Давиденковъ Николай 1902
Давидовъ Николай 1901
Давыдовъ Александръ *1832
Давыдовъ Алексѣй 1899
Давыдовъ Владиміръ *1834
Давыдовъ Николай 1889
Давыдовъ Ростиславъ 1839
Дадіани кн. Иванъ 1900
Даль Андрей.............1876
Даневскій Ромуальдъ 1889
Данилевскій Алексѣй 1901
Даниловъ Александръ 1894
Даниловъ Михаилъ 1852
Даниловъ Петръ..........1901
Данненштернъ Владиміръ 1834
Дараганъ Александръ 1885
Дараганъ Іосифъ........1871
Дараганъ Іосифъ........1904
Дараганъ Федоръ 1878
Дараганъ Яковъ.........*1848
Датіевъ Бейбулатъ 1881
Дахадаевъ Махачъ 1909
Даценко Левъ 1906
Дацковъ Евгеній.........1876
Дашкевичъ Вячеславъ.....1909
Дашкевичъ Николай 1909
Дворжинскій Викентій 1879
Дворниченко Василій 1902
Дебиль Николай.............1855
Дебольскій Сергѣй 1865
Девицъ Иванъ...............1880
Девлетхильдѣевъ кн. Владиміръ 1854
Девяткинъ Александръ 1817
Дегнеръ ф. Гоноратъ 1869
Деграве Константинъ 1838
Дегтеревъ Николай 1909
Дезбутъ Константинъ *1828
Дезенъ ф. Алексѣй 1883
Дезенъ ф. Робертъ 1853
Дейчманъ Сигизмундъ 1884
Декъ Константинъ *1822
Делекторскій Владимиръ 1882
Делакроа Валеріанъ *1836
Де-Ливронъ Эдуардъ 1870
Делинъ Иванъ *1830
Делобель Станиславъ *1830
Дельвигъ бар. Андрей 1832
Дембицкій Владиміръ 1868
Дембовскій Викторъ-Протъ 1902
Деменковъ Василій 1900
Дементьевъ Александръ 1904
Дементьевъ Викторъ 1884
Дементьевъ Петръ 1843
Дементьевъ Петръ 1881
— 183 —

Демидовъ Александръ 1831
Демидовъ Аркадій 1838
Демидовъ Николай *1837
Деминъ Иванъ 1871
Демченко Всеволодъ 1898
Демчинскій Николай 1874
Денисенковъ Михаилъ 1814
Денисовъ Александръ 1875
Денисовъ Андрей...............................1837
Денисовъ Всеволодъ............................1819
Денисовъ Дмитрій..............................1900
Денисовъ Николай 1898
Денисовъ Николай 1902
Деревенсковъ Владиміръ 1900
Держанскій-Дегтеревъ Владиміръ 1843
Держанскій-Дегтеревъ Николай 1883
Дершау Николай 1838
Дершау Федоръ *1838
Дестремъ Владиміръ................................1839
Дестюдъ-де-Блане Іосифъ...........................1874
Десятовъ Алексѣй 1877
Детловъ Карлъ 1815
Джаксонъ Михаилъ 1838
Джелаловъ Степанъ 1909
Джемсъ-Леви Евгеній 1903
Джорджадзе кн. Александръ 1908
Дзевонскій Игнатій 1888
Дзержановскій Станиславъ 1875
Дикманъ Лаврентій 1885
Диковъ Алексѣй 1902
Димичъ Георгій 1878
Дитерихсъ Михаилъ 1898
Дитловъ Николай.........................................................................*1835
Дитмаръ Александръ................................1834
Дитмаръ Федоръ....................................1857
Дитмаръ Юлій......................................1831
Дитрихсъ Константинъ................................................................1897
Дитятинъ Николай..................................1875
Диффертъ Александръ..............................*1836
Дихтъ Александръ..................................1838
Дихтъ Вильгельмъ..................................1836
Дихтъ Генрихъ....................................*1839
Дихтъ Карлъ.......................................1838
Дицъ Августъ *1837
Длугошъ Станиславъ 1886
Дмитренко Петръ 1899
Дмитріевъ Владиміръ 1900
Дмитріевъ Дмитрій 1830
Дмитріевъ Михаилъ 1838
Дмитріевъ Николай 1874
Дмитріевъ Николай 1891
Дмитріевъ Петръ 1880
Дмоховскій Владиславъ 1902
Добржіяловскій Антонъ 1869
Добринскій Александръ *1815
Добровольскій Александръ *1839
Добровольскій Александръ 1902
Добровольскій Анатолій 1883
Добровольскій Брониславъ 1901
Добровольскій Владиміръ 1876
Добровольскій Владиміръ 1899
Добровольскій Иванъ 1890
Добровольскій Николай *1840
Добровольскій Петръ 1907
Добронравовъ Аркадій 1825
Добронравовъ Аркадій 1856
Добронравовъ Валеріанъ 1860
Доброхотовъ Николай 1866
Добрынинъ Николай 1874
Довгирдъ Михаилъ 1843
Довгялло Луціанъ 1840
Дойниковъ Сергѣй 1902
Доксъ Федоръ 1865
Докунинъ Александръ 1862
Докушевскій Владиміръ 1869
Докушевскій Константинъ 1862
Долгановъ Александръ 1908
Долговъ Николай 1899
Доливо-Добровольскій Петръ 1837
Долининъ Николай 1903
Долматовъ Николай 1893
Долоцкій Василій 1882
Доманевскій Иванъ 1876
Доманіевскій Иванъ *1822
Домантовичъ Георгій 1843
Домбровскій Александръ 1870
Домбровскій Александръ 1900
Домбровскій Михаилъ 1864
Домбровскій Ромуальдъ-Никодимъ 1899
Домогацкій Николай 1869
— 184 —

Домогацкій Сергѣй 1901
Домонъ Александръ 1827
Дондо Альбертъ-Константинъ 1899
Дормидонтовъ Николай 1883
Дороговъ Владиміръ 1901
Дороговъ Федоръ 1826
Дорофѣевъ Василій 1900
Дортезенъ ф. Оттомаръ 1840
Драгомировъ Андрей 1903
Драчъ Флегонтъ 1898
Драшковскій Василій *1815
Дрей Аркадій 1880
Дрейеръ Василій *1839
Држевецкій Іосифъ 1885
Дрогановъ Петръ 1903
Дроздовичъ Августинъ 1910
Дроздовскій Николай 1898
Дроздовъ Александръ 1879
Дроздовъ Филаретъ 1887
Дронинъ Иванъ *1829
Дросіо Адамъ.................................................................1909
Дружина Николай..............................................................*1841
Дружининъ Борисъ.............................................................1893
Дружининъ Дмитрій............................................................1887
Дружининъ Михаилъ............................................................1850
Дружининъ Сергѣй 1894
Друри Антонъ 1826
Друри Иванъ 1856
Друри Иванъ 1906
Друри Николай 1886
Друри Ѳома 1821
Друцкой-Любецкій кн. Іосифъ *1836
Друцкой-Соколинскій кн. Иванъ *1842
Друцкой-Соколинскій кн. Николай 1887
Друцкой-Соколинскій кн. Николай 1887
Дубелиръ Григорій 1898
Дубенскій Сергѣй *1845
Дубравскій Михаилъ 1901
Дубровинъ Александръ 1903
Дубровинъ Евгеній 1876
Дубяга Константинъ 1902
Дудинъ Николай 1853
Дудовъ Исламъ 1881
Дукельскій Александръ 1898
Думитрашко Петръ 1879
Дунинъ Игнатій 1842
Дунинъ-Слѣпецъ Антонъ Игнатій 1896
Дункеръ Константинъ 1887
Дураковскій Николай *1833
Дурасовъ Владиміръ 1879
Дурново Александръ 1864
Дурново Дмитрій 1894
Дуровъ Николай 1854
Духовскій Евгеній 1853
Душакевичъ Ѳаддей 1860
Дыдымовъ Георгій 1876
Дыманъ ф. Владиміръ 1849
Дымша Евгеній 1877
Дьяконовъ Иванъ 1876
Дьячевскій Дмитрій 1884
Дьяченко Викторъ *1837
Дюрковичъ Александръ 1903
Дютель Алексѣй *1899
Дѣдуловъ Александръ 1879
Дѣевъ Петръ 1901
Дятковъ Дмитрій 1875

Е.


Евреиновъ Владиміръ 1906
Евреиновъ Вячеславъ 1831
Евреиновъ Михаилъ 1827
Евреиновъ Николай 1875
Египтіосъ Петръ 1886
Егоровъ Александръ 1885
Егоровъ Александръ 1904
Егоровъ Владиміръ 1906
Егоровъ Евгеній 1826
Егоровъ Иванъ 1902
Егоровъ Николай 1850
Ежовъ Николай 1890
Ежовъ Михаилъ 1894
Езерскій Іосифъ 1880
Езучевскій Владиміръ 1906
Елаго-Цеханъ Николай 1856
Еленевъ Николай 1842
Еленковскій Иванъ 1861
Елисѣевъ Владиміръ 1906
Елфимовъ Василій 1825
— 185 —

Елькинъ Леонидъ..........1904
Ельфимовъ Григорій 1898
Ельчаниновъ Сергѣй *1838
Емалиновичъ (онъ-же Эмалиновичъ) Константинъ 1834
Емельяновъ Александръ 1901
Емельяновъ Николай 1896
Емельяновъ Сергѣй1897
Енакіевъ Ѳедоръ..........1876
Енгалычевъ кн. Александръ 1871
Еналычевъ кн. Николай 1885
Енткевичъ Ѳаддей 1884
Епанчинъ Николай 1908
Ераковъ Александръ 1837
Ераковъ Левъ 1860
Еремѣевъ Александръ 1876
Еремѣевъ Алексѣй 1848
Ержембскій Егоръ 1837
Ериховичъ Валентинъ 1896
Ермаковъ Василій 1897
Ермаковъ Павелъ 1904
Ерофѣевъ Николай 1900
Есаевъ Александръ 1875
Есауловъ Викторъ 1828
Есауловъ Михаилъ *1846
Есауловъ Николай 1846
Есауловъ Николай 1854
Есиповъ Андрей *1842
Есьмановичъ Николай 1869
Ефимовичъ Григорій 1908
Ефимовичъ Николай 1887
Ефимовичъ Сергѣй 1847
Ефимовичъ (онъ-же Яфимовичъ) Платонъ.1831
Ефимовъ Владимиръ....................1902
Ефимовъ Петръ.......................*1844
Ефремовъ Александръ..................1900
Ефремовъ Алексѣй.....................1900
Ефремовъ Филиппъ.....................1908
Ещенко Вадимъ........................1908

Ж.


Жабко-Потаповичъ Антонъ 1881
Жадановъ Михаилъ 1900
Жандръ Владимиръ 1880
Жбиковскій Станиславъ 1888
Жванъ Станиславъ.........1878
Ждановичъ Петръ..........1887
Ждановъ Александръ 1897
Жданъ-Пушкинъ Сергѣй 1899
Жеденовъ Левъ............1840
Жеденовъ Николай 1876
Желѣзняковъ Александръ 1902
Женетъ Михаилъ...........1838
Жерве Борисъ.............1899
Жердевъ Василій..........1903
Жеребцовъ Николай 1825
Жеховскій Василій 1904
Жеховскій Павелъ 1884
Жиберъ Александръ-Евгеній 1891
Живиловъ Иванъ 1906
Жилинскій Антонъ *1840
Жилинскій Викентій 1828
Жилинскій Іосифъ.........1854
Жилинскій Людвигъ........1841
Жирардье Рафаилъ 1863
Жирардье (ошибочно Жарардье) Рафаилъ 1902
Жирардье Юлій 1869
Жирухинъ Иванъ 1871
Житковъ Николай 1875
Житковъ Сергѣй........................1874
Житковъ Сергѣй........................1906
Житницкій Иванъ 1874
Жолкевичъ Алексѣй 1883
Жолковскій Платонъ 1908
Жолковскій Константинъ 1900
Жолнеркевичъ Петръ 1897
Жолобовъ Алексѣй 1847
Жуковскій Александръ *1840
Жуковскій Владиславъ 1910
Жуковскій Евгеній 1873
Жуковскій Егоръ *1832
Жуковскій Ольгердъ 1879
Жуковскій Станиславъ 1877
Жуковскій Францъ 1873
Жуковскій Шмойла 1889
Жуковскій Эдуардъ *1840
Жуковъ Александръ 1883
Жуковъ Владиміръ 1863
Жуковъ Константинъ 1910
Жуковъ Сергѣй.........................1909
Журавлевъ Викторъ 1902
Журавлевъ Владиміръ 1900
Журавлевъ Иванъ 1832
Журавлевъ Семенъ 1836
Журавскій Дмитрій 1842
Журданъ Павелъ 1866
— 186 —

З.


Заблоцкій Ромуальдъ *1839
Заборскій Осипъ............................1884
Забѣлинъ Михаилъ 1906
Забѣло Александръ 1887
Забѣльскій Станиславъ-Брониславъ 1906
Завадскій Генрихъ 1868
Завадскій Казимиръ 1876
Завадскій Николай 1878
Завадскій Станиславъ 1896
Заводовскій Амвросій 1827
Заводовскій Амвросій 1830
Заворовъ Аркадій 1868
Загорскій Витольдъ 1878
Загорскій Константинъ 1830
Загоскинъ Алексѣй 1820
Загоскинъ Василій *1836
Загоскинъ Ліодоръ 1826
Загоскинъ Николай 1820
Загоскинъ Сергѣй...........................1863
Загю Михаилъ...............................1855
Заика Ефимъ................................1855
Зайковъ Сергѣй.............................1906
Зайковскій Карлъ...........................1894
Зайцовъ Иванъ.............................*1816
Закржевскій Владиславъ 1879
Закржевскій Станиславъ-Іосифъ..............1910
Залеманъ Вильгельмъ-Эмиль 1910
Заливацкій Николай 1877
Залкиндъ Самуилъ 1883
Залога Леонидъ 1910
Залускій Эдуардъ 1910
Залускій Левъ *1830
Залускій Станиславъ 1869
Зальманъ Викторъ 1862
Зальцманъ Александръ 1848
Залѣскій Иванъ 1826
Залѣскій Игнатій-Алексан. 1881
Залесскій Іосифъ 1834
Залѣсскій Августинъ 1839
Залѣсскій Константинъ 1864
Замотовъ Николай 1880
Замятинъ Константинъ 1858
Замятинъ Николай 1875
Замятнинъ (ошибочно Замятинъ) Павелъ 1873
Зандбергъ Григорій 1880
Зандеръ Григорій *1833
Заорскій Андрей.......................1902
Заорскій Юрій (Георгій) 1910
Запольскій-Умы-Руко Антонъ 1875
Запольскій Валеріанъ 1828
Запольскій-Довнаръ Павелъ-Маркъ 1891
Запольскій Платонъ *1827
Заранекъ Анатолій 1885
Зарва Александръ.......................1901
Зарембо-Владычанскій Николай.................................1909
Заржецкій Іосифъ......................1829
Зарубинъ Сергѣй 1909
Заславскій Григорій 1902
Засѣдателевъ Сергѣй 1906
Зассъ Веніаминъ.......................1816
Заусцинскій Евгеній 1901
Заусцинскій Михаилъ 1903
Захаровскій Сергѣй 1871
Захаровъ Александръ 1902
Захаровъ Владиміръ 1869
Захаровъ Евгеній......................1898
Захаровъ Михаилъ 1855
Захваевъ Александръ 1856
Захваевъ Николай 1900
Зацвилиховскій Ромуальдъ *1840
Заштовтъ Сигизмундъ 1880
Зборовскій Іосифъ 1883
Зброжекъ Григорій 1837
Зброжекъ Ѳедоръ.......................1872
Зброскій Ѳаддей.......................1907
Збышевскій Казимиръ 1881
Званцовъ Сергѣй *1813
Зворыкинъ Михаилъ 1897
Звѣгинцевъ Николай 1836
Звѣревъ Николай 1847
Звѣревъ Николай 1876
Звѣржанскій Леопольдъ 1888
Звѣржанскій Михаилъ 1901
Звягинцевъ Андрей 1873
Здзярскій Антонъ 1877
Здзярскій Казиміръ 1879
Зевичъ Федоръ *1838
Зеге ф.-Лауренбергъ Теодоръ 1814
— 187 —

Зегржда Алексѣй...................1900
Зеестъ Борисъ.....................1900
Зеленскій Вадимъ 1900
Зелинскій Иванъ...................1890
Зелинскій Стефанъ.................1871
Зеля ф. Романъ....................1891
Зелахъ Наумъ......................1878
Зембинскій Адамъ 1874
Земцовъ Иванъ.....................1874
Зенгиреевъ Сергѣй 1879
Зенкевичъ Антоній 1902
Зенкевичъ Эдуардъ 1907
Зенковичъ-Толкачъ Гавріилъ 1840
Зенькевичъ Евфимій................1884
Зибертъ Иванъ.....................1866
Зибертъ Сергѣй....................1868
Зигфриъ Эрнестъ...................1879
Зилитъ Куно-Хейнрихъ..............1902
Зиловъ Георгій....................1900
Зиловъ Николай....................1869
Зильманъ Рихардъ 1828
Зиминъ Валеріанъ 1840
Зиминъ Николай....................1863
Зимнинскій Владиміръ 1879
Зиновьевъ Александръ 1874
Зиновьевъ Николай *1826
Зирингъ Александръ 1909
Злобинъ Василій 1896
Злотковскій Владиславъ 1903
Злясновскій Карлъ 1881
Змачинскій Болеславъ 1880
Знамеровскій Сергѣй 1901
Зобнинскій Павелъ 1866
Зозулинъ Василій 1908
Зольбригъ Эмилій *1835
Зоннъ Владиміръ 1878
Зостъ Евгеній 1900
Зотовъ Владиміръ 1897
Зотовъ Яковъ 1831
Зубаревъ Алексѣй 1898
Зубовъ Иванъ...........................................1893
Зубовъ Михаилъ.........................................1829
Зубовъ Николай.........................................1856
Зубовъ Эрастъ 1860
Зубчаниновъ Александръ *1837
Зуевъ Александръ 1820
Зуевъ Дмитрій 1845
Зуевъ Петръ 1837
Зупа-Жуваль Казимиръ 1909
Зурабовъ Николай 1879
Зыбинъ Михаилъ *1847
Зызыкинъ Иванъ...................................1904
Зѣнецъ Дмитрій.........................................1895

И.


Иваненко Андрей 1835
Ивановскій Александръ 1898
Ивановскій Валеріанъ-Іосифъ 1903
Ивановскій Ипполитъ 1882
Ивановскій Николай 1872
Ивановъ Александръ 1873
Ивановъ Александръ 1874
Ивановъ Александръ 1906
Ивановъ Андрей....................1881
Ивановъ Василій 1830
Ивановъ (онъ же Мясоѣдовъ-Ивановъ) Викторъ 1860
Ивановъ Викторъ 1879
Ивановъ Владиміръ 1902
Ивановъ Вячеславъ 1899
Ивановъ Дмитрій..............................................1878
Ивановъ Дмитрій..............................................1898
Ивановъ Евгеній..............................................1903
Ивановъ Иванъ 1896
Ивановъ Николай 1827
Ивановъ Николай 1830
Ивановъ Николай 1886
Ивановъ Николай 1899
Ивановъ Николай 1903
Ивановъ Павелъ *1813
Ивановъ Павелъ 1877
Ивановъ Петръ *1827
Иванчиковъ Игорь *1838
Ивашевскій Іосифъ 1829
Ивашевъ Василій 1901
Ивашкевичъ Іосифъ 1899
Ивеличь гр. Константинъ 1819
— 188 —

Игельштромъ гр. Гаральдъ....................................................1821
Игнатьевъ Алексѣй...........................................................1814
Игнатьевъ Алексѣй...........................................................*1842
Игнаціусъ Сергѣй......................1883
Ижицкій-Германъ Владиславъ.......................................................................1886
Ижицкій-Германъ Иванъ 1882
Ижицкій-Германъ Мечеславъ 1877
Извѣковъ Алексѣй 1894
Измайловскій Александръ 1907
Измайловъ Александръ 1860
Измайловъ Валентинъ 1906
Измайловъ Михаилъ 1849
Изнаръ Николай 1879
Изыльметьевъ Ѳеодоръ 1903
Иловайскій Александръ 1899
Иловайскій Владиміръ 1894
Ильинъ Александръ 1882
Ильинъ Юлій 1896
Имшенецкій Владиміръ 1889
Имшеникъ-Кондратовичъ Адамъ 1883
Инглези Николай *1842
Иноевскій Илья *1828
Иноземцевъ Иванъ 1864
Иноземцевъ Смарагдъ 1902
Ипогорскій-Ленкевичъ Леонардъ Юстинъ 1904
Исадскій Алексѣй 1881
Исаевъ Борисъ.........................................................1906
Исаевъ Василій........................................................1900
Исаевъ Владиміръ 1902
Исаевъ Николай 1881
Исаковъ Дмитрій 1877
Исаковъ Михаилъ 1839
Исленьевъ Леонидъ *1833
Исполатовъ Николай 1848
Истоминъ Георгій 1891
Ишхановъ Гавріилъ 1907
І.
Іевлевъ Павелъ........................................*1848
Іовецъ Иванъ..........................................................................................1883
Іовецъ Петръ.....................................1838
Іогансонъ Евгеній................................1906
Іогель Николай...................................1837
Іогихесъ Викторъ 1883
Іокишъ Константинъ 1885
Іолшинъ Александръ 1864
Іолшинъ Петръ....................1869
Іордановъ Петръ..................1884
Іорданскій Евгеній 1902
Іорданскій Егоръ.................1880
Іорданъ Константинъ.............1892
Іорданъ Николай 1866
Іорсъ Николай 1908
Іосса Григорій 1878

К.


Кавелинъ Александръ 1835
Кавецкій Сигизмундъ 1884
Кавецкій Станиславъ 1884
Кагельманъ Петръ 1835
Каде Александръ 1837
Кадіевъ Магометъ 1881
Казакевичъ Дмитрій 1894
Казакинъ Александръ 1902
Казаковъ Александръ *1847
Казаковъ Владиміръ 1906
Казаковъ Дмитрій 1881
Казаковъ Николай 1871
Казаковъ Николай 1894
Казанфаровъ Гасанъ 1886
Казариновъ Алексѣй 1832
Казариновъ Иванъ *1840
Казарѣзовъ Павелъ 1875
Казинъ Борисъ 1886
Казинъ Николай 1898
Казицынъ Владиміръ 1904
Казнаковъ Василій 1841
Казначеевъ Александръ 1844
Казначеевъ Владиміръ 1908
Какубава Ражденъ 1904
Калабановскій Владиміръ 1909
Каламкаровъ Николай 1900
Калержи Эммануилъ *1820
Калина Платонъ 1891
Калининъ Иванъ 1894
Калининъ Сергѣй 1884
Калиновичъ Борисъ 1910
Калинскій Станиславъ 1879
Калинскій Владиславъ 1882
Калисскій Иванъ 1831
— 189 —

Калугинъ Дмитрій 1901
Камбіаджіо Александръ 1882
Камбіаджіо Евгеній 1865
Каменовскій Іосифъ 1872
Каменскій Василій 1878
Каменскій Владиміръ 1882
Каминскій Борисъ 1900
Каминскій Владиміръ 1876
Каминскій Иванъ 1885
Камнено-Варваци Николай 1895 Кампенгаузенъ бар. Максимиліанъ *1840
Кампенгаузенъ бар. Максимиліанъ *1845
Кампини Николай....................1876
Кангеръ Адольфъ....................*1822
Кандауровъ Дмитрій.................1873
Кандауровъ Петръ...................1891
Канделаки Самсонъ..................1901
Кандиба Борисъ 1891
Кандорскій Николай 1880
Каниговскій Александръ 1900
Каннегиссеръ Іоакимъ 1884
Канобіо Францъ 1813
Каншинъ Анатолій 1899
Каншинъ Андрей 1840
Капустинъ Петръ 1879
Караводинъ Владиміръ 1910
Каразинъ Борисъ 1909
Карамышевъ Дмитрій 1901
Карапетовъ Владиміръ 1897
Карась Клементій 1891
Карассъ Іосифъ *1829
Карассъ Петръ *1830
Каратѣевъ Владиміръ 1827
Карауловъ Николай 1897
Карачевскій-Волкъ Александръ 1890
Каргинъ Дмитрій 1904
Каргопольцевъ Николай *1840
Кардашевъ Павелъ 1896
Карейша Сергѣй......................1877
Карейша Сергѣй......................1908
Каринъ (онъ-же Карикъ) Алексѣй *1842
Каркашвили Григорій 1893
Карлсонъ Артуръ-Вильгельмъ 1902
Карлсонъ Карлъ *1830
Карнишинъ Михаилъ 1900
Карновичъ Гавріилъ 1869
Карнѣевъ Александръ 1885
Карпенко Михаилъ 1896
Карпинскій Николай 1881
Карповичъ Алексѣй *1846
Карповичъ Іоахимъ-Францъ 1899
Карповичъ Карлъ *1840
Карповичъ Михаилъ 1881
Карповичъ Павелъ 1870
Карповъ Александръ 1898
Карповъ Алексѣй 1898
Карповъ Вальтеръ-Генрихъ...................1910
Карповъ Константинъ 1900
Карташовъ Василій 1871
Карчевскій Иванъ 1887
Карышевъ Всеволодъ 1906
Карышевъ Иванъ..........1866
Карѣевъ Дмитрій.........1894
Карякинъ Владиміръ 1889
Касаткинъ Инокентій 1890
Касимовскій Александръ 1890
Касиновъ Николай 1898
Касиновъ Федоръ 1900
Касльовъ (ошибочно Касьльовъ) Альфредъ 1871
Касперовичъ Викторъ *1844
Касперовичъ Генрихъ *1844
Касперовичъ Матвѣй 1894
Касперовичъ Феликсъ 1884
Каспржицкій Петръ 1881
Катарскій Семенъ 1846
Катенинъ Николай 1839
Каттерфельдъ Генрихъ 1891
Каттерфельдъ Николай-Манфредъ 1898
Кахановъ Георгій 1901
Кахцазовъ Андрей 1908
Каціенко Александръ 1903
Кацъ Григорій 1880
Качановскій Іоакимъ *1820
Качуринъ Валеріанъ 1896
Кашинцевъ Владиміръ 1898
Кашкаровъ Алексѣй *1836
Кашкаровъ Николай 1908
Кашкаровъ Павелъ *1839
Кашкинъ Дмитрій 1898
Кашкинъ Константинъ 1891
— 190 —

Кашкинъ Юрій....................1901
Кашлачевъ Александръ 1907
Кашневъ Борисъ 1903
Кашперовъ Александръ 1816
Кашперовъ Василій 1825
Каявусъ Августъ..........1868
Квицинскій Лукьянъ 1878
Квятковскій Александръ 1909
Кеберъ Вильгельмъ 1831
Кейзеръ Карлъ............1818
Кейзеръ Ѳедоръ...........1887
Кекъ Александръ *1836
Келеръ Гейнрихъ..........1889
Кельтсеръ Карлъ-Эдуардъ..1902
Кенге Вильгельмъ-Викторъ.....................1893
Кенель Сергѣй............1897
Кенигсфельсъ Эдуардъ 1816
Кенигъ Евгеній...........1894
Кенигъ Иванъ.............1843
Кеппенъ Михаилъ..........1904
Кербедзъ Ипполитъ........1837
Кербедзъ Михаилъ.........1868
Кербедзъ Михаилъ 1876
Кербедзъ Станиславъ 1831
Кербедзъ Станиславъ 1865
Кеппенъ Михаилъ.................1904
Кернъ Иванъ..............1882
Керсновскій Александръ 1872
Керсновскій Антонъ 1843
Керсновскій Антонъ.1879
Керсновскій Владиславъ 1841
Керсновскій Владиславъ 1872
Керсновскій Людвигъ 1875
Кесслеръ Викторъ-Николай 1900
Керстингъ Егоръ.................*1831
Кетатъ Густавъ...........1886
Кетлеръ Эдуардъ..........1891
Кетрицъ Валеріанъ 1860
Кетрицъ Владиміръ 1899
Кетрицъ Константинъ 1867
Кикодзе Григорій 1891
Кипріяновъ Валеріанъ 1839
Киракосовъ Григорій 1884
Кирилинъ Николай 1845
Кириловичъ Георгій..........1897
Кириловъ Михаилъ............1901
Кириченко-Астромовъ Михаилъ.*1838
Кириченко Николай 1902
Кирпичниковъ Александръ 1903
Кирпичниковъ Сергѣй 1882
Кирхнеръ Валеріанъ 1832
Киселевскій Николай 1849
Киселевъ Александръ 1902
Кисель Павелъ 1899
Кислаковскій Викторъ 1847
Кислаковскій Діодоръ 1847
Кислицынъ Николай 1887
Кисловъ Василій * 1816
Кислянскій Владиславъ 1863
Кистеръ Андрей..................1887
Китнеръ Іеронимъ-Юлій 1910
Кихъ Александръ-Адольфъ 1893
Кицинскій Антонъ 1906
Кишкинъ Иванъ...................1910
Клара Альфредъ-Карлъ 1900
Кларе Іоганесъ-Романъ...........1906
Клаусъ Карлъ....................1899
Клевезаль ф. Эрнестъ-Эмилій.............................1892
Клевецкій Павелъ................1849
Клейберъ Вильгельмъ 1887
Клейнборгъ Левъ 1874
Клейненбергъ Владиміръ 1880
Клейнъ Соломонъ.................1885
Клеменцъ Левъ-Оскаръ 1901
Клеменчичъ Викторъ 1908
Клемешевъ Иванъ.................1901
Кленовъ Дмитрій 1896
Клеопинъ Дмитрій 1896
Клепацкій Станиславъ *1836
Клервиль Георгій-Егоръ 1828
Клеръ Бруно..................1890
Клименко Алексѣй 1875
Климовъ Всеволодъ 1837
Климовъ Григорій 1901
Климчицкій Александръ 1869
Климчицкій Иванъ 1872
Клинца Иванъ....................1836
Клишевичъ Генрихъ-Іосифъ 1901
Кліоновскій Ипполитъ 1880
Клодницкій Казиміръ 1876
Клоковъ Петръ...................1839
Клокоцкій Станиславъ 1843
Клопотовъ Григорій 1886
Клоссовскій Людоміръ 1867
Клоссовскій Стефанъ 1883
Клочановъ Михаилъ 1907
— 191 —

Клочковскій Евгеній-Францишкъ 1903
Клушинъ Павелъ *1830
Ключаревъ Павелъ 1856
Клягинъ Алексѣй 1907
Кнапскій Владиславъ 1882
Книпперъ Константинъ 1892
Кнопфъ Владиміръ.............1904
Кноррингъ Александръ 1867
Кноррингъ Владиміръ 1876
Кноррингъ Евгеній 1869
Кноррингъ Ѳедоръ 1878
Кнушевицкій Александръ 1883
Княгининъ Константинъ 1886
Княжевичъ Александръ 1830
Князевъ Евгеній 1860
Князьковъ Дмитрій 1906
Кобранъ Владиміръ 1872
Кобылинъ Евгеній 1899
Кобылинъ Николай 1891
Кобылкинъ Василій 1897
Ковалевскій Александръ 1842
Ковалевскій Александръ 1896
Ковалевскій Василій 1882
Ковалевскій Василій 1901
Ковалевскій Константинъ 1900
Ковалевскій Николай 1885
Ковалевъ Александръ 1877
Ковальскій Василій 1899
Ковальскій Владиславъ *1842
Ковальскій Діонисій 1878
Ковальскій Юліанъ 1861
Ковальскій Янъ-Никодемъ 1891
Кованько Владиміръ 1871
Кованько Димитрій 1910
Кованько Сергѣй 1901
Ковзанъ Иванъ................1878
Ковшовъ Евгеній 1907
Коганъ Сигизмундъ 1878
Когновицкій Едвардъ 1902
Когновицкій Іосифъ 1893
Кожанчиковъ Владиміръ 1876
Кожевниковъ Валентинъ 1891
Кожевниковъ Николай 1902
Козеко Николай...............1904
Козловскій Александръ.......*1844
Козловскій Евгеній 1887
Козловскій Евгеній 1909
Козловскій Петръ.............1876
Козловскій Ростиславъ 1900
Козловскій Станиславъ-Леонъ 1910
Козляниновъ Николай 1838
Козубовскій Игнатій 1909
Козыревъ Иванъ......................1883
Козыревъ Дмитрій 1882
Козыревъ Николай 1908
Козѣрскій Станиславъ-Феликсъ 1904
Коишевскій Левъ 1860
Койранскій Лейзеръ 1883
Коковцевъ Георгій 1855
Коковцевъ Константинъ 1842
Коковцевъ Константинъ 1879
Коковцевъ Николай...................1833
Кокошъ Петръ........................1877
Кокумъ Александръ 1837
Кокушинъ Александръ 1906
Кокушкинъ Александръ *1840
Колесниковъ Сергѣй 1899
Колковскій Николай *1842
Коллинсъ Давидъ 1840
Коллинсъ Фридрихъ 1830
Колмогоровъ Александръ 1882
Колобовъ Николай 1896
Кологривовъ Борисъ 1903
Кологривовъ Иванъ 1856
Колодызенскій Григорій 1897
Колодяжный Георгій 1900
Колокольцевъ Владиміръ 1822
Коломейцовъ Георгій 1875
Колосовъ Александръ 1887
Колосовъ Николай 1886
Колосовъ Сергѣй 1902
Колпицынъ Леонидъ 1883
Колтанъ Иванъ 1900
Колышко Антоній 1887
Колычевъ Иванъ 1887
Кольманъ Алексѣй 1840
Кольманъ Карлъ 1832
Кольцовъ Николай 1902
Колюбакинъ Александръ *1841
Колюбакинъ Владиміръ 1901
Колянковскій Михаилъ *1839
Комарницкій Богданъ-Александръ 1906
Комарницкій Карлъ 1873
Комаровскій Августъ 1840
Комаровскій Николай 1900
Комаровъ Александръ 1834
— 192 —

Комаровъ Владиміръ *1832
Комаровъ Сергѣй 1906
Комаровъ Федоръ 1835
Комбіаджіо Александръ 1882
Коммисаровъ Иванъ 1899
Комодзинскій Константинъ 1876
Кондратовичъ Владиславъ 1877
Кондратьевъ Борисъ 1899
Кондрацкій Альбинъ *1842
Кондуховъ Магометъ 1880
Коноваловъ Михаилъ 1910
Коноваловъ Николай 1891
Коновкинъ Дмитрій *1825
Коговкинъ Федоръ *1826
Конопчинскій Александръ 1876
Конопчинскій Игнатій 1878
Коносевичъ Феликсъ 1899
Конради Владиміръ 1835
Конради Ѳедоръ 1874
Константиновъ Александръ 1876
Константиновъ Александръ 1904
Константиновъ Василій 1894
Константиновъ Петръ 1876
Констанъ Любимъ *1827
Контовтъ Иванъ-Діозней 1899
Коняхинъ Андрей 1887
Коплевскій Андрей 1844
Копыловъ Александръ 1899
Копыткинъ Николай 1876
Копышкинъ Василій 1903
Коралловъ Валеріанъ *1833
Корбутъ Романъ-Павелъ 1897
Корвинъ-Круковскій Василій 1857
Коргуевъ Викторъ 1886
Коржевскій Іосифъ...........1874
Корженевскій Людгардъ 1876
Корибутъ-Дашкевичъ Александръ 1878
Корибутъ-Дашкевичъ Викторъ *1841
Корицкій Александръ *1838
Корниловичъ Анатолій 1901
Корницкій Александръ *1840
Коробьинъ Павелъ 1838
Королевъ Викторъ 1889
Королевъ Николай 1878
Короленко Григорій 1896
Коротковъ Виссаріонъ 1883
Коротковъ Никандръ 1890
Корсаковъ Сергѣй.........................1843
Корфъ бар. Николай *1818
Корфъ Эрастъ............................*1828
Корчаковскій Іосифъ 1875
Корчинскій Люціанъ 1878
Коршуновъ Михаилъ 1835
Коршъ Петръ..............................1865
Косиковскій Всеволодъ 1830
Косинскій Александръ 1841
Косманъ Владиславъ 1844
Космодемьянскій Александръ...............1900
Коссаковскій Владиміръ...............1901
Коссецкій Феликсъ....................1873
Коссовскій Казиміръ..................1876
Костенецкій Яковъ....................1852
Костерскій Сигизмундъ................1882
Костецкій Владиславъ-Іосифъ.................................1904
Костецкій Іосифъ 1877
Костомаровъ Владиміръ 1874
Костылевъ Борисъ 1904
Косѣвичъ Вацлавъ-Константнъ 1896
Косцѣша-Статковскій Болеславъ...........1847
Котельниковъ Василій 1899
Котельниковъ Викторъ *1836
Котельниковъ Георгій 1894
Котельниковъ Николай *1835
Котельниковъ Тихонъ 1901
Котикъ Константинъ 1906
Котилко Аркадій 1906
Котковскій Маркелъ 1873
Котлубай Александръ 1842
Котлубай Михаилъ *1839
Котляревскій Андрей 1892
Котляревскій Павелъ......................1872
Котляровъ Яковъ..........................1899
Кохановскій Карлъ.......................*1827
Кохановъ Василій.........................1837
Кохъ Николай.............................1910
Коцелло Карлъ-Петръ 1903
Кравцовъ Аркадій 1909
Крадиновъ Петръ 1884
Краевскій Генрихъ 1880
Краковскій Сильверстъ 1879
Крамеръ Константинъ 1834
Крамфусъ Яковъ 1882
Кранцъ Евгеній 1908
— 193 —

Кравицкій гр. Витольдъ 1885
Красновъ Иванъ................1898
Красновъ Евгеній 1906
Красновъ Леонидъ 1902
Краснопольскій Михаилъ 1842
Краснопольскій Эдуардъ-Карлъ 1897
Краснопѣвковъ Леонидъ *1829
Красовскій Василій 1893
Красовскій Петръ-Костанъ 1900
Красовскій Александръ 1854
Красовскій Іосифъ 1855
Красовскій Каэтанъ 1850
Красовскій Северинъ 1847
Красовъ Алексѣй 1873
Крассовскій Апполинарій 1836
Крассовскій Ахилессъ *1839
Краузе Артуръ.................1866
Краузе Оскаръ-Николай 1901
Краузъ Николай *1846
Крафтъ Николай................1820
Крейслеръ Александръ 1834
Крейслеръ Владиміръ 1896
Кректышевъ Борисъ 1903
Крендовскій Петръ 1906
Кржечковскій Иванъ 1889
Крживецъ Владиміръ 1909
Крживецъ Іосифъ *1844
Кржижановскій Адамъ-Валерій 1899
Кржижановскій Адамъ-Касперъ 1910
Криволуцкій Сергѣй 1896
Кригеръ Фридрихъ-Даніилъ 1896
Кригъ Августъ 1838
Крикуновскій Григорій 1841
Кринскій Константинъ 1902
Крицкій Николай 1895
Криштафовичъ Егоръ *1832
Крокосъ Владиміръ 1910
Кронгельмъ гр. Карлъ 1833
Кроненбергъ Николай 1869
Кротковъ Леонидъ 1904
Кротовскій Адольфъ 1877
Крохалевъ Михаилъ 1906
Кугликовъ Николай 1883
Кругликовъ Николай 1899
Крузенштернъ Яковъ *1820
Круковскій Василій 1858
Круликевичъ Эваристъ 1877
Крутиковъ Александръ 1893
Крутиковъ Борисъ 1900
Крутиковъ Сильверстъ 1837
Крутицкій Николай 1893
Крушколъ Іосифъ 1881
Крушколъ Соломонъ 1881
Крыжановскій Ипполитъ 1883
Крыжановскій Несторъ 1903
Крыловъ Александръ 1907
Крыловъ Михаилъ 1874
Крыловъ Николай 1876
Крынинъ Дмитрій 1901
Крынскій Степанъ.......................1888
Крюгеръ Робертъ-Эдуардъ 1907
Крюковъ Андрей 1902
Крюковъ Петръ..........................1910
Ксенофонтовъ Арсеній.....................1902
Кублицкій-Піоттухъ Евгеній......................................1903
Кувичинскій Инокентій *1842
Кугушевъ кн. Иванъ *1839
Кугушевъ кн. Иванъ 1867
Кудашевъ кн. Александръ 1895
Кудзиновичъ Казиміръ 1881
Кудреватовъ Петръ 1896
Кудреватовъ Сергѣй 1900
Кудрявцевъ Василій 1904
Кужелевъ Владиміръ 1906
Кузанянцъ Михаилъ 1894
Кузеневъ Василій *1841
Кузеневъ Павелъ 1843
Кузменко Василій 1876
Кузнецовъ Василій 1874
Кузнецовъ Гавріилъ 1875
Кузнецовъ Михаилъ 1902
Кузнецовъ Николай 1877
Кузнецовъ Петръ 1895
Кузнецовъ Сергѣй 1893
Кузьминскій Николай 1846
Кузьминъ Дмитрій 1901
Кузьминъ Константинъ 1901
Кузьминъ Сергѣй 1900
Кузьминъ Федоръ *1813
Кузьминъ-Короваевъ Дмитрій 1877
Кукевичъ Ѳадей *1841
Куксинъ Николай 1886
Кулаковскій Александръ 1901
— 194 —

Кулаковскій Іосифъ 1864
Кулаковскій Николай 1842
Куликовскій Ромуальдъ 1844
Кулаковъ Александръ 1898
Кулаковъ Александръ 1899
Кулаковъ Василій 1904
Кулаковъ Михаилъ 1904
Куликовскій Иванъ-Петръ 1898
Куликовъ Александръ 1910
Куликовъ Борисъ 1908
Кулланда Романъ 1901
Кульжинскій Сергѣй 1897
Кульчинскій Георгій 1900
Кумеласъ Александръ 1841
Куницкій Анатолій 1900
Куницкій Казиміръ-Іосафатъ 1891
Куницкій Константинъ 1847
Куницкій Станиславъ 1881
Куперманъ Лейба 1886
Купферъ Конрадъ *1839
Купчинскій Николай 1872
Куравицкій Ксаверій *1842
Кургановичъ Александръ 1904
Кургановичъ Алексѣй 1904
Кургановичъ Евгеній 1910
Кургановичъ Иванъ 1894
Курдюмовъ Валеріанъ 1878
Курдюмовъ Дмитрій 1882
Куренинъ Михаилъ 1901
Курженецкій Густавъ *1846
Куриленокъ Михаилъ 1901
Курминъ Михаилъ 1881
Курчатовскій Александръ-Граціанъ 1902
Куровскій Вацлавъ 1878
Куровскій Осипъ 1888
Курочкинъ Анатолій 1897
Куроѣдовъ Александръ 1882
Курсишъ (ошибочно Курсимъ) Антонъ 1906
Куртѣевъ Константинъ 1839
Курціушъ Людовикъ 1878
Кусаковъ Григорій 1844
Кусаковъ Иванъ *1845
Кусовъ Казбекъ....................1881
Кутейниковъ Евгеній 1900
Кухарчукъ (онъ-же Мовчанъ) Яковъ 1896
Кучевскій Александръ 1899
Кучевскій Захарій 1908
Кучкинъ Александръ 1898
Кѣвнарскій Іосифъ.....1882
Кѣрша Алоизій........1884
Кюнеръ Карлъ-Августъ 1900
Кюнцель Эрнестъ-Федоръ 1900

Л.


Лавреніусъ Михаилъ 1839
Лаврентьевъ Аркадій 1903
Лаврентьевъ Михаилъ 1872
Лаврикъ Александръ 1872
Лавровъ Алексѣй 1899
Лавровъ Владиміръ 1898
Лавровъ Владиміръ 1900
Лавровъ Владиміръ 1907
Лавровъ Евгеній............1899
Лавровъ Константинъ 1889
Лавровъ Нилъ...............1831
Лавровъ Павелъ 1814
Лавровъ Степанъ 1832
Лагадинъ Отто 1904
Лагоріо Александръ 1871
Ладанъ Владиміръ 1863
Ладыженскій Владиміръ 1846
Ладыженскій Павелъ *1816
Лазаревскій Александръ 1903
Лазаревъ Георгій (Кеворкъ) 1895
Лазаревъ Лазарь *1812
Лазаревъ Степанъ............1837
Лазаревъ-Станищевъ Владиміръ......................1878
Лазаревъ-Станищевъ Константинъ 1876
Лазаревъ-Станищевъ Сергѣй 1883
Лакерда Сергѣй 1890
Лакощенковъ Ѳеодосій *1847
Лалаянцъ Николай 1880
Лалошъ Илья.................*1840
Ламановъ Михаилъ 1838
Ламановъ Петръ *1835
Ламанскій Николай 1867
Лампе Богданъ...............1841
Лампе Петръ.................*1842
Ламсдорфъ гр. Александръ *1811
Лангада Леонидъ 1890
Ланге Альфонсъ 1883
— 195 —

Ландцертъ Левъ...............1882
Ланевскій Петръ..............1875
Лапко Сергѣй.................1900
Ланнъ Фридрихъ *1830
Лансере Людвигъ..............1834
Ланской Сосипатръ 1858
Лапкинъ Георгій..............1901
Лаппа Ипполитъ...............1845
Липчинскій Николай 1872
Ларинъ Николай...............1898
Ларіоновъ Алексѣй............1900
Ласкинъ Павелъ...............1867
Лата Василій.................1881
Латраверсъ (ошибочно Латраверстъ) Яковъ 1825
Латышкевичъ Казиміръ-Мартынъ 1906
Лау Александръ...............1836
Лаунертъ Иванъ *1842
Лахтинъ Владиміръ 1861
Лахтинъ Николай 1888
Лачиновъ Николай *1818
Лашкаревъ Александръ 1893
Лашкевичъ Семенъ.............1870
Лащъ Эдмундъ.................1846
Лебедевъ Александръ 1900
Лебедевъ Алексѣй 1841
Лебедевъ Андрей 1904
Лебедевъ Василій 1816
Лебедевъ Владиміръ...........1844
Лебедевъ Николай 1885
Лебедевъ Николай 1834
Лебедевъ Николай 1834
Лебедевъ Петръ...............1837
Лебедевъ Сергѣй..............1909
Лебедевъ Александръ И. 1910
Лебедевъ Александръ С. 1910
Лебедевъ Федоръ 1871
Лебедевъ Юрій................1897
Лебединскій Александръ 1869
Лебединскій Николай 1878
Левандовскій Константинъ 1892
Левандовскій Францъ 1880
Левахинъ Георгій 1906
Левенгагенъ Борисъ 1821
Левенстамъ Германъ 1886
Левенъ Викторъ-Александръ 1902
Лёвенихъ Георгій-Евгеній 1908
Левецкій Александръ................1887
Леви Анатолій......................1899
Леви Людовикъ 1877
Левинъ Александръ 1901
Левитскій Михаилъ 1885и
Левитскій Николай 1910
Левитскій Николай 1890
Левицкій Валерій 1880
Левицкій Иванъ 1896
Левицкій Станиславъ *1841
Левковецъ Николай *1845
Левченко Всеволодъ 1882
Левчугъ Николай 1875
Левшинъ Алексѣй 1902
Левыкинъ Михаилъ 1906
Легунъ Антонъ 1890
Ледантю Евгеній *1833
Ле-Дантю Евгеній 1875
Ледеръ Александръ 1892
Лежнинъ Анатолій..........1910
Лей Владиміръ.............1872
Лейманъ Павелъ 1849
Лейманъ Янъ 1907
Лейхтенштейнъ Евгеній 1879
Лексъ Іосифъ......................1846
Лекторскій Александръ 1841
Лелонгъ Александръ *1833
Лелявскій Николай 1875
Леманъ Эдуардъ....................1871
Лембергъ Самуилъ..................1882
Лемоніусъ Павелъ-Іоаннъ 1895
Лемтюжниковъ Николай 1836
Ленкевичъ Александръ 1880
Ленскій Владиміръ 1878
Лентовскій Александръ 1896
Ленци Алексѣй.....................1910
Ленцъ Павелъ......................1879
Ленчевскій Андрей..................1877
Леоновъ Василій....................1843
Леоновъ Георгій....................1904
Леоновъ Левъ......................*1843
Леоновъ Павелъ....................1872
Леоновъ Павелъ....................1899
Леонтовичъ Андрей 1868
Леонтовичъ Парменъ 1831
Леонтьевъ Александръ *1819
Леонтьевъ Борисъ *1836
Леонъ Федоръ 1856
Лепехинъ Иванъ *1831
Лепешинскій Василій 1904
Лепешинскій Сергѣй 1906
— 196 —

Лерхе Августъ.....................................*1839
Лерхъ Владиміръ 1902
Лесинскій Генрихъ 1878
Лескевичъ Іосифъ 1865
Лесневскій Александръ 1904
Лесневскій Исидоръ 1881
Лесневскій Константинъ 1901
Лесневскій Станиславъ 1878
Лессаръ Павелъ.....................................1873
Лестушевскій Владиміръ 1861
Лешернъ ф. Герцфолъдъ Александръ 1865
Лешновскій Андрей 1828
Лешновскій Антонъ *1827
Лешъ Гербертъ-Рудольфъ 1902
Либинъ Іосифъ......................................1898
Либинъ Сергѣй......................................1908
Либрехтъ Иванъ *1842
Ливенцовъ Антонъ 1892
Ливенъ Вольдемаръ-Іоганнъ 1909
Ливенъ кн. Павелъ-Іоганнъ 1899
Ливеровскій Александръ 1894
Лигензевичъ Владиміръ 1898
Лидовъ Алексѣй 1903
Ликсъ Николай *1827
Лимановскій Владиміръ *1844
Линкъ Владиміръ 1893
Линда Валентинъ 1864
Линдебергъ Сергѣй 1910
Линденъ Андрей 1818
Линдквистъ Александръ 1829
Линниковъ Александръ *1833
Липгардъ Романъ *1819
Липинскій Дмитрій *1843
Липинъ Александръ *1841
Липинъ Николай 1833
Липинъ Николай 1869
Липинъ Владиміръ 1878
Липкинъ Андрей 1884
Липскій Владиміръ 1906
Лисенко Леонидъ 1906
Лисовскій Константинъ 1856
Лисовскій Михаилъ 1872
Литвиновскій Александръ 1853
Литвиновскій Антонъ 1819
Литвиновскій Евграфъ 1856
Литвиновъ Дмитрій 1837
Литвиновъ Михаилъ 1834
Литвиновъ Сергѣй 1880
Литвинскій Антонъ 1885
Лихардовъ Сергій *1811
Лихачевъ Алексѣй 1898
Лихачевъ Иванъ 1883
Лихачевъ Сергѣй 1896
Лихонинъ Александръ 1883
Лихонинъ Иванъ.............1904
Лихопой-Башевскій Семенъ 1876
Лишевъ Сергѣй..............1903
Лишернъ ф. Герцфельдъ Павелъ......................1898
Лишинъ Андрей..............1857
Лишинъ Михаилъ 1862
Лишинъ Николай 1865
Лишкинъ Сергѣй.............1909
Ліонъ Іосифъ...............1879
Ліонъ Сергѣй...............1840
Лобановскій Александръ *1839
Лобановъ Сергѣй............1906
Лобановъ-Ростовскій кн. Александръ 1876
Лобода Викторъ.............1843
Ловчиковъ Григорій *1830
Ловчинскій Василій 1900
Логвиновичъ Иванъ 1907
Лозинскій Евгеній 1873
Лозовецкій Степанъ 1910
Лозовицкій Александръ *1833
Ломейеръ Людвигъ 1883
Ломоносовъ Георгій 1898
Лонфельдъ Яковъ 1899
Лопатинъ Александръ 1846
Лопатинъ Николай 1879
Лопатто Ромуальдъ 1881
Лопухинъ Сергѣй 1896
Лопушинскій Вацлавъ 1878
Лопушинскій Станиславъ 1898
Лопушинскій Мечиславъ-Ѳаддей 1910
Лоренцъ Рудольфъ-Карлъ.....1898
Лосевъ Егоръ...............*1827
Лосевъ Иванъ 1906
Лосевъ Петръ 1834
Лосевъ Сергѣй 1875
Лоскевичъ Станиславъ 1881
Лосскій Аполлонъ 1873
Лоссовскій Евгеній-Еразмъ 1899
Лохвицкій Захарій 1886
— 197 —

Лохтинъ Владиміръ 1875
Лубенскій гр. Адамъ 1877
Лукасевичъ Іосифъ 1882
Лукашевичъ Левъ 1882
Лукинъ Александръ 1874
Лукинъ Андрей..........1870
Лукинъ Владиміръ 1842
Лукинъ Владиміръ.......1901
Лукинъ Михаилъ 1821
Лукинъ Никаноръ *1829
Лукинъ Николай *1824
Лукомскій Людвигъ 1870
Лукъянскій Михаилъ 1890
Лукьяновичъ Александръ *1820
Лукьяновичъ (ошибочно Лукьяновъ) Петръ 1845
Лукьянскій Ипполитъ 1901
Лукьянчиковъ Сергѣй 1904
Лундышевъ Александръ 1885
Лунинъ Михаилъ 1899
Лупаковъ Сергѣй 1875
Лупицкій Михаилъ 1900
Лурье Залманъ..........1885
Лурье Мордухъ..........1885
Лутохинъ Николай 1854
Лыкошинъ Дмитрій 1894
Лысакъ Михаилъ 1901
Лысогорскій Николай 1908
Львовъ Алексѣй.........1818
Львовъ Василій *1819
Львовъ Владиміръ 1819
Львовъ Георгій.........1904
Львовъ кн. Григорій *1836
Львовъ Григорій *1838
Львовъ Дмитрій.........1816
Львовъ Леонидъ.........1904
Львовъ Николай........*1819
Львовъ Николай.........1819
Львовъ Николай..........1831
Львовъ Николай..........1900
Львовъ Петръ.............1817
Львовъ Петръ.............1895
Львовъ Яковъ.........1841
Льочичъ (ошибочно Льотичъ) Свѣтозаръ 1903
Лѣнивцевъ Николай *1841
Лѣнивцевъ Павелъ 1892
Лѣсковецъ Василій 1906
Лѣсниковъ Владиміръ 1835
Лѣсниковъ Теодоръ 1883
Лѣщина-Мартыненко Николай 1904
Любавскій Викторъ 1866
Любарскій Андрей *1840
Любезновъ Николай 1901
Любенецкій Адамъ 1887
Любимовъ Левъ............1883
Любицкій Алексѣй 1895
Людевичъ Константинъ *1831
Людерсъ Карлъ...........1838
Люджеръ Альбертъ *1837
Люценко Александръ 1826
Лявданскій Иванъ-Антонъ 1907
Ляминъ Александръ 1856
Ляминъ Константинъ 1825
Ляминъ Сергѣй...........1869
Ляндсбергъ Вячеславъ-Александръ 1901
Ляндсбергъ Эмиль-Николай 1906
Лянде Михаилъ...........1888
Ляпуновъ Николай 1858
Ляпуновъ Николай 1881
Лясотовичъ Аркадій 1842
Ляхницкій Валеріанъ 1910
Ляхницкій Михаилъ 1876
Ляшкевичъ Иванъ 1843

М.


Мавринъ Николай 1877
Магазинеръ Маркъ *1840
Маддиссонъ Оттомаръ 1906
Маевскій Альфонсъ 1845
Маевскій Иванъ 1873
Маевскій Константинъ 1877
Маевскій Маріанъ 1892
Маевскій Романъ 1875
Мазаракій Александръ 1881
Мазаракій Евгеній 1882
Мазингъ Рихардъ 1874
Мазинъ Василій 1885
Мазуровскій Павелъ 1875
Майданскій Іона 1886
Майдель бар. ф. Германъ 1901
Майеръ Григорій 1900
— 198 —

Майеръ Павелъ...............1877
Майковскій Станиславъ 1884
Майлертъ Генрихъ............1881
Маймулинъ Иванъ.............1908
Майфреди Іосифъ 1814
Маій Богданъ..............*1829
Макаревичъ Семенъ 1899
Макаревичъ Станиславъ 1876
Макаренко Евгеній *1812
Макаровъ Александръ 1827
Макаровъ Александръ 1877
Макаровъ Андрей *1842
Макаровъ Валеріанъ 1898
Макаровъ Василій 1881
Макаровъ Дмитрій 1910
Македонскій-Каменщиковъ Наркисъ 1901
Маковкинъ Александръ 1865
Маковскій Михаилъ 1858
Маковскій Петръ 1898
Максимаджи (ошибочно Максимадми) Яковъ 1903
Максименко Филиппъ 1874
Максимовичъ Николай 1879
Максимовъ Никаноръ *1842
Максимовъ Сергѣй............1896
Максимовичъ Сергѣй 1871
Максутовъ кн. Андрей *1830
Максутовъ кн. Петръ 1833
Макшеевъ Александръ 1834
Макшеевъ Ѳедоръ.............1901
Малама Дмитрій *1831
Малама Стефанъ..............1820
Малаховскій Владиміръ 1859
Малаховскій Карлъ...........1875
Малевскій Брониславъ 1882
Малешевскій Адамъ 1882
Малининъ Михаилъ 1903
Малиновскій Игнатій 1833
Малинскій Сигизмундъ 1881
Малишевскій Михаилъ 1885
Малыгинъ Алексѣй 1834
Малышевъ Михаилъ 1908
Малькевичъ Флоръ 1906
Мальмъ Николай 1861
Мальте Александръ 1820
Мальцевъ Эрастъ 1891
Малѣевъ Николай 1910
Малявка Эдмундъ 1870
Маляновичъ Робертъ 1890
Маляревскій Петръ 1879
Малярскій Александръ 1883
Мамацевъ Іосифъ 1908
Мамедъ-Бековъ Мирза-Юсифъ 1895
Мамонтовъ Ѳеодоръ 1902
Манасеинъ Петръ 1882
Мангуби Моисей.............1899
Мандельбаумъ Иванъ 1900
Мандражи Владиміръ 1864
Манекке Викторъ............1902
Маносъ Иванъ...............1896
Манухинъ Николай *1842
Манучаровъ Василій 1883
Манцевичъ Вячеславъ-Антоній.1891
Маринъ Петръ................*1840
Маркаровъ Иванъ 1877
Марковскій Алексѣй 1897
Марковъ Александръ 1899
Марковъ Алексѣй 1837
Марковъ Борисъ..............1902
Марковъ Григорій............1897
Марковъ Дмитрій.............1875
Марковъ Мелетій.............1890
Марковъ Михаилъ.............1897
Марковъ Николай 1901
Марковъ Сергѣй..............1908
Маркосьянцъ Соломонъ 1899
Маркусъ Шай.................1883
Марскій Антонъ..............1880
Марскій Игнатій.............1870
Марсовъ-Тишевскій Пантелеймонъ 1903 Мартиновскій Михаилъ 1898
Мартиросянцъ Григорій 1898
Мартыновскій Иванъ 1891
Мартыновъ Викторъ 1874
Мартыновъ Петръ 1910
Мартыновъ Сергѣй 1903
Марцелли Михаилъ 1910
Марченко Константинъ 1833
Марченко Петръ *1834
Маршевскій Мечиславъ 1882
Массальскій кн. Витольдъ 1889
Массальскій кн. Петръ 1899
— 199 —

Масальскій кн. Федоръ 1831
Маслаковецъ Константинъ 1839
Маслаковецъ Петръ 1839
Масловскій Алексѣй 1882
Масловъ Александръ 1891
Масловъ Аркадій 1889
Мастицкій Николай 1908
Матвѣевъ Александръ 1833
Матусевичъ Антоній 1885
Матусевичъ Владиміръ 1898
Матусовъ Хаимъ (Ефимъ) 1885
Махинъ Николай............1909
Махно Михаилъ................1910
Махотинъ Анатолій 1899
Мацневъ Василій *1837
Мацневъ Василій 1843
Мацневъ Николай 1828
Мацѣевскій Войцѣхъ...........1875
Машевскій Василій (ошибочно Михаилъ) 1876
Машекъ Людвигъ 1888
Машинъ Венедиктъ 1881
Машинъ Николай 1881
Машкинъ Владиміръ 1898
Машмееръ Петръ............1896
Маштаковъ Павелъ 1902
Машурко Василій 1874
Мегвиновъ Александръ 1874
Мего Августъ *1846
Мего Антонъ *1842
Медади-Гаджи-Гассанъ-Оглы (онъ же Видади Эмировъ) 1899
Медвѣдевъ Александръ 1816
Медвѣдевъ Алексѣй *1828
Медвѣдевъ Николай 1898
Медвѣдевъ Павелъ *1838
Медемъ Адальбертъ 1832
Медемъ ф. Иванъ *1835
Медеръ Евгеній............1903
Мееровичъ Іосифъ 1884
Межениновъ Николай 1863
Мейендорфъ бар. Александръ 1815
Мейендорфъ бар. Василій 1898
Мейендорфъ бар. Петръ *1812
Мейеръ Александръ *1815
Мейнгардтъ Альфредъ 1874
Мейнгардъ Константинъ 1904
Мейнгардтъ Николай 1863
Мейнгардтъ Павелъ 1832
Меккъ Карлъ..................1844
Мелентьевъ Александръ 1884
Мелентьевъ Владиміръ 1900
Мелентьевъ Николай...1828
Мелеховъ Константинъ.1909
Меликъ-Аслановъ-Худададъ-Бекъ 1904
Меликъ-Атамовъ Карлъ.........1885
Меллеръ Михаилъ..............*1842
Мельманъ Евгеній-Бернхардъ........................1902
Мельниковъ Алексѣй 1827
Мельниковъ Борисъ 1904
Мельниковъ Иванъ *1842
Мельниковъ Павелъ 1825
Мельниковъ Павелъ 1876
Меліоранскій Михаилъ 1878
Менделѣевъ Александръ *1839
Менелассъ Василій 1823
Менцовъ Алексѣй 1864
Менчковскій Альфонсъ 1878
Менше Александръ 1817
Мержѣевскій Антонъ 1875
Мерзляковъ Семенъ *1836
Меріакри Василій 1873
Меркушевъ Степанъ 1842
Мертваго Борисъ 1899
Мерчингъ Генрихъ 1885
Мехмандаровъ Исаакъ-Бекъ 1885
Мещерскій кн. Алексѣй 1879
Мещерскій кн. Дмитрій 1878
Мещерскій кн. Петръ 1891
Мигринъ Иванъ 1834
Миквицъ Фердинандъ 1838
Миквицъ Юлій..................1841
Микини Петръ-Леопольдъ 1899
Миклуха Николай 1840
Микулинскій Константинъ 1877
Микулинъ (ошибочно Мукулинъ) Александръ *1839
Микулинъ Петръ *1840
Микулинъ Петръ 1898
Микульскій Адольфъ 1840
— 200 —

Микульскій Левъ 1875
Милашевичъ Николай 1846
Милицеръ Іосифъ 1875
Милицеръ Казиміръ-Карлъ 1897
Милковскій Карлъ-Виталисъ 1893
Милишниковъ Николай.1904
Миллеръ Александръ.1888
Миллеръ Людвигъ.1884
Миллеръ Михаилъ.1890
Миллеръ ф. Оттонъ (См. стр. 67)...................1842
Миллеръ Павелъ 1877
Миллеръ Станиславъ-Квиринъ 1906
Миловидовъ Николай 1873
Миловидовъ Петръ 1906
Милославскій Евгеній 1901
Милюковъ Владиміръ *1838
Мильковскій Болеславъ 1886
Милѣевъ Александръ 1889
Минаевъ Вадимъ 1882
Мингаузенъ Іосифъ *1839
Миндюкъ Ѳома...............1901
Миневскій Станиславъ 1879
Миницкій Родіонъ...........1857
Минкевичъ Петръ............1900
Минорскій Алексѣй 1902
Минкельдей Александръ 1901
Минхеймеръ Ричардъ 1899
Минцловъ Сергѣй 1902
Миргородскій Леонидъ 1881
Миржвинскій Гвидонъ 1909
Миржвинскій Зенонъ 1906
Мирзаевъ (онъ же Мирза-Лятифъ) Георгій 1908
Миримановъ Семенъ 1844
Мирковичъ Александръ 1902
Мирошниковъ Иванъ 1894
Миславскій Павелъ *1828
Митинскій Николай..........1897
Митрашевскій Стефанъ 1886
Митрофановъ Александръ 1868
Митрофановъ Николай 1895
Михайловскій Константинъ 1861
Михайловскій Константинъ 1899
Михайловскій Михаилъ 1894
Михайловскій Николай 1878
Михайловскій Эдуардъ 1886
Михайловъ Аполлонъ 1873
Михайловъ Владиміръ 1857
Михайловъ Владиміръ 1904
Михайловъ Николай 1821
Михайловъ Николай *1833
Михайловъ Николай 1883
Михайловъ Павелъ 1863
Михайловъ Павелъ 1896
Михальцевъ Владиміръ 1867
Михальцевъ Петръ 1855
Михельсонъ Петръ 1825
Мицевичъ Леонардъ 1859
Мицкевичъ Александръ *1841
Мицкевичъ Александръ 1865
Мицкевичъ Апполонъ..........1854
Мицкевичъ Василій...........1861
Мицкевичъ Константинъ.......1864
Мичуринъ Геннадій...........1881
Мишинъ Сергѣй...............1882
Мишке Александръ-Иванъ 1908
Мишке Густавъ 1877
Мищенко Константинъ 1897
Мовчановичъ Фролъ 1842
Могучій Александръ 1882
Модерахъ Николай............1840
Можейко Іосифъ..............1897
Моздзинскій Антонъ 1877
Моздорфъ Брониславъ-Францъ 1900
Моисеевъ Иванъ..............1907
Моисеевъ Сергѣй 1885
Моисеенко Алексѣй 1902
Мокошинскій Степанъ 1865
Моллеріусъ Петръ 1835
Молотковъ Алексѣй 1910
Молчановъ Федоръ *1838
Мольнеръ Павелъ 1832
Монвижъ-Монтвидъ Августъ 1876
Моргулисъ Игнатій 1877
Моргулисъ Рафаилъ 1910
Моргуненковъ Ѳедоръ 1906
Моргунъ Владиміръ 1898
Мордвиновъ Сергѣй 1904
Мордухай-Болтовскій Петръ 1899
Мордухай-Болтовскій Владиміръ 1909
Мордухай-Болтовскій Дмитрій 1862
— 201 —

Мореншильдъ Фердинандъ *1827 Мореншильдъ Эдуардъ 1842
Моржовъ Александръ 1892
Морицъ Федоръ.........1841
Морозовъ Григорій 1817
Морозовъ Михаилъ 1890
Морозовъ Николай 1881
Морозовъ Петръ........1910
Морошкинъ Сергѣй 1901
Морскій Антонъ........1902
Москаленко Ефимъ *1831
Москвинъ Николай 1846
Мостовой Дмитрій 1906
Мосцицкій Каетанъ 1878
Мочульскій Матвѣй 1884
Мочульскій Михаилъ 1906
Мочульскій Францискъ 1910
Мошинскій Иванъ 1877
Мошковъ Григорій *1848
Мошковъ Михаилъ *1841
Мошковъ Михаилъ.........1900
Мошковъ Николай 1873
Мошковъ Сергѣй 1874
Мрачковскій Карлъ 1831
Мришукъ Николай.......1904
Мрозовскій Игнатій-Теодоръ..................1903
Мрозовскій Іосифъ 1888
Мрочковскій Карлъ-Леонъ 1891
Мециховскій Казиміръ 1876
Мунро Даніилъ *1833
Муравьевъ-Апостолъ Сергій *1811
Муратовъ Павелъ 1904
Мурзаевъ Сергѣй 1899
Мурзо Адольфъ 1879
Мурзо Феликсъ 1879
Мусинъ-Пушкинъ Илларіонъ 1819
Мусинъ-Пушкинъ Клавдій 1836
Мусинъ-Пушкинъ Николай 1816
Мустафѣевъ Петръ *1845
Мухинъ Владиміръ 1908
Мухлинскій Станиславъ 1868
Муяки Константинъ 1883
Мыльниковъ Александръ 1901
Мынзовъ Миланъ 1906
Мышенковъ Константинъ 1900
Мышенковъ Сергѣй 1868
Мѣшковъ Александръ 1886
Мягковъ Николай *1835
Мягковъ Петръ 1828
Мяновскій Юлій-Валеріанъ 1862
Мясковскій Мечеславъ *1842
Мясниковъ Константинъ 1826
Мясоѣдовъ Леонидъ 1849
Мясоѣдовъ Николай 1844
Мясоѣдовъ Петръ 1876

Н.


Навроцкій Митрофанъ 1879
Навроцкій Михаилъ 1894
Нагаткинъ Павелъ..................1899
Нагель Александръ 1877
Нагродскій Адольфъ 1877
Нагродскій Владиміръ 1896
Надеждинъ Василій 1881
Надпорожскій Владиміръ 1879
Назаренко Андрей 1904
Назаровъ Василій 1871
Назимовъ Николай 1901
Налепинскій Александръ 1879
Налетовъ Леонидъ..................*1848
Нандельштедтъ Готлибъ.............1859
Напьерскій Карлъ..................1838
Нарбутъ Маріанъ...................1882
Нарбутъ Эдуардъ.........................1830
Насбергъ Маркъ.............................1901
Насбергъ Сергѣй............................1901
Насиловъ Василій 1882
Наумовъ Василій 1880
Наумовъ Константинъ *1837
Наумовъ Павелъ *1848
Нахтманъ Дмитрій 1876
Нахтманъ Иванъ 1875
Нахтманъ Леонидъ 1910
Нахтманъ Николай 1904
Небесовъ Николай 1904
Невинскій Валеріанъ 1880
Невмержицкій Казиміръ 1909
Невскій Александръ 1908
Невѣжинъ Гавріилъ 1901
— 202 —

Невядомскій Романъ 1884
Недзельскій Владиміръ 1900
Неждановъ Михаилъ 1903
Нейманъ Михаилъ 1909
Нейманъ Станиславъ 1881
Неклюдовъ Василій 1893
Некрасовъ Алексѣй 1885
Некрасовъ Илья...*1840
Некрасовъ Константинъ 1901
Некрасовъ Николай 1902
Некрасовъ Ѳеодоръ 1908
Нелавицкій Генрихъ *1844
Нелавицкій Карлъ 1839
Нелиповичъ Евгеній 1896
Немиловъ Николай 1906
Немира Адольфъ *1840
Немира Казиміръ *1841
Немировичъ-Данченко Михаилъ 1822
Немыцкій Николай 190З
Немѣшаевъ Клавдій............1871
Нерода Иванъ.................1883
Нероновъ Дмитрій 1863
Нертовскій Алексѣй 1904
Несуловскій Стефанъ-Григорій 1903
Несцеръ Антонъ...............1878
Нефедовъ Иванъ...............1900
Нефедьевъ Александръ 1901
Нефедьевъ Аркадій 1860
Нефедьевъ Владиміръ 1877
Нечаевъ Василій *1833
Нечай Афанасій...............1895
Неѣловъ Николай *1837
Никитинъ Александръ *1831
Никитинъ Анатолій 1881
Никитинъ Борисъ 1907
Никитинъ Дмитрій 1828
Никитинъ Дмитрій 1831
Никитинъ Иванъ 1892
Никитинъ Леонидъ 1882
Никитинъ Николай 1829
Никитскій Сергѣй 1886
Никифораки Антонъ 1833
Никифоровъ Василій 1872
Никифоровъ Василій 1897
Никифоровъ Павелъ 1897
Никлевинъ Тадеушъ-Александръ 1903
Николаевичъ Серафимъ 1898
Николаевъ Василій 1908
Николаевъ Всеволодъ 1903
Николаевъ Дмитрій 1908
Николаевъ Михаилъ 1901
Николаевъ Николай 1892
Николаи Викторъ 1901
Николаи Леопольдъ 1871
Николаи Ѳедоръ-Карлъ 1895
Николинъ Яковъ 1897
Никольскій Александръ 1888
Никольскій Александръ 1894
Никольскій Константинъ 1901
Нитославскій Александръ *1829
Нитославскій Викторъ 1852
Нитославскій Витольдъ 1855
Нитославскій Генрихъ 1832
Нитославскій Михаилъ *1829
Ничипуренко Николай 1899
Нищенковъ Леонидъ 1906
Новаковскій Иванъ 1859
Новаръ Николай........1906
Новгородскій Дмитрій 1904
Новгородцевъ Сергѣй 1892
Новиковъ Александръ 1907
Новиковъ Василій 1903
Новиковъ Владиміръ 1906
Новиковъ Дмитрій *1839
Новиковъ Ѳедоръ 1876
Новицкій Александръ 1904
Новицкій Владиміръ *1839
Новицкій Гилларій (ошибочно Станиславъ) 1844
Новицкій Дмитрій 1881
Новицкій Сергѣй 1904
Новицкій Степанъ 1902
Новкунскій Іосифъ-Тимофѣй 1897
Новокщеновъ Александръ 1836 Новомейскій Северинъ 1864
Новопашенный Павелъ 1899
Новоселовъ Дмитрій 1899
Новоторцевъ Алексѣй 1906
Нолькенъ Василій 1833
Нольтейнъ Егоръ 1876
Норденштамъ Карлъ 1822
Нордштейнъ Александръ 1829
Носовичъ Ѳеодосій 1906
Носовъ Леонидъ 1898
Нотгафтъ Иванъ 1865
Нырковъ Николай 1893
Нѣжинцовъ Ардаліонъ 1901
Нѣмцовъ Аполлонъ 1899
— 203 —

Нѣмцевъ Устинъ...........1887
Нѣмчиновъ Владиміръ 1884
Нюбергъ Альфредъ 1868
Нюбергъ Дмитрій 1896

О.


Обидзинскій Владиславъ 1900
Ободовскій Николай 1827
Оболдуевъ Николай 1833
Оболенскій кн. Василій *1837
Оболенскій Владиміръ 1904
Образцовъ Владиміръ 1897
Обромпальскій Эразмъ 1847
Овенъ Александръ 1893
Овсянниковъ Степанъ 1898
Овчеренко Василій 1908
Овчинниковъ Михаилъ 1884
Овчинниковъ Николай 1906
Оганезовъ Михаилъ 1891
Оглоблинъ Василій 1874
Одинцовъ Сергѣй 1837
Одынецъ Романъ-Ѳаддей 1904
Озеровъ Николай *1848
Озерскій Борисъ *1832
Окель Евгеній...............1834
Окербломъ Георгій 1899
Окербломъ Эдуардъ 1889
Окерманъ Альфредъ-Вольдемаръ 1904
Околовъ Флоріанъ 1875
Окуличъ Даніилъ 1873
Окуличъ Игнатій 1869
Окуличъ Сергѣй..............1904
Окуловъ Николай 1873
Окуневъ Александръ *1836
Олевскій Станиславъ-Селиверстъ 1900
Олендзскій Ѳаддей 1863
Олендскій Владиміръ 1882
Олехновичъ Валеріанъ 1889
Олехновичъ Ѳадей 1842
Олешкевичъ Станиславъ 1890
Оловенниковъ Андрей 1875
Олферьевъ Александръ 1831
Олышевъ Сергѣй 1883
Ольгинъ Павелъ 1900
Ольшанскій Владиміръ 1909
Ольшанскій Станиславъ 1886
Онуфровичъ Павелъ 1876
Ончуковъ Алексѣй 1891
Оппманъ Феликсъ-Максимиліанъ 1891
Оппенгеймъ Константинъ-Александръ 1895
Орвидъ Кесарій (ошибочно Иванъ) 1841
Ордынскій Владиміръ 1878
Оржеховскій Іосифъ 1883
Оржешко Каликстъ *1838
Оржешко Юлій *1838
Орелъ Дмитрій.....................1908
Орловскій Александръ 1830
Орловскій Владиміръ 1884
Орловскій Константинъ 1901
Орловскій Михаилъ 1877
Орловскій Николай 1877
Орловскій Станиславъ 1877
Орловъ Александръ 1901
Орловъ Владиміръ 1902
Орловъ Михаилъ....................1881
Орловъ Михаилъ....................1895
О’Руркъ гр. Александръ 1907
О’Руркъ гр. Эварестъ 1891
Орѣшковъ Борисъ 1903
Осинскій Андрей 1826
Осиповъ Александръ 1907
Осиповъ Алексѣй *1835
Осиповъ Николай 1890
Осиповъ Эсперъ *1835
Осмоловскій Михаилъ 1897
Осокинъ Викторъ 1839
Остаповъ Сергѣй 1902
Осташевъ Помпей 1896
Островскій Викторъ 1910
Островскій Иванъ 1890
Островскій Мечиславъ-Геркулянъ 1893
Островскій Николай 1871
Островскій Станиславъ 1878
Островскій Станиславъ 1904
Острогорскій Петръ *1815
Остроменцкій Казиміръ 1878
Остоумовъ Борисъ 1899
Остроумовъ Борисъ 1902
Остроумовъ Георгій 1889
Отто Константинъ..................1884
Оттокаръ Иванъ....................1904
Оттъ Владиміръ....................1844
— 204 —

Оттъ Федоръ.........*1811
Оттъ Федоръ.........*1840
Оффенбергъ ф. Стефанъ-Августинъ............1891
Охотинъ Ѳедоръ.......1896
Ошанинъ Степанъ......1829
Ошанинъ Федоръ *1827

П.


Павликовскій Владиславъ 1887
Павловичъ Владиславъ-Александръ 1900
Павловичъ Петръ 1878
Павловскій Владиславъ 1866
Павловскій Вячеславъ 1898
Павловскій Игнатій.........1846
Павловскій Ипполитъ 1896
Павловскій Левъ 1895
Павловскій Людвигъ 1842
Павловскій Юліанъ 1874
Павловъ Василій 1876
Павловъ Викторъ 1890
Павловъ Иванъ..............1903
Павловъ Иванъ..............1901
Павловъ Николай.1839
Павловъ Николай.1907
Павловъ Павелъ..1876
Павловъ Павелъ 1892
Павловъ Сергѣй 1878
Павша Василій..............1878
Павша Николай 1843
Падалко Илларіонъ 1872
Палашковскій Сергѣй 1863
Палей Сергѣй...............1881
Паленъ ф.-деръ Петръ 1836
Палибинъ Николай 1842
Палибинъ Павелъ *1826
Палибинъ Петръ *1827
Палибинъ Петръ.............1835
Палицынъ Евгеній...........1898
Палицынъ Ѳеодоръ...........1902
Павловъ Валеріанъ..........1844
Панаевъ Ипполитъ 1844
Панаевъ Павелъ 1857
Паналимановъ Евгеній 1871
Пандеръ Александръ 1898
Пановъ Алексѣй.............1901
Пановъ Василій.............1863
Пановъ Василій 1897
Пановъ Василій 1906
Пановъ Гавріилъ 1897
Пановъ Максимъ 1897
Пановъ Петръ *1832
Пантелѣевъ Алексѣй *1831
Пантелѣевъ Семенъ 1813
Панфиловъ Василій 1898
Панченко Стефанъ.........................................................................................................................1900
Панчулидзевъ Иванъ.......................................................................................................................1831
Параскивогло Николай.....................................................................................................................1885
Паризо Павелъ............................................................................................................................1823
Парландъ Освальдъ-Фансъ..................................................................................................................1899
Парскій Василій..........................................................................................................................1884
Парскій Дмитрій..........................................................................................................................1842
Паруновъ Николай.........................................................................................................................1901
Парфеновъ Михаилъ........................................................................................................................1907
Парфеновъ Сергѣй.........................................................................................................................1875
Парфіановичъ Николай.....................................................................................................................1910
Паскинъ Алексѣй..........................................................................................................................1858
Пассекъ Діомидъ..........................................................................................................................1832
Пассекъ Николай 1878
Пастаковъ Вартанъ 1897
Пастенаци Юлій-Людвигъ 1897
Пастуховъ Николай 1910
Патрикѣевъ Иванъ *1840
Паттонъ Евгеній 1896
Паувъ Реніеръ *1833
Паукеръ Германъ 1897
Паулъ Августъ...........................................................................................................................*1834
Пацевичъ Людвигъ 1890
Пацевичъ Петръ 1823
Пацъ-Помарнацкій Брониславъ..............................................................................................................1845
Пацъ-Помарнацкій Витольдъ-Іосифъ.........................................................................................................1900
Пачимади Михаилъ.........................................................................................................................1840
Пашкевичъ Адамъ..........................................................................................................................1875
Пашкевичъ Александръ.....................................................................................................................1872
Пашкевичъ Ананій........................................................................................................................*1837
Пашкевичъ Антонъ.........................................................................................................................1857
Пашкевичъ Вацлавъ-Эдвардъ....................................................................................................................................1900
Пашкевичъ Лукіанъ-Николай 1898
Пашковскій Адольфъ 1871
Пашковскій Францъ *1825
Пашковъ Александръ 1908
Пезаровіусъ Петръ 1877
— 205 —

Пекарскій Владиміръ 1901
Пель Вольдемаръ 1902
Пель Николай..................1874
Пель Николай 1906
Пенинскій Владиміръ *1844
Пентковскій Казиміръ 1884
Пеньковскій Францъ 1879
Передерій Григорій 1897
Передольскій Михаилъ 1900
Перекрестовъ Петръ 1903
Перетцъ Иванъ.................1889
Перловъ Борисъ 1899
Пермикинъ Георгій 1898
Перминовъ Василій 1883
Перовскій Алексѣй 1834
Перовскій Левъ...............*1831
Перренъ-Синельниковъ Александръ 1899
Перротъ Августъ 1837
Перротъ Гилларій 1841
Перротъ (ошибочно Парротъ) Морицъ 1860
Перротъ Станиславъ *1836
Персидокъ Станиславъ-Сикстусъ 1904
Персіановъ Василій 1894
Перуновъ Василій 1900
Перфильевъ Александръ 1882
Перфильевъ Николай 1879
Перхуровъ Владиміръ 1897
Перхуровъ Егоръ *1837
Перцовъ Николай 1880
Перцовъ Петръ 1880
Песанка Левъ 1865
Пестовъ Василій 1841
Пестовъ Владиміръ 1885
Петерсенъ Максимъ 1833
Петерсонъ Карлъ-Викторъ 1899
Петерсъ Александръ 1857
Петерсъ Николай 1848
Петковъ Вербанъ 1899
Петлинъ Алексѣй 1859
Петрашень Иванъ 1902
Петрашень Василій 1872
Петренко Александръ 1907
Петрини Викторъ 1889
Петровскій Дмитрій 1832
Петровскій Константинъ 1900
Петровскій Михаилъ 1853
Петровскій Николай 1878
Петровскій Сергѣй 1874
Петровъ Алексѣй 1886
Петровъ Алексѣй 1889
Петровъ Василій *1816
Петровъ Гермогенъ (ошибочно Ермогенъ) 1873
Петровъ Евгеній 1854
Петровъ Евгеній 1880
Петровъ Евгеній 1900
Петровъ Иванъ 1901
Петровъ Илларіонъ 1842
Петровъ Илья.......................1880
Петровъ Михаилъ 1899
Петровъ Михаилъ....................1902
Петровъ Николай 1877
Петровъ Николай 1904
Петровъ Петръ......................1831
Петровъ Рафаилъ 1843
Петровъ Рафаилъ 1882
Петрококино Евстратій 1908
Петрококино Спиридонъ 1876 Петропавловскій Василій 1889
Петропавловскій Сергѣй 1903
Пеццони Аннибалъ *1830
Печковскій Владиміръ 1867
Печковскій Константинъ *1842
Печковскій Степанъ 1888
Пешель Юліусъ-Эммануилъ........1904
Пештичъ Леонидъ 1902
Пещуровъ Алексѣй 1881
Пивковскій Ѳома................1881
Пигулевскій Дмитрій 1909
Пикторовъ Евгеній 1875
Пиларъ Іосифъ 1883
Пилипенко Василій 1877
Пилсудскій Станиславъ 1901
Пильсудскій Мечеславъ *1839
Пилянкевичъ Николай *1841
Пименовъ Василій 1908
Пини Александръ................1903
Пини Алексѣй...................1904
Пинусъ Владиміръ...............1901
Пирбудаговъ Константинъ 1901
Писаревскій Евгеній 1887
Писаревъ Петръ 1881
Пистолькорсъ фонъ Евгеній Аполлонъ 1895
Пишке Христофоръ 1828
Піотровскій Левъ *1841
Плакида Александръ 1883
— 206 —

Платанъ Адольфъ 1828
Платеръ-Зибергъ гр. Станиславъ 1842
Платеръ гр. Людвигъ *1838
Платеръ гр. Ѳадей 1840
Платовъ Николай 1901
Платоновъ Михаилъ 1880
Платоновъ Ѳеодоръ 1904
Плебинскій Брониславъ 1901
Плеве Александръ 1866
Плевинскій Романъ 1884
Плескачевскій Александръ 1875
Плескачевскій Вячеславъ 1875
Плисовъ Александръ 1839
Плонскій Оттонъ-Іосифъ 1893
Плющъ Ефремъ................1896
Плясовъ Николай 1882
Пневскій Степанъ 1875
Повалишинъ Алексѣй 1857
Повалишинъ Владиміръ 1904
Поваляевъ Дмитрій 1906
Повстанскій Владиславъ 1880
Погожевъ Левъ...............1908
Погорѣлко Николай 1876
Погоскій Иванъ..............1879
Погосскій Людвигъ *1847
Погосскій Николай 1853
Погребинскій Маркъ 1872
Подаревскій Людвигъ 1837
Подаревъ Василій 1893
Подгурскій Станиславъ 1876
Поддубный Николай 1897
Подкладчиковъ Николай *1837
Подпозовъ Александръ 1830
Подобѣдовъ Николай 1900
Подобѣдъ Артемій 1878
Подольскій Иванъ 1899
Подорога Меѳодій 1898
Подруцкій Евгеній 1883
Подрѣзанъ Владиміръ 1877
Подусковъ Николай 1901
Пожидаевъ Александръ 1891
Поздѣевъ Александръ *1837
Поздѣевъ Владиміръ *1826
Поздюнинъ Владиміръ 1901
Поземковскій Ѳедоръ 1843
Позинъ Зискинъ.........1880
Познякъ Константинъ....1880
Полевицкій Александръ 1903
Полежаевъ Александръ 1843
Полетаевъ Евгеній 1880
Полетика Николай *1840
Поливановъ Владиміръ 1885
Поливановъ Михаилъ 1904
Поливановъ Николай *1840
Политковскій Василій 1869
Политковскій Всеволодъ 1906
Поліектовъ Михаилъ 1879
Полницкій Константинъ 1910
Половцовъ Анатолій 1899
Половцовъ Ростиславъ 1890
Полозовскій Эдуардъ 1880
Полозовъ Александръ 1900
Полонскій Александръ 1822
Полторацкій Александръ *1812
Полунинъ Павелъ 1876
Поль Фортунатъ..............1843
Польковскій Игнатій 1875
Польманъ Петръ (ошибочно Владиміръ) 1835
Полѣновъ Алексѣй 1826
Полѣновъ Андрей.............1814
Поляковъ Владиміръ 1904
Поляковъ Георгій 1896
Поляковъ Иванъ..............1876
Поляковъ Лазарь 1875
Полякъ Абрамъ...............1875
Полякъ Лазарь...............1900
Поляновскій Иванъ *1838
Полянскій Александръ 1876
Померанцевъ Владиміръ 1906
Поморцевъ Алексѣй 1884
Поморцевъ Владиміръ 1900
Поморцевъ Петръ 1904
Пономаревъ Георгій 1908
Пономаревъ Михаилъ 1901
Понсетъ-де-Сандонъ Витольдъ 1883
Попель Вячеславъ (ошибочно Вечиславъ) 1899
Поплавскій Варѳоломей 1887
Поплавскій Владиславъ *1841
Поплавскій Иванъ 1859
Поплавскій Романъ 1843
Поплавскій Францъ 1878
Поповъ Александръ 1873
Поповъ Валентинъ 1907
Поповъ Викторъ 1878
Поповъ Викторъ 1908
Поповъ Веніаминъ 1899
Поповъ Владиміръ 1894
Поповъ Владиміръ 1906
— 207 —

Поповъ Иванъ.................1879
Поповъ Иванъ...................1880
Поповъ Иванъ...................1898
Поповъ Иванъ...................1909
Поповъ Иванъ...................1903
Поповъ Михаилъ *1841
Поповъ Николай.................1897
Поповъ Павелъ..................1906
Поповъ Петръ...................1817
Поповъ Петръ...................1908
Поповъ Сергѣй................1886
Поповскій Ипполитъ 1906
Поппе Владиміръ-Николай 1896
Поретъ Рихардъ...............1910
Порозовъ Александръ *1840
Порозовъ Яковъ 1840
Пороховщиковъ Сергѣй 1897
Портновъ Викторъ 1848
Порцель Николай 1880
Поршняковъ Михаилъ 1829
Пославскій Иванъ 1874
Посниковъ Сергѣй 1824
Посновъ Андрей *1843
Поссе Александръ 1838
Постельниковъ Николай 1856
Постниковъ Василій 1894
Потемкинъ Александръ *1813
Потемкинъ Владиміръ 1856
Потемкинъ Константинъ 1863
Потемкинъ Петръ 1882
Потоцкій Павелъ 1901
Потресовъ Александръ 1886
Потримайло Георгій 1894
Потѣхинъ Александръ *1845
Похлебинъ Александръ 1878
Походяшинъ Григорій *1820
Почепцовъ Сергѣй *1846
Правосудовичъ Михаилъ 1878
Правотарховъ Михаилъ.........*1836
Прангъ Сергѣй................1898
Прасоловъ Михаилъ *1839
Преженцевъ Алексѣй 1900
Прейсъ Евгеній 1906
Пейсъ Константинъ-Георгій 1904
Прейсъ Эрнестъ 1877
Пролинъ Алексѣй 1862
Преображенскій Дмитрій 1879
Прескотъ Эдгаръ 1830
Пржецлавскій Леонидъ 1904
Пржибышевскій Людвигъ 1832
Пржисецкій Игнатій *1846
Пригоровскій Андрей 1901
Пригоровскій Владиміръ 1904
Придоновъ Григорій 1875
Придоновъ Михаилъ 1882
Придоновъ Михаилъ 1885
Прилежаевъ Александръ 1901
Прилежаевъ Николай 1903
Пріоровъ Михаилъ 1902
Прозоровскій кн. Иванъ 1816

Прокоповичъ Георгій 1900
Прокофьевъ Георгій 1903
Прокофьевъ Николай *1846
Прокофьевъ Павелъ 1896
Прокофьевъ Петръ.......1902
Прокофьевъ Сергѣй 1899
Просинскій Игнатій 1889
Проскуряковъ Александръ 1887
Проскуряковъ Алексѣй *1837
Проскуряковъ Веніаминъ 1896
Проскуряковъ Дмитрій 1901
Проскуряковъ Лавръ 1884
Протасьевъ Александръ 1906
Протасьевъ Владиміръ 1877
Протичъ Владиміръ 1904
Протопоповъ Александръ 1873 Протопоповъ Александръ 1897 Протопоповъ Владиміръ 1876
Прохаско Людвигъ 1882
Прохницкій Александръ (ошибочно Андрей) 1824
Прохоровъ Николай 1862
Прудниковъ Александръ *1811
Прудниковъ Борисъ 1904
Прунгъ Павелъ..........*1818
Прушинскій Фелиціанъ 1869
Прѣсняковъ Евгеній 1861
Прянишниковъ Алексѣй 1878
Псаревъ Матвѣй.........1877
Псіолъ Константинъ (ошибочно Константинъ) 1834
Пстроконскій Александръ 1885
Пугачевъ Сергѣй--------1893
Пузановъ Василій-------1901
Пузановъ Павелъ 1886
Пузановъ Сергѣй 1892
Пузына Ксаверій 1879
Пузына Станиславъ 1879
— 208 —

Пузына Станиславъ............................................1910
Пузына Ѳадей.................................................1873
Пузыревскій Несторъ..........................................1885
Пульяновскій Ѳаддей..........................................1876
Пупаревъ Михаилъ.............................................1867
Пупаревъ Николай.............................................1862
Пургольдъ Михаилъ............................................1842
Пурышевъ Михаилъ.............................................1910
Пусловскій Вандалинъ.........................................*1834
Путкамеръ гр. Ипполитъ.......................................1883
Путкамеръ гр. Лаврентій......................................1880
Пухало-Лоренцевичъ Алексѣй.........................................................1846
Пуцята Матвѣй-Казиміръ 1885
Пушечниковъ Павелъ 1908
Пушешниковъ Александръ 1876
Пушторскій Павелъ 1901
Пущинъ Іосифъ *1842
Пфифферъ Іосифъ 1879
Пшенецкій Василій 1876
Пшенецкій Андрей 1898
Пѣвцовъ Павелъ 1820
Пѣховскій Іосифъ 1876
Пѣшковъ Кириллъ 1910
Пѣшковъ Николай 1849
Пэчъ Густавъ 1906
Пятницкій Николай 1895
Пятовъ Яковъ *1830
Пятышевъ Валентинъ 1902

Р.


Раабенъ ф. Эдуардъ......................1883
Рабекъ Феликсъ..........................1890
Рабиновичъ Хаимъ 1883
Рава Иванъ 1880
Раденъ Германъ 1831
Радецкій Владиміръ 1842
Радзѣіовскій Христофоръ 1878
Радкевичъ Мартинъ 1876
Радловъ Вольдемаръ-Эрнестъ 1902
Радовичъ Эмануилъ 1903
Радомыскій Флоріанъ 1882
Родциборъ Эдуардъ 1876
Радченко Павелъ 1895
Раецкій Адольфъ (ошибочно Игнатій) 1829
Разумихинъ Иванъ 1877
Райхъ Владиміръ 1908
Ракинтъ Евгеній 1875
Ральцевичъ Станиславъ 1879
Рангъ Михаилъ *1842
Ранцевичъ Александръ *1834
Расторгуевъ Андрей *1811
Рахинскій Владиміръ 1910
Рахлинъ Александръ 1900
Рахмановъ Петръ 1903
Раутенбергъ Александръ *1842
Рациборскій Адамъ 1880
Рациборскій Петръ 1881
Рашевскій Петръ 1874
Ребиндеръ Александръ 1867
Ребровскій Дмитрій *1827
Ревкевичъ Александръ 1882
Рего Юлій.....................................1874
Регульскій Артуръ 1857
Регульскій Генрихъ 1856
Редель Владиславъ 1877
Редеръ Александръ 1830
Редеръ Леонардъ 1874
Реевскій Романъ 1875
Реентовичъ Валеріанъ 1904
Резимовъ Альфонсъ 1828
Рейнакъ Владиміръ 1877
Рейнбергъ Лео-Вильгельманъ 1900
Рейнботъ Викторъ 1855
Рейнботъ Федоръ *1837
Рейнвальдъ Карлъ 1832
Рейнгардтъ Александръ *1830
Рейнгардтъ Гавріилъ *1835
Рейнгардтъ Матвѣй *1840
Рейнъ Эмилій *1847
Рейнъ Христіанъ 1854
Рейслеръ Владиміръ 1881
Рейхель Казиміръ 1819
Рейхманъ Исидоръ 1883
Рейхманъ Сигизмундъ 1878
Рекашевъ Федоръ 1896
Рекашевъ Евсигней 1898
Рельи Александръ *1824
— 209 —

Ремезовъ Василій 1893
Ремеръ ф. Вячеславъ 1894
Ренквистъ Робертъ 1873
Ренкуль ф. Николай 1874
Ренненкампфъ Карлъ 1835
Рербергъ Егоръ...............1821
Рербергъ Дмитрій 1901
Рербергъ Иванъ..................1852
Рербергъ Федоръ 1813
Рехенбархъ Казиміръ-Маріанъ 1899
Рехневскій Александръ 1855
Рехневскій Вацлавъ 1874
Рехневскій Карлъ 1844
Ржевускій Иванъ 1882
Ржевускій Казиміръ 1875
Ржепецкій Иванъ.................1874
Ржепецкій Маврикій 1886
Ризенкампфъ Георгій 1909
Риддеръ Егоръ *1828
Ридель Августъ..................1890
Ридигеръ Александръ 1827
Ринекъ Борисъ-Эдуардъ 1898
Риппасъ Александръ 1830
Риппасъ Борисъ 1864
Риссау Александръ *1816

Рихтеръ Августъ 1817
Рихтеръ Александръ 1910
Рихтеръ Стефанъ 1902
Рицкъ (ошибочно Рыцкъ) Урбанъ 1848
Робовскій Владиславъ 1910
Ровняковъ Аркадій 1902
Рогалевичъ Генрихъ 1881
Рогалевичъ Петръ 1910
Рогинскій Владиміръ 1899
Родевичъ Всеволодъ 1901
Родзевичъ Болеславъ 1879
Родзевичъ Иванъ 1842
Родзишевскій Леонидъ 1904
Родцевичъ Антонъ 1877
Роецкій Викентій 1887
Рожанскій Борисъ 1899
Рождественскій Александръ 1901
Рожковъ Михаилъ 1899
Розановъ Викторъ 1877
Розановъ Семенъ 1901
Розенбаумъ Абрамъ 1880
Розенбергеръ Владиміръ 1873
Розенбергъ Михаилъ..............1900
Розенвертъ Левъ 1886
Розенгартъ Леонъ 1884
Розенкампфъ Адольфъ 1821
Розенкампфъ бар. Карлъ 1814
Розенталь Августъ 1884
Розенталь Вальтеръ 1900
Розенталь Валентинъ 1900
Розенъ бар. Александръ *1813
Розенъ бар. Николай 1819
Розовъ бар. Эдуардъ 1815
Розингъ Николай 1909
Розинъ Михаилъ..................1898
Розовъ Иванъ....................1903
Розовъ Михаилъ *1842
Рокасовскій Алексѣй 1814
Рокасовскій Платонъ 1815
Рокотовъ Николай 1898
Рокштулъ Леонъ *1831
Ролледеръ Алексѣй 1829
Романовскій Густавъ 1859
Романовскій Викторъ 1901
Романовскій Константинъ 1899
Романовскій Сергѣй 1876
Романовскій Сергѣй 1898
Романовъ Александръ 1821
Романовъ Александръ 1877
Романовъ Александръ 1900
Романовъ Григорій 1881
Романовъ Николай 1847
Романченко Сергѣй 1888
Ромашевъ Василій 1878
Ромбергъ Александръ 1867
Ромейковъ Иванъ *1840
Роппъ Леонъ 1832
Россель Вильямъ-Алексѣй 1900
Ротвандъ Андрей-Леонъ 1902
Роткевичъ Казиміръ 1882
Рохмановъ Михаилъ 1897
Рощенскій Николай 1908
Рощинъ Александръ 1903
Руанетъ Алексѣй *1841
Руанетъ Петръ.....................1837
Рубановскій Іосифъ 1882
Рубанъ Василій 1869
Рудаковъ Василій 1876
Рудаковъ Евгеній 1875
Рудбахъ Вильгельмъ-Оскаръ 1902
— 210 —

Руденко Степанъ 1869
Рудзіевскій Александръ 1897
Рудзинскій Иванъ 1880
Рудневъ Александръ 1875
Рудницкій Александръ 1904
Рудницкій Богданъ 1877
Рудницкій Викторъ 1871
Рудницкій Георгій 1899
Рудницкій Никопай 1896
Рудницкій Павелъ 1901
Рудницкій Юліанъ 1877
Рудовскій Юліанъ 1882
Рудомазинъ Петръ *1842
Руинъ Константинъ 1882
Руммель Адольфъ *1836
Руммель Владиславъ 1841
Руммель Владиславъ 1875
Руммель Феофилъ 1836
Руммель Юліанъ...........1843
Румянцевъ Евгеній 1902
Рунге Адольфъ............1881
Рундо Альфредъ...........1901
Руничъ Александръ 1839
Руновъ Алексѣй 1910
Рупневскій Болеславъ 1880
Русановъ Алексѣй 1902
Русановъ Борисъ 1900
Русановъ Михаилъ........*1832
Русановъ Петръ...........1836
Руссіянъ Марцелинъ 1876
Рутенбергъ Василій 1831
Рутковскій Болеславъ 1875
Рутковскій Казиміръ 1845
Рутковскій Мечиславъ 1874
Рутманъ Робертъ 1909
Рутскій Леонардъ 1882
Рущицъ Эммануилъ *1846
Рыбалкинъ Иванъ 1884
Рыбинъ Николай 1906
Рыдзевскій Павелъ-Николай 1909
Рыдзевскій Эрнестъ-Карлъ 1893
Рыжевъ Александръ 1883
Рыжевъ Владиміръ 1892
Рыльскій Болеславъ 1877
Рыльскій Пржемыславъ 1863
Рымкевичъ Ромуальдъ *1839
Рымша Эдуардъ 1890
Рыпинъ Николай 1901
Рыпинскій Иванъ *1837
Рытель Мечиславъ 1878
Рыхальскій Василій 1902
Рыхальскій Георгій 1901
Рыхальскій Поликарпъ 1898
Рышковъ Павелъ 1898
Рѣдькинъ Петръ *1826
Рѣдько Александръ 1904
Рѣзниковъ Моисей 1886
Рѣзцовъ Дмитрій 1897
Рѣзцовъ Николай 1900
Рѣшеткинъ Михаилъ 1906
Рѣщиковъ Аполлонъ 1901
Рютневь Петръ.........1864
Рябковъ Михаилъ 1900
Рябоконь Владиміръ 1906

С.


Сабанинъ Борисъ 1903
Сабельниковъ Косьма 1901
Саблинъ Петръ 1855
Саблинъ Ростиславъ 1874
Саблуковъ Федоръ 1833
Савельевъ Александръ 1898
Савельевъ Евгеній 1903
Савельевъ Леонидъ 1899
Савельевъ Николай 1880
Савельевъ Рафаилъ 1872
Савиничъ Михаилъ 1906
Савинъ Павелъ 1883
Савинъ Сергѣй................................................1899
Савицкій Александръ 1855
Савицкій Василій 1879
Савицкій Казиміръ 1880
Савицкій Леонардъ 1840
Савицкій Михаилъ *1839
Савицкій Николай 1846
Савицкій Петръ 1853
Савицкій Ромуальдъ-Владиславъ 1909
Савицкій Станиславъ-Александръ....................................................................1904
Савкевичъ Вячеславъ...............................................................................1897
Савкинъ Иванъ.....................................................................................1908
Савковъ Николай...................................................................................1902
Савримовичъ Болеславъ 1873
Савримовичъ Вольдемаръ-Августъ 1901
— 211 —

Сагаревъ Александръ 1869
Сагаревъ Владиміръ 1864
Сагатовскій Бенигнъ-Феликсъ 1883
Садковскій Витольдъ 1909
Садовскій Артуръ-Флоріанъ 1891
Садовскій Иванъ 1830
Садовскій Тимофей 1844
Садниковъ Александръ 1888
Сазоновъ Василій 1898
Сакеръ Соломонъ 1886
Саковичъ Александръ 1874
Саковичъ Иванъ..................1869
Саковскій Александръ 1838
Саламбековъ Николай 1870
Салинъ Николай..................1882
Саловъ Василій..................1858
Саломе Робертъ..................1907
Саломе Робертъ..................1873
Салтановъ Павелъ 1897
Салтыковъ Карабетъ 1898
Сальковъ Владиміръ 1866
Сальмановичъ Августинъ-Иванъ 1892
Сальмановичъ Владиславъ 1841 Сальмановичъ Эдуардъ 1841
Самгинъ Николай 1884
Самовичъ Александръ 1883
Самознаевъ Владиміръ 1880
Самойловъ Александръ 1907
Самойловъ Вячеславъ 1834
Самойловъ Леонидъ 1907
Самойловъ Саломонъ 1881
Самсель Викарій.................1902
Самсоновъ Иванъ 1901
Самусъ Сергѣй...................1856
Сангурскій Владиміръ 1884
Сапаловичъ Иванъ 1831
Сапицкій (ошибочно Саницкій) Левъ 1872
Сарандинаки Михаилъ 1899
Саранчевъ Викторъ 1906
Сарафовъ Николай 1909
Сарафовъ Петко 1900
Сарафовъ Тома 1910
Сардаровъ Александръ 1890
Сардаровъ Михаилъ 1891
Сатинъ Михаилъ 1893
Сатинъ Никита 1901
Сатунинъ Владиміръ 1876
Саундерсъ Константинъ 1837
Сафарянцъ Левонъ 1901
Сафоновъ Андрей 1894
Сафоновъ Владиміръ 1900
Сафоновъ Евгеній 1881
Сафоновъ Иванъ................1900
Сафроновъ Николай 1886
Саханскій Алексѣй 1904
Саханскій Алексѣй 1825
Саханскій Валеріанъ 1876
Саханскій Николай *1848
Сахаровъ Александръ 1894
Сахаровъ Алексѣй 1901
Сахаровъ Владиміръ 1900
Сахаровъ Вячеславъ 1888
Сахаръ Михаилъ 1898
Сахновскій Александръ 1867
Сахулинъ Дмитрій 1900
Сборщиковъ Павелъ 1895
Свентицкій Александръ 1873
Свентицкій Аркадій 1874
Свентицкій Сергѣй 1877
Свенторжецкій Викторъ 1899
Свентоховскій Адамъ 1888
Свенцицкій Генрихъ 1876
Свержевскій Венцеславъ *1840
Свинцовъ Анатолій 1877
Свиньинъ Петръ *1818
Свиридовъ Николай *1844
Свирѣлинъ Михаилъ 1895
Свищевъ Лаврентій 1836
Свіонтецкій Сильверій *1846
Свіягинъ Николай 1882
Своевъ Александръ 1842
Свѣнтицкій Николай *1824
Свѣшниковъ Павелъ 1857
Святницкій Владиміръ 1885
Свяцкій Доминикъ *1842
Севастьяновъ Василій *1842
Севастьяновъ Яковъ 1814
Северинъ Константинъ 1897
Севрюгинъ Алексѣй 1825
Седѣльниковъ Михаилъ 1846
Сеенъ Артуръ..................1903
Селезневъ Николай 1898
Селецкій Николай..............1882
Селивановъ Алексѣй............1856
Селивановъ Дмитрій............1827
Селивановъ Михаилъ............1856
Селицкій Ѳаддей...............1885
Селумовъ Иванъ................1881
— 212 —

Семейкинъ Николай 1896
Семененко-Крамаревскій Петръ *1835
Семеновъ Адріанъ 1832
Семеновъ Вадимъ 1902
Семеновъ Константинъ 1879
Семеновъ Константинъ 1901
Семеновъ Петръ..........1831
Семенчиновъ Иванъ 1863
Семиколѣновъ Гавріилъ 1867
Семихатовъ Анатолій 1899
Семичевъ Алексѣй *1841
Семичевъ Василій 1836
Семичевъ Владиміръ 1860
Семичевъ Михаилъ 1831
Семичевъ Семенъ 1821
Семковскій Викторъ 1897
Семковъ-Совойскій Митрофанъ 1891
Сендакъ Александръ 1910
Сендакъ Веніаминъ 1879
Сендзиковскій Ромуальдъ 1872
Сентъ-Илеръ Георгій *1840
Сентянинъ Михаилъ 1824
Сентянинъ Николай 1856
Сеньковскій Михаилъ 1896
Сенявинъ Владиміръ 1875
Серафимовичъ Владиміръ 1901 Сербиновичъ Александръ 1882
Сербскій Александръ 1898
Сергіевскій Василій 1885
Сергѣевъ Левъ *1835
Сергѣевъ Петръ...........1835
Сергѣевъ Сергѣй..........1882
Сергѣевъ Федоръ..........1895
Серебренитскій Борисъ 1901
Серебренитцкій Ефремъ 1866
Серебренниковъ Николай 1868
Серебряковъ Александръ 1836
Серебряковъ Анатолій 1863
Серебряковъ Борисъ 1908
Серебряковъ Евгеній 1879
Серебряковъ Ипполитъ 1839
Серебряковъ Николай 1864
Серединскій Григорій 1877
Середоникъ Николай 1883
Сержинскій (онъ-же Сержинекъ) Иванъ 1908
Сержпутовскій Иванъ 1883
Сермягинъ Владиміръ 1906
Сеславинъ Константинъ *1846
Сеславинъ Нилъ............1857
Сиверсъ гр. Фердинандъ *1811
Сивертъ Владиславъ 1871
Сивковъ Алексѣй 1832
Сигристъ Евгеній 1887
Сидоренко Григорій 1899
Сидоровъ Александръ 1903
Сикорскій Іосифъ 1876
Силевичъ Николай 1910
Силинъ Михаилъ *1842
Силичъ Александръ 1897
Силичъ Валеріанъ 1866
Силичъ Иванъ.....................1869
Силіандеръ Андріанъ 1879
Симановичъ Павелъ................1878
Симбергъ Карлъ...................1875
Симоновъ Анатолій.........1883
Симоновъ Анатолій.........1909
Симоновъ Яковъ............1875
Симонъ Константинъ 1878
Синеоковъ Иванъ 1910
Синицынъ Александръ 1847
Синицынъ Георгій 1879
Синицынъ Дмитрій 1849
Синклеръ Егоръ...................*1838
Сипайло Казиміръ 1863
Сипайло Карлъ....................1863
Сипайло Ѳадей....................1842
Сиротинъ Дмитрій 1890
Сицилинскій Николай *1842
Скабалановичъ Борисъ 1901
Скавинскій Станиславъ-Брониславъ 1903
Скальскій Иванъ 1869
Скальскій Константинъ см. стр 37 1823
Скасырскій Иванъ 1882
Скварченко Александръ 1904
Скверчинскій Феликсъ 1887
Скворцовъ Павелъ 1898
Склевицкій Семенъ 1887
Склобовскій Павелъ 1897
Скляровъ Александръ 1902
Сковзгирдъ Владиславъ-Юзефъ 1892
Скомпскій Францъ-Селезій 1910
Скороходскій Иванъ *1843
Скрыльниковъ Петръ 1882
Скрябинъ Владиміръ 1903
— 213 —

Скрябинъ Иванъ................1901
Скугаревскій Иванъ..1896
Скупѣвскій Брониславъ.........1879
Скупѣвскій Казиміръ.1878
Славинскій Северинъ-Теофилъ...1902
Славичъ Николай................1825
Славковичъ Андрей..............1902
Слендзинскій Станиславъ..........................1884
Слизенъ Брониславъ 1839
Слизенъ Люціанъ *1828
Слободзинскій Николай *1846
Слободзинскій Николай 1878
Слободскій Родіонъ 1901
Слободчиковъ Борисъ 1898
Словиковскій Иванъ 1879
Слоновскій Сергѣй 1877
Слуцкій Маркусъ 1886
Слюжинскій Иванъ 1876
Смагинъ Иванъ.................*1840
Смаковскій Иванъ 1891
Смирновъ Александръ *1812
Смирновъ Александръ 1898
Смирновъ Алексѣй 1881
Смирновъ Андріанъ 1896
Смирновъ Владиміръ 1904
Смирновъ Леонидъ...............1901
Смирновъ Николай 1875
Смирновъ Николай 1907
Смирновъ Сергѣй 1875
Смирновъ Сергѣй 1883
Смирновъ Сергѣй 1898
Смирновъ Сергѣй 1900
Смитъ Іосифъ-Альбертъ 1897
Смоленскій Игнатій 1859
Смоликовскій Северинъ 1837
Сморчевскій Іосифъ 1906
Смугге Владиміръ 1899
Смѣловскій Алексѣй 1864
Снарскій Болеславъ-Аполлинарій 1893 Снарскій Николай 1900
Снегиревъ Анатолій...........1874
Снитко Сергѣй................1896
Собанскій Стефанъ 1879
Собанѣевъ Иванъ *1830
Собанѣевъ Павелъ.............1833
Собко Николай................1903
Собко Петръ 1840
Собко Яковъ 1845
Соболевскій Александръ 1863
Соболевскій Валеріанъ-Викторъ 1898
Соболевскій Владиміръ 1830
Соболевскій Владиміръ 1860
Соболевскій Владиславъ 1873
Соболевскій Дмитрій *1838
Соболевскій Иванъ 1829
Соболевскій Ипполитъ 1880
Соболевскій Константинъ 1865
Соболевскій Людвигъ 1865
Соболевскій Николай 1875
Соболевъ Александръ 1840
Соболевъ Василій *1842
Соболевъ Василій 1887
Собоцинскій Антонъ 1896
Собѣщанскій Игнатій-Святославъ 1898
Сокальскій Григорій 1890
Соковичъ Владиміръ 1902
Соковичъ Евгеній 1893
Соколиковъ Леонидъ 1902
Соколовскій Валеріанъ 1901
Соколовскій Василій 1910
Соколовскій Владиміръ 1904
Соколовскій Іосифъ 1878
Соколовскій Ричардъ 1863
Соколовскій Сергѣй 1898
Соколовскій Эдуардъ 1862
Соколовъ Александръ 1902
Соколовъ Алексѣй 1889
Соколовъ Андрей *1842
Соколовъ Владиміръ 1903
Соколовъ Владиміръ 1879
Соколовъ Викторъ 1839
Соколовъ Дмитрій 1884
Соколовъ Николай..........1847
Соколовъ Николай 1897
Соколовъ Николай 1899
Соколовъ Леонидъ 1902
Соколовъ Помпей 1870
Соколовъ Сергѣй 1901
Соларевъ Александръ.......1897
Солнцевъ Николай..........1872
Солнцевъ Петръ............1858
Соловейчикъ Борисъ 1877
Соловьевъ Александръ 1868
Соловьевъ Григорій 1891
Соловьевъ Петръ...........1874
Соловьевъ Петръ 1906
Соловьевъ Сергѣй *1843
— 214 —

Соломка Эрастъ...........*1831
Сомовъ Иванъ.............1863
Сопоцько Эрикъ-Семенъ 1887
Сорокинъ Гавріилъ *1838
Софроновъ Александръ 1896
Софронѣевъ Семенъ 1869
Сохачевскій Борисъ 1906
Спальвингъ Гори-Антонъ 1900
Спасовскій Витольдъ 1865
Спасскій Платонъ *1844
Спасскій Сергѣй *1839
Спенглеръ бар. Николай 1874
Спенглеръ бар. Эдуардъ 1845
Сперанскій Александръ 1909
Спиро Антонъ...............1884
Срединскій Павелъ..........1898
Стабровскій Феликсъ........1841
Ставровскій Владиміръ......1898
Ставровскій Максимиліанъ...1873
Стакле Петръ-Фридрихъ......1906
Сталь Александръ...........1829
Сталь-де-Гольстейнъ Ермолай........................1822
Станевичъ Болеславъ 1830
Станевичъ Георгій-Марьянъ 1904
Станевичъ Іосифъ *1839
Станевичъ Сигизмундъ 1853
Станиславскій Василій 1877
Станиславскій Владиміръ 1869
Станицкій Евстафій 1833
Станкаръ Борисъ 1835
Становой Иванъ........1901
Старженецкій-Лаппа Александръ 1899
Старженецкій-Лаппо Георгій 1879
Старжинскій Николай 1902
Старицкій Александръ 1901
Старицкій Алексѣй 1895
Старицкій Константинъ 1868
Старицкій Петръ 1857
Стахановъ Кириллъ 1814
Стебницкій Іеронимъ 1852
Стеллецкій Иванъ 1873
Стемпинскій Андрей 1857
Степановскій Александръ *1834
Степановскій Андрей *1826
Степановскій Константинъ *1837
Степановъ Алексѣй 1887
Степановъ Владиміръ 1908
Степановъ Георгій 1874 Степановъ Дмитрій 1908
Степановъ Иванъ *1846
Степановъ Порфирій *1847
Стефаницъ Михаилъ 1902
Стефанкевичъ Павелъ 1898
Стецевичъ Іосифъ..........1879
Стиривалъ Клаусъ-Альфредъ 1827
Стойковъ Михаилъ 1864
Столпянскій Всеволодъ 1898
Стольниковъ Иванъ 1888
Стояновъ Евгеній 1862
Стояновъ Евгеній 1875
Стравинскій Адольфъ 1847
Страковскій Людвигъ 1881
Страховскій Егоръ......1882
Страховъ Платонъ.......1834
Страшинскій Станиславъ.1882
Страшкевичъ Михаилъ....1874
Стремоуховъ Алексѣй....1847
Стремоуховъ Владиміръ..1824
Стремоуховъ Дмитрій....1824
Стремоуховъ Михаилъ....1829
Стремоуховъ Николай....1866
Стрецкій Владиміръ.....1901
Стржалко Алоизій 1887
Стржалковскій Петръ *1843
Стржелецкій Эдуардъ 1874
Стрижевъ Константинъ 1881
Стримовичъ Іосифъ 1884
Строгановъ бар. Александръ *1812
Строгановъ бар. Николай *1812
Строгановъ бар. Сергій *1811
Строевъ Николай 1909
Строковскій Александръ 1875
Строковскій Егоръ 1838
Строковскій Рафаилъ 1836
Строльманъ Александръ *1838
Струве Георгій Альфредъ 1910
Струве Отто-Карлъ.........1904
Струве ф. Оттонъ.........1875
Струдницкій Гизбергъ-Александръ 1892
Струмилла Мечиславъ *1841
Струмилло Казиміръ 1885
Стрѣловъ Иванъ 1904
Стуартъ Александръ 1829
Стуартъ Эдуардъ 1830
— 215 —

Студзинскій Владиміръ 1864
Стульгинскій Владиміръ-Фердинандъ 1901
Стульгинскій Владиславъ 1876
Ступаловъ Александръ 1894
Ступишинъ Михаилъ *1841
Стычинскій Левъ.........1874
Суворовъ Василій 1838
Сувчинскій Петръ 1865
Суздальцевъ Николай 1904
Сулима Федоръ...........1841
Сулковскій Андрей 1876
Султановъ Фетъ-Али 1870
Сумароковъ Василій 1872
Сумароковъ Дмитрій 1883
Сумовскій Іоакимъ 1885
Сумцовъ Александръ 1859
Сумцовъ Николай 1825
Сумцовъ Федоръ.........1864
Сумцовъ Федоръ.........1860
Сунгуровъ Николай 1828
Сундерландъ Максимиліанъ 1875
Сураженскій Владиміръ *1847
Суринъ Александръ 1907
Сусановъ Николай 1873
Сусаревъ Сергѣй 1886
Сусловъ Александръ 1907
Сутговъ Александръ *1818
Сутугинъ Петръ *1847
Суханинъ Георгій 1838
Сухановъ Николай 1880
Суховецкій Брониславъ 1867
Суховецкій Мечиславъ 1868
Суховъ Діомидъ........1899
Суходольскій Алексѣй 1837
Суходольскій Вячеславъ 1885
Суходольскій Иванъ 1901
Суходольскій Константинъ *1842
Сухоржевскій Іосифъ 1886
Сушинскій Бальтазаръ 1870
Сушинскій Владиславъ-Михаилъ 1906
Сушинскій Константинъ 1879
Сушкевичъ Казиміръ 1883
Сущевскій Іосифъ *1835
Сущинскій Николай 1880
Сыробоярскій Михаилъ 1876
Сыромятниковъ Иванъ 1910
Сыромятниковъ Сергѣй 1907
Сысоевъ Борисъ........1907
Сысоевъ Сергѣй (ошибочно Сысовъ) 1895
Сытенко Иванъ 1867
Сыхинъ Нилъ...........1892
Сычевскій Валеріанъ 1829
Сѣдовъ Яковъ............1833
Сѣмашко Павелъ-Витольдъ 1910
Сѣмашко Іосифъ 1887
Сѣнницкій Флоріанъ *1839
Сѣриковъ Александръ 1878

Т.


Тавлиновъ Константинъ 1906
Тагѣевъ Викторъ 1898
Тагѣевъ Георгій................1899
Таллако Павелъ.................1902
Талашевъ Вячеславъ 1909
Таненбаумъ Абрамъ 1884
Танненбергъ Богданъ 1827
Танненбергъ Николай 1831
Тарасовъ Алексѣй *1840
Тарасовъ Василій 1899
Тарасовъ Николай 1876
Тарасовъ Петръ *1840
Тарашкевичъ Антонъ 1908
Таргонскій Карлъ 1854
Тарновскій Ксенофонтъ 1881
Тархановъ Викторъ 1909
Тарханъ-Мауравовъ кн. Николай 1852
Татариновъ Висилій 1874
Татищевъ гр. Паладій *1845
Таубе бар. ф. Александръ 1858
Таубе бар. Владиміръ 1893
Таубе бар. ф. Карлъ 1857
Таубе бар. ф. Михаилъ 1882
Таубе бар. Сергѣй 1891
Таубе Фердинандъ.......1831
Таубе Юлій.............1836
Таунли Карлъ...........*1835
Таунли Петръ...........1862
Таушевъ Николай 1876
Таушевъ Степанъ *1845
Тахтамышевъ Георгій 1901
— 216 —

Твардовскій Петръ 1883
Тваровскій Александръ 1880
Тверитиновъ Александръ 1880
Тверитиновъ Алексѣй 1868
Тейхманъ Оскаръ-Александръ 1904
Тейхманъ Фридрихъ-Эмиль 1896
Телѣгинъ Николай 1901
Тенишевъ кн. Владиміръ 1857
Тергукасовъ Арташесъ 1841
Тергукасовъ Аршакъ 1839
Теренецкій-Климовичъ Маркъ *1844
Терентьевъ Вильгельмъ 1881
Терентьевъ Иванъ 1879
Тереховъ-Багрѣевъ Сергѣй 1900
Терещенко Ксенофонтъ 1886
Терлецкій Павелъ 1875
Терлецкій Павелъ 1907
Терменъ Францъ 1823
Терне Иванъ...............1832
Терпуговъ Николай.........1901
Теръ-Арутиновъ Аршакъ.....1886
Теръ-Микаэльянцъ Леонъ....1895
Теръ-Минасовъ (онъ-же Теръ-Минасьянцъ) Степанъ......................1903
Теръ-Овакимовъ Александръ...................1893
Теръ-Степановъ Оганесъ (Иванъ) 1908
Тессманъ Карлъ............1873
Тесьминъ Андрей 1844
Тесьминъ Петръ............1882
Тидебель Максимъ *1843
Тиденъ Карлъ.............*1827
Тизенгаузенъ бар. Евгеній 1887
Тиллингеръ Ѳаддей-Якентій 1903
Тиль Ѳедоръ 1884
Тильтинъ Анатолій 1899
Тиммъ Владиміръ-Карлъ 1896
Тимоновъ Всеволодъ 1886
Тимофѣевъ Александръ см. стр. 37 1823
Тимофѣевъ Борисъ..........1908
Тимофѣевъ Викторъ 1836 Тимофѣевъ Владиміръ (онъ-же Тимофѣевъ-Рясовскій) 1883
Тимошенко Степанъ 1901
Тимченко Валерій 1899
Титовъ Валеріанъ 1858
Титовъ Федоръ.............1909
Тихменевъ Григорій 1875
Тиховскій Дмитрій 1908
Тихоміровъ Александръ 1883
Тихоміровъ Александръ 1887
Тихомировъ Иванъ 1908
Тихоміровъ Константинъ 1891
Тихоміровъ Николай 1885
Тихоміровъ Тихонъ 1890
Тихоцкій Василій *1840
Тихоцкій Вячеславъ 1902
Тихфинскій Николай 1891
Тихѣевъ Денисъ............1895
Тицъ Дмитрій..............1900
Тишининъ Александръ *1838
Тишинъ Гавріилъ *1846
Токаревъ Алексѣй 1877
Токаржевскій Генрихъ 1901
Толбузинъ Викторъ 1842
Толвинскій Константинъ 1888
Толвинскій Николай 1877
Толстовъ Василій 1908
Толмачевъ Евграфъ 1852
Толмачевъ Сергѣй 1877
Толмачевъ Ѳедоръ 1897
Толпыго Иванъ 1865
Толпыго Николай 1882
Толстой Алексѣй 1849
Толстой Григорій 1836
Толстой Леонидъ *1848
Толстой Михаилъ 1901
Толстопятовъ Владиміръ 1897
Толубѣевъ Александръ 1906
Томашевичъ Викентій 1881
Томашевскій Константинъ 1883
Томашевскій Станиславъ 1886
Томашевъ Николай 1882
Томашинскій Северинъ *1842
Томилинъ Григорій *1826
Томковидъ Федоръ *1844
Тонконогъ Иванъ 1874
Топчіевъ Александръ 1885
Тороповъ Иванъ 1907
Торопчаниновъ Антонъ 1839
Тоссовскій Флоріанъ 1877
Точисскій Вацлавъ-Феликсъ 1900
Травчетовъ Сергѣй 1885
Трактатовъ Дмитрій 1881
— 217 —

Трахтенбергъ Анатолій...1906
Трейтеръ Александръ.....1849
Тренинъ Александръ......1899
Тренинъ Владиміръ.......1899
Тренюхинъ Владиміръ.....1896
Трепетцовъ Василій......1904
Трескинскій Анатолій....1897
Третьяковъ Александръ...1900
Третьяковъ Евгеній......1904
Третьяковъ Михаилъ......1881
Трефуртъ Константинъ....1839
Трилинскій Владиславъ...1902
Трипольскій Иванъ.......1902
Трифоновъ Иванъ.........1906
Троицкій Викторъ........1876
Троицкій Николай.......*1839
Трофимовичъ Василій.....1819
Троцкій-Сенютовичъ Сергѣй.....................1894
Трубецкой Сергѣй 1894
Трубинъ Кронидъ 1894
Трубниковъ Александръ 1873
Трубниковъ Арсеній 1843
Трувеллеръ Вильгельмъ 1829
Трувеллеръ Рихардъ 1829
Трувеллеръ Робертъ 1838
Трунинъ Павелъ..........1855
Труновъ Александръ 1836
Трусевичъ Иванъ 1867
Трусовъ Сергѣй..........1876
Трухановъ Владиміръ 1880
Трушковскій Антонъ 1900
Трушковскій Владиславъ 1888
Тузъ Адамъ............1908
Туловскій Клементій *1827
Туловскій Николай 1864
Тулодзецкій Стефанъ-Генрихъ 1904
Туляковъ Северинъ 1889
Тумановъ кн. Георгій 1896
Тумковскій Иванъ *1843
Туровичъ Людвигъ......1874
Туровичъ Стефанъ-Иноцентій 1900
Туровичъ Юрій-Губертъ 1906
Турцевичъ Іосифъ 1872
Турчевичъ Модестъ *1845
Турчиновичъ-Сушицкій Людвигъ 1882
Тухолка Владиміръ 1899
Тушинскій Михаилъ *1838
Тушинскій Николай 1838
Тушинскій Сергѣй 1903
Тыдельскій Ѳаддей-Генрихъ.................1910
Тынышпаевъ Мухмеджанъ 1906
Тышка Чеславъ........1881
Тюнтинъ Александръ 1895
Тюфяевъ Александръ 1822
Тюфяевъ Павелъ *1819
Тяпкинъ Николай 1894

У.


Узембло Юлій.............1885
Укельскій Владиславъ-Эразмъ 1902
Уколовъ Владиміръ 1894
Улановъ Михаилъ..........1899
Улинскій Станиславъ.......1883
Улыбышевъ Владиміръ.......1821
Улькъ Янъ.................1902
Ульяновъ Евгеній 1906
Ульяновъ Павелъ 1899
Умановъ Николай *1843
Уманскій Сергѣй..........1873
Умы-Руко-Запольскій Антонъ 1875
Унгернъ-Штернбергъ бар. Владиміръ 1858
Унгернъ-Штернбергъ бар. Георгъ 1815
Унгернъ-Штернбергъ бар. Рольфъ 1903
Унгернъ-Штернбергъ бар. Эдуардъ 1819
Унковскій Ѳедоръ 1908
Уразовъ Игнатій........1859
Урбанскій Иванъ 1891
Уреніусъ Николай 1837
Уреніусъ Петръ *1841
Урлашевъ Ѳедоръ 1874
Урсати Александръ 1873
Урусовъ Петръ...........1880
Усовъ Василій...........1860
Усовъ Николай...........1898
— 218 —

Усовъ Павелъ............1865
Усовъ Петръ 1853
Успенскій Георгій 1898
Успенскій Дмитрій.......1882
Успенскій Николай.......1896
Устиновъ Павелъ.........*1840
Устиновъ Павелъ.........*1841
Уструговъ Леонидъ.......1902
Утгофъ Романъ...........1904
Уткинъ Андрей..........1875
Уфнярскій Генрихъ *1845
Ухтомскій кн. Фотій 1856
Ушаковъ Александръ 1835
Ушаковъ Владиміръ 1837
Ушаковъ Владиміръ 1901
Ушаковъ Дмитрій 1879
Ушинскій Константинъ 1881

Ф.


Фаворскій Владиміръ 1906
Фадѣевъ Викторъ 1857
Фадѣевъ Владиславъ *1841
Фадѣевъ Петръ............1857
Фаерманъ Георгій 1909
Фалевичъ Александръ 1843
Фалѣевъ Петръ............1901
Фальковскій Викентій 1873
Фанагорскій Петръ 1895
Фантгофъ Яковъ...........1817
Фанъ-Ци-Гуанъ............1909
Фатѣевъ Георгій..........1900
Фармаковскій Павелъ 1881
Фадковичъ Богданъ 1877
Федоровичъ Іосифъ 1885
Федорюкъ Анатолій 1900
Федоровъ Александръ 1866
Федоровъ Иванъ...........1863
Федоровъ Николай 1819
Федоровъ Николай 1840
Фейдеръ Игнатій 1878
Фелейзенъ бар. Сергѣй 1898
Фельдманъ Петръ 1901
Фельдштейнъ Мееръ 1884
Фелькнеръ Андрей 1828
Ферингеръ Павелъ 1909
Ферликовскій Викторъ 1892
Ферріери Александръ см. стр. 37 1823
Ферсманъ Федоръ 1837
Фесенковъ Алексѣй 1899
Фесенковъ Владиміръ 1896
Фесенковъ Михаилъ 1897
Фесенковъ Николай 1884
Феттингъ Александръ 1844
Феттингъ Петръ...........1843
Фидлеръ Николай 1887
Фидманъ Александръ 1904
Филатовъ Михаилъ 1873
Филатовъ Николай 1908
Филатьевъ Александръ 1831
Филинъ Павелъ...........1908
Филиповскій Петръ 1864
Филипповъ Иванъ 1883
Филипповъ Николай 1908
Филоненко Максимиліанъ 1884
Филоновъ Александръ 1898
Филоферро Михаилъ 1837
Финисовъ Петръ..........1906
Фирксъ Егоръ............1820
Фирксъ бар. Федоръ 1833
Фитингофъ Александръ *1832
Фитингофъ Егоръ *1828
Фитингофъ бар. Карлъ 1815
Фитингофъ бар. Федоръ 1815
Фишеръ Борисъ...........1895
Фишеръ Константинъ 1858
Фламанъ Константинъ 1852
Флеровъ Леонидъ 1906
Флисъ фонъ-деръ Борисъ *1838
Флоренскій Александръ 1880
Флоринскій Николай 1879
Флоринъ Евгеній.........1876
Флоринъ Николай 1870
Фляасъ фонъ-деръ Борисъ-Алексѣй 1903
Фокъ Густавъ...........1816
Фоминъ Михаилъ 1838
Фоминъ Николай.........1836
Форкампфъ Эдуардъ *1833
Фортини Людовикъ 1827
Фортунатовъ Иванъ 1876
Фохтъ ф. Александръ-Алоизій 1903
Фроловскій Александръ..1884
Франкъ Адамъ...........1890
Францевъ Александръ....1834
— 219 —

Фрезе Петръ..................1898
Фрейбергъ Вольдемаръ.........1904
Фрейбургъ Евгеній-Густавъ....1901
Фрембтеръ Романъ............1831
Фремке Вольдемаръ-Артуръ 1902
Фриде Александръ.............1857
Фриде Евгеній...............*1842
Фриде Юлій...................1835
Фроловскій Петръ.............1867
Фроловъ Александръ...........1888
Фроловъ Александръ 1894
Фроловъ Алексѣй 1900
Фроловъ Григорій 1829
Фроловъ Ефимъ.........1832
Фроловъ Корнелій 1819
Фроловъ Николай 1847
Фроловъ Петръ.........1818
Фуллонъ Александръ 1816
Фульда Августъ........1873
Фуссъ Александръ *1816
Фуфаевскій Михаилъ 1857
Фуфаевскій Николай 1857

Х.


Хайновскій Михаилъ 1876
Халецкій Владиміръ 1876
Халитовъ Ибрагимъ 1888
Хальфинъ Викторъ 1908
Халютинъ Петръ 1886
Халютинъ Сергѣй..........1891
Ханыковъ Дмитрій *1883
Харинскій Павелъ *1837
Харинъ Николай...........1904
Харитоновичъ Илья 1878
Харитоновъ Иванъ.........1883
Харламоновъ Николай 1896
Харченко Александръ 1902
Хачатрянцъ Татевосъ 1901
Хвастовскій Герасимъ 1881
Хвасцинскій Эдмундъ 1889
Хворинъ Геннадій *1814
Хердаль Георгій..........1909
Херувимовъ Вадимъ 1899
Хелминскій Людвигъ 1875
Хелтуплишвили Платонъ 1888
Хижняковъ Александръ 1900
Хижняковъ Иванъ 1874
Хилевскій Веспасіанъ *1830
Хилковъ кн. Степанъ 1890
Хитровъ Сергѣй...........1903
Хитровъ Иванъ............1875
Хлопонинъ Илья *1832
Хлопонинъ Семенъ *1832
Хлуденевъ Николай 1859
Хлѣбниковъ Василій 1830
Хлѣбниковъ Василій 1847
Хлѣбниковъ Борисъ 1900
Хлѣбниковъ Павелъ *1832
Хмѣлевскій Александръ 1903
Хмѣлевскій Николай 1882
Хованскій кн. Василій....*1820
Ходжаминасовъ кн. Григорій.....................1848
Ходоровскій Владиміръ 1904
Ходоровскій Казиміръ-Лаврентій 1907
Ходоровскій Иванъ.......1867
Ходоровскій Константинъ 1904
Ходоровскій Сергѣй 1899
Ходоровичъ Валеріанъ *1842
Хоецкій Николай.........1849
Хозацкій Исаакъ.........1878
Холмогоровъ Николай 1907
Холодецкій Антонъ 1877
Холодковскій Андрей 1876
Холодовскій Борисъ 1908
Холщевниковъ Василій 1875
Холщевниковъ Михаилъ 1902
Хомайко Прокопій 1899
Хоминскій Сигизмундъ 1882
Хомутининъ Петръ *1840
Хонинъ Александръ 1835
Хонинъ Василій..........1833
Хонскій Адріанъ.........1885
Хординъ Николай *1819
Хороманскій Евстафій 1887
Хосро-Мирза Принцъ (Персидскій) 1904
Хотаинцовъ Иванъ *1836
Хоцевичъ Викторъ........1902
Храповицкій Борисъ 1884
Хржонстовскій Вацлавъ 1890
Хржонстовскій Эдуардъ Иванъ 1898
Хржонщевскій Михаилъ 1879
— 220 —

Хрипковъ Павелъ........1865
Христіановичъ Василій (см. стр. 37)...............1823
Хронщевскій Михаилъ 1849
Хрулевъ Георгій.....1910
Хрущовъ Михаилъ 1892

Ц.


Цвикель Іосифъ............1884
Цвирко Феликсъ............1862
Цвѣтковскій Константинъ 1904
Цвѣтковъ Алексѣй 1894
Цвѣтковъ Петръ............1886
Цвѣтковъ Петръ............1891
Цвылевъ Михаилъ...........1892
Цегель Александръ *1811
Цеглинскій Казиміръ 1890
Цейдлеръ Петръ............1910
Цейзихъ Владиміръ 1863
Цераловъ Василій 1852
Цехъ Карлъ................1876
Цивинскій Іеронимъ 1876
Циглеръ Эмилій............1882
Циглеръ фонъ-Шафгаузенъ Максимиліанъ 1894
Циклинскій Сергѣй 1906
Циммерманъ Владиміръ *1839
Циммерманъ Михаилъ 1878
Циммерманъ Петръ 1908
Цирхольдтъ Александръ *1830
Цисвицкій Левъ.........1906
Цитовичъ Владиміръ.....1866
Цитовичъ Михаилъ.......1894
Цитреусъ Василій......*1840
Цихоцкій Теофиль.......1842
Цишевскій Игнатій-Станиславъ................1898
Ціонглинскій Мечиславъ 1890
Цуриковъ Александръ *1827
Цуриковъ Сергѣй........1849
Цурмиленъ ф. Фридрихъ *1846
Цшохеръ Вольдем. Эмиль 1901
Цыгановъ Клавдій 1906
Цыгульскій Василій 1904
Цырковъ Михаилъ 1832
Цѣхановецкій Алексѣй 1907
Цѣхолевскій Несторъ 1845
Цѣшковскій Александръ *1842

Ч.


Чаевъ Сергѣй...........1890
Чайковскій Илья........1857
Чайковскій Михаилъ 1901
Чалѣевъ Дмитрій........1898
Чаманскій Витольдъ 1900
Чаплинъ Константинъ 1883
Чаплинъ Петръ 1884
Чаплыгинъ Александръ 1908
Чаплыгинъ Владиміръ 1875
Чапскій Витольдъ.......1899
Чарковскій Антонъ-Вацлавъ 1893
Чарнецкій Стефанъ 1900
Чарнота-Боярскій Романъ 1880
Чеботаревъ Василій 1898
Чеботаревъ Николай 1884
Чевакинскій Александръ 1842
Чедаевъ Александръ 1821
Чедаевъ Александръ *1836
Чекаловъ Валентинъ 1883
Чеколовъ Семенъ 1875
Чекмаревъ Петръ 1882
Чень-Ханъ...............1909
Червонюкъ Николай 1896
Червяковскій Людвигъ-Іосифъ....................1860
Черепановъ Иванъ 1829
Черепановъ Федоръ 1836
Черепахинъ Александръ 1837
Черкаевъ Андрей 1833
Черкаевъ Иванъ *1840
Черкасовъ бар. Иванъ 1843
Черкасовъ Николай 1892
Черкезъ Егоръ..........1831
Чернай Александръ 1877
Чернай Александръ 1896
Черневскій Николай 1910
Черниковъ Александръ *1825
Черниловъ Георгій 1909
Черниховскій Петръ 1859
Черницкій Николай 1869
— 221 —

Черновъ Алексѣй 1870
Черновъ Дмитрій 1904
Черновъ Макарій 1840
Черновъ Николай 1904
Чернолиховъ Василій 1882
Черномскій Вацлавъ 1882
Чернорутскій Петръ *1841
Чернцовъ Михаилъ 1881
Чернышевъ Александръ 1900
Чернышевъ Митрофанъ 1880
Чернышевъ Павелъ 1909
Чернявскій Александръ 1866
Чернявскій Александръ 1902
Чернявскій Всеволодъ 1894
Чернявскій Георгій 1908
Чернявскій Григорій 1847
Чернявскій Иванъ 1880
Чернявскій Николай 1854
Чернявскій Сергѣй 1889
Четвериковъ Александръ *1819
Четвериковъ Василій 1822
Четвериковъ Павелъ 1821
Четыркинъ Яковъ 1887
Чеховичъ Владиміръ 1880
Чеховичъ Павелъ 1881
Чехоевъ Иванъ 1887
Чечоттъ Альбертъ-Альфредъ....1897
Чечотъ Рафаилъ...............1876
Чечотъ Станиславъ 1889
Чибисовъ Вячеславъ 1901
Чижевскій Вячеславъ 1903
Чижевскій Карлъ *1848
Чижовъ Авениръ *1816
Чижовъ Ефимъ 1887
Чикваидзе Михаилъ 1909
Чикмаревъ Павелъ 1904
Чиковъ Валентинъ 1909
Чирковъ Владиміръ 1898
Чистовъ Матвѣй *1835
Чистяковъ Иванъ..............1903
Чистяковъ Максимиліанъ 1882
Чистяковъ Степанъ *1842
Чмутовъ Александръ 1837
Чмутовъ Алексѣй 1836
Чмутовъ Степанъ 1883
Чубинскій Павелъ 1898
Чуйкевичъ Иванъ *1843
Чумаковъ Николай 1845
Чупятовъ Иванъ *1835
Чупятовъ Николай *1837

Ш.


Шабановъ Николай 1899
Шабельскій Иванъ *1811
Шабишевъ Николай *1835
Шабулинъ Александръ 1899
Шавловскій Адамъ...............1880
Шагубатовъ Николай *1841
Шадевскій Александръ 1842
Шадзевичъ Іосифъ 1902
Шадурскій Модестъ 1880
Шайкевичъ Яковъ 1878
Шакъ Иванъ......................1900
Шалевичъ Рудольфъ 1842
Шалевичъ Титъ...................1847
Шанько Борисъ...................1900
Шарнгорстъ Юлій 1816
Шауманъ Адольфъ *1846
Шафаловичъ Александръ 1909 Шаффгаузенъ-Шенбергъ-Экъ-Шауфусъ Константинъ 1903
Шахбудаговъ Григорій 1896
Шахъ-Азизовъ-Камсараканъ Іоакимъ 1903
Шаховскій кн. Александръ *1836
Шаховскій кн. Владиміръ *1832
Шацкій Эдуардъ.............1879
Шацъ Иванъ..................*1835
Шванкъ Максимиліанъ-Оттокаръ 1909
Шварцъ Альфредъ-Генрихъ.........................1894
Шварцъ Михаилъ-Корнелій 1894
Шварцъ Николай 1835
Шварцъ Петръ...............*1841
Шведе Иванъ................1878
Швейковскій Владиміръ 1819
Швейковскій Николай 1817
Швейцеръ Иванъ.............1881
Шверцель Анатолій 1892
Шверцель Аполлинарій 1902
— 222 —

Швойницкій Константинъ *1837
Шевалье де-ла-Серре Иванъ *1841
Шевелевъ Владиміръ 1902
Шевель Адамъ.....................1884
Шейманъ Карлъ...................1846
Шелиговскій Александръ-Маріанъ..........................1897
Шелковскій Якимъ................1877
Шель Иванъ......................1827
Шельтингъ Романъ 1875
Шелюга Николай 1876
Шенигъ Сергѣй...................1820
Шенфельдъ Модестъ 1894
Шердановъ Батырбекъ 1888
Шереметевскій Сергѣй 1881
Шереметевъ Павелъ 1899
Шереметинскій Сергѣй 1887
Шеренчишъ Евгеній 1893
Шернваль Канутъ 1841
Шессоль Яковъ...................1884
Шестаковъ Иванъ 1903
Шестаковъ Константинъ 1867
Шефлеръ Карлъ..................*1834
Шефтель Яковъ...................1882
Шефферъ Александръ 1902
Шефферъ Николай 1901
Шечковъ Владиміръ 1907
Шешадамовъ Иванъ *1837
Шешадамовъ Сергѣй *1837
Шидловскій Адамъ 1890
Шидловскій Александръ 1883
Шидловскій Ѳедоръ 1883
Шилейко Александръ 1886
Шиленковъ Николай 1881
Шилкинъ Сергѣй............1896
Шилле Францъ..............1829
Шиллеръ Станиславъ.........1877
Шиллингъ ф. Вильгельмъ *1834
Шилло Владиміръ............1888
Шильдеръ Александръ 1839
Шильдеръ ф. Андрей 1843
Шильдкнехтъ Николай 1825
Шимановскій Антонъ 1884
Шимановскій Иванъ...1879
Шимановскій Иванъ *1843
Шимановскій Ромуальдъ *1833
Шимановскій Юліанъ 1848
Шиманскій Семенъ 1837
Шиманскій Ѳеодоръ 1909
Шиманъ Викторъ *1842
Шимкевичъ Францъ 1874
Шиперко Станиславъ 1909
Шипиловъ Григорій 1840
Шипиловъ Дмитрій *1841
Шипиловъ Константинъ *1814
Шипиловъ Николай 1827
Шипиловъ Николай 1873
Шипиловъ Петръ 1816
Шиповъ Константинъ *1818
Шипулинскій Илья 1866
Ширинъ Александръ *1829
Ширковъ Валеріанъ 1826
Широбоковъ Сергѣй 1841
Широковъ Борисъ 1909
Широковъ Владиміръ 1904
Широковъ Павелъ 1896
Ширяевъ Вячеславъ 1910
Ширяевъ Михаилъ 1873
Шистовскій Мечиславъ 1879
Шишкинъ Захарій 1901
Шишко Сигизмундъ 1846
Шишковъ Андрей 1843
Шишковъ Арсеній 1858
Шишовъ Алексѣй *1812
Шишовъ Матвѣй........1818
Шкларевичъ Иванъ *1818
Шландеръ Адольфъ *1848
Шландеръ Александръ 1837
Шлегель Левъ............1903
Шмаковъ Владиміръ 1874
Шмакфефферъ Стефанъ 1886
Шмальцъ Александръ *1836
Шмелевъ Федоръ 1869
Шмидтъ Вильгельмъ 1846
Шмидтъ Владиміръ 1898
Шмидтъ ф. Михаилъ 1901
Шмидтъ Петръ............1837
Шмидтъ Ѳедоръ...........1875
Шмитъ Вадимъ 1891
Шморъ Викторъ-Георгій 1900
Шмулевичъ Петръ 1900
Шмурло Владиміръ 1892
Шнакенбургъ Карлъ 1827
Шнакенбургъ Робертъ 1869
Шнакенбургъ Христіанъ 1835
Шовгеновъ Иванъ 1899
Шольце Фридрихъ 1875
Шольцъ Германъ 1888
Шороховъ Павелъ *1827
Шоттъ Левъ 1881
— 223 —

Шпарбергъ Михаилъ 1909
Шпергазе Вольдемаръ-Эмиль 1908
Шперлингъ Сергѣй 1904
Шпилевскій Иванъ *1842
Шпилевъ Александръ 1846
Шрейберъ Владиміръ 1902
Шталь Александръ 1855
Шталь Борисъ..........1897
Штаммъ Евгеній........1907
Штанге Дмитрій........1902
Штаудынгеръ Исидоръ 1874
Штегманъ Меѳодій 1909
Штейнгардъ Петръ 1874
Штейнгель бар. Рудольфъ 1861
Штейнеръ Вацлавъ 1877
Штемлеръ Александръ 1878
Штенге Сергѣй.........1878
Штибель Іосифъ........1881
Штида Евгеній 1876
Штольцманъ Генрихъ 1906
Штольцманъ Степанъ 1877
Штомпфъ Антонъ........1850
Шторхъ Александръ 1835
Штральманъ Петръ 1817
Штрандманъ Ѳедоръ 1888
Штрейбельтъ Юлій 1840
Штромеръ Эрнестъ Адольфъ 1906
Штромбергъ Брониславъ 1858
Штромбергъ Теобальдъ 1889
Штукенбергъ Антонъ 1836
Штукенбергъ Василій 1910
Штукенбергъ Владимиръ 1882
Штукенбергъ Леопольдъ 1879
Штукенбергъ Павелъ 1883
Штюрмеръ Артуръ 1879
Штюрцъ Францъ.........1899
Шуберскій Владиміръ 1901
Шуберскій Иванъ *1814
Шуберскій Карлъ.......1855
Шуберскій Федоръ 1858
Шуберскій Эрастъ 1903
Шуборскій Эрнестъ 1823
Шубертъ ф. Бенардъ 1875
Шубертъ Дмитрій 1903
Шубертъ Илларіонъ *1830
Шубинскій Сергѣй 1881
Шуленбургъ гр. Сергѣй 1898
Шульгинъ Иванъ........1901
Шульгинъ Петръ 1874
Шульгинъ Яковъ 1876
Шульженко Михаилъ 1902
Шульманъ Густавъ 1877
Шульманъ Федоръ 1839
Шульте Бенно-Августъ 1898
Шульцъ Альбертъ 1856
Шульцъ Антонъ.........1858
Шульцъ Брониславъ 1906
Шульцъ Евгеній 1880
Шульцъ Юлій...........1834
Шумаринъ Николай 1907
Шумейко Степанъ 1890
Шумиловъ Александръ 1900
Шумскій Викторъ 1848
Шуриновъ Александръ 1887
Шуриновъ Сергѣй 1890
Шурубовъ Николай 1910
Шуруповъ Алексѣй 1871
Шустовъ Михаилъ 1899
Шухтанъ Леонидъ 1881

Щ.


Щегловитовъ Веніаминъ 1898
Щенсновичъ Александръ 1875
Щепанскій Александръ 1880
Щепетовъ Николай 1864
Щепотьевъ Сергѣй 1884
Щербаковъ Георгій 1836
Щербаковъ Иванъ 1892
Щербаковъ Леонидъ 1886
Щербина Михаилъ 1889
Щербовъ Михаилъ 1834
Щука Константинъ-Викентій 1891
Щукинъ Константинъ.....................1908
Щукинъ Михаилъ.........................1872
Щукинъ Михаилъ.........................1907
Щукинъ Петръ...........................*1835
Щуровъ Петръ 1895
Щуруповъ Константинъ *1842
Щусевъ Павелъ..........................1906 -- https://persons-journal.com/journal/757/1027
Щуцкій Владиміръ 1888
Щуцкій Иванъ 1890
Щуцкій Валеріанъ 1910
— 224 —

Э.


Эбергардтъ Юліанъ 1890
Эверлингъ Павелъ 1899
Эдельбергъ Иванъ.......1884
Эдельманъ-Левинъ Михаилъ...................1885
Эйгель Евгеній.........1908
Эйдригевичъ Станиславъ 1883
Эйдригевичъ Титъ 1856
Эйсымонтъ Антонъ.......1873
Эйсымонтъ Антонъ-Алоа 1906
Эйхенвальдъ Александръ 1888
Эйхлеръ Робертъ-Титъ 1902
Экаревъ Алексѣй 1876
Экерле Вильгельмъ-Эрнестъ 1901
Экеспарре Александръ 1815
Эльжановскій Казиміръ-Эмиль 1899
Эльканъ Константинъ 1838
Элькенъ Левъ...........1893
Эльманъ (онъ-же Эсьманъ) Петръ 1842
Эмеръ Адольфъ Густавъ 1895
Эмме ф. Карлъ *1842
Энгельгардтъ Александръ (см. стр. 37) 1823
Энгельгардтъ Александръ *1833
Энгельгардтъ Владиміръ *1835
Эндиміоновъ Александръ 1898
Эндиміоновъ Ѳедоръ 1898
Энманъ Георгій............1885
Энрольдъ Федоръ...........1849
Энфіаджіанцъ Тигранъ 1886
Эпельбаумъ Хаимъ-беръ 1881
Эпштейнъ Симонъ...........1878
Эрдели Викторъ............1878
Эрдманъ Антонъ-Эдмундъ 1902
Эркъ Николай..............1910
Эрлихъ Юлій...............1878
Эсаковъ Алексѣй *1833
Эссенъ ф. Александръ-Магнусъ 1909
Эссенъ ф. Магнусъ 1876

Ю.


Юдинъ Федоръ..................*1812
Юзбашевъ Карапетъ 1893
Юзепчукъ Василій 1882
Юкинъ Александръ 1893
Юнгеръ Максъ-Фридрихъ 1904
Юнгферъ Алексѣй 1878
Юндзиллъ Ѳадей.................1846
Юргевичъ Леонидъ 1885
Юргенсонъ Александръ 1875
Юргенсонъ Вильгельмъ-Магнусъ...1899
Юргенсонъ Леонардъ-Михаилъ.....1910
Юргенсонъ Робертъ 1884
Юргенсъ Николай-Альфредъ 1889
Юреневъ Петръ 1897
Юркевичъ Вячеславъ 1875
Юрченко Всеволодъ 1898
Юрьевичъ Владиміръ 1859
Юскевичъ Дмитрій 1899
Юстусъ Лоренцъ..........1880
Юферовъ Борисъ..........1896
Юхневичъ Адамъ..........1875
Юцевичъ Іосифъ-Корнелій.1900
Юшковъ Иванъ............1873

Я.


Яблонскій Адамъ........1883
Яблонскій Евгеній *1846
Яблочковъ Платонъ 1900
Яворовскій Владиміръ 1884
Ягнъ Александръ-Петръ 1898
Ягодинъ Владиміръ 1892
Ягубовъ Каспаръ 1879
Языковъ Василій................................................*1813
Языковъ Владиміръ..............................................*1818
Языковъ Владиміръ...............................................1903
Языковъ Борисъ..................................................1888
Языковъ Павелъ..................................................1816
Языковъ Петръ...................................................1820
Якимовъ Алексѣй 1904
— 225 —

Якобсонъ Карлъ-Эмилій 1898
Якобсонъ Ѳаддей 1889
Яковицкій Ахиллесъ *1842
Яковлевъ Александръ 1906
Яковлевъ Аркадій 1904
Яковлевъ Владиміръ 1901
Яковлевъ Константинъ 1875
Яковлевъ Николай 1876
Яковлевъ Петръ...........1887
Якубенко Алексѣй 1872
Якубовскій Александръ 1876
Якубовскій Владиславъ *1846
Якубовскій Владиславъ 1881
Якубовскій Клавдій 1900
Якубовскій Константинъ 1872
Якубовъ Алексѣй 1882
Якшичъ Стефанъ...........1880
Яневичъ-Яневскій Артамонъ 1837
Яневичъ-Яневскій Яковъ *1848
Янишевскій Ѳедоръ 1878
Янишъ Карлъ..............1833
Янкевичъ Юлій...........*1844
Янковскій Владиславъ 1847
Янковскій Иванъ 1875
Янковскій Михаилъ 1855
Янковскій Павелъ 1843
Янковскій Платонъ 1886
Янковскій Янушъ 1876
Яновичъ Дмитрій *1839
Яновъ Алексѣй............1898
Янушевскій Владиміръ 1890
Янушевскій Викентій 1876
Янушевскій Игнатій 1828
Янушевскій Станиславъ 1863
Янушковскій Ольгердъ-Владиславъ 1906
Янушковскій Николай 1875
Янчевскій Александръ 1907
Янчевскій Людвигъ 1857
Янышевъ Леонидъ 1877
Яраловъ Григорій 1879
Яринъ Вячеславъ 1910
Ярковскій Антонъ 1886
Ярковскій Казиміръ-Леонардъ 1894
Ярмерштедтъ Карлъ.........1838
Ярмоловичъ Людовикъ.......1879
Яромишевъ Хочатуръ........1885
Ярошевичъ Александръ......1903
Ярошъ Николай.............1863
Ярошъ Николай.............1902
Ясевичъ Антонъ............1876
Ясевичъ Федоръ-Карлъ 1896
Ясенскій Владиславъ 1901
Ясинскій Феликсъ 1877
Ястребовъ Борисъ 1909
Ястребовъ Михаилъ 1884
Ястребовъ Василій 1859
Ястребцовъ Николай *1841
Ястржембскій Владиславъ 1861
Ястржембскій Николай 1832
Ясюковичъ Михаилъ........1859
Яхимовскій Антонъ........1845
Яцына Вячеславъ 1902
Ячевскій Александръ 1904
Ячевскій Іоаннъ-Владиміръ 1901
Яшановъ Николай 1871

Ѳ.


Ѳаворскій Алексѣй 1903
Ѳедоровскій Леонидъ 1873
Ѳедоровскій Михаилъ 1900
Ѳедоровъ Александръ 1910
Ѳедоровъ Аркадій 1907
Ѳедоровъ Викторъ 1902
Ѳедоровъ Николай 1892
Ѳеодоровъ Сергѣй 1903
Ѳеодосьевъ Михаилъ 1864
Ѳоминъ Ефимъ.......................1909
Ѳоминъ Николай.....................1896
Пропущенъ Кульжинскій Николай.1862
Текст воспроизведен по изданию: Списокъ окончившихъ курсъ въ Институтѣ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора Александра I за сто лѣтъ 1810—1910.
© OCR и сетевая версия - Борис Алексеев 2018

Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору Система Orphus

Комментарии приветствуются webmaster@personalhistory.ru.
© 2018 Борис Алексеев. Использование, иное, чем для персональных образовательных целей, требует согласования.
Последнее изменение 26.08.2018 9:44:05